ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1978/31978L1020

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1978-12-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1978-12-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1978-12-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 78/1020/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 1978 περί τροποποιήσεως των οδηγιών 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ και 69/208/ΕΟΚ «περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών, σιτηρών, ελαιούχων και κλωστικών φυτών»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Δεκεμβρίου 1978 περί τροποποιήσεως των οδηγιών 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ και 69/208/ΕΟΚ 'περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών, σιτηρών, ελαιούχων και κλωστικών φυτών' ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως τα άρθρα 43 και 100, την πρόταση της Επιτροπής(1), τη γνώμη της Συνελεύσεως(2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: ότι οι διατάξεις περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών και ελαιούχων και κλωστικών φυτών προβλέπουν ότι, μετά την 1η Ιουλίου 1977, η ισοδυναμία των μέτρων που ελήφθησαν στις τρίτες χώρες όσον αφορά τον επίσημο έλεγχο των σπόρων προς σπορά, δεν είναι δυνατό πλέον να διαπιστωθεί σε εθνικό επίπεδο- ότι ορισμένες αποφάσεις περί ισοδυναμίας που ελήφθησαν σε κοινοτικό επίπεδο άρχισαν να ισχύουν μόνο την 1η Ιουλίου 1978- ότι η περίοδος που προβλέπεται για τη διαπίστωση της ισοδυναμίας σε εθνικό επίπεδο πρέπει, ως εκ τούτου, να παραταθεί κατά ένα έτος, για να καλύπτει τις παραδοσιακές εμπορικές σχέσεις οι οποίες διατηρήθηκαν μετά την 1η Ιουλίου 1977 εν αναμονή των κοινοτικών αποφάσεων- ότι οι διατάξεις περί εμπορίας των σπόρων σιτηρών προς σπορά επιτρέπουν την επίσημη χορήγηση πιστοποιητικού για σπόρους προς σπορά, οι οποίοι δεν έχουν υποστεί επίσημο καλλιεργητικό έλεγχο, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1978- ότι πρέπει να παραχωρηθεί συμπληρωματική προθεσμία για να αποκτηθεί η αναγκαία εμπειρία για μία πιο γενική και οριστική λύση, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας των σπόρων κτηνοτροφικών φυτών(4) προς σπορά, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 78/692/ΕΟΚ(5), η ημερομηνία της '1ης Ιουλίου 1977' αντικαθίσταται από αυτήν της '1ης Ιουλίου 1978'. Άρθρο 2 Στο άρθρο 2 παράγραφος 2 περίπτωση δ) της οδηγίας 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας των σπόρων σιτηρών προς σπορά(6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 78/692/ΕΟΚ, η ημερομηνία της '31ης Δεκεμβρίου 1978' αντικαθίσταται από αυτήν της '31ης Δεκεμβρίου 1980'. Άρθρο 3 Στο άρθρο 15 παράγραφος 2 της οδηγίας 69/208/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1969, περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά ελαιούχων και κλωστικών φυτών(7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 78/388/ΕΟΚ(8), η ημερομηνία της '1ης Ιουλίου 1977' αντικαθίσταται από αυτήν της '1ης Ιουλίου 1978'. Άρθρο 4 Τα Κράτη Μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωσή τους προς: - τα άρθρα 1 και 3, από 1ης Ιουλίου 1977, - το άρθρο 2, από 31ης Δεκεμβρίου 1978 το αργότερο. Άρθρο 5 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη Μέλη. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 5 Δεκεμβρίου 1978. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος M. LAHNSTEIN (1) ΕΕ αριθ. Α 174 της 21.7.1978, σ. 8. (2) ΕΕ αριθ. Α 239 της 9.10.1978, σ. 54. (3) Γνώμη διατυπωθείσα την 12η και 13η Ιουλίου 1978 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα). (4) ΕΕ αριθ. 125 της 11.7.1966, σ. 2298/66. (5) ΕΕ αριθ. Ν 236 της 26.8.1978, σ. 13. (6) ΕΕ αριθ. 125 της 11.7.1966, σ. 2309/66. (7) ΕΕ αριθ. Ν 169 της 10.7.1969, σ. 3. (8) ΕΕ αριθ. Ν 113 της 25.4.1978, σ. 20.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία