ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1979/31979L0663

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1979-08-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1979-07-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1979-07-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 79/663/EOK του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1979 περί συμπληρώσεως του παραρτήματος της οδηγίας 76/769/EOK «περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών των σχετικών με τον περιορισμό της διαθέσεως στην αγορά και της χρήσεως ορισμένων επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1979 περί συμπληρώσεως του παραρτήματος της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ 'περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των Κρατών μελών των σχετικών με τον περιορισμό της διαθέσεως στην αγορά και της χρήσεως ορισμένων επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων' ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως το άρθρο 100, την πρόταση της Επιτροπής(1), τη γνώμη της Συνελεύσεως(2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3), Εκτιμώντας: ότι ορισμένοι τύποι λαμπτήρων, στακτοδοχείων και άλλων διακοσμητικών αντικειμένων φέρουν περιέκτες εξ υάλου οι οποίοι περιέχουν υγρά λίαν τοξικά, επιβλαβή ή λίαν εύφλεκτα (επί παραδείγματι τετραχλωράνθρακα, τριχλωροαιθυλένιο, τετραχλωροαιθυλένιο)- ότι τα αντικείμενα αυτά δεν έχουν πάντα την επιθυμητή σταθερότητα και μπορούν επομένως να ανατραπούν εύκολα κυρίως από τα παιδιά μικρής ηλικίας, πράγμα που προκαλεί τη θραύση του περιέκτου, την εκροή του υγρού και την έκλυση τοξικών ή επιβλαβών αερίων, των οποίων τα παιδιά είναι τα πρώτα θύματα, και ότι επίσης τουλάχιστον δύο άτομα έχουν εύρει το θάνατο σε ατύχημα αυτού του είδους- ότι επί πλέον η θραύση τέτοιων αντικειμένων μπορεί να προκαλέσει πυρκαϊές ή εκρήξεις- ότι για την πρόληψη νέων ατυχημάτων, και ιδίως θανατηφόρων ατυχημάτων, είναι απαραίτητο να απαγορευθεί το ταχύτερο δυνατόν επί κοινοτικού επιπέδου η διάθεση στην αγορά και η χρήση αντικειμένων αυτού του είδους που περιέχουν επικίνδυνα υγρά- ότι οι ήδη από ορισμένα Κράτη μέλη θεσπισμένες απαγορεύσεις επηρεάζουν τη λειτουργία της κοινής αγοράς και είναι επομένως αναγκαία η προσέγγιση των νομοθετικών διατάξεων των Κρατών μελών σ' αυτό τον τομέα και η τροποποίηση συνεπώς του παραρτήματος της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των Κρατών μελών, των σχετικών με τον περιορισμό της διαθέσεως στην αγορά και της χρήσεως ορισμένων επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων(4)- ότι εξάλλου λεπτομέρειες εξετάσεις απέδειξαν ότι η ουσία φωσφορικός τρι (2,3 διβρωμοπροπυλεστήρ) [CAS Αριθ. 126 72 7] που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία, προς πρόσδοση αφλεξίας, των νημάτων και των ενδυμάτων και ειδικότερα των παιδικών ενδυμάτων παρουσιάζει κινδύνους για την υγεία και η χρησιμοποίησή της πρέπει επομένως να περιορισθεί- ότι η ανωτέρω ουσία αποτελεί αντικείμενο ρυθμίσεων σε ορισμένα Κράτη μέλη- ότι οι ρυθμίσεις αυτές παρουσιάζουν διαφορές ως προς τους όρους διαθέσεως στην αγορά και χρήσεώς της- ότι οι διαφορές αυτές συνιστούν εμπόδιο στις συναλλαγές και έχουν άμεση επίδραση στην καθιέρωση και λειτουργία της κοινής αγοράς- ότι συνεπώς είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί επίσης για το σκοπό αυτό το παράρτημα της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Το παράρτημα της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ συμπληρώνεται ως ακολούθως: α) Προστίθενται τα ακόλουθα σημεία: ' '' ID='1'>3. Ουσίες υγρές, ως έχουν ή υπό μορφή παρασκευάσματος, που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1967 περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των σχετικών με την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 79/370/ΕΟΚ(2), στις ακόλουθες κατηγορίες: - λίαν τοξικές - τοξικές - επιβλαβείς - διαβρωτικές - εκρηκτικές - εξόχως εύφλεκτες - λίαν εύφλεκτες - εύφλεκτες καθώς επίσης και κάθε υγρό που έχει σημείο αναφλέξεως κάτω των 55o C> ID='2'>Δεν επιτρέπονται για διακοσμητικά αντικείμενα που προορίζονται για τη δημιουργία φωτιστικών ή χρωματικών εντυπώσεων λαμβανομένων δια διαφόρων φάσεων, επί παραδείγματι για λαμπτήρες περιβάλλοντος (δημιουργίας 'ατμόσφαιρας') και για στακτοδοχεία'> ID='1'>4. Φωσφορικός τρι (2,3 διβρωμοπροπυλεστήρ) CAS αριθ. 126 72 7 (Κωδικός αριθμός των Chemical Abstracts)> ID='2'>Δεν επιτρέπεται για υφάνσιμα είδη προοριζόμενα να έλθουν σε επαφή με το δέρμα, π.χ. ενδύματα, εσώρουχα και ασπρόρουχα.'> ' β) Στο κάτω μέρος της σελίδας προστίθενται οι ακόλουθες σημειώσεις: '(1) ΕΕ αριθ. 196 της 16.8.1967, σ. 1. (2) ΕΕ αριθ. Ν 88 της 7.4.1979, σ. 1.' Άρθρο 2 1. Τα Κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία εντός προθεσμίας δώδεκα μηνών από της κοινοποιήσεώς της και ενημερώνουν αμέσως περί αυτού την Επιτροπή. 2. Τα Κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 24 Ιουλίου 1979. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος M. O'KENNEDY (1) ΕΕ αριθ. Α 96 της 12.4.1979, σ. 3. (2) ΕΕ αριθ. Α 127 της 21.5.1979, σ. 69. (3) Γνώμη εκφρασθείσα την 27η Ιουνίου 1979 (που με δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα). (4) ΕΕ αριθ. Ν 262 της 27.9.1976, σ. 201.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία