ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1979/31979L0640

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1979-07-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1979-06-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1979-06-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 79/640/ΕΟΚ της Επιτροπής της 21ης Ιουνίου 1979 περί τροποποιήσεως των παραρτημάτων της οδηγίας αριθ. 77/576/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών περί της σηματοδοτήσεως ασφαλείας στον τόπο εργασίας

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Ιουνίου 1979 περί τροποποιήσεως των παραρτημάτων της οδηγίας αριθ. 77/576/ΕΟΚ του Συμβουλίου 'περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των Κρατών Μελών περί της σηματοδοτήσεως ασφαλείας στον τόπο εργασίας' Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, την οδηγία αριθ. 77/576/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1977 περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των Κρατών Μελών, περί της σηματοδοτήσεως ασφαλείας στον τόπο εργασίας(1), και ιδίως τα άρθρα 4, 5 και 6, Εκτιμώντας: ότι οι διατάξεις που αναφέρονται στα παραρτήματα της προαναφερομένης οδηγίας και που αφορούν την ενοποίηση των σημάτων ασφαλείας στον τόπο εργασίας, πρέπει να προσαρμόζονται τακτικά στην τεχνολογική πρόοδο και στην τελειοποίηση των διεθνών μεθόδων σηματοδοτήσεως- ότι το παράρτημα I δεν περιλαμβάνει μέχρι τώρα ούτε ρύθμιση σχετικά με τη σχέση μεταξύ των διαστάσεων των σημάτων ασφαλείας και της αποστάσεως από την οποία πρέπει να γίνονται αντιληπτά, ούτε και τον ακριβή καθορισμό των χρωματομετρικών και φωτομετρικών χαρακτηριστικών των υλικών τους και ότι, κατά την υιοθέτηση της οδηγίας, το Συμβούλιο ζήτησε την ταχεία συμπλήρωση του παραρτήματος I ως προς τα σημεία αυτά- ότι η αναγκαία προς το σκοπό αυτόν επέκταση του παραρτήματος I ανταποκρίνεται στη σύγχρονη αντίληψη της διεθνούς τυποποιήσεως- ότι κρίνεται αναγκαίο να προστεθεί στο παράρτημα II ένα νέο σύμβολο που επισημαίνει τον κίνδυνο των ακτίνων λέιζερ (laser)- ότι, ως προς το σημείο αυτό, δύναται να βασισθεί κανείς στην ομόφωνη αντίληψη της διεθνούς πρακτικής- ότι τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα οδηγία ανταποκρίνονται στη γνώμη της επιτροπής για την προσαρμογή της οδηγίας 77/576/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των Κρατών Μελών 'περί της σηματοδοτήσεως ασφαλείας στον τόπο εργασίας, στην τεχνολογική πρόοδο και στην τελειοποίηση των διεθνών μεθόδων σηματοδοτήσεως', ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Τα παραρτήματα της οδηγίας 77/576/ΕΟΚ του Συμβουλίου τροποποιούνται σύμφωνα με τα εξής άρθρα: Άρθρο 2 Το παράρτημα I τροποποιείται ως εξής: 1. Στο σημείο 5 'Μορφή των σημάτων ασφαλείας', προστίθεται μετά την περίπτωση 5.4. η εξής περίπτωση: '5.5. Διαστάσεις των σημάτων Για τις διαστάσεις ενός σήματος συνιστάται η τήρηση του τύπου: Α όπου το Α αντιπροσωπεύει την επιφάνεια του σήματος σε τετραγωνικά μέτρα και το I την απόσταση σε μέτρα από την οποία πρέπει να είναι ακόμα δυνατόν να γίνεται αντιληπτό το σήμα. Παρατήρηση: Ο τύπος δύναται να εφαρμόζεται για μέγιστη απόσταση 50 περίπου μέτρων.' 2. Μετά το σημείο 5 'Μορφή των σημάτων ασφαλείας', να παρεμβληθεί νέα περίπτωση 6: '6. ΧΡΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η εφαρμογή των προδιαγραφών του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποιήσεων (International Standards Organisation-ISO) και της Διεθνούς Επιτροπής Φωτισμού (CIE) συνιστάται όσον αφορά τα χρωματομετρικά και φωτομετρικά χαρακτηριστικά των υλικών.' 3. Το παλαιό σημείο 6 'Σηματοδότηση επικινδύνων σημείων με κίτρινο/μαύρο' γίνεται σημείο 7. Άρθρο 3 Στο παράρτημα II, σημείο 2 'Προειδοποιητικά σήματα', προστίθεται το σήμα που ακολουθεί: Άρθρο 4 Τα Κράτη Μέλη θέτουν σε ισχύ νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, το αργότερο από την 1η Ιανουαρίου 1981. Τα Κράτη Μέλη ενημερώνουν αμέσως περί αυτού την Επιτροπή. Άρθρο 5 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη Μέλη. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 21 Ιουνίου 1979. Για την Επιτροπή Henk VREDELING Αντιπρόεδρος (1) ΕΕ αριθ. Ν 229 της 7.9.1977, σ. 12.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία