ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1978/31978L0388

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1978-04-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1978-04-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1978-04-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πρώτη οδηγία 78/388/ΕΟΚ της Επιτροπής της 18ης Απριλίου 1978 περί τροποποιήσεως των παραρτημάτων της οδηγίας 69/208/ΕΟΚ «περί εμπορίας σπόρων προς σπορά ελαιωδών και ινωδών φυτών»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΠΡΩΤΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Απριλίου 1978 περί τροποποιήσεως των παραρτημάτων της οδηγίας 69/208 / ΕΟΚ ' περί εμπορίας σπόρων προς σπορά ελαιωδών και ινωδών φυτών ' ( 78/388 / ΕΟΚ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ , Εχοντας υπόψη : τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος , την οδηγία 69/208 / ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ης Ιουλίου 1969 περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά ελαιωδών και ινωδών φυτών ( 1 ) , όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 78/55 / ΕΟΚ ( 2 ) , και ιδίως το άρθρο 20 υπό α ) , Εκτιμώντας : ότι λόγω της εξελίξεως των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων , πρέπει να επέλθουν τροποποιήσεις στα παραρτήματα Ι , ΙΙ και ΙΙΙ της προαναφερθείσης οδηγίας για τους κάτωθι λόγους ότι είναι ενδεδειγμένο , για να βελτιωθεί η γενετική αξία των σπόρων προς σπορά , να αυξηθεί η απομόνωση της καλλιέργειας για τη μόνοικο κάνναβι και να καθορισθούν κανόνες καθαρότητος της καλλιέργειας τους οποίους πρέπει να πληροί η καλλιέργεια ορισμένων ειδών ότι ορισμένες προϋποθέσεις απομονώσεως της καλλιέργειας πρέπει να εναρμονισθούν προς προϋποθέσεις επαρκείς για να εξασφαλίσουν την τήρηση των κανόνων καθαρότητος της ποικιλίας ότι είναι απαραίτητο να καθορισθούν ιδιαίτεροι κανόνες για την ανώτατη περιεκτικότητα σε άλλους ανεπιθύμητους ή επιβλαβείς σπόρους τέτοιους όπως Avena ludoviciana , Avena sterilis ή τα είδη Rumex , εκτός του Rumex acetosella ότι ορισμένα μέτρα πρέπει να τροποποιηθούν για να προσαρμοσθούν με τις προϋποθέσεις επισήμου εξετάσεως των σπόρων που πραγματοποιείται κατά τις συνήθεις διεθνείς μεθόδους ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μονίμου Επιτροπής Σπόρων προς Σπορά και Γεωργικών , Δενδροκηπευτικών και Δασικών Φυτών προς Φύτευση , ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Αρθρο 1 Η οδηγία 69/208 / ΕΟΚ τροποποιείται ως ακολούθως : 1 . Το κείμενο του παραρτήματος Ι αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : ' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 1 . Η προηγούμενες καλλιέργειες του πεδίου παραγωγής δεν ήσαν ασυμβίβαστες με την παραγωγή σπόρων προς σπορά του είδους και της ποικιλίας της καλλιέργειας και το πεδίο παραγωγής είναι επαρκώς απαλλαγμένο τέτοιων φυτών που προέρχονται από τις προηγούμενες καλλιέργειες . 2 . Η καλλιέργεια ανταποκρίνεται στους ακόλουθους κανόνες ως προς τις αποστάσεις σε σχέση με γειτονικές πηγές γύρεως , οι οποίες δύνανται να προκαλέσουν ξένη ανεπιθύμητη επικονίαση : Καλλιέργεια * Ελάχιστες διαστάσεις ( σε μέτρα ) * 1 * 2 * Brassica spp . άλλο ή Brassica napus oleifera , Cannabis sativa εκτός της μονοίκου καννάβεως , Carum carvi , Gossypium spp . , Helianthus annuus , Sinapis alba : * * - για την παραγωγή βασικών σπόρων προς σπορά * 400 * - για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά * 200 * Brassica napus oleifera : * * - για την παραγωγή βασικών σπόρων προς σπορά * 200 * - για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά * 100 Cannabis sativa , μόνοικος κάνναβις : * * - για την παραγωγή βασικών σπόρων προς σπορά * 5 000 * - για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά * 1 000 * Οι αποστάσεις αυτές δύναται να μην τηρούνται , εφ ' όσον υφίσταται επαρκής προστασία κατά κάθε ξένης ανεπιθύμητης επικονιάσεως . 3 . Η καλλιέργεια έχει επαρκή ταυτότητα και καθαρότητα της ποικιλίας . Οι καλλιέργειες των Brassica spp . , Cannabis sativa , Carum carvi , Gossypium spp . , Helianthus annuus και Sinapis alba ανταποκρίνονται ιδίως στον ακόλουθο κανόνα : ο αριθμός φυτών καλλιέργειας , τα οποία αναγνωρίζονται προφανώς ως μη σύμφωνα προς την ποικιλία , δεν υπερβαίνει το 1 ανά 10 τ.μ . 4 . Η παρουσία επιβλαβών οργανισμών που μειώνουν την αξία χρησιμότητος των σπόρων είναι ανεκτή στο ελάχιστο δυνατό όριο . 5 . Η τήρηση των κανόνων ή άλλων προϋποθέσεων που μνημονεύονται ανωτέρω εξετάζεται από επίσημες επί τόπου επιθεωρήσεις . Αυτές οι επί τόπου επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις : Α . Η καλλιεργητική κατάσταση και το στάδιο αναπτύξεως της καλλιέργειας επιτρέπουν ικανοποιητική εξέταση . Β . Διενεργείται τουλάχιστον μία επί τόπου επιθεώρηση . Γ . Το ύψος , ο αριθμός και η κατανομή των στοιχειωδών δειγματοληψιών που πρέπει να επιθεωρηθούν για να εξετασθεί η τήρηση των προϋποθέσεων του παρόντος παραρτήματος προσδιορίζονται σύμφωνα με τις κατάλληλες μεθόδους . ' 2 . Το κείμενο του παραρτήματος ΙΙ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : ' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ Ι . ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ 1 . Οι σπόροι έχουν επαρκή ταυτότητα και καθαρότητα ποικιλίας . Οι σπόροι των κάτωθι αναφερομένων ειδών ανταποκρίνονται ιδίως στους ακόλουθους κανόνες ή άλλες προϋποθέσεις : Είδη και κατηγορίες * Ελάχιστη καθαρότητα της ποικιλίας ( % ) * 1 * 2 * - Arachis hypogaea : * * - Βασικοί σπόροι προς σπορά * 98 * Πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά * 95 * - Linum usitatissimum : * * - Βασικοί σπόροι προς σπορά * 99,7 * - Πιστοποιημένοι σπόροι , πρώτη αναπαραγωγή * 98 * Πιστοποιημένοι σπόροι , δευτέρα και τρίτη αναπαραγωγή * 97,5 * - Papaver somniferum : * * - Βασικοί σπόροι προς σπορά * 99 * Πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά * 98 * - Glicyne max . : * * - Βασικοί σπόροι προς σπορά * 97 * Πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά * 95 * Η ελάχιστη καθαρότητα της ποικιλίας ελέγχεται κυρίως από επίσημες επί τόπου επιθεωρήσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παράρτημα Ι . 2 . Οι σπόροι προς σπορά ανταποκρίνονται στους ακόλουθους κανόνες ή άλλες προϋποθέσεις ως προς τη βλαστική ικανότητα , την ειδική καθαρότητα και την περιεκτικότητα σε σπόρους άλλων ειδών φυτών , συμπεριλαμβανομένης και της Orobanche spp . Α . ΠINAKAΣ : Είδη και κατηγορίες * Ελάχιστη βλαστητική ικανότητα ( % των καθαρών σπόρων προς σπορά ) * Ειδική καθαρότητα * Ελάχιστη ειδική καθαρότητα ( % του βάρους ) * Ολική ανώτατη περιεκτικότητα σε σπόρους άλλων ειδών φυτών ( % του βάρους ) * Ανώτατη περιεκτικότητα σε αριθμό σπόρων προς σπορά άλλων ειδών φυτών σε ένα δείγμα βάρους προβλεπόμενο στο παράρτημα ΙΙΙ στήλη 4 ( ολικό κατά στήλη ) * Αλλα είδη φυτών ( α ) * Avena fatua , Avena ludoviciana Avena sterilis * Cuscuta spp . * Rahpanus raphanistrum * Rumex spp . εκτός του Rumex acetosella * Alopecurus myosuroides * Lolium remotum * Προϋποθέσεις ως προς την περιεκτικότητα σε σπόρους d ' Orobanche * 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * Arachis hypogaea * 70 * 99 * - * 5 * 0 * 0 ( γ ) * * * * * * Brassica spp . : * * * * * * * * * * * * - Βασικοί σπόροι προς σπορά * 85 * 98 * 0,3 * - * 0 * 0 ( γ ) ( δ ) * 10 * 5 * * * * - Πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά * 85 * 98 * 0,3 * - * 0 * 0 ( γ ) ( δ ) * 10 * 20 * * * * Cannabis sativa * 75 * 98 * - * 10 ( β ) * 0 * 0 ( γ ) * * * * * ( ε ) * Carum carvi * 70 * 97 * - * 25 ( β ) * 0 * 0 ( γ ) ( δ ) * 10 * * 3 * * * Gossypium spp . * 80 * 98 * - * 15 * 0 0 ( γ ) * * * * * * Helianthus annuus * 85 * 98 * - * 5 * 0 * 0 ( γ ) * * * * * * Linum usitatissimum υφαντουργικός * 92 * 99 * - * 15 * 0 * 0 ( γ ) ( δ ) * * * 4 * 2 * * Linum usitatissimum ελαιώδης * 85 * 99 * - * 15 * 0 * 0 ( γ ) ( δ ) * * * 4 * 2 * * Papaver somniferum * 80 * 98 * - * 25 ( β ) * 0 * 0 ( γ ) ( δ ) * * * * * * Sinapis alba : * * * * * * * * * * * * - Βασικοί σπόροι προς σπορά * 85 * 98 * 0,3 * - * 0 * 0 ( γ ) ( δ ) * 10 * 5 * * * * - Πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά * 85 * 98 * 0,3 * - * 0 * 0 ( γ ) ( δ ) * 10 * 20 * * * * Glicyne max . * 80 * 98 * - * 5 * 0 * 0 ( γ ) * * * * * * Β . Κανόνες ή άλλες προϋποθέσεις που εφαρμόζονται όταν γίνεται αναφορά στον πίνακα τμήμα Ι σημείο 2 υπό Α του παρόντος παραρτήματος : α ) Η ανωτάτη περιεκτικότητα σπόρων προς σπορά που προβλέπονται στη στήλη 5 καλύπτει επίσης τα είδη που προβλέπονται στις στήλες 6 έως 11 . β ) Η απογραφή του ολικού περιεχομένου σπόρων άλλων ειδών φυτών μπορεί να μην πραγματοποιείται , εκτός εάν υφίσταται αμφιβολία για την τήρηση των προϋποθέσεων που καθορίζονται στη στήλη 5 του πίνακος . γ ) Η απογραφή των σπόρων Cuscuta spp . μπορεί να μην πραγματοποιείται εκτός , εάν υφίσταται αμφιβολία για την τήρηση των προϋποθέσεων που καθορίζονται στη στήλη 7 του πίνακος . δ ) Η παρουσία ενός σπόρου Cuscuta spp . σε ένα δείγμα καθορισμένου βάρους δεν θεωρείται ως μη καθαρότητα , εάν ένα δεύτερο δείγμα ιδίου βάρους είναι απαλλαγμένο σπόρων Cuscuta spp . ε ) Ο σπόρος προς σπορά είναι απαλλαγμένος του Orobanche . Ομως ένας σπόρος Orobanche σε ένα δείγμα 100 γρ . δεν θεωρείται ως στοιχείο μη καθαρότητος εάν ένα δεύτερο δείγμα 200 γρ . είναι απαλλαγμένο του Orobanche . 3 . Η παρουσία επιβλαβών οργανισμών που μειώνουν την αξία χρησιμότητος των σπόρων προς σπορά είναι ανεκτή στο ελάχιστο δυνατό όριο . Οι σπόροι προς σπορά ανταποκρίνονται ιδίως στους ακόλουθους κανόνες ή άλλες προϋποθέσεις : Α . Πίνακας : Είδη * Επιβλαβής οργανισμοί * Μέγιστο ποσοστό σε αριθμό σπόρων που έχει προσβληθεί από επιβλαβείς οργανισμούς . ( ολικό κατά στήλη ) * Botrytis spp . * Alternaria spp . Ascochyta Linicola ( syn . Phoma linicola ) , Colletotirchum lini , Fusarium spp . * Platyedria gossypiella * Sclerotinia sclerotiorum ( Ανώτατος αριθμός σκληρωτίων ή θραυσμάτων σκληρωτίων εντός ενός δείγματος βάρους που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙΙ στήλη 4 * 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * Brassica campestris spp . * * * * 5 ( b ) * oleifera * * * * * Brassica napus spp . oleifera * * * * 5 ( b ) * Cannabis sativa * 5 * * * * Gossypium spp . * * * 1 * * Helianthus annuus * 5 * * * 10 ( b ) * Linum usitatissimum * 5 * 5 ( a ) * * * Sinapis alba * * * * 5 ( b ) * Β . Κανόνες και άλλες προϋποθέσεις που εφαρμόζονται όταν γίνεται παραπομπή στον πίνακα τμήμα Ι σημείο 3 υπό Α του παρόντος παραρτήματος : α ) Στον υφαντουργικό λίνο , το ποσοστό σε αριθμό σπόρων που έχει μολυνθεί από Ascochyta linicola ( Syn . Phoma linicola ) δεν θα υπερβεί το 1 . β ) Η απογραφή σκληρωτίων ή θραυσμάτων σκληρωτίων Sclerotinia sclerotiorum μπορεί να μην πραγματοποιείται , εκτός εάν υπάρχει αμφιβολία για την τήρηση των προϋποθέσεων που καθορίζονται στη στήλη 5 του πίνακα . ΙΙ . ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ Οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο τμήμα 1 του παρόντος παραρτήματος πλην του σημείο Ι , εφαρμόζονται στους εμπορευσίμους σπόρους προς σπορά . ' 3 . Το κείμενο του παραρτήματος ΙΙΙ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : ' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Είδη * Μέγιστο βάρος παρτίδων ( τόν . ) * Ελάχιστο βάρος ενός δείγματος που πρέπει να λαμβάνονται από μια παρτίδα ( γρ . ) * Βάρος του δείγματος για τις απογραφές που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ σημεία 1 και 2 υπό Α ) στήλες 5 έως 11 και στο παράρτημα ΙΙ σημεία 1 και 3 υπό Α στήλη 5 . ( γρ . ) * 1 * 2 * 3 * 4 * Arachis hypogaea * 20 * 1 000 * 1 000 * Brassica campestris spp . oleifera * 10 * 200 * 70 * Brassica juncea * 10 * 100 * 40 * Brassica napus spp . oleifera * 10 * 200 * 100 * Brassica nigra * 10 * 100 * 40 * Cannabis sativa * 10 * 600 * 600 * Cannabis carvi * 10 * 200 * 80 * Gossypium spp . * 20 * 1 000 * 1 000 * Helianthus annuus * 20 * 1 000 * 1 000 * Linum usitatissimum * 10 * 300 * 150 * Papaver somniferum * 10 * 50 * 10 * Sinapis alba * 10 * 400 * 200 * Glycine max . * 20 * 1 000 * 1 000 * ' Αρθρο 2 1 . Τα Κράτη Μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές , κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν : - με τις διατάξεις του άρθρου 1 σημείο 1 της παρούσας οδηγίας ως προς το παράρτημα Ι σημείο 3 του άρθρου 1 σημείο 2 της παρούσας οδηγίας ως προς το παράρτημα ΙΙ τμήμα 1 σημείο 1 , την 1η Ιανουαρίου 1981 , - με τις άλλες διατάξεις της παρούσας οδηγίας το βραδύτερο την 1η Ιουλίου 1980 . 2 . Τα Κράτη Μέλη επαγρυπνούν ώστε οι σπόροι προς σπορά ελαιωδών και ινωδών φυτών να μην υπόκεινται σε κανέναν περιορισμό εμπορίας λόγω της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας σε ημερομηνίες διάφορες από εκείνες της παραγράφου 1 δεύτερη παύλα . Αρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη . Εγινε στις Βρυξέλλες , στις 18 Απριλίου 1978 . Για την Επιτροπή Finn GUNDELACH Αντιπρόεδρος ( 1 ) ΕΕ αριθ . Ν 169 της 10.7.1969 , σ . 3 . ( 2 ) ΕΕ αριθ . Ν 16 της 20.1.1978 , σ . 23 .
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία