ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1978/31978L0692

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1978-08-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1978-07-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1978-07-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 78/692/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1978 περί τροποποιήσεως των οδηγιών 66/400/ΕΟΚ, 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 66/403/ΕΟΚ, 68/193/ΕΟΚ, 69/208/ΕΟΚ και 70/458/ΕΟΚ «περί της εμπορίας σπόρων τεύτλων προς σπορά, σπόρων κτηνοτροφικών φυτών προς σπορά, σπόρων σιτηρών προς σπορά, σπόρων γεωμήλων προς φύτευση, υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού της αμπέλου, σπόρων των ελαιούχων και κλωστικών φυτών προς σπορά και σπόρων κηπευτικών προς σπορά»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Ιουλίου 1978 περί τροποποιήσεως των οδηγιών 66/400/ΕΟΚ, 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 66/403/ΕΟΚ, 68/193/ΕΟΚ, 69/208/ΕΟΚ και 70/458/ΕΟΚ 'περί της εμπορίας σπόρων τεύτλων προς σπορά, σπόρων κτηνοτροφικών φυτών προς σπορά, σπόρων σιτηρών προς σπορά, σπόρων γεωμήλων προς φύτευση, υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού της αμπέλου, σπόρων των ελαιούχων και κλωστικών φυτών προς σπορά και σπόρων κηπευτικών προς σπορά' ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως τα άρθρα 43 και 100, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώμη της Συνελεύσεως (1), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2), Εκτιμώντας: ότι πρέπει, για τα κατωτέρω εκτιθέμενα κίνητρα, να τροποποιηθούν οι διάφορες οδηγίες περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά και των φυτών προς φύτευση- ότι οι διατάξεις αυτών των οδηγιών σχετικώς με τη σφράγιση και τη σήμανση των σπόρων προς σπορά και των φυτών προς φύτευση που εφαρμόζονται επί του παρόντος δεν λαμβάνουν υπόψη τις προόδους που έχουν γίνει στον τομέα των υλικών συσκευασίας, των μεθόδων σφραγίσεως και των λεπτομερειών επιθέσεως ετικεττών- ότι πρέπει επομένως να τις προσαρμόσουν- ότι είναι αναγκαίο να καθορισθεί ότι, και για τους σπόρους γεωμήλων, τα δείγματα κονδύλων που πρόκειται να εξετασθούν για την πιστοποίηση, αφαιρούνται επισήμως σύμφωνα με τις κατάλληλες μεθόδους, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 66/400/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας των σπόρων τεύτλων προς σπορά (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 78/55/ΕΟΚ (4), τροποποιείται ως ακολούθως: 1. Το άρθρο 10, παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '1. Τα Κράτη Μέλη καθορίζουν ότι οι συσκευασίες βασικών σπόρων προς σπορά και πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά, εφ'όσον οι σπόροι αυτής της κατηγορίας δεν παρουσιάζονται με τη μορφή μικρών συσκευασιών ΕΟΚ, σφραγίζονται επισήμως ή κατόπιν επισήμου ελέγχου κατά τρόπο ώστε να μη δύνανται να ανοιχθούν χωρίς να καταστραφεί το σύστημα σφραγίσεως ή χωρίς η επίσημη ετικέττα, που προβλέπεται στο άρθρο 11, παράγραφος 1 ή η συσκευασία, να φέρουν ίχνη επεμβάσεως. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η σφράγιση, το σύστημα σφραγίσεως περιέχει τουλάχιστον είτε την επίθεση της ανωτέρω αναφερομένης ετικέττας είτε της επίσημης σφραγίδας. Τα προβλεπόμενα μέτρα στο δεύτερο εδάφιο δεν είναι απαραίτητα στην περίπτωση συστήματος σφραγίσεως που δεν επαναχρησιμοποιείται. Σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 21 διαδικασία, δύναται να διαπιστωθεί αν ένα καθορισμένο σύστημα σφραγίσεως ανταποκρίνεται στις διατάξεις της παρούσης παραγράφου.' 2. Στο άρθρο 10, παράγραφος 2, πρώτη πρόταση οι λέξεις 'ή υπό επίσημο έλεγχο' προστίθενται μετά τις λέξεις 'μόνον επισήμως'. 3. Το άρθρο 10 παράγραφος 3, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '3. Τα Κράτη Μέλη καθορίζουν ότι οι μικρές συσκευασίες ΕΟΚ είναι σφραγισμένες κατά τρόπο ώστε να μη δύνανται να ανοιχθούν χωρίς να καταστραφεί το σύστημα σφραγίσεως ή χωρίς η σήμανση ή η συσκευασία να φέρουν ίχνη επεμβάσεως. Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21, δύναται να διαπιστωθεί αν ένα σύστημα καθορισμένης σφραγίσεως ανταποκρίνεται στις διατάξεις της παρούσης παραγράφου. Δύνανται να γίνουν μία ή περισσότερες νέες σφραγίσεις κατόπιν επισήμου ελέγχου.' 4. Στο άρθρο 14 παράγραφος 3 υπό γ), το ακόλουθο κείμενο προστίθεται μετά την περίπτωση 'σχετικός αριθμός της σπορομερίδας': ' μήνας και έτος σφραγίσεως, ή - μήνας και έτος της τελευταίας επισήμου δειγματοληψίας προκειμένου να πιστοποιηθούν.' 5. Στο παράρτημα III μέρος Α I προστίθεται το ακόλουθο σημείο: '3. α) μήνας και έτος σφραγίσεως που εκφράζονται με την ένδειξη 'σφραγισμένο...' (μήνας και έτος), ή μήνας και έτος της τελευταίας επίσημης δειγματοληψίας εν όψει της πιστοποιήσεως που εκφράζονται με την ένδειξη: έχει γίνει 'δειγματοληπτικός έλεγχος...' (μήνας και έτος).' Άρθρο 2 Η οδηγία 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί της εμπορίας των σπόρων κτηνοτροφικών φυτών προς σπορά (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 78/386/ΕΟΚ (6), τροποποιείται ως εξής: 1. Το άρθρο 9 παράγραφος 1, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '1. Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι οι συσκευασίες βασικών σπόρων προς σπορά, πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά και εμπορεύσιμων σπόρων προς σπορά, εφ'όσον οι σπόροι αυτών των δύο τελευταίων κατηγοριών δεν παρουσιάζονται με τη μορφή μικρών συσκευασιών ΕΟΚ Β, σφραγίζονται επισήμως ή κατόπιν επισήμου ελέγχου κατά τρόπο ώστε να μη δύνανται να ανοιχθούν χωρίς να καταστραφεί το σύστημα σφραγίσεως ή χωρίς η επίσημη ετικέττα που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 ή η συσκευασία να φέρουν ίχνη επεμβάσεως. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η σφράγιση, το σύστημα σφραγίσεως περιλαμβάνει τουλάχιστον είτε την επίθεση σ'αυτό της ανωτέρω αναφερομένης ετικέττας, είτε επίσημης σφραγίδας. Τα μέτρα που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο δεν είναι αναγκαία στην περίπτωση συστήματος σφραγίσεως που δεν επαναχρησιμοποιείται. Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21, δύναται να διαπιστωθεί αν ένα καθορισμένο σύστημα σφραγίσεως ανταποκρίνεται στις διατάξεις της παρούσης παραγράφου.' 2. Στο άρθρο 9 παράγραφος 2, πρώτη πρόταση, οι λέξεις 'υπό επίσημο έλεγχο' προστίθενται μετά τις λέξεις 'μόνον επισήμως'. 3. Το άρθρο 9 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '3. Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι οι μικρές συσκευασίες ΕΟΚ Β σφραγίζονται κατά τρόπο ώστε να μη δύνανται να ανοιχθούν χωρίς να καταστραφεί το σύστημα σφραγίσεως ή χωρίς η σήμανση ή η συσκευασία να φέρουν ίχνη επεμβάσεως. Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21, δύναται να διαπιστωθεί αν ένα καθορισμένο σύστημα σφραγίσεως ανταποκρίνεται στις διατάξεις της παρούσης παραγράφου. Δύναται να γίνουν μία ή περισσότερες νέες σφραγίσεις κατόπιν επισήμου ελέγχου.' 4. Στο άρθρο 14 παράγραφος 3 υπό γ), το ακόλουθο κείμενο προστίθεται μετά την περίπτωση 'σχετικός αριθμός της σπορομερίδας': ' μήνας και έτος σφραγίσεως, ή - μήνας και έτος της τελευταίας επίσημης δειγματοληψίας εν όψει της πιστοποιήσεως.' 5. Στο παράρτημα IV, μέρος Α I, υπό α), προστίθεται το ακόλουθο σημείο: '3. α) μήνας και έτος σφραγίσεως, εκφράζονται με την ένδειξη: 'σφραγισμένο...' (μήνας και έτος), ή μήνας και έτος της τελευταίας επίσημης δειγματοληψίας εν όψει της πιστοποιήσεως εκφραζόμενα με την ένδειξη: 'έχει γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος...' (μήνας και έτος).' 6. Στο παράρτημα IV, μέρος Α I υπό β) προστίθεται το ακόλουθο σημείο: '4α. μήνας και έτος σφραγίσεως, που εκφράζονται με την ένδειξη: 'σφραγισμένο...'(μήνας και έτος), ή μήνας και έτος της τελευταίας επίσημης δειγματοληψίας εν όψει της αποφάσεως για την αποδοχή σπόρων προς σπορά ως εμπορικών, εκφράζονται με την ένδειξη: 'έχει γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος...' (μήνας και έτος).' 7. Στο παράρτημα IV, μέρος Α I, υπό γ), προστίθεται το ακόλουθο σημείο: '3. α) μήνας και έτος σφραγίσεως, εκφράζονται με την ένδειξη: 'σφραγισμένο...' (μήνας και έτος).' Άρθρο 3 Η οδηγία 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί της εμπορίας των σπόρων σιτηρών προς σπορά (7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 78/387/ΕΟΚ (8), τροποποιείται ως ακολούθως: 1. Το άρθρο 9 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '1. Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι οι συσκευασίες των βασικών σπόρων προς σπορά και των πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά πάσης φύσεως σφραγίζονται επισήμως ή κατόπιν επισήμου ελέγχου, κατά τρόπο ώστε να μη δύνανται να ανοιχθούν χωρίς να καταστραφεί το σύστημα σφραγίσεως ή χωρίς η επίσημη ετικέττα που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 ή η συσκευασία να φέρουν ίχνη επεμβάσεως. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η σφράγιση, το σύστημα σφραγίσεως περιέχει τουλάχιστον είτε την επίθεση της ανωτέρω ετικέττας είτε επίσημης σφραγίδας. Τα μέτρα που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο δεν είναι απαραίτητα στην περίπτωση συστήματος που δεν επαναχρησιμοποιείται. Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21 δύναται να διαπιστωθεί αν ένα καθορισμένο σύστημα σφραγίσεως ανταποκρίνεται στις διατάξεις αυτής της παραγράφου.' 2. Στο άρθρο 9 παράγραφος 2, πρώτη πρόταση οι λέξεις 'ή υπό επίσημο έλεγχο' προστίθενται μετά τις λέξεις 'μόνον επισήμως'. 3. Στο άρθρο 14, παράγραφος 3, υπό γ), το ακόλουθο κείμενο προστίθεται μετά την περίπτωση 'σχετικός αριθμός της σπορομερίδας': '- μήνας και έτος σφραγίσεως. ή - μήνας και έτος της τελευταίας επίσημης δειγματοληψίας εν όψει της πιστοποιήσεως.' 4. Στο παράρτημα IV, μέρος Α υπό α), προστίθεται το ακόλουθο σημείο: '3α. μήνας και έτος σφραγίσεως, που εκφράζονται με την ένδειξη: 'σφραγισμένο...' (μήνας και έτος), ή μήνας και έτος της τελευταίας επίσημης δειγματοληψίας εν όψει της πιστοποιήσεως, εκφράζονται με την ένδειξη: 'έχει γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος...' (μήνας και έτος).' 5 Στο παράρτημα IV, μέρος Α, υπό β) προστίθεται το ακόλουθο σημείο: '3α. μήνας και έτος σφραγίσεως που εκφράζονται με την ένδειξη: 'σφραγισμένο...' (μήνας και έτος).' Άρθρο 4 Η οδηγία 66/403/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί της εμπορίας σπόρων γεωμήλων προς φύτευση (9), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 77/648/ΕΟΚ (10), τροποποιείται ως ακολούθως: 1. Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο: 'Άρθρο 5 Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι κατά τη διάρκεια της εξετάσεως των κονδύλων για την πιστοποίηση, τα δείγματα λαμβάνονται επισήμως σύμφωνα με τις κατάλληλες μεθόδους.' 2. Το άρθρο 9, παράγραφος 1, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '1. Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι οι συσκευασίες και οι περιέκτες βασικών φυτών προς φύτευση και πιστοποιημένων φυτών προς φύτευση σφραγίζονται επισήμως ή κατόπιν επισήμου ελέγχου κατά τρόπο ώστε να μη δύνανται να ανοιχθούν χωρίς να καταστραφεί το σύστημα σφραγίσεως ή χωρίς η επίσημη ετικέττα που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 ή η συσκευασία ή ο περιέκτης να φέρουν ίχνη επεμβάσεως. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η σφράγιση, το σύστημα σφραγίσεως περιλαμβάνει τουλάχιστον είτε την επίθεση της προαναφερθείσας ετικέττας είτε επίσημης σφραγίδας. Τα μέτρα που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο δεν είναι αναγκαία στην περίπτωση συστήματος σφραγίσεως που δεν επαναχρησιμοποιείται. Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία στο άρθρο 19 δύναται να διαπιστωθεί αν ένα καθορισμένο σύστημα ανταποκρίνεται στις διατάξεις αυτής της παραγράφου.' 3. Στο άρθρο 9, παράγραφος 2, πρώτη πρόταση, οι λέξεις 'ή υπό επίσημο έλεγχο' προστίθενται μετά τις λέξεις 'μόνον επισήμως'. 4. Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 10 1. Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι οι συσκευασίες και οι περιέκτες βασικών φυτών προς φύτευση και πιστοποιημένων φυτών προς φύτευση: α) είναι εφοδιασμένοι, εξωτερικά, με επίσημη ετικέττα που να μην έχει ακόμα χρησιμοποιηθεί, που είναι σύμφωνη με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III και των οποίων οι ενδείξεις συντάσσονται σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας. Το χρώμα της ετικέττας είναι το λευκό για τα βασικά φυτά προς φύτευση και το μπλε για τα πιστοποιημένα. Όταν η ετικέττα είναι εφοδιασμένη με γαρύφαλλο, η επικόλλησή της εξασφαλίζεται σε όλες τις περιπτώσεις με επίσημη σφραγίδα. Επιτρέπεται η χρήση αυτοκόλλητων επισήμων ετικεττών. Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12 δύναται να επιτραπεί, κατόπιν επίσημου ελέγχου, να επικολληθούν στη συσκευασία οι προαναφερόμενες ενδείξεις κατά τρόπο ανεξίτηλο και σύμφωνα με το πρότυπο της ετικέττας- β) να περιέχουν επίσημη ανακοίνωση του χρώματος της ετικέττας που να αναφέρει τουλάχιστον τις ενδείξεις που προβλέπονται στο παράρτημα III, μέρος Α, σημεία 3, 4 και 6 για την ετικέττα- η σημείωση είναι τέτοιας φύσεως ώστε να μη δύναται να γίνει σύγχυση με την επίσημη ετικέττα που αναφέρεται υπό α). Η σημείωση δεν είναι απαραίτητη όταν οι ενδείξεις τίθενται κατά τρόπο ανεξίτηλο στη συσκευασία ή όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το α) ή όταν χρησιμοποιείται αυτοκόλλητη ετικέττα ή ετικέττα από αδιάρρηκτο υλικό. 2. Τα Κράτη Μέλη δύνανται να προβλέπουν εξαιρέσεις της παραγράφου 1 για τις μικρές συσκευασίες, εφ'όσον φέρουν την ένδειξη 'εμπορία αποδεκτή αποκλειστικά σε...' (ενδιαφερόμενο Κράτος Μέλος).' 5. Στο άρθρο 13 παράγραφος 1, οι λέξεις 'εσημάνθη επισήμως και εσφραγίσθη' αντικαθίστανται από το 'εσημάνθη και εσφραγίσθη επισήμως ή κατόπιν επίσημου ελέγχου'. 6. Στο άρθρο 13, παράγραφος 4 υπό γ) προστίθεται το ακόλουθο κείμενο μετά από την περίπτωση 'σχετικός αριθμός της σπορομερίδας'. '- μήνας και έτος σφραγίσεως.' 7. Στο παράρτημα III, μέρος Α, προστίθεται το ακόλουθο σημείο: '3α. μήνας και έτος σφραγίσεως.' 8. Στο παράρτημα III, μέρος Α, το σημείο 9 καταργείται. Άρθρο 5 Το άρθρο 9 της οδηγίας 68/193/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9ηςΑπριλίου 1968 περί της εμπορίας υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού της αμπέλου (11), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 78/55/ΕΟΚ, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 9 Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι οι συσκευασίες και οι δέσμες υλικών πολλαπλασιασμού σφραγίζονται κατά τρόπο ώστε να μη δύνανται να ανοιχθούν χωρίς να καταστραφεί το σύστημα σφραγίσεως ή χωρίς να φέρει ίχνη επεμβάσεως και χωρίς η ετικέττα που προβλέπεται στο άρθρο 10, παράγραφος 1 ή - στην περίπτωση των συσκευασιών- η συσκευασία να φέρει ίχνη επεμβάσεως. Είναι εφοδιασμένες με μολυβδοσφραγίδα ή με ισοδύναμη σφράγιση επικολλημένες από τον υπεύθυνο της επιθέσεως ετικεττών. Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 1 δύναται να διαπιστωθεί αν ένα καθορισμένο σύστημα σφραγίσεως ανταποκρίνεται στις διατάξεις αυτού του άρθρου. Δύνανται να γίνουν μία ή περισσότερες νέες σφραγίσεις κατόπιν επίσημου ελέγχου.' Άρθρο 6 Η οδηγία 69/208/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1969 περί της εμπορίας των σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών (12), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 78/388/ΕΟΚ (13), τροποποιείται ως ακολούθως: 1. Το άρθρο 9 παράγραφος 1, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '1. Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι οι συσκευασίες των βασικών σπόρων προς σπορά και των πιστοποιουμένων σπόρων προς σπορά πάσης φύσεως και των εμπορεύσιμων σπόρων προς σπορά σφραγίζονται επισήμως ή κατόπιν επίσημου ελέγχου κατά τρόπο ώστε να μη δύναται να ανοιχθούν χωρίς να καταστραφεί το σύστημα σφραγίσεως ή χωρίς η επίσημη ετικέττα που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 ή η συσκευασία να φέρουν ίχνη επεμβάσεως. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η σφράγιση το σύστημα σφραγίσεως περιλαμβάνει τουλάχιστον είτε την επίθεση σ'αυτό της ανωτέρω αναφερομένης ετικέττας είτε επίσημης σφραγίδας. Τα προβλεπόμενα μέτρα στο δεύτερο εδάφιο δεν είναι απαραίτητα στην περίπτωση συστήματος σφραγίσεως που δεν επαναχρησιμοποιείται. Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 20, δύναται να διαπιστωθεί αν ένα καθορισμένο σύστημα σφραγίσεως ανταποκρίνεται στις διατάξεις αυτής της παραγράφου.' 2. Στο άρθρο 9 παράγραφος 2, πρώτη πρόταση, οι λέξεις 'ή κατόπιν επίσημου ελέγχου', προστίθενται μετά από τις λέξεις 'μόνον επισήμως'. 3. Στο άρθρο 13, παράγραφος 3, υπό γ), το ακόλουθο κείμενο προστίθεται μετά την περίπτωση 'σχετικός αριθμός της σπορομερίδας': '- μήνας και έτος σφραγίσεως, ή - μήνας και έτος της τελυταίας επισήμου δειγματοληψίας εν όψει της πιστοποιήσεως.' 4. Στο παράρτημα IV, μέρος Α, υπό α), το σημείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '- μήνας και έτος σφραγίσεως που εκφράζονται με την ένδειξη: 'έχει γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος...'(μήνας και έτος), ή - μήνας και έτος της τελευταίας επίσημης δειγματοληψίας εν όψει της πιστοποιήσεως, εκφραζόμενα με την ένδειξη: 'έχει γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος...' (μήνας και έτος).' 5. Στο παράρτημα IV, μέρος Α, υπό β), το σημείο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '- μήνας και έτος σφραγίσεως εκφράζονται με την ένδειξη 'σφραγισμένο...' (μήνας και έτος).' Άρθρο 7 Η οδηγία 70/458/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου περί της εμπορίας σπόρων κηπευτικών προς σπορά (14), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 78/55/ΕΟΚ, τροποποιείται ως ακολούθως: 1. Το άρθρο 25 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '1. Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι οι συσκευασίες βασικών σπόρων προς σπορά και πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά, εφ'όσον οι σπόροι αυτής της τελευταίας κατηγορίας δεν παρουσιάζονται με τη μορφή μικρών συσκευασιών ΕΟΚ, σφραγίζονται επισήμως ή κατόπιν επίσημου ελέγχου έτσι ώστε να μη δύνανται να ανοιχθούν χωρίς να καταστραφεί το σύστημα σφραγίσεως ή χωρίς η επίσημη ετικέττα που προβλέπεται στο άρθρο 26, παράγραφος 1, ή η συσκευασία να φέρουν ίχνη επεμβάσεως. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η σφράγιση, το σύστημα σφραγίσεως περιλαμβάνει τουλάχιστον την επίθεση σ'αυτό της ετικέττας που προβλέπεται ανωτέρω είτε επίσημης σφραγίδας. Τα μέτρα που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο δεν είναι απαραίτητα στην περίπτωση συστήματος σφραγίσεως που δεν επαναχρησιμοποιείται. Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 40, δύνανται να διαπιστωθεί αν ένα καθορισμένο σύστημα σφραγίσεως ανταποκρίνεται στις διατάξεις αυτής της παραγράφου.' 2. Στο άρθρο 25, παράγραφος 2, πρώτη πρόταση, οι λέξεις 'ή κατόπιν επίσημου ελέγχου' προστίθενται μετά τις λέξεις 'μόνον επισήμως'. 3. Το άρθρο 25 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '3. Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι οι συσκευασίες τυποποιημένων σπόρων προς σπορά και οι μικρές συσκευασίες πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά σφραγίζονται έτσι ώστε να μη δύνανται να ανοιχθούν χωρίς να καταστραφεί το σύστημα σφραγίσεως ή χωρίς η ετικέττα που προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 3 ή η συσκευασία να φέρουν ίχνη επεμβάσεως. Είναι επίσης εφοδιασμένες, εκτός από μικρές συσκευασίες, με μολυβδοσφραγίδα ή με άλλη ισοδύναμη σφράγιση που έχουν τεθεί από τον υπεύθυνο της επιθέσεως ετικεττών. Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 40, δύναται να διαπιστωθεί αν ένα καθορισμένο σύστημα σφραγίσεως ανταποκρίνεται στις διατάξεις αυτής της παραγράφου. Στην περίπτωση των μικρών συσκευασιών της κατηγορίας των πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά δύναται να γίνουν μία ή περισσότερες νέες σφραγίσεις μόνο μετά από τον επίσημο έλεγχο.' 4. Στο άρθρο 25, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: '4. Τα Κράτη Μέλη δύνανται να προβλέπουν εξαιρέσεις των παραγράφων 1 και 2, για τις μικρές συσκευασίες βασικών σπόρων προς σπορά.' 5. Στο άρθρο 30, παράγραφος 3, υπό γ), προστίθεται το ακόλουθο κείμενο μετά την περίπτωση 'σχετικός αριθμός της σπορομερίδας': '- μήνας και έτος σφραγίσεως, ή - μήνας και έτος της τελευταίας επίσημης δειγματοληψίας εν όψει πιστοποιήσεως.' 6. Το παράρτημα IV, μέρος Α, υπό α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '1. Κανόνες και προδιαγραφές ΕΟΚ. 2. Υπηρεσία πιστοποιήσεως και Κράτος Μέλος ή τα αρχικά τους. 3. Μήνας και έτος σφραγίσεως που εκφράζονται με την ένδειξη 'σφραγισμένο...' (μήνας και έτος), ή μήνας και έτος της τελευταίας επίσημης δειγματοληψίας εν όψει της πιστοποιήσεως, εκφραζομένης με την ένδειξη: 'έχει γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος...' (μήνας και έτος). 4. Σχετικός αριθμός της παρτίδας. 5. Είδος. 6. Ποικιλία. 7. Κατηγορία. 8. Χώρα παραγωγής. 9. Δηλωμένο καθαρό ή μικτό βάρος ή δηλωμένος αριθμός καθαρών σπόρων. 10. Σε περίπτωση ενδείξεως του βάρους και χρήσεως φυτοφαρμάκων σε κόκκους, ουσιών περιτυλίξεως ή άλλων στερεών προσθημάτων, η ένδειξη της φύσεως του προσθήματος καθώς και η κατά προσέγγιση σχέση μεταξύ του βάρους καθαρών σπόρων και του γενικού βάρους. 11. Στην περίπτωση που η βλάστηση αναλύθηκε εκ νέου, δύνανται να αναφέρονται οι λέξεις 'εκ νέου αναλυθείσα' (μήνας και έτος).' 7. Το παράρτημα IV, μέρος Β, υπό α), αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '1. Κανόνες και προδιαγραφές ΕΟΚ. 2. Όνομα και διεύθυνση του υπευθύνου της επιθέσεως ετικεττών ή αναγνωρίσεως της ταυτότητός του. 3. Η περίοδος εμπορίας της σφραγίσεως ή της τελευταίας εξετάσεως της βλαστικής ικανότητος. Δύναται να αναφέρεται το τέλος αυτής της περιόδου εμπορίας. 4. Είδος. 5. Ποικιλία. 6. Κατηγορία για τις μικρές συσκευασίες, οι πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά δύναται να δηλωθούν με τα γράμματα 'Γ' και 'Ζ' και οι τυποποιημένοι σπόροι προς σπορά δύναται να δηλωθούν με τα γράμματα 'TV'. 7. Σχετικός αριθμός που δίνεται από την υπεύθυνο της επιθέσεως ετικεττών για τους τυποποιημένους σπόρους προς σπορά. 8. Σχετικός αριθμός που επιτρέπει την εξακρίβωση της πιστοποιημένης σπορομερίδας για τους πιστοποιημένους σπόρους προς σπορά. 9. Δηλωμένο καθαρό ή μικτό βάρος ή δηλωμένος αριθμός καθαρών σπόρων εκτός από τις μικρές συσκευασίες μέχρι 500 γραμμάρια. 10. Σε περίπτωση ενδείξεως του βάρους και της χρήσεως φυτοφαρμάκων σε κόκκους, ουσιών περιτυλίξεως ή άλλων στερεών προσθημάτων, η ένδειξη της φύσεως του προσθήματος καθώς και η κατά προσέγγιση σχέση μεταξύ του βάρους καθαρών σπόρων και του γενικού βάρους.' Άρθρο 8 Τα Κράτη Μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν: - στις διατάξεις των άρθρων 1 έως 4, 6 και 7, το αργότερο την 1η Ιουλίου 1977, - στις άλλες διατάξεις της παρούσης οδηγίας, το αργότερο την 1η Ιουλίου 1979. Άρθρο 9 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη Μέλη. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 25 Ιουλίου 1978. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος H.J. ROHR (1) ΕΕ αριθ. Α 183 της 1.8.1977, σ. 64. (2) ΕΕ αριθ. Α 180 της 28.7.1977, σ. 29. (3) ΕΕ αριθ. 125 της 11.7.1966, σ. 2290/66. (4) ΕΕ αριθ. Ν 16 της 20.1.1978. σ. 23. (5) ΕΕ αριθ. 125 της 11.7.1966, σ. 2298/66. (6) ΕΕ αριθ. Ν 113 της 25.5.1978, σ. 1. (7) ΕΕ αριθ. 125 της 11.7.1966, σ. 2309/66. (8) ΕΕ αριθ. Ν 113 της 25.4.1978, σ. 13. (9) ΕΕ αριθ. 125 της 11.7.1966, σ. 2320/66. (10) ΕΕ αριθ. Ν 261 της 14.10.1977, σ. 21. (11) ΕΕ αριθ. Ν 93 της 17.4.1968, σ. 15. (12) ΕΕ αριθ. Ν 169 της 10.7.1969, σ. 3. (13) ΕΕ αριθ. Ν 113 της 25.4.1978, σ. 20. (14) ΕΕ αριθ. Ν 225 της 12.10.1970, σ. 7.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία