ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1979/31979L0661

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1979-07-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1979-07-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1979-07-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 76/661/EOK του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1979 περί τροποποιήσεως της οδηγίας 76/768/EOK «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με το καλλυντικά»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1979 περί τροποποιήσεως της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ 'περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών των σχετικών με τα καλλυντικά' ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως το άρθρο 100, την πρόταση της Επιτροπής, Εκτιμώντας: ότι η οδηγία 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών των σχετικών με τα καλλυντικά(1) προβλέπει στο άρθρο 5 ότι, με την εκπνοή προθεσμίας τριών ετών από της κοινοποιήσεώς της, οι ουσίες και οι χρωστικές που αναγράφονται στο παράρτημα IV αυτής είτε γίνονται οριστικά αποδεκτές είτε απαγορεύονται οριστικά είτε διατηρούνται για μία νέα προθεσμία τριών ετών στο παράρτημα IV ή καταργούνται από κάθε παράρτημα- ότι δεδομένης της πολυπλοκότητας των προς επίλυση προβλημάτων, η προθεσμία αυτή δεν θα καταστεί δυνατό να τηρηθεί και πρέπει ως εκ τούτου να παραταθεί, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 76/768/ΕΟΚ τροποποιείται ως ακολούθως: 1. Στο άρθρο 5 πρώτο εδάφιο, το σκέλος της φράσεως 'κατά τη διάρκεια περιόδου τριών ετών από της κοινοποιήσεως της παρούσης οδηγίας' αντικαθίσταται με το 'μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1980'. 2. Στο άρθρο 5 δεύτερο εδάφιο, το σκέλος της φράσεως 'με την εκπνοή της προθεσμίας των τριών ετών' αντικαθίσταται με το 'από της 1ης Ιανουαρίου 1981'. Άρθρο 2 Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν προς την οδηγία της 30ης Ιουλίου 1979. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή περί τούτου. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 24 Ιουλίου 1979. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος M. O'KENNEDY (1) ΕΕ αριθ. Ν 262 της 27.9.1976, σ. 169.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία