ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1978/31978L0664

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1978-08-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1978-07-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1978-07-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 78/664/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1978 περί θεσπίσεως ειδικών κριτηρίων καθαρότητος για τις ουσίες που έχουν αντιοξειδωτικά αποτελέσματα και μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Ιουλίου 1978 περί θεσπίσεως ειδικών κριτηρίων καθαρότητος για τις ουσίες που έχουν αντιοξειδωτικά αποτελέσματα και μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα ( 78/664/ΕΟΚ ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ , Έχοντας υπόψη : τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος , την οδηγία 70/357/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 1970 σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών Μελών που αφορούν τις ουσίες που έχουν αντιοξειδωτικά αποτελέσματα και μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα (1) , όπως τροποποιήθηκε για τελευταία φορά από την οδηγία 78/143/ΕΟΚ (2) , και ιδίως το άρθρο 5 αυτής παράγραφος 1 , την πρόταση της Επιτροπής , Εκτιμώντας : ότι , σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 70/357/ΕΟΚ , τα αντιοξειδωτικά πρέπει να ανταποκρίνονται προς τα ειδικά κριτήρια καθαρότητος που καθιερούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 της ανωτέρω οδηγίας . ότι είναι αναγκαίο να θεσπισθούν ειδικά κριτήρια καθαρότητος για τα αντιοξειδωτικά που απαριθμούνται στο παράρτημα , μέρη Ι έως ΙΙΙ και Ις σημεία 4 έως 7 της οδηγίας 70/357/ΕΟΚ , λαμβανομένου υπόψη ότι , για ορισμένα από αυτά , τα κριτήρια αυτά έχουν ήδη θεσπισθεί με την οδηγία 65/66/ΕΟΚ (3) , όπως τροποποιήθηκε για τελευταία φορά από την οδηγία 76/463/ΕΟΚ (4) , και την οδηγία 78/663/ΕΟΚ (5) . ότι η παρούσα οδηγία δεν καθορίζει ειδικά κριτήρια καθαρότητος για την αιθυλική αλκοόλη που προβλέπεται από την οδηγία 70/357/ΕΟΚ , παράρτημα , μέρος Ις σημείο 4 , και ότι η ουσία αυτή θα αποτελέσει το αντικείμενο ιδιαιτέρας εξετάσεως μέσα στο πλαίσιο μελλοντικής ρυθμίσεως γενικού χαρακτήρα σχετικά με τους διαλύτες . ότι προκειμένου να ληφθούν υπόψη ορισμένες οικονομικές και τεχνολογικές αναγκαιότητες σε μερικά Κράτη Μέλη , πρέπει να προβλεφθεί η διατήρηση στα Κράτη Μέλη των υπαρχούσων εθνικών διατάξεων για ειδικά κριτήρια καθαρότητος που αφορούν το ΔΛ-τρυγικό οξύ και τα άλατα αυτού , τις υδρολυμένες λεκιθίνες , καθώς επίσης και την περιεκτικότητα της προπυλενογλυκόλης σε άλδευδες . ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Άρθρο 1 Τα ειδικά κριτήρια καθαρότητος που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 70/357/ΕΟΚ , εμφαίνονται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας . Άρθρο 2 1 . Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει τις υπάρχουσες κατά τη στιγμή της κοινοποιήσεώς της εθνικές διατάξεις σύμφωνα προς τις οποίες καθορίζονται ειδικά κριτήρια καθαρότητος για : α ) το ΔΛ-τρυγικό οξύ και τα άλατα αυτού . β ) τις υδρολυμένες λεκιθίνες . γ ) την περιεκτικότητα της προπυλενογλυκόλης σε άλδευδες . 2 . Το Συμβούλιο αποφαινόμενο ομόφωνα επί προτάσεως της Επιτροπής , αποφασίζει προ της 1ης Ιανουαρίου 1982 για τα κριτήρια καθαρότητος που προβλέπονται στην παράγραφο 1 υπό α ) και β ) . Άρθρο 3 Τα Κράτη Μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές , κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο δεκαοκτώ μήνες από της κοινοποιήσεώς της . Ενημερώνουν αμέσως περί τούτου την Επιτροπή . Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη Μέλη . Έγινε στις Βρυξέλλες , στις 25 Ιουλίου 1978 . Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος J. ERTL (1) ΕΕ αριθ. N 157 της 18 . 7 . 1970 , σ. 131 . (2) ΕΕ αριθ. N 44 της 15 . 2 . 1978 , σ. 18 . (3) ΕΕ αριθ. 22 της 9 . 2 . 1965 , σ. 373/65 . (4) ΕΕ αριθ. N 126 της 14 . 5 . 1976 , σ. 33 . (5) ΕΕ αριθ. N 223 της 14 . 8 . 1978 , σ. 4 . ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Γενικές παρατηρήσεις α ) Πλην αντιθέτου υποδείξεως , οι ποσότητες και τα εκατοστιαία ποσοστά υπολογίζονται κατά βάρος επί ανύδρου προϊόντος . β ) Όταν το υπό συζήτηση προϊόν δεν είναι εξαρχής άνυδρο και τίθεται θέμα πτητικών υλών , αυτές περιλαμβάνουν , σημειωτέον , όλο το νερό συμπεριλαμβανομένου και του κρυσταλλικού τοιούτου . γ ) Όταν δεν καθορίζονται η θερμοκρασία και η διάρκεια της ξηράνσεως , αυτές πρέπει να νοούνται μέχρι λήψεως σταθερού βάρους και σε θερμοκρασία 105 ° C . δ ) Όταν η ερμηνεία των κριτηρίων που καθορίζονται κατωτέρω απαιτεί τον ορισμό μερικών τεχνικών δεδομένων ως επί παραδείγματι του κενού , πρέπει να αναφερόμεθα στις μεθόδους αναλύσεως που θεσπίζονται σε εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 2 της οδηγίας που αφορά τα αντιοξειδωτικά . ε ) Όταν υποδεικνύεται η συγκέντρωση ενός διαλύματος , αυτή πρέπει να νοείται ως μάζα/όγκος , πλην αντιθέτου υποδείξεως . ζ ) Οι θερμοκρασίες αναφέρονται πάντοτε σε βαθμούς Κελσίου . η ) Τα ειδικά κριτήρια καθαρότητος τα εφαρμοζόμενα στις ουσίες Ε 220 εώς Ε 224 , Ε 226 και Ε 270 καθορίζονται στην οδηγία 65/66/ΕΟΚ . θ ) Τα ειδικά κριτήρια καθαρότητος τα εφαρμοζόμενα στη σορβιτόλη , τη γλυκερίνη και την ουσία Ε 472 c ) καθορίζονται στην οδηγία 78/663/ΕΟΚ . Ε 300 - L-ασκορβικό οξύ Χημική περιγραφή * ( + )-L-ασκορβικό οξύ , 3-οξο-L-γουλοφουρανολακτόνη C6H8O6 . * Όψη * Κόνις κρυσταλλική , λευκή ή ελαφρώς κιτρινωπή . * Περιοχή τήξεως * 189 ° - 193 ° C με μικρά αποσύνθεση . * Περιεκτικότητα * Όχι λιγότερο από 99 % C6H8O6 επί ουσίας απηλλαγμένης πτητικών υλών . * Ειδική στροφική ικανότητα * [α] (20,D) = + 20,5 ° εώς + 21,5 ° ( C = 10 % σε νερό ) . * Πτητικές ύλες * Όχι περισσότερο από 0,4 % , προσδιορισμένο δια ξηράνσεως επί 24 ώρες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος , σε ξηραντήρα θειικού οξέος ή φωσφορικού ανυδρίτου . * pH * 2,4 εώς 2,8 σε υδατικό διάλυμα 2 % . * Ε 301 - L-ασκορβικό νάτριο Χημική περιγραφή * Άλας νατρίου του ( + )-L-ασκορβικού οξέος , ενολικό νάτριο της 3-οξο-L-γουλοφουρανολακτόνης , C6H7O6Na . * Όψη * Κόνις κρυσταλλική ή ελαφρώς κιτρινωπή . * Περιεκτικότητα * Όχι λιγότερο από 99 % C6H7O6Na επί ουσίας απηλλαγμένης πτητικών υλών . * Ειδική στροφική ικανότητα * [α] (20,D) = + 103 ° εώς + 106 ° ( C = 5 % σε νερό ) . * Πτητικές ύλες * Όχι περισσότερο από 0,3 % , προσδιορισμένο δια ξηράνσεως επί 24 ώρες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος , σε ξηραντήρα θειικού οξέος ή φωσφορικού ανυδρίτου . * pH * 6,0 εώς 8,0 εντός υδατικού διαλύματος 10 % . * Ε 302 - L-ασκορβικό ασβέστιο Χημική περιγραφή * Άλας ασβεστίου του ( + )-L-ασκορβικού οξέος , (C6H7O6)2Ca Χ 2H2O . * Όψη * Κόνις κρυσταλλική λευκή ή πολύ ελαφρά τέφρα . * Περιεκτικότητα * Όχι λιγότερο από 99 % (C6H7O6)2Ca Χ 2H2O επί ουσίας απηλλαγμένης πτητικών υλών έπειτα από ξήρανση επί 24 ώρες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος , σε ξηραντήρα θειικού οξέος ή φωσφορικού ανυδρίτου . * Ειδική στροφική ικανότητα * [α] (20,D) = + 95 ° εώς + 97 ° ( C = 5 % σε νερό ) . * Πτητικές ύλες * Όχι περισσότερο από 0,3 % (1) , προσδιορισμένο δια ξηράνσεως επί 24 ώρες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος , σε ξηραντήρα θειικού οξέος ή φωσφορικού ανυδρίτου . * rH * 6,0 εώς 7,5 σε υδατικό διάλυμα 10 % . * Ε 303 - διακετυλο-5,6-L-ασκορβικό οξύ Χημική περιγραφή * Διοξικός εστέρας του ασκορβικού οξέος , παράγωγος του ( + )-L- ασκορβικού οξέος , C10H12O8 . * Όψη * Κόνις κρυσταλλική , λευκή ή ελαφρώς κιτρινωπή . * Περιοχή τήξεως * 155 - 158 ° C . * Περιεκτικότητα * Όχι λιγότερο από 99 % C10H12O8 επί ουσίας απηλλαγμένης πτητικών υλών . * Ειδική στροφική ικανότητα * [α] (20,D) = - 77 ° εώς - 79 ° ( C = 2 % σε μεθανόλη ) . * Πτητικές ύλες * Όχι περισσότερο από 1 % , προσδιορισμένο δια ξηράνσεως επί 24 ώρες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος , σε ξηραντήρα θειικού οξέος ή φωσφορικού ανυδρίτου . * Τέφρα θειική * Όχι περισσότερο από 0,1 % της ουσίας , απηλλαγμένης πτητικών υλών , έπειτα από αποτέφρωση στους 800 ± 25 ° C . * Ε 304 - παλμιτυλο-6-L-ασκορβικό οξύ Χημική περιγραφή * Παλμιτικός εστέρας του ασκορβικού οξέος , παράγωγο του ( + )-L- σκορβικού οξέος , παλμιτικός εστέρας του L-ασκορβικού οξέος 6-0-παλμιτυλο-3-οξο-L- γαλοφουρανολακτόνη , C44H38O7 . * Όψη * Κόνις αχνώδης , λευκή ή λευκοκιτρινωπή ή κρύσταλλοι λευκοκιτρινωποί . * Περιεκτικότητα * Όχι λιγότερο από 98 % C22H38O7 επί ουσίας απηλλαγμένης πτητικών υλών . * Περιοχή τήξεως * 111-113 ° C ( μετάβαση σε πυκνόρρευστη μορφή χωρίς σαφή τήξη ) . * Ειδική στροφική ικανότητα * Όχι περισσότερο από 1 % , προσδιορισμένο δια ξηράνσεως επί 24 ώρες , σε ξηραντήρα θειικού οξέος ή φωσφορικού ανυδρίτου . * Πτητικές ύλες * Όχι περισσότερο από 1 % , προσδιορισμένο δια ξηράνσεως επί 24 ώρες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος , σε ξηραντήρα θειικού οξέος ή φωσφορικού ανυδρίτου . * Τέφρα θειική * Όχι περισσότερο από 0,2 % επί ουσίας απηλλαγμένης πτητικών υλών , έπειτα από αποτέφρωση στους 800 ± 25 ° C . * Ε 306 - εκχυλίσματα φυσικής προελεύσεως πλούσια σε τοκοφερόλες Χημική περιγραφή * Συμπυκνωμένο μίγμα τοκοφερολών που έχει παραληφθεί από βρώσιμα φυτικά έλαια ή υποπροϊόντα τους . * Όψη * Έλαιο πυκνόρρευστο , διαυγές , ερυθροκάστανο έως ερυθρό . * Περιεκτικότητα * Όχι λιγότερο από 34 % τοκοφερόλες συνολικώς (2) . * Ειδικό βάρος d (20,4) * Όχι κατώτερο από 0,928 και όχι ανώτερο από 0,951 (2) . * Ελεύθερα λιπαρά οξέα * Όχι περισσότερα από 3 % , εκφρασμένο σε ελαϊκό οξύ (2) . * Ε 307 - άλφα - τοκοφερόλη , συνθετική Χημική περιγραφή * Συνθετική dL-α- τοκοφερόλη , 2 , 5 , 7 , 8-τετραμέθυλο-2-(4' , 8' , 12' -τριμεθυλοτριδεκυλο)-6-χρωμανόλη , C29H50O2 . * Όψη * Έλαιο πυκνόρρευστο , διαυγές , ελαφρώς κίτρινο , μετατρεπόμενο σε σκοτεινότερο δια εκθέσεως στον αέρα ή το φως . * Περιεκτικότητα * Όχι λιγότερο από 96 % C29H50O2 (2) . * Δείκτης διαθλάσεως n (20,D) * Όχι κατώτερος από 1,503 και όχι ανώτερος από 1,507 (2) . * Ειδικό βάρος d (20,4) * Όχι κατώτερο από 0,947 και όχι ανώτερο από 0,958 (2) . * Ειδική απορρόφηση E (1 % ,1 cm) σε αιθανόλη * Απορρόφηση στα 292 nm : Ε (1 %,1 cm) ( 292 nm ) : Όχι λιγότερο από 72 και όχι περισσότερο από 76 . * * Απορρόφηση στα 255 nm : Ε (1 %,1 cm) ( 255 nm ) : Όχι λιγότερο από 6,0 και όχι περισσότερο από 8,0 . * Τέφρα θειική * Όχι περισσότερο από 0,1 % έπειτα από αποτέφρωση στους 800 ± 25 ° C (2) . * E 308 - γ-τοκοφερόλη συνθετική Χημική Περιγραφή * DL-γ-τοκοφερόλη συνθετική , 2 , 7 , 8-τριμεθυλο-2-(4' , 8' , 12' -τριμεθυλοτριδέκυλο)-6-χρωμανόλη , C28H48O2 . * Όψη * Έλαιο πυκνόρρευστο , διαυγές , ελαφρώς κίτρινο , μετατρεπόμενο σε σκοτεινότερο δια εκθέσεως στον αέρα ή το φως . * Περιεκτικότητα * Όχι λιγότερο από 97 % C28H48O2 (3) . * Δείκτης διαθλάσεως n (20,D) * Όχι κατώτερος από 1,503 και όχι ανώτερος από 1,507 (3) . * Ειδικό βάρος d (20,4) * Όχι κατώτερο από 0,948 και όχι ανώτερο από 0,959 (3) . * Ειδική απορρόφηση E (1 % ,1 cm) σε αιθανόλη * Απορρόφηση στα 298 nm : E (1 % ,1 cm) ( 298 nm ) : Όχι ολιγότερο από 91 και όχι περισσότερο από 97 . * * Απορρόφηση στα 257 nm : E (1 % ,1 cm) ( 257 cm ) : Όχι ολιγότερο από 5,0 και όχι περισσότερο από 8,0 . * Τέφρα θειική * Όχι περισσότερο από 1 % έπειτα από αποτέφρωση στους 800 ± 25 ° C (3) . * E 309 - δ-τοκοφερόλη συνθετική Χημική περιγραφή * DL-δ-τοκοφερόλη συνθετική , 2-8-διμεθυλο-2-(4' , 8' , 12'- τριμεθυλοτριδεκυλο)-6-χρωμανόλη , C27H46O2 . * Όψη * Έλαιο πυκνόρρευστο , διαυγές , ελαφρώς κίτρινο ή πορτοκαλόχρουν , μετατρεπόμενο σε σκοτεινότερο δια εκθέσεως στον αέρα ή το φως . * Περιεκτικότητα * Όχι λιγότερο από 97 % C27H46O2 (3) . * Δείκτης διαθλάσεως n (20,D) * Όχι κατώτερος από 1,500 και όχι ανώτερος από 1,504 (3) . * Ειδικό βάρος d (20,4) * Όχι κατώτερο από 0,952 και όχι ανώτερο από 0,962 (3) . * Ειδική άπορρόφηση Ε (1 %,1 cm) σε αιθανόλη * Απορρόφηση στα 298 nm : Ε (1 %,1 cm) ( 298 nm ) : Όχι λιγότερο από 89 και όχι περισσότερο από 95 . * * Απορρόφηση στα 257 nm : Ε (1 %,1 cm) ( 257 nm ) : Όχι λιγότερο από 3,0 και όχι περισσότερο από 6,0 . * Τέφρα θειική * Όχι περισσότερο από 0,1 % έπειτα από αποτέφρωση στους 800 ± 25 ° C (3) . * Ε 310 - γαλλικός προπυλεστέρας Χημική περιγραφή * Γαλλικός προπυλεστέρας , n-προπυλικός εστέρας του 3,4,5-τριυδροξυβενζοϊκού οξέος , C10H12O5 . * Όψη * Κόνις κρυσταλλική , λευκή έως λευκοκιτρινωπή . * Περιεκτικότητα * Όχι ολιγότερο από 99 % C10H12O5 επί ουσίας απηλλαγμένης πτητικών υλών . * Περιοχή τήξεως * 146 - 150 ° C έπειτα από ξήρανση στους 110 ° C επί 4 ώρες . * Ειδική άπορρόφηση Ε (1 %,1 cm) σε αιθανόλη * Απορρόφηση στα 275 nm : Ε (1 %,1 cm) ( 275 nm ) : Όχι λιγότερο από 485 και όχι περισσότερο από 505 . * Πτητικές ύλες * Όχι περισσότερο από 1,0 % , προσδιορισμένο έπειτα από ξήρανση στους 110 ° C επί 4 ώρες . * Τέφρα θειική * Όχι περισσότερο από 0,05 % επί ουσίας απηλλαγμένης πτητικών υλών , έπειτα από αποτέφρωση στους 800 ± 25 ° C . * Ελεύθερα οξέα * Όχι περισσότερα από 0,5 % εκφρασμένο σε γαλλικό οξύ ( 8,506 mg γαλλικού οξέος αντιστοιχούντων σε 1 ml υδροξειδίου του νατρίου 0,05 N ) . * Οργανοχλωριούχα παράγωγα * Όχι περισσότερα από 100 mg/kg εκφρασμένα σε χλώριο . * Ε 311 - γαλλικός οκτυλεστέρας Χημική περιγραφή * Γαλλικός οκτυλεστέρας , εστέρας n-οκτυλικός του 3,4,5-τριυδροξυβενζοϊκού οξέος , C15H22O5 . * Όψη * Κόνις κρυσταλλική λευκή λίαν ελαφρώς κιτρινίζουσα . * Περιοχή τήξεως * 99 - 102,5 ° C έπειτα από ξήρανση στους 90 ° C επί 6 ώρες . * Περιεκτικότητα * Όχι λιγότερο από 98,5 % C15H22O5 επί ουσίας απηλλαγμένης πτητικών υλών . * Ειδική απορρόφηση Ε (1 %,1 cm) σε αιθανόλη * Μεγίστη απορρόφηση στα 275 nm : Ε (1 %,1 cm) ( 275 nm ) : Όχι λιγότερο από 375 και όχι περισσότερο από 390 . * Πτητικές ύλες * Όχι περισσότερο από 0,5 προσδιορισμένο δια ξηράνσεως στους 90 ° C επί 6 ώρες . * Τέφρα θειική * Όχι περισσότερο από 0,05 % επί ουσίας απηλλαγμένης πτητικών υλών , έπειτα από αποτέφρωση στους 800 ± 25 ° C . * Ελεύθερα οξέα * Όχι περισσότερο από 0,5 % εκφρασμένο σε γαλλικό οξύ ( 8,506 mg γαλλικού οξέος αντιστοιχούντων σε 1 ml υδροξειδίου του νατρίου 0,05 N ) . * Οργανοχλωριούχα παράγωγα * Όχι περισσότερο από 100 mg/kg εκφρασμένα σε χλώριο . * Ε 312 - γαλλικός δωδεκυλεστέρας Χημική περιγραφή * Γαλλικός δωδεκυλεστέρας , γαλλικός λαυριλεστέρας , n-δωδεκυλικός εστέρας του 3,4,5-τριυδροξυβενζοϊκού οξέος , C19H30O5 . * Όψη * Κονις κρυσταλλική λευκή έως λευκοκιτρίνη . * Περιοχή τήξεως * 95 έως 98 ° C έπειτα από ξήρανση στους 90 ° C επί 6 ώρες . * Περιεκτικότητα * Όχι λιγότερο από 98,5 % C19H30O5 επί ουσίας απηλλαγμένης πτητικών υλών . * Ειδική άπορρόφηση Ε (1 %,1 cm) σε αιθανόλη * Απορρόφηση στα 276 nm : Ε (1 %,1 cm) ( 275 nm ) : Όχι λιγότερο από 300 και περισσότερο από 325 . * Πτητικές ύλες * Όχι περισσότερο από 0,5 % προσδιορισμένο δια ξηράνσεως στους 90 ° C επί 6 ώρες . * Τέφρα θειική * Όχι περισσότερο από 0,05 % επί ουσίας απηλλαγμένης πτητικών υλών , έπειτα από αποτέφρωση στους 800 ± 25 ° C . * Ελεύθερα οξέα * Όχι περισσότερο από 0,05 % εκφρασμένο σε γαλλικό οξύ ( 8,056 mg γαλλικού οξέος αντιστοιχούντων σε 1 ml υδροξειδίου του νατρίου , 0,05 N ) . * Οργανοχλωριούχα παράγωγα * Όχι περισσότερο από 100 mg/kg εκφρασμένα σε χλώριο . * Ε 320 - βουτυλουδροξυανισόλη ( ΒΗΑ ) Χημική περιγραφή * Μίγμα από 3 και 2-tert-βουτυλο-4-υδροξυανισόλη , 2 και 3-tert-βουτυλο-4-μεθοξυφαινόλη , C11H16O2 . * Όψη * Κόνις ή ευμεγέθεις κρύσταλλοι κηρώδους εμφανίσεως , λευκοί έως ελαφρώς κιτρινίζοντες με ελαφρά αρωματική οσμή . * Περιεκτικότητα * Όχι λιγότερο από 98,5 % C11H16O2 και όχι λιγότερο από 85 % από το ισομερές 3-τετρα-βουτυλο-4- υδροξυανισόλη (4) . * Ειδική απορρόφηση Ε (1 %,1 cm) σε αιθανόλη * Απορρόφηση στα 290 nm : Ε (1 %,1 cm) ( 290 nm ) : Όχι λιγότερο από 190 και όχι περισσότερο από 210 . * * Απορρόφηση στα 228 nm : Ε (1 %,1 cm) ( 228 nm ) : Όχι λιγότερο από 326 και όχι περισσότερο από 345 . * Περιεκτικότητα σε 4-υδροξυανισόλη * Όχι περισσότερο από 0,5 % . * Τέφρα θειική * Όχι περισσότερο από 0,05 % έπειτα από αποτέφρωση στους 280 ± 25 ° C (4) . * Ε 321 - βουτυλουδροξυτολουόλιο ( ΒΗΤ ) Χημική περιγραφή * 2,6-tert-βουτυλο-1- κρεζόλη , 4-μεθυλο-2,6-δι-tert-βουτυλο φαινόλη , C15H24O . * Όψη * Προϊόν κρυσταλλικό ή κρύσταλλοι αποκονιούμενοι , λευκοί . * Περιεκτικότητα * Όχι λιγότερο από 99 % C15H24O . * Περιοχή τήξεως * 69 - 70 ° C . * Ειδική άπορρόφηση Ε (1 %,1 cm) σε αιθανόλη * Απορρόφηση στα 278 nm : Ε (1 %,1 cm) ( 278 nm ) : Όχι λιγότερο από 81 και όχι περισσότερο από 88 . * Τέφρα θειική * Όχι περισσότερο από 0,005 % έπειτα από αποτέφρωση στους 800 ± 25 ° C (4) . * Ε 322 - λεκιθίνες Χημική περιγραφή * Οι λεκιθίνες είναι μίγματα ή κλάσματα φωσφατιδίων λαμβανόμενα δια φυσικών μεθόδων από βρώσιμες ουσίες , ζωικές ή φυτικές . Οι λεκιθίνες μπορούν να έχουν ελαφρώς λευκανθεί σε υδατικό περιβάλλον , με οξυγονούχο ύδωρ . Η οξείδωση αυτή δεν μπορεί να μεταβάλλει χημικώς τα φωσφατίδια των λεκιθίνων . * Όψη * Ρευστό ή ημίρρευστο , πυκνόρρευστο ή κόνις , χρώματος καστανού . * Περιεκτικότητα * Όχι λιγότερο από 60 % ουσιών αδιαλύτων στην ακετόνη (5) . * Πτητικές ύλες * Όχι περισσότερο από 2 % , προσδιορισμένο δια ξηράνσεως στους 105 ° C επί 1 ώρα (5) . * Ουσίες αδιάλυτες στο τολονόλιο * Όχι περισσότερο από 0,3 % (5) . * Αριθμός οξέων * Όχι περισσότερο από 35 mg υδροξειδίου του καλίου ανά γραμμάριο (5) . * Αριθμός υπεροξειδίων * Κατώτερος ή ίσος του 10 , εκφρασμένος σε χιλιοστοϊσοδύναμα ανά χιλιόγραμμο . * Ε 325 - γαλακτικό νάτριο Χημική περιγραφή * άλας νατρίου του γαλακτικού οξέος , C3H5O3Na . * Όψη * Μάζα λευκή , υγροσκοπική , των διαλυμάτων της παρουσιαζομένων σχεδόν αχρόων και αόσμων . * Περιγραφή * Το προϊόν παρουσιάζεται συνήθως στο εμπόριο υπό μορφή υδατικού διαλύματος περιέχοντος 50 έως 80 % ( μάζα / μάζα ) ανύδρου γαλακτικού νατρίου . * Περιεκτικότητα * Όχι λιγότερο από 98 % C3H5O3Na της ξηράς ουσίας . * Οξύτητα * Όχι περισσότερο από 0,5 % της ξηράς ουσίας , εκφρασμένο σε γαλακτικό οξύ . * Ουσίες αναγωγικές * Ουδεμία αναγωγή του φελιγγείου υγρού . * Ε 326 - γαλακτικό κάλιο Χημική περιγραφή * άλας καλίου του γαλακτικού οξέος , C3H5O3K . * Περιγραφή * Το προϊόν παρουσιάζεται συνήθως στο εμπόριο με μορφή υδατικού διαλύματος , ελαφρώς σιροπιώδους , διαυγούς , σχεδόν αόσμου με περίπου 60 % ( μάζα/μάζα ) άνυδρο γαλακτικό κάλιο . * Περιεκτικότητα * Όχι λιγότερο από 98 % C3H5O3K έπειτα από ξήρανση . * Οξύτητα * Όχι περισσότερο από 0,5 % της ξηράς ουσίας εκφρασμένο σε γαλακτικό οξύ . * Αναγωγικές ουσίες * Ουδεμία αναγωγή του φελιγγείου υγρού . * Ε 327 - γαλακτικό ασβέστιο Χημική περιγραφή * άλας ασβεστίου του γαλακτικού οξέος , διγαλακτικό ασβέστιο (C3H5O2)2Ca . Ανευρίσκεται ομοίως στο εμπόριο υπό μορφές ένυδρες ( 1,3 ή 4,5 μόρια ύδατος ) . * Όψη * Κόνις κρυσταλλική ή κόκκοι λευκοί σχεδόν αόσμοι . * Περιεκτικότητα * Όχι λιγότερο από 98 % (C3H5O2)2Ca επί ουσίας απηλλαγμένης πτητικών υλών . * Πτητικές ύλες * Προσδιορισμένες δια ξηράνσεως στους 120 ° C επί 4 ώρες : * * - άνυδρο : Όχι περισσότερο από 3 % , * * - με ένα μόριο ύδατος : Όχι περισσότερο άπό 8 % , * * - με τρία μόρια ύδατος : Όχι περισσότερο άπό 20 % , * * - με 4,5 μόρια ύδατος : Όχι περισσότερα άπό 27 % . * Οξύτητα * Όχι περισσότερο από 0,5 % της ξηράς ουσίας , εκφρασμένο σε γαλακτικό οξύ . * Φθοριούχα * Όχι περισσότερο από 30 mg/kg εκφρασμένα σε φθόριο . * Αναγωγικές ουσίες * Ουδεμία αναγωγή του φελιγγείου υγρού . * Ε 330 - κιτρικό οξύ Χημική περιγραφή * 2-υδροξυ-1,2,3-προπανο- τρικαρβονικό οξύ , C6H8O7 . Ανευρίσκεται στο εμπόριο υπό μορφή άνυδρη ή με ένα μόριο ύδατος . * Όψη * Στερεό κρυσταλλικό άχρουν ή φωτοδιαχέον , ή κόνις λευκή κρυσταλλική . * Περιεκτικότητα * Όχι λιγότερο από 99,5 % C6H8O7 έπειτα από ξήρανση . * Πτητικές ύλες * άνυδρο : Όχι περισσότερο από 0,5 % . * * Μονοένυδρο : Όχι περισσότερο από 8,8 % . * Οξαλικά * Όχι περισσότερο από 0,05 % εκφρασμένο σε οξαλικό οξύ , έπειτα από ξήρανση . * Τέφρα θειική * Όχι περισσότερο από 0,05 % της ξηράς ουσίας έπειτα από αποτέφρωση στους 800 ± 25 ° C . * Δοκιμασία θειικού οξέος * 1 g δείγματος διαλελυμένο σε 10 ml θειικού οξέος 95 % και θερμανθέν επί 60 min στους 90 ° C δεν παρουσιάζει χρωματισμό πιο σκοτεινό από ένα διάλυμα περιέχον 0,5 μέρη διαλύματος CoCl2 · 6H2O ( 59,5 mg/ml ) και 4,5 μέρη διαλύματος FeCl3 · 6H2O ( 45,0 mg/ml ) . * Ε 331 - άλατα νατρίου του κιτρικού οξέος ι ) Κιτρικό μονονάτριο Χημική περιγραφή * Μονονάτριο άλας του κιτρικού οξέος , C6H5O7H2Na , με μορφή άνυδρη ή μονοένυδρη . * Όψη * Κόνις λευκή κρυσταλλική ή κρύσταλλοι άχροοι . * Περιεκτικότητα * Όχι λιγότερο από 99 % C6H5O7H2Na επί ουσίας απηλλαγμένης πτητικών υλών . * Πτητικές ύλες * Προσδιορισμένες έπειτα από ξήρανση στους 120 ° C επί 2 ώρες : * * - άνυδρο : Όχι περισσότερο από 1,0 % , * * - μονοένυδρο : Όχι περισσότερο από 8,8 % . * Οξαλικά * Όχι περισσότερο από 0,05 % εκφρασμένο σε οξαλικό οξύ . * pH * Προσδιορισμένο σε διάλυμα 1 % , Όχι λιγότερο από 3,5 και όχι περισσότερο από 3,8 . * ιι ) Κιτρικό δινάτριο Χημική περιγραφή * Δινάτριο άλας του κιτρικού οξέος με 1,5 μόριο ύδατος C6H5O7HNa2 · 1,5 H2O . * Όψη * Κόνις λευκή κρυσταλλική ή κρύσταλλοι άχροοι . * Περιεκτικότητα * Όχι λιγότερο από 99 % C6H5O7HNa2 επί ουσίας απηλλαγμένης πτητικών υλών . * Πτητικές ύλες * Προσδιορισμένες έπειτα από ξήρανση στους 180 ° C επί 2 ώρες Όχι περισσότερο από 13 % . * Οξαλικά * Όχι περισσότερο από 0,05 % εκφρασμένο σε οξαλικό οξύ . * pH * Προσδιορισμένο σε διάλυμα 1 % Όχι λιγότερο από 4,9 και όχι περισσότερο από 5,2 . * ιιι ) Κιτρικό τρινάτριο Χημική περιγραφή * Τρινάτριο άλας του κιτρικού οξέος υπό μορφή άνυδρη , διένυδρη ή πενταένυδρη , C6H5O7Na3 . * Όψη * Κόνις λευκή κρυσταλλική ή κρύσταλλοι άχροοι . * Περιεκτικότητα * Όχι λιγότερο από 99 % C6H5O7Na3 επί ουσίας απηλλαγμένης πτητικών υλών . * Πτητικές ύλες * Προσδιορισμένες έπειτα από ξήρανση στους 180 ° C επί 2 ώρες : * * - άνυδρο : Όχι περισσότερο από 1,0 % , * * - διένυδρο : Όχι περισσότερο από 13,5 % , * * - πενταένυδρο : Όχι περισσότερο από 30,3 % . * Οξαλικά * Όχι περισσότερο από 0,05 % εκφρασμένο σε οξαλικό οξύ . * pH * Προσδιορισμένο σε διάλυμα 1 % , Όχι λιγότερο από 7,0 και όχι περισσότερο από 9,0 . * Ε 332 - άλατα καλίου του κιτρικού οξέος ι ) Κιτρικό μονοκάλιο Χημική περιγραφή * Μονοκάλιο άλας του κιτρικού οξέος , C6H5O7H2K . * Περιγραφή * άμορφοι κόκκοι , κευκοί , υγροσκοπικοί ή κρύσταλλοι διαφανείς . * Περιεκτικότητα * Όχι λιγότερο από 99 % C6H5O7H2K επί ουσίας απηλλαγμένης πτητικών υλών . * Πτητικές ύλες * Όχι περισσότερο από 1 % προσδιορισμένο έπειτα από ξήρανση στους 120 ° C επί 4 ώρες . * Οξαλικά * Όχι περισσότερο από 0,05 % εκφρασμένο σε οξαλικό οξύ . * pH * Προσδιορισμένο σε διάλυμα 1 % Όχι λιγότερο από 3,5 και όχι περισσότερο από 3,8 . * ιι ) Κιτρικό τρικάλιο Χημική περιγραφή * Τρικάλιο άλας μονοένυδρο του κιτρικού οξέος , C6H5O7K3 · H2O . * Περιγραφή * άμορφοι κόκκοι , λευκοί , υγροσκοπικοί , ή κρύσταλλοι διαφανείς . * Περιεκτικότητα * Όχι λιγότερο από 99 % C6H5O7K3 επί ουσίας απηλλαγμένης πτητικών υλών . * Πτητικές ύλες * Όχι περισσότερο από 6 % προσδιορισμένο δια ξηράνσεως στους 180 ° C επί 4 ώρες . * Οξαλικά * Όχι περισσότερο από 0,05 % εκφρασμένο σε οξαλικό οξύ . * pH * Προσδιορισμένο σε διάλυμα 1 % Όχι λιγότερο από 7,0 και όχι περισσότερο από 9,0 . * Ε 333 - κιτρικά άλατα ασβεστίου ι ) Κιτρικό μονοασβέστιο Χημική περιγραφή * Μονοασβέστιο μονοένυδρο άλας του κιτρικού οξέος , (C6H5O7)2H4Ca · H2O . * Όψη * Κόνις λεπτή , λευκή . * Περιεκτικότητα * Όχι λιγότερο από 97,5 % (C6H5O7)2H4Ca επί ουσίας απηλλαγμένης πτητικών υλών . * Πτητικές ύλες * Όχι περισσότερο από 7 % προσδιορισμένο δια ξηράνσεως στους 120 ° C επί 4 ώρες . * Ανθρακικά * Η διάλυση ενός γραμμαρίου κιτρικού ασβεστίου σε 10 ml υδροχλωρικού οξέος 2 N δεν πρέπει να εκλύει παρά μόνο μερικές μεμονωμένες φυσαλίδες . * Οξαλικά * Όχι περισσότερο από 0,05 % εκφρασμένο σε οξαλικό οξύ . * Φθοριούχα * Όχι περισσότερο από 30 mg/kg εκφρασμένο σε φθόριο . * ιι ) Κιτρικό διασβέστιο Χημική περιγραφή * Διασβέστιο τριένυδρο άλας του κιτρικού οξέος , (C6H5O7)2H2Ca2 · 3H2O . * Όψη * Κόνις λεπτή , λευκή . * Περιεκτικότητα * Όχι λιγότερο από 97,5 % (C6H5O7)2H2Ca2 επί ουσίας απηλλαγμένης πτητικών υλών . * Πτητικές ύλες * Όχι περισσότερο από 20 % , προσδιορισμένο δια ξηράνσεως στους 120 ° C επί 4 ώρες . * Ανθρακικά * Η διάλυση ενός γραμμαρίου κιτρικού ασβεστίου σε 10 ml υδροχλωρικού οξέος 2 N δεν πρέπει να εκλύει παρά μόνο μερικές μονονωμένες φυσαλίδες . * Οξαλικά * Όχι περισσότερο από 0,05 % εκφρασμένο σε οξαλικό οξύ . * Φθοριούχα * Όχι περισσότερο από 30 mg/kg εκφρασμένο σε φθόριο . * ιιι ) Κιτρικό τριασβέστιο Χημική περιγραφή * Τριασβέστιο τετραένυδρο άλας του κιτρικού οξέος , (C6H5O7)2Ca3 · 4H2O . * Όψη * Κόνις λευκή , λεπτή . * Περιεκτικότητα * Όχι λιγότερο από 97,5 % (C6H5O7)2Ca3 επί ουσίας απηλλαγμένης πτητικών υλών . * Πτητικές ύλες * Όχι περισσότερο από 14 % προσδιορισμένο δια ξηράνσεως στους 150 ° C επί 4 ώρες . * Ανθρακικά * Η διάλυση ενός γραμμαρίου κιτρικού ασβεστίου σε 10 ml υδροχλωρικού οξέος 2 N δεν πρέπει να εκλύει παρά μόνο μερικές μονονωμένες φυσαλίες . * Οξαλικά * Όχι περισσότερο από 0,05 % εκφρασμένο σε οξαλικό οξύ . * Φθοριούχα * Όχι περισσότερο από 30 mg/kg εκφρασμένο σε φθόριο . * Ε 334 - τρυγικό οξύ Χημική περιγραφή * L-( + )-τρυγικό οξύ , 2,3-διυδροξυ-ηλεκτρικό οξύ C4H6O6 . * Όψη * Στερεό , κρυσταλλικό , άχρουν ή φωτοδιαχέον ή κόνις κρυσταλλική λευκή . * Περιεκτικότητα * Όχι λιγότερο από 99,5 % C4H6O6 . * Πτητικές ύλες * Όχι περισσότερο από 0,5 % . * Τέφρα θειική * Όχι περισσότερο από 0,1 % της ξηράς ουσίας , έπειτα από αποτέφρωση στους 800 ± 25 ° C . * Οξαλικά * Όχι περισσότερο από 0,05 % εκφρασμένα σε οξαλικό οξύ . * Περιοχή τήξεως * 168-170 ° C . * Ειδική στροφική ικανότητα * [α] (20,D) από + 11,5 ° έως + 13,5 ° ( C = 20 % σε νερό ) . * Ε 335 - άλατα νατρίου του τρυγικού οξέος ι ) Τρυγικό μονονάτριο Χημική περιγραφή * Μονονάτριο μονοένυδρο άλας του L-( + )-τρυγικού οξέος C4H4O6HNa , H2O . * Περιγραφή * Κρύσταλλοι διαφανείς άχροοι . * Περιεκτικότητα * Όχι λιγότερο , από 99 % C4H4O6HNa επί ουσίας απηλλαγμένης πτητικών υλών . * Πτητικές ύλες * Όχι περισσότερο από 10 % προσδιορισμένο δια ξηράνσεως στους 105 ° C επί 4 ώρες . * Οξαλικά * Όχι περισσότερο από 0,05 % εκφρασμένο σε οξαλικό οξύ . * ιι ) Τρυγικό δινάτριο Χημική περιγραφή * Δινάτριο διένυδρο άλας του L-( + )-τρυγικού οξέος C4H4O6Na2 · 2H2O . * Περιγραφή * Κρύσταλλοι διαφανείς , άχροοι . * Περιεκτικότητα * Όχι λιγότερο από 99 % C4H4O6Na2 επί ουσίας απηλλαγμένης πτητικών υλών . * Πτητικές ύλες * Όχι περισσότερο από 17 % , προσδιορισμένο δια ξηράνσεως στους 150 ° C επί 4 ώρες . * Οξαλικά * Όχι περισσότερο από 0,05 % εκφρασμένο σε οξαλικό οξύ . * Ε 336 - άλατα καλίου του τρυγικού οξέος ι ) Κιτρικό μονοκάλιο Χημική περιγραφή * Μονοκάλιο άνυδρο άλας του L-( + )-τρυγικού οξέος C4H4O6HK . * Περιγραφή * Κόνις λευκή κρυσταλλική ή κόκκοι . * Περιεκτικότητα * Όχι λιγότερο από 98 % C4H4O6HK επί ουσίας απηλλαγμένης πτητικών υλών . * Πτητικές ύλες * Όχι περισσότερο από 1 % προσδιορισμένο δια ξηράνσεως στους 105 ° C επί 4 ώρες . * Οξαλικά * Όχι περισσότερο από 0,05 % εκφρασμένο σε οξαλικό οξύ . * ιι ) Τρυγικό δικάλιο Χημική περιγραφή * Δικάλιο άλας του L-( + )-τρυγικού οξέος με ένα μόριο ύδατος ανά δύο μόρια C4H4O6K2 · ½H2O . * Περιγραφή * Κόνις λευκή κρυσταλλική ή κόκκοι . * Περιεκτικότητα * Όχι λιγότερο από 99 % C4H4O6K2 επί ουσίας απηλλαγμένης πτητικών υλών . * Πτητικές ύλες * Όχι περισσότερο από 4 % προσδιορισμένο δια ξηράνσεως στους 150 ° C επί 4 ώρες . * Οξαλικά * Όχι περισσότερο από 0,05 % εκφρασμένο σε οξαλικό οξύ . * Ε 337 - διπλό τρυγικό άλας νατρίου και καλίου ( τρυγικό καλιονάτριο ) Χημική Περιγραφή * Παράγωγο του L-( + )-τρυγικού οξέος , L ( + ) τρυγικό νάτριο-κάλιο ανευρίσκεται στο εμπόριο με μορφή διπλού άλατος νατρίου καλίου του τρυγικού οξέος με 4 μόρια κρυσταλλικού ύδατος . * Περιγραφή * άχροοι κρύσταλλοι ή κόνις κρυσταλλική λευκή . * Περιεκτικότητα * Όχι λιγότερο από 99 % C4H4O6KNa επί ουσίας απηλλαγμένης πτητικών υλών . * Πτητικές ύλες * Όχι περισσότερο από 21 % προσδιορισμένο , δια ξηράνσεως στους 150 ° C επί 3 ώρες . * Οξαλικά * Όχι περισσότερο από 0,05 % εκφρασμένο σε οξαλικό οξύ . * Ε 338 - ορθοφωσφορικό οξύ Χημική περιγραφή * Ορθοφωσφορικό οξύ H3PO4 σε συμπυκνωμένο υδατικό διάλυμα . * Όψη * Υγρό διαυγές , άχρουν και πυκνόρρευστο . * Περιεκτικότητα * Όχι λιγότερο από 85 % H3PO4 (6) . * Χλωριούχα * Όχι περισσότερο από 200 mg/kg εκφρασμένο σε χλώριο (6) . * Νιτρικά * Όχι περισσότερο από 5 mg/kg εκφρασμένα σε NaNO3 (6) . * Θειικά * Όχι περισσότερο από 1500 mg/kg εκφρασμένο σε CaSO4 (6) . * Φθοριούχα * Όχι περισσότερο από 10 mg/kg εκφρασμένα σε φθόριο (6) . * Πτητικά οξέα * Όχι περισσότερο από 10 mg/kg εκφρασμένα σε οξικό οξύ (6) . * Ε 339 - ορθοφωσφορικά άλατα νατρίου ι ) Ορθοφωσφορικό μονονάτριο Χημική περιγραφή * Μονοφωσφορικό μονονάτριο , Όξινο μονοφωσφορικό μονονάτριο ορθοφωσφορικό μονονάτριο , μονοβασικό φωσφορικό νάτριο NaH2PO4 . * * Το προϊόν ανευρίσκεται στο εμπόριο υπό μορφή άνυδρη ή ένυδρη με 1 ή 2 μόρια ύδατος . * Όψη * Κόνις , κρύσταλλοι ή κόκκοι λευκοί ελαφρώς διαρρέοντες . * Περιεκτικότητα * Όχι λιγότερο από 97 % NaH2PO4 επί ουσίας απηλλαγμένης πτητικών υλών . * Πτητικές ύλες * Προσδιορισμένες δια ξηράνσεως στους 60 ° C επί 1 ώρα , έπειτα στους 105 ° C επί 4 ώρες : * * - άνυδρο : Όχι περισσότερο από 2 % , * * - με ένα μόριο ύδατος : Όχι περισσότερο από 15 % , * * - με δύο μόρια ύδατος : Όχι περισσότερο από 25 % . * Ουσίες αδιάλυτες στο νερό * Όχι περισσότερο από 0,2 % επί ουσίας απηλλαγμένης πτητικών υλών . * Φθοριούχα * Όχι περισσότερο από 10 mg/kg εκφρασμένα σε χλώριο . * ιι ) Ορθοφωσφορικό δινάτριο Χημική περιγραφή * Μονοφωσφορικό δινάτριο , φωσφορικό νάτριο δευτεροταγές , ορθοφωσφορικό δινάτριο , όξινο φωσφορικό δινάτριο Na2HPO4 . * * Το προϊόν ανευρίσκεται στο εμπόριο υπό μορφή άνυδρη και ένυδρη με 2 , 7 ή 12 μόρια ύδατος . * Όψη * άνυδρο : κόνις λευκή , υγροσκοπική . * * Με δύο μόρια ύδατος : στερεό κρυσταλλικό λευκό . * * Με 7 μόρια ύδατος : άμορφοι κόκκοι ή κρύσταλλοι λευκοί εξανθίζοντες . * * Με 12 μόρια ύδατος : κόνις ή κρύσταλλοι λευκοί , εξανθίζοντες . * Περιεκτικότητα * Όχι λιγότερο από 98 % Na2HPO4 επί ουσίας απηλλαγμένης πτητικών υλών . * Πτητικές ύλες * Προσδιορισμένες δια ξηράνσεως στους 60 ° C επί 1 ώρα , έπειτα στους 105 ° C επί 4 ώρες : * * - άνυδρο : Όχι περισσότερο από 5 % , * * - με ένα μόριο ύδατος : Όχι περισσότερο από 21 % , * * - με 7 μόρια ύδατος : Όχι περισσότερο από 50 % , * * - με 12 μόρια ύδατος : Όχι περισσότερο από 61 % . * Ουσίες άδιάλυτες στο νερό * Όχι περισσότερο από 0,2 % επί ουσίας απηλλαγμένης πτητικών υλών . * Φθοριούχα * Όχι περισσότερο από 10 mg/kg εκφρασμένα σε φθόριο . * ιιι ) Ορθοφωσφορικό τρινάτριο Χημική περιγραφή * Μονοφωσφορικό τρινάτριο , ορθοφωσφορικό τρινάτριο Na3PO4 . * * Το προϊόν ανευρίσκεται στο εμπόριο υπό μορφή άνυδρη ή ένυδρη με 1 ή 12 μόρια ύδατος . * Όψη * Κόνις , κρύσταλλοι ή κόκκοι λευκοί . * Περιεκτικότητα * Όχι λιγότερο από 97 % Na3PO4 επί ουσίας απηλλαγμένης πτητικών υλών . * Πτητικές ύλες * Προσδιορισμένες έπειτα από ξήρανση στους 105 ° C επί 1 ώρα και εν συνεχεία δια πυρώσεως στους 800 ± 25 ° C επί 30 λεπτά : * * - άνυδρο : Όχι περισσότερο από 2 % , * * - με ένα μόριο ύδατος : Όχι περισσότερο από 9 % , * * - με 12 μόρια ύδατος : Όχι περισσότερο από 55 % . * Ουσίες αδιάλυτες στο νερό * Όχι περισσότερο από 32 % επί ουσίας απηλλαγμένης πτητικών υλών . * Φθοριούχα * Όχι περισσότερο από 10 mg/kg εκφρασμένα σε φθόριο . * Ε 340 - ορθοφωσφορικά άλατα καλίου ι ) Ορθοφωσφορικό μονοκάλιο Χημική περιγραφή * Μονοφωσφορικό μονοκάλιο , όξινο μονοφωσφορικό μονοκάλιο KH2PO4 . * Όψη * άχροοι κρύσταλλοι ή κόνις λευκή κοκκώδης ή κρυσταλλική υγροσκοπική . * Περιεκτικότητα * Όχι λιγότερο από 98 % KH2PO4 επί ουσίας απηλλαγμένης πτητικών υλών . * Πτητικές ύλες * Όχι περισσότερο από 2 % , προσδιορισμένο δια ξηράνσεως στους 105 ° C επί 4 ώρες . * Ουσίες αδιάλυτες στο νερό * Όχι περισσότερο από 0,2 % επί ουσίας απηλλαγμένης πτητικών υλών . * Φθοριούχα * Όχι περισσότερο από 10 mg/kg εκφρασμένα σε φθόριο . * ιι ) Ορθοφωσφορικό δικάλιο Χημική περιγραφή * Μονοφωσφορικό δικάλιο , φωσφορικό κάλιο δευτεροταγές , όξινο ορθοφωσφορικό δικάλιο , φωσφορικό δικάλιο K2HPO4 . * Όψη * Προϊόν κοκκωδες , υγροποιήσιμο , άχρουν ή λευκό . * Περιεκτικότητα * Όχι λιγότερο από 98 % K2HPO4 επί ουσίας απηλλαγμένης πτητικών υλών . * Πτητικές ύλες * Όχι περισσότερο από 2 % προσδιορισμένο δια ξηράνσεως στους 105 ° C επί 4 ώρες . * Ουσίες αδιάλυτες στο νερό * Όχι περισσότερο από 0,2 % επί ουσίας απηλλαγμένης πτητικών υλών . * Φθοριούχα * Όχι περισσότερο από 10 mg/kg εκφρασμένα σε φθόριο . * ιιι ) Ορθοφωσφορικό τρικάλιο Χημική περιγραφή * Μονοφωσφορικό τρικάλιο , ορθοφωσφορικό τρικάλιο K3PO4 . * Όψη * Κρύσταλλοι ή κόκκοι λευκοί υγροσκοπικοί . * Περιεκτικότητα * Όχι λιγότερο από 97 % K3PO4 επί ουσίας απηλλαγμένης πτητικών υλών . * Πτητικές ύλες * Προσδιορισμένες έπειτα από ξήρανση στους 105 ° C επί 1 ώρα και εν συνεχεία πύρωση στους 800 ± 25 ° C επί 30 λεπτά : * * - άνυδρο : Όχι περισσότερο από 3 % , * * - με ένα μόριο ύδατος : Όχι περισσότερο από 20 % . * Ουσίες αδιάλυτες στο νερό * Όχι περισσότερο από 0,2 % επί ουσίας απηλλαγμένης πτητικών υλών . * Φθοριούχα * Όχι περισσότερο από 10 mg/kg εκφρασμένα σε φθόριο . * Ε 341 - ορθοφωσφορικά άλατα ασβεστίου ι ) Ορθοφωσφορικό μονοασβέστιο Χημική περιγραφή * Φωσφορικό μονοασβέστιο CaH4(PO4)2 . Ανευρίσκεται στο εμπόριο με μορφή άνυδρη ή μονοένυδρη . * Όψη * Κόνις κοκκώδης ή κρύσταλλοι , ή κόκκοι λευκοί και υγροποιήσιμοι . * Περιεκτικότητα σε ασβέστιο * άνυδρο : Όχι λιγότερο από 23 % και όχι περισσότερο από 25 % εκφρασμένο σε CaO (7) . * * Μονοένυδρο : Όχι λιγότερο από 22,2 % και όχι περισσότερο από 24,7 % εκφρασμένο σε CaO (7) . * Πτητικές ουσίες * άνυδρο : Όχι λιγότερο από 14 % και όχι περισσότερο από 15,5 % προσδιορισμένο έπειτα από πύρωση στους 800 ± 25 ° C επί 30 λεπτά . * * Μονοένυδρο : Όχι περισσότερο από 0,6 % προσδιορισμένο δια ξηράνσεως στους 60 ° C επί 3 ώρες . * Φθοριούχα * Όχι περισσότερο από 30 mg/kg εκφρασμένα σε φθόριο . * ιι ) Ορθοφωσφορικό διασβέστιο Χημική περιγραφή * Φωσφορικό ασβέστιο διβασικό , φωσφορικό διασβέστιο , CaHPO4 . Ανευρίσκεται στο εμπόριο με μορφή άνυδρη και δισένυδρη . * Όψη * Κόνις λευκή , αχνώδης . * Περιεκτικότητα σε ασβέστιο * άνυδρο : Όχι λιγότερο από 39 % και όχι περισσότερο από 42 % εκφρασμένο σε CaO (7) . * * Δισένυδρο : Όχι λιγότερο από 31,9 % και όχι περισσότερο από 33,5 % εκφρασμένο σε CaO (7) . * Πτητικές ύλες * Προσδιορισμένες δια πυρώσεως στους 800 ± 25 ° C μέχρι σταθερού βάρους . * * άνυδρο : Όχι λιγότερο από 7 % και όχι περισσότερο από 8,5 % . * * Δισένυδρο : Όχι λιγότερο από 24,5 % και όχι περισσότερο από 26,5 % . * Φθοριούχα * Όχι περισσότερο από 50 mg/kg εκφρασμένα σε φθόριο . * Προπυλενογλυκόλη ( 1,2-προπανοδιόλη ) Χημική περιγραφή * 1,2-προπανοδιόλη 1,2-διυδροξυπροπάνιο , μεθυλογλυκόλη C3H8O2 . * Όψη * Υγρό πυκνόρρευστο , διαυγές , σχεδόν άοσμο , άχρουν και υγροσκοπικό , γεύσεως ελαφρώς γλυκοπίκρου . * Περιεκτικότητα * Όχι λιγότερο από 98,5 % κατά βάρος 1,2 προπανοδιόλη (8) . * Περιοχή αποστάξεως * Όχι κάτω των 185 ° C και όχι άνω των 189 ° C . * Ειδικό βάρος d (20,4) * Όχι κατώτερο από 1,035 και όχι ανώτερο από 1,037 . * Δείκτης διαθλάσεως n (20,D) * Όχι κατώτερος από 1,431 και όχι ανώτερος από 1,433 . * Τέφρα θειική * Όχι περισσότερο από 0,07 % της ξηράς ουσίας έπειτα από αποτέφρωση στους 800 ± 25 ° C (8) . * Ολική περιεκτικότητα σε διμερή , τριμερή και πολυμερή , ανώτερα της 1,2-προπανοδιόλης * Όχι περισσότερο από 0,1 % (8) . * Περιεκτικότητα σε 1,3-προπανοδιόλη * Όχι περισσότερο από 100 mg/kg (8) . * Οργανοχλωριούχα παράγωγα * Όχι περισσότερα από 1 mg/kg εκφρασμένα σε χλώριο (8) . * (1) Το ποσοστό αυτό δεν αναφέρεται στο κρυσταλλικό ύδωρ αλλά στους υδρατμούς της ατμόσφαιρας ( υγρασία του προϊόντος ) που προσδιορίζονται από τις περιγραφόμενες συνθήκες . (2) Οι προδιαγραφές αυτές εφαρμόζονται επί του προιόντος ως έχει . (3) Οι προδιαγραφές αυτές εφαρμόζονται επί του προιόντος ως έχει . (4) Οι προδιαγραφές αυτές εφαρμόζονται επί του προιόντος ως έχει . (5) Οι προδιαγραφές αυτές εφαρμόζονται επί του προιόντος ως έχει . (6) Οι προδιαγραφές αυτές εφαρμόζονται επί του προιόντος ως έχει . (7) Οι προδιαγραφές αυτές εφαρμόζονται επί του προιόντος ως έχει . (8) Οι προδιαγραφές αυτές εφαρμόζονται επί του προιόντος ως έχει .
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία