ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1978/31978L0145

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1978-02-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1978-02-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1978-01-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 78/145/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Ιανουαρίου 1978 περί δεκάτης τρίτης τροποποιήσεως της οδηγίας 64/54/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα συντηρητικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ης Ιανουαρίου 1978 περί δεκάτης τρίτης τροποποιήσεως της οδηγίας 64/54/ΕΟΚ , περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών , σχετικά με τα συντηρητικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα ( 78/145/ΕΟΚ ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ , Έχοντας υπόψη : τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και ιδίως το άρθρο 100 , την πρόταση της Επιτροπής , τη γνώμη της Συνελεύσεως (1) , τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2) , Εκτιμώντας : ότι το άρθρο 3 της οδηγίας 64/54/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 1963 , περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με τα συντηρητικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα (3) , όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 76/629/ΕΟΚ (4) , ορίζει να μην επιτρέπουν τα Κράτη μέλη τον υποκαπνισμό ορισμένων τροφίμων , παρά μόνον με καπνό που παράγεται από ξύλο ή ξυλώδη φυτά σε φυσική κατάσταση και υπό την προϋπόθεση να μην προκύπτει κανένας κίνδυνος από τον υποκαπνισμό αυτό για την ανθρώπινη υγεία . ότι το παράρτημα VII , κεφάλαιο IX , σημείο 2 της πράξεως προσχωρήσεως εξουσιοδοτεί τη Δανία , την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο να διατηρήσουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1977 τις εθνικές νομοθεσίες , τις σχετικές με τη χρησιμοποίηση υδατικών διαλυμάτων καπνού στα τρόφιμα . ότι τα υδατικά διαλύματα καπνού χρησιμοποιούνται κυρίως για τις αρωματικές τους ιδιότητες , αλλά μπορούν δευτερευόντως να ευνοήσουν τη συντήρηση . ότι σε πολλά Κράτη μέλη διεξάγονται έρευνες πάνω στην τοξικολογική αποδοχή και την ακριβή τεχνολογική λειτουργία των υδατικών διαλυμάτων καπνού και ότι η κατάσταση πρέπει να αναθεωρηθεί υπό το φως των ερευνών αυτών . ότι ως εκ τούτου δεν είναι ακόμα δυνατό να ληφθούν οριστικές αποφάσεις , ούτε για τη σκοπιμότητα της αδείας της χρησιμοποιήσεως των υδατικών διαλυμάτων καπνού στην Κοινότητα , ούτε για τον τρόπο διατυπώσεως μιας τέτοιας αδείας . ότι η οδηγία 74/62/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1973 , περί ενάτης τροποποιήσεως της οδηγίας 64/54/ΕΟΚ (5) , επιτρέπει στα Κράτη μέλη να διατηρήσουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1977 τις διατάξεις των εθνικών νομοθεσιών που είναι σχετικές με τη χρήση της φορμαλδεΰδης στο τυρί « grana padano » . ότι εν τούτοις , οι πιο πρόσφατες επιστημονικές και τοξικολογικές πληροφορίες επιτρέπουν τη διατήρηση της αδείας αυτής , υπό την επιφύλαξη ότι τα υπολείμματα της φορμαλδεΰδης θα είναι αμελητέα , ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Άρθρο 1 1 . Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 της οδηγίας 64/54/ΕΟΚ αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο : « 2 . Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 , τα Κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση των υδατικών διαλυμάτων καπνού μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1980 . » 2 . Το άρθρο 5 της οδηγίας 64/54/ΕΟΚ συμπληρώνεται ως εξής : « 3 . α ) Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 , τα Κράτη μέλη δύνανται να διατηρήσουν τις διατάξεις των εθνικών νομοθεσιών τις σχετικές με τη χρησιμοποίηση της φορμαλδεΰδης στο τυρί « grana padano » , με την επιφύλαξη ότι το τελικό προϊόν που διατίθεται στο εμπόριο να μην περιέχει περισσότερο από 0,5 χιλιοστογράμμου ελεύθερη και/ή ενωμένη φορμαλδεΰδη ανά χιλιόγραμμο . β ) Εντός προθεσμίας τριών ετών από την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας , η Επιτροπή θα επανεξετάσει την παρέκκλιση που αναφέρεται υπό α ) και θα προτείνει κάθε αναγκαία τροποποίηση στο Συμβούλιο . » Άρθρο 2 Το άρθρο 1 τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 1978 . Άρθρο 3 Τα Κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές , κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις , προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο σε δώδεκα μήνες από την κοινοποίησή της και ενημερώνουν αμέσως περί τούτου την Επιτροπή . Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη . Έγινε στις Βρυξέλλες , στις 30 Ιανουαρίου 1978 . Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος P. DALSAGER (1) ΕΕ αριθ. A 6 της 9 . 1 . 1978 , σ. 117 . (2) Γνώμη που εδόθη στις 14/15 . 12 . 1977 ( που δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα ) . (3) ΕΕ αριθ. N 12 της 27 . 1 . 1964 , σ. 161/64 . (4) ΕΕ αριθ. N 223 της 16 . 8 . 1976 , σ. 3 . (5) ΕΕ αριθ. N 38 της 11 . 2 . 1974 , σ. 29 .
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία