ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1978/31978L0206

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1978-03-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1978-02-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1978-02-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 78/206/ΕΟΚ της Επιτροπής της 7ης Φεβρουαρίου 1978 περί δασμολογικής μεταχειρίσεως των εμπορευμάτων που επανεισάγονται στην αυτή κατάσταση που εξήχθησαν στα πλαίσια του καθεστώτος της τελειοποιήσεως προς επανεισαγωγή

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Φεβρουαρίου 1978 περί δασμολογικής μεταχειρίσεως των εμπορευμάτων που επανεισάγονται στην αυτή κατάσταση που εξήχθησαν στα πλαίσια του καθεστώτος της τελειοποιήσεως προς επανεισαγωγή Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, την οδηγία αριθ. 76/119/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1975 περί της εναρμονίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν το καθεστώς της τελειοποιήσεως προς επανεισαγωγή(1), και ιδίως το άρθρο 14, Εκτιμώντας: ότι κατά τους όρους των άρθρων 10 και 11 της ανωτέρω οδηγίας, η μερική ή ολική απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς πραγματοποιείται αφαιρώντας από το ποσόν των εισαγωγικών δασμών των αναφερομένων στα επανεισαγόμενα προϊόντα το ποσόν των εισαγωγικών δασμών οι οποίοι θα εφαρμόζονταν στα προσωρινά εξαγόμενα εμπορεύματα εάν είχαν εισαχθεί στην Κοινότητα από την χώρα όπου απετέλεσαν αντικείμενο εργασίας τελειοποιήσεως ή της τελευταίας εργασίας τελειοποιήσεως- ότι η εφαρμογή των διατάξεων αυτών, στην περίπτωση όπου τα εμπορεύματα επανεισάγονται στην αυτή κατάσταση, κατόπιν αδείας η οποία χορηγήθηκε από τις αρμόδιες αρχές βάσει του άρθρου 8 της οδηγίας δεν είναι αναγκαία και ότι ο τελωνισμός των εμπορευμάτων αυτών δύναται να απλοποιηθεί εξομοιώνοντας αυτά τα εμπορεύματα με επιστρεφόμενα εμπορεύματα ότι πρέπει κατά συνέπεια, να προβλεφθεί όπως η δασμολογική τους μεταχείριση καθορισθεί με τους αυτούς όρους οι οποίοι προβλέπονται για τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 754/76 του Συμβουλίου της 25ης Μαρτίoυ 1976 περί της δασμολογικής μεταχειρίσεως της εφαρμοζομένης στα επιστρεφόμενα στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητος εμπορεύματα(2) και τους κανονισμούς εφαρμογής αυτού, παρά τις διατάξεις του άρθρου 2, παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 754/76- ότι οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας είναι σύμφωνες με τη γνώμη της Επιτροπής των τελωνειακών καθεστώτων τελειοποιήσεως, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η δασμολογική μεταχείριση η οποία εφαρμόζεται στα εμπορεύματα τα οποία επανεισάγονται στην αυτή κατάσταση στην οποία εξήχθησαν κατόπιν αδείας η οποία χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές βάσει του άρθρου 8 της οδηγίας 76/119/ΕΟΚ, καθορίζεται με τις αυτές προϋποθέσεις με εκείνες που προβλέπονται για τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 754/76 και τους κανονισμούς εφαρμογής του. Άρθρο 2 1. Τα Κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο την 1η Μαρτίου 1978. Αυτά πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή. 2. Η Επιτροπή κοινοποιεί αυτές τις πληροφορίες στα άλλα Κράτη μέλη. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 7 Φεβρουαρίου 1978. Για την Επιτροπή Etienne DAVIGNON Μέλος της Επιτροπής (1) ΕΕ αριθ. Ν 24 της 30.1.1976, σ. 58. (2) EΕ αριθ. Ν 89 της 2.4.1976, σ. 1.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία