ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1978/31978L0612

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1978-07-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1978-07-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1978-06-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 78/612/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1978 περί πρώτης τροποποιήσεως της οδηγίας 74/329/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους γαλακτωματοποιητές, σταθεροποιητές, τα πυκνωτικά και πηκτικά μέσα που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Ιουνίου 1978 περί πρώτης τροποποιήσεως της οδηγίας 74/329/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών σχετικά με τους γαλακτωματοποιητές , σταθεροποιητές , τα πυκνωτικά και πηκτικά μέσα που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα ( 78/612/ΕΟΚ ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ , Έχοντας υπόψη : τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκης Οικονομικής Κοινότητος και ιδίως το άρθρο 100 , την πρόταση της Επιτροπής , τη γνώμη της Συνελεύσεως (1) , τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2) , Εκτιμώντας : ότι το παράρτημα I της οδηγίας 74/329/ΕΟΚ (3) καταρτίζει ενιαίο κατάλογο των γαλακτωματοποιητών , σταθεροποιητών , πυκνωτικών και πηκτικών μέσων τα οποία αυτά μόνο μπορούν να επιτρέπονται από τα Κράτη μέλη . ότι η διατύπωση ορισμένων διατάξεων του παραρτήματος I της οδηγίας 74/329/ΕΟΚ φαίνεται να μπορεί να προκαλέσει αντιφατικές ερμηνείες και πρέπει επομένως να αποδοθούν οι διατάξεις αυτές με μεγαλύτερη ακρίβεια . ότι , αν ληφθούν υπόψη τα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα για το ακίνδυνο του μίγματος τρυγικού και οξικού εστέρα των μονό- και διγλυκεριδίων των βρωσίμων λιπαρών οξέων , είναι δυνατό να επιτραπεί η χρησιμοποίηση της ουσίας αυτής με την καταχώρησή της με τον αριθμό Ε472 f ) . ότι η αναφορά που γίνεται στα πολυφωσφορικά ( Ε450 ) στο προαναφερθέν παράρτημα I πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ακριβέστερης διατυπώσεως για να ληφθεί υπόψη η εμπορική πρακτική . ότι τα κριτήρια καθαρότητας για τις καραγενάνες ( Ε407 ) ισχύουν επίσης για το φουρσελεράν ( Ε408 ) και ότι συνεπώς η θέση Ε408 καθίσταται περιττή . ότι το αλεύρι σπερμάτων ταμαρίνδου ( οξυφοίνικα ) ( Ε411 ) και το 2-στεατυλογαλακτυλικό οξύ ( Ε480 ) δεν είναι πια διαθέσιμα στο εμπόριο για χρησιμοποίηση στα τρόφιμα . ότι η αιθυλοκυτταρίνη ( Ε462 ) δεν χρησιμοποιείται από τεχνική άποψη ως γαλακτωματοποιητής , σταθεροποιητής , πυκνωτικό ή πηκτικό μέσο . ότι η προσθήκη σακχάρων , όπως αυτά καθορίζονται από την οδηγία 73/437/ΕΟΚ (4) , είναι αναγκαία , ιδίως στην περίπτωση καραγενανών ( Ε407 ) της πηκτίνης ( Ε440 ) και της αμιδούχου πηκτίνης ( Ε440b ) , για να εξασφαλισθεί η παράδοση στον καταναλωτή προϊόντος με σταθερή πηκτοματογόνα ισχύ . ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται για τα προϊόντα αυτά , κατά περίπτωση , οι ονομασίες καραγενάνες , πηκτίνη και αμιδούχος πηκτίνη ότι εν τούτοις ενδείκνυται να ενημερώνεται ο καταναλωτής των παραπάνω προϊόντων για την παρουσία των σακχάρων που έχουν προστεθεί , αλλά ότι δεν είναι πρακτικό να απαιτείται η δήλωση της ποσότητος των σακχάρων που έχουν χρησιμοποιηθεί , η οποία δύναται να ποικίλλει ανάλογα με τις φυσικές πηκτοματογόνες ιδιότητες των ουσιών αυτών , ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Άρθρο 1 Το άρθρο 2 της οδηγίας 74/329/ΕΟΚ συμπληρώνεται ως εξής : « 3 . Εν τούτοις , όσον αφορά την ουσία που αναφέρεται στο παράρτημα I με τον αριθμό Ε 440b , το Συμβούλιο , κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 100 της συνθήκης , μπορεί να αποφασίσει πριν από την 31η Δεκεμβρίου 1982 και μετά από έρευνα της Επιτροπής , για την κατάργησή της από το εν λόγω παράρτημα ή για κάθε άλλη τροποποίηση του καθεστώτος που την διέπει . » Άρθρο 2 Το άρθρο 6 της οδηγίας 74/329/ΕΟΚ τροποποιείται ως ακολούθως : 1 . Η παράγραφος 1 υπό α ) εδάφιο τρίτο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : « - να μην περιέχουν , εκτός παρεκκλίσεως που προκύπτει από την καθιέρωση των ειδικών κριτηρίων καθαρότητας που προβλέπονται υπό β ) , χαλκό και ψευδάργυρο , συνολικά , περισσότερο από 50 mg/kg , από τα οποία όμως η περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο να μην είναι μεγαλύτερη από 25 mg/kg . » 2 . Η παράγραφος 1 υπό β ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : « β ) στα ειδικά κριτήρια καθαρότητας που καθιερώνονται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 . » 3 . Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος : « 3 . Τα Κράτη μέλη προβλέπουν επίσης , ότι οι ουσίες που αναφέρονται στο παράρτημα I με τους αριθμούς Ε407 και Ε440 θα μπορούν να περιέχουν , με το σκοπό σταθεροποιήσεως , έναν ή περισσότερους τύπους σακχάρων , όπως αυτά καθορίζονται από την οδηγία 73/437/ΕΟΚ . » Άρθρο 3 Το άρθρο 8 της οδηγίας 74/329/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής : α 1 . Η παράγραφος 1 υπό β ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : « β ) τον αριθμό και την ονομασία των ουσίων , όπως αναφέρονται στο παράρτημα I και , στην περίπτωση των ουσίων , στις οποίες έχουν προστεθεί σάκχαρα με το σκοπό σταθεροποιήσεως σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 , την ένδειξη ' σάκχαρο(-α) προτεθέν(-τα) για σταθεροποίηση ' που θα συνοδεύει την ονομασία . » 2 . Στην παράγραφο 1 εισάγεται το ακόλουθο κείμενο : « δ ) μία κατάλληλη ένδειξη για την ουσία που αναφέρεται στο παράρτημα I με τον αριθμό Ε 420 ιι ) , όταν αυτή παρουσιάζει μετά από υδρόλυση , περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα μεγαλύτερη από 1 % . » 3 . Η παράγραφος 1 υπό δ ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : « ε ) σε περίπτωση μίγματος ουσίων που απαριθμούνται στο παράρτημα I , είτε αυτές έχουν σταθεροποιηθεί είτε όχι με τη βοήθεια σακχάρου σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 , είτε μεταξύ τους είτε με άλλα πρόσθετα και ενδεχομένως με ουσίες , στις οποίες τα άλλα αυτά πρόσθετα δύνανται να διαλυθούν ή να αραιωθούν : - τον αριθμό ή την ονομασία της ουσίας , όπως αναφέρονται στο παράρτημα I με την ένδειξη , που προβλέπεται στην παράγραφο 1 υπό β ) , εφ’ όσον χρειάζεται . - την ονομασία όλων των άλλων προσθέτων και , κατά περίπτωση , των ουσιών στις οποίες δύνανται αυτά να διαλυθούν ή να αραιωθούν . - το ποσοστό επί τοις εκατό καθενός από τα συστατικά , εφ’ όσον η υποχρέωση αυτή προβλέπεται από τις διατάξεις τις σχετικές με τις άλλες κατηγορίες προσθέτων . » 4 . Η ακόλουθη φράση προστίθεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 : « Στην περίπτωση των ουσιών , στις οποίες έχουν προστεθεί σάκχαρα σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 , στην εκατοστιαία αναλογία αυτή περιλαμβάνονται και τα σάκχαρα που έχουν χρησιμοποιηθεί με σκοπό σταθεροποιήσεως . » Άρθρο 4 Στο άρθρο 9 , προστίθεται το ακόλουθο σημείο : « ε ) προϊόν που περιέχει πηκτίνη και λαμβάνεται από πολτό ξηρών μήλων ή από ξηραμένους φλοιούς εσπεριδοειδών ή από μίγμα των δύο , μετά από κατεργασία με αραίο οξύ , ακολουθούμενη από μερική εξουδετέρωση με άλατα νατρίου ή καλίου . » Άρθρο 5 Το παράρτημα I της οδηγίας 74/329/ΕΟΚ αντικαθίσταται με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας . Άρθρο 6 Μέσα σε ένα έτος από την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας , τα Κράτη μέλη τροποποιούν τη νομοθεσία τους σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις και ενημερώνουν αμέσως περί αυτού την Επιτροπή . Η ούτω τροποποιημένη νομοθεσία εφαρμόζεται δύο έτη μετά την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας . Άρθρο 7 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη . Έγινε στο Λουξεμβούργο , στις 29 Ιουνίου 1978 . Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος S. AUKEN (1) ΕΕ αριθ. A 266 της 7 . 11 . 1977 , σ. 45 . (2) ΕΕ αριθ. A 59 της 8 . 3 . 1978 , σ. 41 . (3) ΕΕ αριθ. N 189 της 12 . 7 . 1974 , σ. 1 . (4) ΕΕ αριθ. N 356 της 27 . 12 . 1973 , σ. 71 . ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ « ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Γαλακτωματοποιητές , σταθεροποιητές , πυκνωτικά και πηκτικά μέσα που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα Αριθμός ΕΟΚ * Ονομασία * Όροι χρήσεως * Ε 322 * Λεκιθίνες * * Ε 339 * Ορθοφωσφορικά άλατα νατρίου * * Ε 340 * Ορθοφωσφορικά άλατα καλίου * * Ε 341 * Ορθοφωσφορικά άλατα ασθεστίου * * Ε 400 * Αλγινικό οξύ * * Ε 401 * Αλγινικό νάτριο * * Ε 402 * Αλγινικό κάλιο * * Ε 403 * Αλγινικό αμμώνιο * * Ε 404 * Αλγινικό ασβέστιο * * Ε 405 * Αλγινικός εστέρας της προπυλενογλυκόλης * * Ε 406 * Αγαρ-αγαρ * * Ε 407 * Καραγενάνες * * Ε 410 * Αλεύρι σπερμάτων χαρουπίου * * Ε 412 * Αλεύρι σπερμάτων γκουάρ * * Ε 413 * Τραγακάνθιο κόμμι * * Ε 414 * Αραβικό κόμμι * * Ε 420 * i ) Σορβίτης * * * ii ) Σιρόπι σορβίτη * * Ε 421 * Μαννίτης * * Ε 422 * Γλυκερίνη * * Ε 440 a * Πηκτίνη * * Ε 440 b * Αμιδούχος πηκτίνη * * Ε 450 a * i ) Δισόξινο πυροφωσφορικό νάτριο * * * ii ) Μονόξινο πυροφωσφορικό νάτριο * * * iii ) Πυροφωσφορικό νάτριο * * * iv ) Πυροφωσφορικό κάλιο * * Ε 450 b * i ) Τριφωσφορικό πεντανάτριο * * * ii ) Τριφωσφορικό πεντακάλιο * * Ε 450 c * i ) Πολυφωσφορικό νάτριο * * * ii ) Πολυφωσφορικό κάλιο * * Ε 460 * Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη * * Ε 461 * Μεθυλοκυτταρίνη * * Ε 463 * Υδροξυπροπυλοκυτταρίνη * * Ε 464 * Υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη * * Ε 465 * Μεθυλοαιθυλοκυτταρίνη * * Ε 466 * Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη * * Αριθμός ΕΟΚ * Ονομασία * Όροι χρήσεως * Ε 470 * Άλατα νατρίου , καλίου και ασβεστίου των λιπαρών οξέων * Αποκλειστικά για την παρασκευή φρυγανιών του « ολλανδικού » τύπου σε ανώτατο όριο , το καθένα μόνο του ή σε μεταξύ τους μίγματα , 1,5 % επί του αλεύρου που χρησιμοποιήθηκε . * Ε 471 * Μόνο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων * * Ε 472 a * Οξικοί εστέρες των μονο- και διγλυκεριδίων των λιπαρών οξέων * * Ε 472 b * Γαλακτικοί εστέρες των μονο- και διγλυκεριδίων των λιπαρών οξέων * * Ε 472 c * Κιτρικοί εστέρες των μονο- και διγλυκεριδίων των λιπαρών οξέων * * Ε 472 d * Τρυγικοί εστέρες των μονο- και διγλυκεριδίων των λιπαρών οξέων * * Ε 472 e * Μονοακετυλοτρυγικοί και διακετυλοτρυγικοί εστέρες των μονο- και διγλυκεριδίων των λιπαρών οξέων * * Ε 472 f * Μικτοί οξικοί και τρυγικοί εστέρες των μονο- και διγλυκεριδίων των λιπαρών οξέων * * Ε 473 * Σακχαρο-εστέρες * Οι ουσίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα ψωμιά μόνο , αν η χρήση αυτή επιτρέπεται από την εθνική νομοθεσία . * Ε 474 * Σακχαρογλυκερίδια * * Ε 475 * Πολυγλυκερινικοί εστέρες των λιπαρών οξέων * * Ε 477 * Εστέρες της προπυλενογλυκόλης με λιπαρά οξέα * * Ε 481 * Άλας νατρίου του 2-στεατυλο-γαλακτυλικού οξέος * Οι ουσίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα ψωμιά μόνο , αν η χρήση αυτή προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία . » * Ε 482 * Άλας ασβεστίου του 2-στεατυλο-γαλακτυλικου οξέος * Οι ουσίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα ψωμιά μόνο , αν η χρήση αυτή προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία . » * Ε 483 * Τρυγικός εστέρας της στεατικής αλκοόλης * Οι ουσίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα ψωμιά μόνο , αν η χρήση αυτή προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία . »
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία