ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1979/31979L0641

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1979-07-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1979-06-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1979-06-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 79/641/ΕΟΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1979 περί τροποποιήσεως των οδηγιών 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 69/208/ΕΟΚ και 70/458/ΕΟΚ του Συμβουλίου «περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά των κτηνοτροφικών φυτών, των σπόρων των σιτηρών, των σπόρων των ελαιούχων και ινωδών φυτών και των σπόρων των κηπευτικών»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιουλίου 1979 περί τροποποιήσεως των οδηγιών 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 69/208/ΕΟΚ και 70/458/ΕΟΚ του Συμβουλίου 'περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά των κτηνοτροφικών φυτών, των σπόρων των σιτηρών, των σπόρων των ελαιούχων και ινωδών φυτών και των σπόρων των κηπευτικών' Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, την οδηγία 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά των κτηνοτροφικών φυτών(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 78/1020/ΕΟΚ(2) και ιδίως το άρθρο 2, παράγραφος 1 α) και το άρθρο 21α, την οδηγία 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά σιτηρών(3) όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 78/1020/ΕΟΚ, και ιδίως το άρθρο 2, παράγραφος 1 α) και το άρθρο 21α, την οδηγία 69/208/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1969 περί εμπορίας των σπόρων των ελαιούχων και ινωδών φυτών(4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 78/1020/ΕΟΚ και ιδίως το άρθρο 2, παράγραφος 1 α) και το άρθρο 20α, την οδηγία 70/458/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 1970 περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά των κηπευτικών(5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 78/692/ΕΟΚ(6), και ιδίως το άρθρο 2, παράγραφος 1 α) και το άρθρο 40α, Εκτιμώντας: ότι λόγω της εξελίξεως των επιστημονικών γνώσεων ορισμένες από τις ονομασίες της βοτανολογίας που χρησιμοποιούνται στις οδηγίες περί εμπορίας των σπόρων απεδείχθησαν λανθασμένες ή αβεβαίας γνησιότητος- ότι ενδείκνυται επομένως να προσαρμοσθούν οι ονομασίες αυτές σε ονομασίες που είναι φυσιολογικά αποδεκτές στο διεθνή τομέα- ότι πρέπει ως εκ τούτου να τροποποιηθούν οι οδηγίες 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 69/208/ΕΟΚ και 70/458/ΕΟΚ περί εμπορίας των σπόρων των κτηνοτροφικών φυτών, των σπόρων των σιτηρών, των σπόρων των ελαιούχων και ινωδών φυτών και των σπόρων των κηπευτικών- ότι ορισμένες διατάξεις των οδηγιών που αναφέρονται ανωτέρω όπως και της οδηγίας 70/451/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί του κοινού καταλόγου των ποικιλιών των ειδών των γεωργικών φυτών(7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 78/55/ΕΟΚ του Συμβουλίου(8), χρησιμοποιούν την έννοια του είδους, καθορίζοντας κατ' αυτό τον τρόπο το πεδίο εφαρμογής αυτών των διατάξεων- ότι οι αλλαγές που επιφέρει η παρούσα οδηγία στην ονοματολογία δεν επηρεάζουν την ερμηνεία των εν λόγω διατάξεων- ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Επιτροπής Σπόρων προς Σπορά και Γεωργικών, Δενδροκηπευτικών και Δασικών Φυτών προς Φύτευση, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Η οδηγία 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας των σπόρων των κτηνοτροφικών φυτών τροποποιείται ως ακολούθως: 1. Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 μέρος Α υπό α), οι ακόλουθες ονομασίες των ειδών: Agrostis canina L. ssp. canina Hwd. - Agrostide de chiens, Arrhenatherum elatius (L.) J. and C. Presl. - Fromental, Phleum bertolinii DC - Fleole βολβώδης, Trisetum flavescens (L.) Pal. Beauv. - Κιτρινωπή βρώμη, αντικαθίστανται από τις ονομασίες: Agrostis canina L. - Agraside de chiens, Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex. K. & K. Presl. - Fromental, Phleum bertolonii D.C. - Fleole bubbeuse. Trisetum flavescens (L.) Beauv. Κιτρινωπή βρώμη. 2. Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 Α υπό β), οι ονομασίες των ακολούθων ειδών: Medicago varia Martyn - Luzerne, Onobrychis sativa Lam. - Sainfoin, Pisum arvense L. - Κτηνοτροφικά μπιζέλια, Trigonella foenum graecum L. - Fenugrec, αντικαθίστανται από τις ονομασίες: Μedicago x varia Martyn - Luzerne, Onobrychis viciifolia Scop. - Sainfoin, Pisum sativum L. (partim) - Pois fourrager, Trigonella foenum graecum L. - Funugrec. 3. Στο άρθρο 2, παράγραφος 1 μέρος Α υπό β), οι ονομασίες των ακολούθων ειδών: Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. - Feverole με μεγάλους σπόρους, Vicia faba L. var minor (Peterm.) Bull - Feverole με μικρούς σπόρους, αντικαθίστανται από την ονομασία: Vicia faba L. (partim) - Feverole. 4. Στο άρθρο 3, παράγραφος 1, οι ονομασίες των ακολούθων ειδών: Medicago varia Martyn, Pisum arvense L., αντικαθίστανται από τις ονομασίες: Medicago x varia Martyn, Pisum sativum L. 5. Στο παράρτημα I, σημεία 2 και 4, και στο παράρτημα II, μέρος I, σημείο 1 και μέρος II, σημείο 1, η ονομασία του κατωτέρω είδους: Pisum arvense, αντικαθίσταται με την ονομασία: Pisum sativum. 6. Στο παράρτημα II, μέρος I, σημείο 2 υπό Α και μέρος II, σημείο 2 υπό Α και στο παράρτημα III, οι ονομασίες των ακολούθων ειδών: Agrostis canina ssp. canina, Medicago varia, Onobrychis sativa, Pisum arvense, αντικαθίστανται με τις ονομασίες: Agrostis canina, Medicago x varia, Onobrychis viciifolia, Pisum sativum. 7. Στο παράρτημα II, μέρος I, σημείο 2 υπό Α και μέρος II, σημείο 2 υπό Α και στο παράρτημα III, οι ονομασίες των ακολούθων ειδών: Vicia faba ssp. var. equina, Vicia faba var. minor, αντικαθίστανται από την ονομασία: Vicia faba 8. Στο παράρτημα II, μέρος I, σημείο 2 υπό Β, υπό ε), οι ονομασίες των ακολούθων ειδών: Pisum arvense, Vicia faba spp., αντικαθίστανται από τις ονομασίες: Pisum sativum, Vicia faba. Άρθρο 2 Η οδηγία 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά σιτηρών τροποποιείται ως ακολούθως: 1. Στο άρθρο 2 παράγραφος 1, μέρος Α, οι δύο ονομασίες των ακολούθων ειδών: Hordeum distichum L. - Βρώμη σε δύο σειρές. Hordeum polystichum L. - Escourgeon, αντικαθίστανται από την ονομασία: Hordcum vulgare L. - Βρώμη. 2. Στο άρθρο 2, παράγραφος 1, μέρος Α, οι ονομασίες των ακολούθων ειδών: Triticum aestivum L. - Μαλακός σίτος Triticum durum L. - Σκληρός σίτος αντικαθίστανται από τις ονομασίες: Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. - Μαλακός σίτος, Triticum durum Deof. - Σκληρός σίτος. 3. Στο παράρτημα I, σημείο 5, υπό Β υπό α), στο παράρτημα II, σημείο 1, υπό Α και σημείο 2 υπό Α και στο παράρτημα III, οι ονομασίες των ακολούθων ειδών: Hordeum distichum, Hordeum polystichum, αντικαθίστανται από την ονομασία: Hordeum vulgare. Άρθρο 3 Η οδηγία 69/208/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και ινωδών φυτών τροποποιείται ως ακολούθως: 1. Οι ακόλουθες ονομασίες αντικαθιστούν τις απαριθμούμενες ονομασίες στο άρθρο 2, παράγραφος 1 υπό Α: Arachis hypogaea L. - Αραχίδη, Brassica juncea L. Czern. και Coss. in Czern. - Καφέ μουστάρδα, Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. - Ράφανος Brassica nigra (L.) W. Koch. - Μαύρη μουστάρδα, Brassica rapa L. (partim). - Γογγύλι, Cannabis sativa L. - Κάνναβις, Carum carvi L. - Κύμινο, Glycine max. (L.) Merr. - Σόγια, Gossypium spp. - Βαμβάκι, Helianthus annuus L. - Ηλιοτρόπιο, Linum usitatissimum L. - Λινό υφαντουργίας, λινό από ελαιούχα φυτά, Papaver somniferum L. - Oeillette, Sinapis alba L. - Λευκή μουστάρδα. 2. Στο άρθρο 3, παράγραφος 1, η ονομασία του ακόλουθου είδους: Brassica campestris L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk καταργείται. Η ονομασία: Brassica rapa L. (Partim) προστίθεται μετά την ονομασία: Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. 3. Στο παράρτημα I, σημείο 2, η ονομασία του ακόλουθου είδους: Brassica napus oleifera, αντικαθίσταται από την ονομασία: Brassica napus ssp. oleifera. 4. Στο παράρτημα II, μέρος I, σημείο 3 υπό Α, η ονομασία του ακόλουθου είδους: Brassica campestris ssp. oleifera καταργείται. Η ονομασία: Brassica rapa προστίθεται μετά την ονομασία: Brassica napus ssp. oleifera. 5. Στο παράρτημα III, η ονομασία του ακόλουθου είδους: Brassica campestris spp. oleifera αντικαθίστανται από την ονομασία: Brassica rapa. Άρθρο 4 Η οδηγία 70/458/ΕΟΚ του Συμβουλίου, περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά κηπευτικών, τροποποιείται ως ακολούθως: Citrulus vulgaris L. - Καρπούζι, Daucus carota L. ssp. sativus (Hoffm.) Hayek - Καρότο, Petroselinum hortense Hoffm. - Μαϊνδανός, Pisum sativum L. (excl. P. arvense L.) - Μπιζέλι, Valerianella locusta (L.) Betcke (V. olitoria Polt.) - Σμύρνιον, Vicia faba major L.- Κουκιά, αντικαθίστανται από τις ονομασίες: Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum & Nakai - Καρπούζι, Daucus carota L. - Καρότο, Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A.W. Hill - Μαϊνδανός, Pisum sativum L. (partim) - Μπιζέλι, εξαιρέσει των μπιζελιών για ζωοτροφές, Valerianella locusta (L.) Laterr. - Σμύρνιον, Vicia faba L. (partim) - Κουκιά. 2. Στο άρθρο 2, παράγραφος 1, μέρος Α, η ονομασία του ακόλουθου είδους: Solanum Lycopersicum L. (Lycopersicum esculentum Mill.) - Ντομάτα, καταργείται. Η ονομασία: Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farwell - Ντομάτα, προστίθεται μετά την ονομασία: Lactuca sativa L. - Μαρούλι. 3. Στο παράρτημα II, σημείο 3 υπό α) και στο παράρτημα III, σημείο 2, οι ακόλουθες ονομασίες: Citrullus vulgaris, Petroselinum hortense, Solanum lycopersicum, αντικαθίστανται από τις ονομασίες: Citrullus lanatus, Petroselinum crispum, Lycopersicon lycopersicum. Άρθρο 5 Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν θίγουν την εφαρμογή των άλλων διατάξεων των οδηγιών 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 69/208/ΕΟΚ και 70/458/ΕΟΚ και των διατάξεων της οδηγίας 70/457/ΕΟΚ. Άρθρο 6 Τα Κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές, διοικητικές διατάξεις προς συμμόρφωση στην παρούσα οδηγία με ισχύ την 1η Ιουλίου 1980. Πληροφορούν περί αυτού αμέσως την Επιτροπή. Άρθρο 7 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 27 Ιουνίου 1979. Για την Επιτροπή Finn GUNDELACH Αντιπρόεδρος (1) ΕΕ αριθ. 125 της 11.7.1966, σ. 2298/66. (2) ΕΕ αριθ. Ν 350 της 14.12.1978, σ. 27. (3) ΕΕ αριθ. 125 της 11.7.1966, σ. 2309/66. (4) ΕΕ αριθ. Ν 169 της 10.7.1969, σ. 3. (5) ΕΕ αριθ. Ν 225 της 12.10.1970, σ. 7. (6) ΕΕ αριθ. Ν 236 της 26.8.1978, σ. 13. (7) ΕΕ αριθ. Ν 225 της 12.10.1970, σ. 1. (8) ΕΕ αριθ. Ν 16 της 20.1.1978, σ. 23.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία