ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1978/31978L0386

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1978-04-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1978-04-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1978-04-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πρώτη οδηγία 78/386/ΕΟΚ της Επιτροπής της 18ης Απριλίου 1978 περί τροποποιήσεως των παραρτημάτων της οδηγίας 66/401/ΕΟΚ «περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΠΡΩΤΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Απριλίου 1978 περί τροποποιήσεως των παραρτημάτων της οδηγίας 66/401 / ΕΟΚ ' περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών ' ( 78/386 / ΕΟΚ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ , Εχοντας υπόψη : τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος , την οδηγία 66/401 / ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών ( 1 ) , όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 78/55 / ΕΟΚ ( 2 ) , και ιδίως το άρθρο 21α ) , Εκτιμώντας : ότι , λόγω της εξελίξεως των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων , πρέπει να επέλθουν τροποποιήσεις στα παραρτήματα Ι , ΙΙ και ΙΙΙ της προαναφερθείσης οδηγίας για τους κατωτέρω λόγους ότι φαίνεται ενδεδειγμένο , προκειμένου να βελτιωθεί η γενετική αξία των σπόρων προς σπορά , να καθορισθούν κανόνες καθαρότητος της ποικιλίας τους οποίους πρέπει να πληροί η καλλιέργεια για ορισμένα είδη ότι , εν προκειμένω , φαίνεται ενδεδειγμένο στην περίπτωση των σπόρων προς σπορά αυτογάμων ειδών και ποικιλιών απομικτικών μονοκλώνων Ροa spp . , να προβλεφθούν κανόνες που αφορούν την ελάχιστη καθαρότητα της ποικιλίας τους οποίους πρέπει να πληρούν οι σπόροι προς σπορά ότι φαίνεται ενδεδειγμένο να προβλεφθούν οι όροι σχετικά με την καλλιέργεια , όσον αφορά την παρουσία επιβλαβών οργανισμών οι οποίοι μειώνουν την αξία της χρησιμότητος των σπόρων προς σπορά ότι φαίνεται ενδεδειγμένο να καθορισθούν ιδιαίτεροι κανόνες όσον αφορά την ανώτατη περιεκτικότητα σε άλλους ανεπιθύμητους ή επιβλαβείς σπόρους , όπως σε Agropyron repens , Avena Iudoviciana , Avena sterillis , Melitotus spec, , Sinapis arvensis και Raphanus raphanistrum ή στα είδη Rumex , πλην του Rumex acetosella , που πρέπει να προστεθούν στο Rumex crispus και στο Rumex obtusifolius ότι φαίνεται απαραίτητο να εναρμονισθούν οι κανόνες που αφορούν την ελάχιστη βλαστητική ικανότητα και την ελάχιστη ειδική καθαρότητα , λόγω της ποιοτικής εξελίξεως που επιτεύχθηκε κανονικά από τους σπόρους προς σπορά ότι ορισμένα μέτρα πρέπει να τροποποιηθούν για να προσαρμοσθούν στις προϋποθέσεις της επίσημης εξετάσεως των σπόρων προς σπορά που πραγματοποιείται κατά τις συνήθεις διεθνείς μεθόδους ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μονίμου Επιτροπής Σπόρων προς Σπορά και Γεωργικών , Δενδροκηπευτικών και Δασικών Φυτών προς Φύτευση , ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Αρθρο 1 Η οδηγία 66/401 / ΕΟΚ τροποποιείται ως ακολούθως : 1 . Το κείμενο του παραρτήματος Ι αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : ' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 1 . Η προηγούμενη καλλιέργεια δεν εχει αποδώσει προϊόντα ασυμβίβαστα με την παραγωγή σπόρων προς σπορά του είδους και της ποικιλίας της καλλιέργειας και η επιφάνεια παραγωγής είναι επαρκώς απηλλαγμένη από τέτοια φυτά που προέρχονται από προηγούμενες καλλιέργειες . 2 . Η καλλιέργεια ανταποκρίνεται στους ακόλουθους κανόνες ως προς τις αποστάσεις από τις γειτονικές πηγές γύρεως που μπορούν να προκαλέσουν ανεπιθύμητη ξένη επικονίαση . ( Σε μέτρα ) Καλλιέργεια * Ελάχιστες αποστάσεις ) * 1 * 2 * Brassica sp.p . : * * - για την παραγωγή των βασικών σπόρων προς σπορά * 400 * - για την παραγωγή των πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά * 200 * Είδη ή ποικιλίες πλην των Brassica spp . , Pisum arvense και ποικιλίες απομικτικών μονoκλώνων Poa spp . : * * - για την παραγωγή σπόρων προς σπορά προορισμένων για πολλαπλασιασμό , πεδίο πολλαπλασιασμού έως 2 εκτ . * 200 * - για την παραγωγή σπόρων προς σπορά προορισμένων για πολλαπλασιασμό , πεδίο πολλαπλασιασμού πλέον των 2 εκτ . * 100 * - για την παραγωγή σπόρων προς σπορά προορισμένων για την παραγωγή κτηνοτροφικών φυτών , πεδίο πολλαπλασιασμού έως 2 εκτ . * 100 * - για την παραγωγή σπόρων προς σπορά προορισμένων για την παραγωγή κτηνοτροφικών φυτών , πεδίο πολλαπλασιασμού περισσοτέρων των 2 εκτ . * 50 * Οι αποστάσεις αυτές μπορούν να μην τηρούνται όταν υπάρχει επαρκής προστασία κατά κάθε ανεπιθύμητης ξένης επικονιάσεως . 3 . Τα φυτά άλλων ειδών των οποίων οι σπόροι προς σπορά είναι δύσκολο να διακρίνονται από τους σπόρους προς σπορά της καλλιέργειας , κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών αναλύσεων είναι ανεκτά σε περιορισμένη ποσότητα . Ιδιαίτερα , οι καλλιέργειες των ειδών Lolium θα ανταποκρίνονται στις ακόλουθες προϋποθέσεις : ο αριθμός φυτών ενός είδους Lolium που δεν είναι σύμφωνα με την ποικιλία της καλλιέργειας δεν υπερβαίνει : - 1 ανά 50 τ.μ . για την παραγωγή βασικών σπόρων προς σπορά , - 1 ανά 10 τ.μ . για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά , 4 . Η καλλιέργεια έχει επαρκή ταυτότητα και καθαρότητα ποικιλίας . Οι καλλιέργειες ειδών ή ποικιλιών πλην των Pisum arvense ή των ποικιλιών των απομικτικών μονοκλώνων Poa spp . ανταποκρίνονται στις ακόλουθες ιδίως προϋποθέσεις : ο αριθμός των φυτών της καλλιέργειας που αναγνωρίζονται προφανώς ως μη σύμφωνα με την ποικιλία δεν υπερβαίνει : - 1 ανά 30 τ.μ . για την παραγωγή βασικών σπόρων προς σπορά , - 1 ανά 10 τ.μ . για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά . 5 . Η παρουσία επιβλαβών οργανισμών , οι οποίοι μειώνουν την αξία της χρησιμότητος των σπόρων , δεν είναι ανεκτή παρά μόνο στα ελάχιστο δυνατό όριο . 6 . Η τήρηση των κανόνων ή άλλων προϋποθέσεων που μνημονεύονται ανωτέρω ελέγχεται από επίσημες επί τόπου επιθεωρήσεις . Οι επί τόπου αυτές επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται με τις ακόλουθες προϋποθέσεις : Α . Η καλλιεργητική κατάσταση και το στάδιο αναπτύξεως της καλλιέργειας να επιτρέπουν ικανοποιητική εξέταση . Β . Να διενεργείται μία τουλάχιστον επί τόπου επιθεώρηση . Γ . Το ύψος , ο αριθμός και η κατανομή των στοιχειωδών δειγματοληψιών που ελέγχονται για να εξετασθεί η τήρηση των προϋποθέσεων που καθορίζονται στο παρόν παράρτημα προσδιορίζοντας με πρόσφορες μεθόδους . ' 2 . Το κείμενο του παραρτήματος ΙΙ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : ' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ 1 . ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ 1 . Οι σπόροι προς σπορά έχουν επαρκή ταυτότητα και καθαρότητα ποικιλίας . Οι σπόροι προς σπορά Pisum arvense και των ποικιλιών απομικτικών μονοκλώνων Poa spp . ανταποκρίνονται ιδίως στους ακόλουθους κανόνες ή άλλες προϋποθέσεις : η ελάχιστη καθαρότητα της ποικιλίας είναι 98 % . Η ελάχιστη καθαρότητα της ποικιλίας ελέγχεται από επίσημες επί τόπου επιθεωρήσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παράρτημα Ι . 2 . Οι σπόροι ανταποκρίνονται στους ακόλουθους κανόνες ή σε άλλες προϋποθέσεις ως προς τη βλαστητική ικανότητα , την ειδική καθαρότητα και την περιεκτικότητα σε σπόρους άλλων ειδών φυτών , συμπεριλαμβανομένων των σπόρων λούπινου άλλου χρώματος και πικρού : Α . Πίνακας : Είδη * Βλαστητική ικανότητα * Ελάχιστη βλαστητική ικανότητα ( % των καθαρών σπόρων ) * Ανώτατη περιεκτικότητα των σκληρών σπόρων προς σπορά ( % των καθαρών σπόρων ) * Ειδική καθαρότητα * Ελάχιστη ειδική καθαρότητα ( % του βάρους ) * Ανώτατη περιεκτικότητα σε σπόρους άλλων ειδών φυτών ( % του βάρους ) * Ολική * Ενα μόνο είδος * Agropyron repens * Ειδική καθαρότητα * Ανώτατη περιεκτικότητα σε σπόρους προς σπορά άλλων ειδών φυτών ( % βάρος ) * Alopecurus myosuroides * Melilotus spp . * Raphanus raphanistrum * Sinapis arvensis * Ανώτατη περιεκτικότητα σε σπόρους άλλων ειδών φυτών σ ' ένα δείγμα βάρους προβλεπόμενο στο παράρτημα ΙΙΙ στήλη 4 ( ολική κατά στήλη ) * Avena farua Avena ludoviciana , Avena sterilis * Cuscuta spp . * Rumex spp . other than Rumex acetosella * Οροι που αφορούν την περιεκτικότητα σε σπόρους του λούπινου άλλου χρώματος ή πικρού * 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * GRAMINEAE * * * * * * * * * * * * * * * Agrostis canina ssp . canina * 75 ( a ) * * 90 * 2,0 * 1,0 * 0,3 * 0,3 * * * * 0 * 0 ( j ) ( k ) * 2 * * Agrostis gigantea * 80 ( a ) * * 90 * 2,0 * 1,0 * 0,3 * 0,3 * * * * 0 * 0 ( j ) ( k ) * 2 * * Agrostis stolonifera * 75 ( a ) * * 90 * 2,0 * 1,0 * 0,3 * * 0,3 * * * * 0 * 0 ( j ) ( k ) * 2 * * Agrostis tenuis * 75 ( a ) * * 90 * 2,0 * 1,0 * 0,3 * 0,3 * * * * * 0 * 0 ( j ) ( k ) * 2 * * Alopecurus pratensis * 70 ( a ) * * 75 * 2,5 * 1,0 * 0,3 * 0,3 * * * * 0 * 0 ( j ) ( k ) * 10 * * Arrhenatherum elatius * 75 ( a ) * * 90 * 3,0 * 1,0 ( f ) * 0,5 * 0,3 * * * * 0 ( g ) * 0 ( j ) ( k ) * 20 * * Dactylis glomerata * 80 ( a ) * * 90 * 1,5 * 1,0 * 0,3 * 0,3 * * * * 0 * 0 ( j ) ( k ) * 10 * * Festuca arundinacea * 80 ( a ) * * 95 * 1,5 * 1,0 * 0,5 * 0,3 * * * * 0 * 0 ( j ) ( k ) * 20 * * Festuca ovina * 75 ( a ) * * 85 * 2,0 * 1,0 * 0,5 * 0,3 * 0,3 * * * * 0 * 0 ( j ) ( k ) * 10 * * Festuca pratensis * 80 ( a ) * * 95 * 1,5 * 1,0 * 0,5 * 0,3 * * * * 0 * 0 ( j ) ( k ) * 20 * * Festuca rubra * 75 ( a ) * * 90 * 1,5 * 1,0 * 0,5 * 0,3 * * * * 0 * 0 ( j ) ( k ) * 10 * * Lolium multiflorum * 75 ( a ) * * 96 * 1,5 * 1,0 * 0,5 * 0,3 * * * * 0 * 0 ( j ) ( k ) * 20 * * Lolium perenne * 80 ( a ) * * 96 * 1,5 * 1,0 * 0,5 * 0,3 * * * * 0 * 0 ( j ) ( k ) * 20 * * Lolium X hybridum * 75 ( a ) * * 96 * 1,5 * 1,0 * 0,5 * 0,3 * * * * 0 * 0 ( j ) ( k ) * 20 * * Phleum bertolonii * 80 ( a ) * * 96 * 1,5 * 1,0 * 0,3 * * * * 0 * 0 ( k ) * 5 * * Phleum pratense * 80 ( a ) * * 96 * 1,5 * 1,0 * 0,3 * 0,3 * * * * 0 * 0 ( k ) * 5 * * Poa annua * 75 ( a ) * * 85 * 2,0 ( c ) * 1,0 ( c ) * 0,3 * 0,3 * * * * 0 * 0 ( j ) ( k ) * 5 * * Poa nemoralis * 75 ( a ) * * 85 * 2,0 ( c ) * 1,0 ( c ) * 0,3 * 0,3 * * * * 0 * 0 ( j ) ( k ) * 2 * * Poa palustris * 75 ( a ) * * 85 * 2,0 ( c ) * 1,0 ( c ) * 0,3 * 0,3 * * * * 0 * 0 ( j ) ( k ) * 2 * * Poa pratensis * 75 ( a ) * * 85 * 2,0 ( c ) * 1,0 ( c ) * 0,3 * 0,3 * * * * 0 * 0 ( j ) ( k ) * 2 * * Poa trivialis * 75 ( a ) * * 85 * 2,0 ( c ) * 1,0 ( c ) * 0,3 * 0,3 * * * * 0 * 0 ( j ) ( k ) * 2 * * Trisetum flavescens * 70 ( a ) * * 75 * 3,0 * 1,0 ( f ) * 0,3 * 0,3 * * * * 0 * 0 ( j ) ( k ) * 2 * * LEGUMINOSAE * * * * * * * * * * * * * * * Hedysarum coronarium * 75 ( a ) * 30 * 95 * 2,5 * 1,0 * * * 0,3 * * * 0 * 0 ( k ) * 20 * * Lotus corniculatus * 75 ( a ) ( b ) * 40 * 95 * 1,8 ( d ) * 1,0 ( d ) * * * 0,3 * * * 0 * 0 ( l ) ( m ) * 10 * * Lupinus albus * 80 ( a ) ( b ) * 20 * 98 * 0,5 ( e ) * 0,3 ( e ) * * * 0,3 * * * 0 ( i ) * 0 ( j ) * 20 ( n ) * ( o ) ( p ) * Lupinus angustifolius * 75 ( a ) ( b ) * 20 * 98 * 0,5 ( e ) * 0,3 ( e ) * * * 0,3 * * * 0 ( i ) * 0 ( j ) * 20 ( n ) * ( o ) ( p ) * Lupinus luteus * 80 ( a ) ( b ) * 20 * 98 * 0,5 ( e ) * 0,3 ( e ) * * * 0,3 * * * 0 ( i ) * 0 ( j ) * 20 ( n ) * ( o ) ( p ) * Medicago lupulina * 80 ( a ) ( b ) * 20 * 97 * 1,5 * 1,0 * * * 0,3 * * * 0 * 0 ( l ) ( m ) * 20 * * Medicago sativa * 80 ( a ) ( b ) * 40 * 97 * 1,5 * 1,0 * * * 0,3 * * * 0 * 0 ( l ) ( m ) * 20 * * Medicago varia * 80 ( a ) ( b ) 40 * 97 * 1,5 * 1,0 * * * 0,3 * * * 0 * 0 ( l ) ( m ) * 20 * * Onobrychis sativa * 75 ( a ) ( b ) * 20 * 95 * 2,5 * 1,0 * * * 0,3 * * * 0 * 0 ( j ) * 20 * Pisum arvense * 80 ( a ) * * 98 * 0,5 * 0,3 * * * 0,3 * * * 0 * 0 ( j ) * 20 ( n ) * Trifolium alexandrinum * 80 ( a ) ( b ) * 20 * 97 * 1,5 * 1,0 * * * 0,3 * * * 0 * 0 ( l ) ( m ) * 20 * * Trifolium hybridum * 80 ( a ) ( b ) * 20 * 97 * 1,5 * 1,0 * * * 0,3 * * * 0 * 0 ( l ) ( m ) * 10 * * Trifolium incarnatum * 75 ( a ) ( b ) * 20 * 97 * 1,5 * 1,0 * * * 0,3 * * * 0 * 0 ( l ) ( m ) * 20 * * Trifolium pratense * 80 ( a ) ( b ) * 20 * 97 * 1,5 * 1,0 * * * 0,3 * * * 0 * 0 ( l ) ( m ) * 20 * * Trifolium repens * 80 ( a ) ( b ) * 40 * 97 * 1,5 * 1,0 * * * 0,3 * * * 0 * 0 ( l ) ( m ) * 10 * * Trifolium resupinatum * 80 ( a ) ( b ) * 20 * 97 * 1,5 * 1,0 * * * 0,3 * * * 0 * 0 ( l ) ( m ) * 10 * * Trigonella foenumgraecum * 80 ( a ) * * 95 * 1,0 * 0,5 * * * 0,3 * * * 0 * 0 ( j ) * 20 * * Vicia faba ssp . var . equina * 85 ( a ) ( b ) * 5 * 98 * 0,5 * 0, 3 * * * 0,3 * * * 0 * 0 ( j ) * 20 ( n ) * * Vicia faba var . minor * 85 ( a ) ( b ) * 5 * 98 * 0,5 * 0,3 * * * 0,3 * * * 0 * 0 ( j ) * 20 ( n ) * * Vicia pannonica * 85 ( a ) ( b ) * 20 * 98 * 1,0 ( e ) * 0,5 ( e ) * * * 0,3 * * * 0 ( i ) * 0 ( j ) * 20 ( n ) * * Vicia sativa * 85 ( a ) ( b ) * 20 * 98 * 1,0 ( e ) * 0,5 ( e ) * * * 0,3 * * * 0 ( i ) * 0 ( j ) * 20 ( n ) * * Vicia villosa * 85 ( a ) ( b ) * 20 * 98 *1,0 ( e ) * 0,5 ( e ) * * * 0,3 * * * 0 ( i ) * 0 ( j ) * 20 ( n ) * * OTHER SPECIES * * * * * * * * * * * * * * * Brassica napus var . napobrassica * 80 ( a ) * * 98 * 1,0 * 0,5 * * * * 0,3 * 0,3 * 0 * 0 ( j ) ( k ) * 20 * * Brassica oleracea convar . acephala * 75 ( a ) * * 98 * 1,0 * 0,5 * * * * 0,3 * 0,3 * 0 * 0 ( j ) ( k ) * 20 * * Raphanus sativus ssp . oleifera * 80 ( a ) * * 97 * 1,0 * 0, 5 * * * * 0,3 * 0,3 * 0 * 0 ( j ) * 20 * * Β . Κανόνες ή άλλες προϋποθέσεις που πρέπει να εφαρμόζονται όταν γίνεται αναφορά στον πίνακα τμήμα Ι σημείο 2 υπό Α του παρόντος παραρτήματος : α ) Ολοι οι νωποί και υγιείς σπόροι που δεν έχουν εκβλαστήσει μετά από προεργασία θεωρούνται ως εκβλαστήσαντες σπόροι . β ) Μέχρι του ποσού της ενδεδειγμένης ανώτατης περιεκτικότητος , οι σκληροί σπόροι θεωρούνται ως σπόροι ικανοί να εκβλαστήσουν . γ ) Ολική ανώτατη περιεκτικότητα 0,8 % σε βάρος σπόρων προς σπορά άλλων ειδών Poa δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητος . δ ) Ολική ανώτατη καθαρότητα 1 % σε βάρος σπόρων Trifolium pratense δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητος . ε ) Ολική ανώτατη περιεκτικότητα 0,5 σε βάρος σπόρων Lupinus albus , Lupinus angustifolius , Lupinus Luteus , Pisum arvense , Vicia faba spp . , Vicia pannonica , Vicia sativa και Vicia villosa σε ένα άλλο αντίστοιχο είδος δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητας . στ ) Το ανώτατο καθορισμένο ποσοστό σε βάρος σπόρων ενός μόνο είδους δεν εφαρμόζεται στους σπόρους προς σπορά της Poa spp . ζ ) Ολική ανώτατη καθαρότητα δύο σπόρων Avena fatua , Avena Iudoviciana και Avena sterilis σε ένα δείγμα του καθορισμένου βάρους δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητος , εάν ένα δεύτερο δείγμα του αυτού βάρους είναι απαλλαγμένο σπόρων των ειδών αυτών . η ) Η παρουσία ενός σπόρου Avena fatua , Avena ludociana και Avena sterilis εντός ενός δείγματος του καθορισμένου βάρους δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητος , εάν ένα δεύτερο δείγμα διπλασίου βάρους του καθορισμένου είναι απαλλαγμένο σπόρων των ειδών αυτών . θ ) Η απογραφή των σπόρων Avena fatua , Avena ludoviciana και Avena sterilis μπορεί να μην πραγματοποιείται , εκτός εάν υπάρχει αμφιβολία για την τήρηση των κανόνων που καθορίζονται στη στήλη 12 . ι ) Η απογραφή των σπόρων Cuscuta spp . μπορεί να μην πραγματοποιείται , εκτός εάν υπάρχει αμφιβολία για την τήρηση των κανόνων που καθορίζονται στη στήλη 13 . κ ) Η παρουσία ενός σπόρου Cuscuta spp . σε ένα δείγμα του καθορισμένου βάρους δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητος εάν ένα δεύτερο δείγμα του ιδίου βάρους είναι απαλλαγμένο σπόρων Cuscuta spp . λ ) Το βάρος του δείγματος για την απογραφή σπόρων Cuscuta spp . είναι διπλάσιο του βάρους που καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ στήλη 4 για το αντίστοιχο είδος . μ ) Η παρουσία ενός σπόρου Cuscuta spp . σε ένα δείγμα του προδιαγεγραμμένου βάρους δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητος εάν ένα δεύτερο δείγμα βάρους διπλασίου του προδιαγεγραμμένου είναι απαλλαγμένο σπόρων Cuscuta spp . ν ) Η απογραφή των σπόρων Rumex spp . πλην των Rumex acetosella μπορεί να μην πραγματοποιείται , εκτός εάν υπάρχει αμφιβολία για την τήρηση των κανόνων που καθορίζονται στη στήλη 14 . ξ ) Το ποσοστό σε αριθμό σπόρων προς σπορά λούπινου άλλου χρώματος δεν υπερβαίνει το : - 2 % για το πικρό λούπινο , - 1 % στα άλλα λούπινα εκτός του πικρού . ο ) Το ποσοστό σε αριθμό σπόρων προς σπορά πικρού λούπινου σε ποικιλίες άλλες από αυτές του πικρού λούπινου δεν υπερβαίνει το : - 3 % για τους πιστοποιημένους σπόρους προς σπορά της πρώτης γενεάς μετά τους βασικούς σπόρους , - 5 % για τους πιστοποιημένους σπόρους προς σπορά των επομένων γενεών . 3 . Η παρουσία επιβλαβών οργανισμών οι οποίοι μειώνουν την αξία της χρησιμότητος των σπόρων προς σπορά είναι ανεκτή στο ελάχιστο δυνατό όριο . ΙΙ . ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ Με την επιφύλαξη των κατωτέρων διατάξεων , οι προϋποθέσεις του τμήματος Ι του παρόντος παραρτήματος εφαρμόζονται στους βασικούς σπόρους προς σπορά : 1 . Οι σπόροι Pisum arvense και των ποικιλιών απομικτικών μονοκλώνων Poa spp . ανταποκρίνονται στους ακόλουθους κανόνες ή άλλες προϋποθέσεις . Η ελάχιστη καθαρότητα της ποικιλίας είναι 99,7 % . Η ελάχιστη καθαρότητα της ποικιλίας ελέγχεται κυρίως κατά την καλλιέργεια από επίσημες επί τόπου επιθεωρήσεις που πραγματοποιούνται με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παράρτημα Ι . 2 . Οι σπόροι ανταποκρίνονται στους ακόλουθους κανόνες και άλλες προϋποθέσεις : Α . Πίνακας : Είδη * Ανώτατη περιεκτικότητα σε σπόρους προς σπορά άλλων ειδών φυτών * Σύνολο ( % του βάρους ) * Περιεκτικότητα σε αριθμό , σε δείγμα βάρους που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙΙ στήλη 4 * Ενα μόνο είδος * Rumex spp . πλην του Rumex acetosella * Agropyron repens * Alopecurus myosuroides * Melilotus spp . * Λοιποί κανόνες ή προϋποθέσεις * 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * GRAMINEAE * * * * * * * * Agrostis canina ssp . canina * 0,3 * 20 * 1 * 1 * 1 * * ( j ) * Agrostis gigantea * 0,3 * 20 * 1 * 1 * 1 * * ( j ) * Agrostis stolonifera * 0,3 * 20 * 1 * 1 * 1 * * ( j ) * Agrostis tenuis * 0,3 * 20 * 1 * 1 * 1 * * ( j ) * Alopecurus pratensis * 0,3 * 20 ( a ) * 5 * 5 * 5 * * ( j ) * Arrhenatherum elatius * 0,3 * 20 ( a ) * 5 * 5 * 5 * * ( i ) ( j ) * Dactylis glomerata * 0,3 * 20 ( a ) * 5 * 5 * 5 * * ( j ) * Festuca arundinacea * 0,3 * 20 ( a ) * 5 * 5 * 5 * * ( j ) * Festuca ovina * 0,3 * 20 ( a ) * 5 * 5 * 5 * * ( j ) * Festuca pratensis * 0,3 * 20 ( a ) * 5 * 5 * 5 * * ( j ) * Festuca rubra * 0,3 * 20 ( a ) * 5 * 5 * 5 * * ( j ) * Lolium multiflorum * 0,3 * 20 ( a ) * 5 * 5 * 5 * * ( j ) * Lolium perenne * 0,3 * 20 ( a ) * 5 * 5 * 5 * * ( j ) * Lolium X hybridum * 0,3 * 20 ( a ) * 5 * 5 * 5 * * ( j ) * Phleum bertolonii * 0,3 * 20 * 2 * 1 * 1 * * ( j ) * Phleum pratense * 0,3 * 20 * 2 * 1 * 1 * * ( j ) * Poa annua * 0,3 * 20 ( b ) * 1 * 1 * 1 * * ( f ) ( j ) * Poa nemoralis * 0,3 * 20 ( b ) * 1 * 1 * 1 * * ( f ) ( j ) * Poa palustris * 0,3 * 20 ( b ) * 1 * 1 * 1 * * ( f ) ( j ) * Poa pratensis * 0,3 * 20 ( b ) * 1 * 1 * 1 * * ( f ) ( j ) * Poa trivialis * 0,3 * 20 ( b ) * 1 * 1 * 1 * * ( f ) ( j ) * Trisetum flavescens * 0,3 * 20 ( c ) * 1 * 1 * 1 * * ( i ) ( j ) * Είδη * Ανώτατη περιεκτικότητα σε σπόρους προς σπορά άλλων ειδών φυτών * Σύνολο ( % του βάρους ) * Περιεκτικότητα σε αριθμό , σε δείγμα βάρους που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙΙ στήλη 4 ( στήλη κατά στήλη ) * Ενα μόνο είδος * Rumex spp . πλην του Rumex acetosella * Agropyron repens * Alopecurus myosuroides * Melilotus spp . * Λοιποί κανόνες ή προϋποθέσεις * 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * LEGUMINOSAE * * * * * * * * * * * * * * * Hedysarum coronarium * 0,3 * 20 * 5 * * * 0 ( e ) * ( j ) * Lotus corniculatus * 0,3 * 20 * 5 * * * 0 ( e ) * ( g ) ( j ) * Lupinus albus * 0,3 * 20 * 5 * * * 0 ( d ) * ( h ) ( k ) * Lupinus angustifolius * 0,3 * 20 * 5 * * * 0 ( d ) * ( h ) ( k ) * Lupinus luteus * 0,3 * 20 * 5 * * * 0 ( d ) ) ( h ) ( k ) * Medicago lupulina * 0,3 * 20 * 5 * * * 0 ( e ) * ( j ) * Medicago sativa * 0,3 * 20 * 5 * * * 0 ( e ) * ( j ) * Medicago varia * 0,3 * 20 * 5 * * * 0 ( e ) * ( j ) * Onobrychis sativa * 0,3 * 20 * 5 * * * 0 ( d ) * * Pisum arvense * 0,3 * 20 * 5 * * * 0 ( d ) * * Trifolium alexandrinum * 0,3 * 20 * 5 * * * 0 ( e ) * ( j ) * Trifolium hybridum * 0,3 * 20 * 5 * * * 0 ( e ) * ( j ) * Trifolium incarnatum * 0,3 * 20 * 5 * * * 0 ( e ) * ( j ) * Trifolium pratense * 0,3 * 20 * 5 * * * 0 ( e ) * ( j ) * Trifolium repens * 0,3 * 20 * 5 * * * 0 ( e ) * ( j ) * Trifolium resupinatum * 0,3 * 20 * 5 * * * 0 ( e ) * ( j ) * Trigonella foenumgraecum * 0,3 * 20 * 5 * * * 0 ( d ) * ( j ) * Vicia faba ssp . var . equina * 0,3 * 20 * 5 * * * 0 ( d ) * * Vicia faba var . minor * 0,3 * 20 * 5 * * * 0 ( d ) * * Vicia pannonica * 0,3 * 20 * 5 * * * 0 ( d ) * ( h ) * Vicia sativa * 0,3 * 20 * 5 * * * 0 ( d ) * ( h ) * Vicia villosa * 0,3 * 20 * 5 * * * 0 ( d ) * ( h ) * OTHER SPECIES * * * * * * * * * * * * * * * Brassica napus var . napobrassica * 0,3 * 20 * 5 * * * * ( j ) * Brassica oleracea convar . acephala * 0,3 * 20 * 5 * * * * ( j ) * Raphanus sativus ssp . oleifera * 0,3 * 20 * 5 * * * * * Β . Κανόνες και άλλες προϋποθέσεις που εμφανίζονται όταν γίνεται αναφορά στον πίνακα τμήμα ΙΙ σημείο 2 υπό Α του παρόντος παραρτήματος : α ) Ολική ανώτατη περιεκτικότητα 80 σπόρων Poa spp . δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητος . β ) Η προϋπόθεση που προβλέπεται στη στήλη 3 δεν εφαρμόζεται στους σπόρους προς σπορά Poa spp . Η ολική ανώτατη περιεκτικότητα σε σπόρους προς σπορά Poa spp . ενός είδους άλλου από αυτό που πρέπει να εξετασθεί δεν πρέπει να υπερβαίνει τον 1 σε ένα δείγμα 500 σπόρων . γ ) Ολική ανώτατη περιεκτικότητα 20 σπόρων Poa spp . δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητος . δ ) Η απογραφή των σπόρων Melilotus spp . μπορεί να μην πραγματοποιείται , εκτός εάν υπάρχει αμφιβολία για την τήρηση των κανόνων που καθορίζονται στη στήλη 7 . ε ) Η παρουσία ενός σπόρου Melilotus spp . σε ένα δείγμα του καθορισμένου βάρους δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητας αν ένα δεύτερο δείγμα βάρους διπλασίου του καθορισμένου είναι απαλλαγμένο σπόρων Melilotus spp . στ ) Η προϋπόθεση γ ) που προβλέπεται στο τμήμα Ι σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος δεν εφαρμόζεται . ζ ) Η προϋπόθεση δ ) που προβλέπεται στο τμήμα Ι σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος δεν εφαρμόζεται . η ) Η προϋπόθεση ε ) που προβλέπεται στο τμήμα Ι σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος δεν εφαρμόζεται . θ ) Η προϋπόθεση στ ) που προβλέπεται στο τμήμα Ι σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος δεν εφαρμόζεται . ι ) Οι προϋποθέσεις κ ) και μ ) που προβλέπονται στο τμήμα Ι σημείο 2 δεν εφαρμόζονται . κ ) Στις ποικιλίες άλλες από αυτές του πικρού λούπινου , το ποσοστό σε αριθμό σπόρων προς σπορά πικρού λούπινου δεν υπερβαίνει τον 1 . ΙΙΙ . ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ Με την επιφύλαξη των κατωτέρω διατάξεων , οι προϋποθέσεις του τμήματος Ι στοιχεία 2 και 3 του παρόντος παραρτήματος εφαρμόζονται στους εμπορεύσιμους σπόρους . 1 . Τα ποσοστά σε βάρος που καθορίζονται στις στήλες 5 και 6 του πίνακος τμήμα Ι στοιχείο 2 υπό Α του παρόντος παραρτήματος αυξάνονται κατά 1 . 2 . Για την Poa annua , ολική ανώτατη περιεκτικότητα 10 % σε βάρος σπόρων ειδών άλλων από της Poa δεν θεωρείται ως μη καθαρότητα . 3 . Για τα είδη της Poa άλλα από της Poa annua μία ολική ανώτατη περιεκτικότητα 3 % σε βάρος σπόρων άλλων από της P δεν θεωρείται ως μη καθαρότητα . 4 . Για το Hedysarum coronarium , ολική ανώτατη περιεκτικότητα 1 % σε βάρος σπόρων melilotus spp . δεν θεωρείται ως μη καθαρότητα . 5 . Η προϋπόθεση δ ) που προβλέπεται για το Lotus corniculatus στο τμήμα Ι στοιχείο 2 του παρόντος παραρτήματος δεν εφαρμόζεται . 6 . Για τα είδη του λουπίνου : α ) η ελάχιστη ειδική καθαρότητα είναι τα 97 % του βάρους β ) το ποσοστό σε αριθμό σπόρων προς σπορά του λούπινου άλλου χρώματος δεν υπερβαίνει τους : - για το πικρό λούπινο : 4 % - για λούπινο πλην του πικρού 2 % γ ) το ποσοστό σε αριθμό σπόρων προς σπορά πικρού λούπινου δεν υπερβαίνει τους 5 στα άλλα είδη του πικρού λούπινου . 7 . Για τα είδη Vicia ολική ανωτάτη περιεκτικότητα 6 % σε βάρος σπόρων Vicia pannonica και Vicia villosa ή καλλιεργημένων ειδών που συγγενεύουν προς άλλο αντίστοιχο είδος δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητος . 8 . Η ειδική ελάχιστη καθαρότητα για τα Vicia pannonica , Vicia sativa και Vicia villosa είναι 97 % του βάρους . ' 3 . Το κείμενο του παραρτήματος ΙΙΙ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : ' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Είδη * Ανώτατον βάρος μιας παρτίδος ( τον . ) * Ελάχιστον βάρος ενός δείγματος που πρέπει να ληφθεί ανά μία παρτίδα ( γρ . ) * Βάρος του δείγματος για τις απογραφές που προβλέπονται στο παράρτημα Ι στοιχείο 2 υπό Α στήλαι 12 - 14 και στο παράρτημα ΙΙ τμήμα ΙΙ στοιχείο 2 υπό Α , στήλαι 3 - 7 ( γρ . ) * 1 * 2 * 3 * 4 * GRAMINEAE * * * * Agrostis canina ssp . canina * 10 * 50 * 5 * Agrostis gigantea * 10 * 50 * 5 * Agrostis stolonifera * 10 * 50 * 5 * Agrostis tenuis * 10 * 50 * 5 * Alopecurus pratensis * 10 * 100 * 30 * Arrhenatherum elatius * 10 * 200 * 80 * Dactylis glomerata * 10 * 100 * 30 * Festuca arundinacea * 10 * 100 * 50 * Festuca ovina * 10 * 100 * 30 * Festuca pratensis * 10 * 100 * 50 * Festuca rubra * 10 * 100 * 30 * Lolium multiflorum * 10 * 200 * 60 * Lolium perenne * 10 * 200 * 60 * Lolium X hybridum * 10 * 200 * 60 * Phleum bertolonii * 10 * 50 * 10 * Phleum pratense * 10 * 50 * 10 * Poa annua * 10 * 50 * 10 * Poa nemoralis * 10 * 50 * 5 * Poa palustris * 10 * 50 * 5 * Poa pratensis * 10 * 50 * 5 * Poa trivialis * 10 * 50 * 5 * Trisetum flavescens * 10 * 50 * 5 * Είδη * Ανώτατον βάρος μιας παρτίδος ( τον . ) * Ελάχιστον βάρος ενός δείγματος που πρέπει να ληφθεί ανά μία παρτίδα ( γρ . ) * Βάρος του δείγματος για τις απογραφές που προβλέπονται στο παράρτημα Ι στοιχείο 2 υπό Α στήλαι 12 - 14 και στο παράρτημα ΙΙ τμήμα ΙΙ στοιχείο 2 υπό Α , στήλαι 3 - 7 ( γρ . ) * 1 * 2 * 3 * 4 * LEGUMINOSAE * * * * Hedysarum coronarium * * * * - καρπός * 10 * 1 000 * 300 - σπόρος * 10 * 400 * 120 * Lotus corniculatus * 10 * 200 * 30 * Lupinus albus * 20 * 1 000 * 1 000 * Lupinus angustifolius * 20 * 1 000 * 1 000 * Lupinus luteus * 20 * 1 000 * 1 000 * Medicago lupulina * 10 * 300 * 50 * Medicago sativa * 10 * 300 * 50 * Medicago varia * 10 * 300 * 50 * Onobrychis sativa * * * * - καρπός * 10 * 600 * 600 * - σπόρος * 10 * 400 * 400 * Pisum arvense * 20 * 1 000 * 1 000 * Trifolium alexandrinum * 10 * 400 * 60 * Trifolium hybridum * 10 * 200 * 20 * Trifolium incarnatum * 10 * 500 * 80 * Trifolium pratense * 10 * 300 * 50 * Trifolium repens * 10 * 200 * 20 * Trifolium resupinatum * 10 * 200 * 20 * Trigonella foenumgraecum * 10 * 500 * 450 * Vicia faba ssp . var . equina * 20 * 1 000 * 1 000 * Vicia faba var . minor * 20 * 1 000 * 1 000 * Vicia pannonica * 20 1 000 * 1 000 * Vicia sativa * 20 * 1 000 * 1 000 * Vicia villosa * 20 * 1 000 * 1 000 * ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ * * * * Brassica napus var . napobrassica * 10 * 200 * 100 * Brassica oleracea convar . acephala * 10 * 200 * 100 * Raphanus sativus ssp . oleifera * 10 * 300 * 300 * Αρθρο 2 1 . Τα Κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις απαραίτητες νομοθετικές , κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς : - τις διατάξεις του άρθρου 1 σημείο 1 της παρούσης οδηγίας όσον αφορά το παράρτημα Ι , σημεία 3 και 4 , και του άρθρου 1 σημείο 2 της παρούσης οδηγίας όσον αφορά το παράρτημα ΙΙ τμήμα Ι σημείο 1 και το παράρτημα ΙΙ τμήμα ΙΙ σημείο 1 , την 1η Ιανουαρίου 1981 , - τις άλλες διατάξεις της παρούσης οδηγίας , το βραδύτερο την 1η Ιουλίου 1980 . 2 . Τα Κράτη μέλη φροντίζουν ώστε οι σπόροι κτηνοτροφικών φυτών να μήν υπόκεινται σε κανέναν περιορισμό εμπορίας λόγω της εφαρμογής της παρούσης οδηγίας σε ημερομηνίες διάφορες σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεύτερη περίπτωση . Αρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη . Εγινε στις Βρυξέλλες , στις 18 Απριλίου 1978 . Για την Επιτροπή Finn GUNDELACH Αντιπρόεδρος ( 1 ) ΕΕ αριθ . 125 της 11.7.1966 , σ . 2298/66 . ( 2 ) ΕΕ αριθ . Ν 16 της 20.1.1978 , σ . 23 .
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία