ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1979/31979L0692

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1979-08-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1979-07-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1979-07-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 79/692/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1979 περί τροποποιήσεως των οδηγιών 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 70/458/ΕΟΚ και 70/457/ΕΟΚ «περί της εμπορίας σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών, σπόρων προς σπορά σιτηρών, σπόρων προς σπορά κηπευτικών και του κοινού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1979 περί τροποποιήσεως των οδηγιών 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 70/458/ΕΟΚ και 70/457/ΕΟΚ 'περί της εμπορίας σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών, σπόρων προς σπορά σιτηρών, σπόρων προς σπορά κηπευτικών και του κοινού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως τα άρθρα 43 και 100, την πρόταση της Επιτροπής(1), τη γνώμη της Συνελεύσεως(2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3), Εκτιμώντας: ότι πρέπει, για τους κατωτέρω εκτιθέμενους λόγους, να τροποποιηθούν ορισμένες οδηγίες που αφορούν την εμπορία σπόρων προς σπορά και φυτών προς φύτευση- ότι, για τους σπόρους κτηνοτροφικών φυτών, ορισμένες προϋποθέσεις που αφορούν την ανάλυση των σπόρων πρέπει να καταστούν πιο ελαστικές για τις περιοχές της Κοινότητος των οποίων οι πολύ ευνοϊκές οικολογικές συνθήκες εξασφαλίζουν την τήρηση των προβλεπομένων κοινοτικών προδιαγραφών- ότι οι σπόροι σικάλεως που χρησιμοποιούνται για κτηνοτροφικούς σκοπούς πρέπει να επιτρέπουν προσωρινά ελαστικότητα των κοινοτικών προδιαγραφών που εφαρμόζονται στους σπόρους σικάλεως, προκειμένου να ξεπεραστούν παροδικές δυσκολίες που υπάρχουν σε ορισμένες περιοχές της Κοινότητος και αφορούν αυτά τα προϊόντα- ότι, για τους σπόρους σιτηρών πρόσφατες πειραματικές μέθοδοι για τη μείωση των αποτελεσμάτων των προσβολών ορισμένων βλαβερών οργανισμών, είναι ικανές να δικαιολογήσουν την αποδοχή μειγμάτων σπόρων διαφόρων ποικιλιών σιτηρών, με την επιφύλαξη ότι λαμβάνονται προφυλάξεις που εγγυώνται ότι η ποιότητα των σπόρων ή του τελικού προϊόντος δεν επηρεάζεται- ότι, εν όψει βελτιώσεως της λειτουργίας των συστημάτων του κοινού καταλόγου των ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών, ορισμένες διατάξεις για την αποδοχή των ποικιλιών σε εθνικό επίπεδο, για την ονομασία των ποικιλιών και την ενημέρωση μεταξύ των Κρατών Μελών πρέπει να προσαρμοσθούν σε διεθνείς κανόνες, καθώς και να ενισχυθούν, για ορισμένα είδητουλάχιστον, οι κανόνες που αφορούν την ελεύθερη εμπορία, όσον αφορά την ποικιλία σπόρων που ανήκουν στις ποικιλίες που έχουν γίνει αποδεκτές στα διάφορα Κράτη Μέλη- ότι οι διατάξεις περί της εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών καθώς και οι διατάξεις σχετικά με τον κοινό κατάλογο των ποικιλιών φυτικών ειδών προβλέπουν ότι από την 1η Ιουλίου 1977, η ισοδυναμία των μέτρων που λαμβάνονται στις τρίτες χώρες όσον αφορά τις ποικιλίες δεν δύναται πλέον να διαπιστώνεται σε εθνικό επίπεδο- ότι ορισμένες αποφάσεις ισοδυναμίας που ελήφθησαν σε κοινοτικό επίπεδο άρχισαν να εφαρμόζονται μόνο από την 1η Ιουλίου 1978- ότι οι προβλεπόμενες προθεσμίες για τη διαπίστωση ισοδυναμίας σε εθνικό επίπεδο πρέπει ως εκ τούτου να παραταθούν κατά ένα έτος, προκειμένου να καλυφθούν οι παραδοσιακές εμπορικές σχέσεις που διατηρήθηκαν πέρα από την 1η Ιουλίου 1977, εν αναμονή των κοινοτικών διαπιστώσεων, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 Στο άρθρο 2 της οδηγίας 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί της εμπορίας των σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών(4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 79/641/ΕΟΚ(5), προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: '1γ. Σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 21 διαδικασία, δύναται να επιτρέπεται στα Κράτη Μέλη να μην εφαρμόζουν, για την παραγωγή σ' ένα καθορισμένο Κράτος Μέλος, τον όρο που προβλέπεται στο παράρτημα II μέρος I σημείο 2 εδάφιο Β 1) για ένα ή περισσότερα από τα σχετικά είδη, εφ όσον οι οικολογικές συνθήκες και η αποκτηθείσα εμπειρία επιτρέπουν την υπόθεση ότι τηρήθηκαν οι κανόνες που καθορίζονται στο παράρτημα II, μέρος I, σημείο 2, στήλη 13 του πίνακα.' Άρθρο 2 Η οδηγία 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί της εμπορίας σπόρων προς σπορά σιτηρών(6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 79/641/ΕΟΚ, τροποποιείται ως ακολούθως: 1. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: '1γ. Σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 21 διαδικασία δύναται να επιτρέπεται στα Κράτη Μέλη, μέχρι την 30ή Ιουνίου 1982, να δεχθούν την εμπορία σπόρων καθορισμένων ποικιλιών σικάλεως που προορίζονται ουσιαστικώς για κτηνοτροφικούς σκοπούς, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται: - στο παράρτημα II, όσον αφορά τη βλαστική ικανότητα, - και, όσον αφορά τους βασικούς σπόρους, στο παράρτημα II σημείο 2, πίνακας Α, στήλη 6.' 2. Στο άρθρο 13, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: '1. Τα Κράτη Μέλη δύνανται να δεχθούν ότι σπόροι ενός είδους σιτηρών τίθενται σε εμπορία υπό μορφή καθορισμένων μειγμάτων σπόρων διαφορετικών ποικιλιών, εφ' όσον τα εν λόγω μείγματα είναι τέτοιας φύσεως ώστε, βάσει των επιστημονικών ή τεχνικών γνώσεων, να διαπιστώνεται ότι δεν επιτρέπουν τον πολλαπλασιασμό ορισμένων βλαβερών οργανισμών και εφ' όσον τα στοιχεία του μείγματος ανταποκρίνονται, πριν την ανάμειξη, στους κανόνες εμπορίας που εφαρμόζονται σ' αυτούς.' 3. Στο άρθρο 13, η παράγραφος 1 γίνεται παράγραφος 2 και η παράγραφος 2 γίνεται παράγραφος 3. 4. Στο παράρτημα IV μέρος A υπό β) προστίθεται ο ακόλουθος αριθμός: '8. 'Η εμπορία επιτρέπεται αποκλειστικά σε......' (ενδιαφερόμενο Κράτος Μέλος).' Άρθρο 3 Η οδηγία 70/457/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 1970 περί του κοινού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών (7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 78/55/ΕΟΚ(8), τροποποιείται ως εξής: 1. Το άρθρο 5 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '1. Μία ποικιλία είναι σαφώς διακρινόμενη, εάν όποια και αν είναι η προέλευση, τεχνική ή φυσική, της αρχικής παραλλαγής από την οποία προήλθε, ξεχωρίζει καθαρά από έναν ή περισσότερους σημαντικούς χαρακτήρες οποιασδήποτε άλλης γνωστής ποικιλίας στην Κοινότητα. Οι χαρακτήρες πρέπει να δύνανται να αναγνωρίζονται με ακρίβεια και να περιγράφονται με ακρίβεια. Ποικιλία γνωστή στην Κοινότητα δύναται να είναι κάθε ποικιλία η οποία, κατά τη στιγμή που υποβάλλεται δεόντως η αίτηση για την αποδοχή της υπό κρίση ποικιλίας: - είτε περιλαμβάνεται στον κοινό κατάλογο των ποικιλιών των καλλιεργουμένων φυτικών ειδών ή στον κατάλογο ποικιλιών κηπευτικών ειδών, - είτε, χωρίς να περιλαμβάνεται σε έναν από τους εν λόγω καταλόγους, έγινε αποδεκτή ή πρόκειται να γίνει δεκτή στο εν λόγω Κράτος Μέλος ή σε άλλο Κράτος Μέλος, είτε για πιστοποίηση και για εμπορία ή για πιστοποίηση σε άλλες χώρες, εκτός αν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις δεν πληρούνται σε όλα τα ενδιαφερόμενα Κράτη Μέλη πριν ληφθεί η απόφαση σχετικά με την αίτηση αποδοχής της υπό κρίση ποικιλίας.' 2. Στο άρθρο 7 παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 'Για να καθορισθεί η διάκριση, οι δοκιμές στην καλλιέργεια πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον τις διαθέσιμες συγκρίσιμες ποικιλίες, οι οποίες είναι ποικιλίες γνωστές στην Κοινότητα σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1. Για την εφαρμογή του άρθρου 9 συμπεριλαμβάνονται άλλες διαθέσιμες συγκρίσιμες ποικιλίες.' 3. Στο άρθρο 9 η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '3. Τα Κράτη Μέλη, αφού λάβουν υπόψη τις διαθέσιμες πληρoφορίες, μεριμνούν επί πλέον ώστε μία ποικιλία που δεν είναι σαφώς διακρινόμενη: - από μία ποικιλία που έγινε προηγουμένως αποδεκτή στο εν λόγω Κράτος Μέλος ή σε άλλο Κράτος Μέλος ή - από μία άλλη ποικιλία η οποία έχει γίνει αποδεκτή όσον αφορά τη διάκριση, τη σταθερότητα και την ομοιομορφία σύμφωνα με τους κανόνες που αντιστοιχούν σ εκείνους της παρούσας οδηγίας, χωρίς εν τούτοις να είναι ποικιλία γνωστή στην Κοινότητα σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 1, φέρει την ονομασία αυτής της ποικιλίας. Αυτή η διάταξη δεν εφαρμόζεται αν αυτή η ονομασία είναι ικανή να εξαπατήσει ή να δημιουργήσει σύγχυση, όσον αφορά την εν λόγω ποικιλία, ή αν, σύμφωνα με το σύνολο των διατάξεων του ενδιαφερομένου Κράτους Μέλους, που διέπουν τις ποικιλιακές ονομασίες, αντιτίθενται στη χρήση της, ή αν το δικαίωμα ενός τρίτου εμποδίζει την ελεύθερη χρήση αυτής της ονομασίας σχετικά με την εν λόγω ποικιλία.' 4. Στο άρθρο 9 η παράγραφος 3 γίνεται παράγραφος 4. 5. Το άρθρο 10 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '1. Κάθε αίτηση ή ανάληψη αιτήσεως αποδοχής μιας ποικιλίας, κάθε εγγραφή σε κατάλογο ποικιλιών, καθώς και οι διάφορες τροποποιήσεις του, κοινοποιούνται αμέσως στα άλλα Κράτη Μέλη και στην Επιτροπή.' 6. Μετά το άρθρο 12α προστίθεται το ακόλουθο άρθρο: 'Άρθρο 12α 1. Τα Κράτη Μέλη μεριμνούν για τη διευκρίνιση των αμφιβολιών που προκύπτουν μετά την αποδοχή μιας ποικιλίας, όσον αφορά την εκτίμηση της διακρίσεώς της ή της ονομασίας της κατά τη στιγμή της αποδοχής της. 2. Αν απεδείχθη, μετά την αποδοχή μιας ποικιλίας, ότι δεν εκπληρώθηκε κατά το χρόνο της αποδοχής ο όρος της διακρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 5, η αποδοχή αντικαθίσταται από άλλη απόφαση ή, κατά περίπτωση, από ανάκληση, σύμφωνη με αυτή την οδηγία. Με την άλλη αυτή απόφαση, η ποικιλία δεν θεωρείται πια, με ισχύ από τη στιγμή της αρχικής της αποδοχής, ως ποικιλία γνωστή στην Κοινότητα κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 1. 3. Όταν απεδείχθη, μετά την αποδοχή μιας ποικιλίας, ότι η ονομασία της κατά την έννοια του άρθρου 9 δεν έγινε δεκτή κατά την αποδοχή, η ονομασία προσαρμόζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σύμφωνη με την παρούσα οδηγία. Τα Κράτη Μέλη δύνανται να επιτρέπουν η προηγούμενη ονομασία να μπορεί προσωρινά να χρησιμοποιείται συμπληρωματικά. Οι λεπτομέρειες σύμφωνα με τις οποίες η προηγούμενη ονομασία δύναται να χρησιμοποιείται συμπληρωματικά δύνανται να καθορίζονται σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 23 διαδικασία.' 7. Στο άρθρο 15 παράγραφος 2 προστίθεται η ακόλουθη φράση: 'Λαμβάνονται μόνο υπόψη οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν τέσσερις μήνες πριν από την προαναφερθείσα προθεσμία.' 8. Στο άρθρο 15 παράγραφος 5, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 'Για τα είδη Beta vulgaris L. και Solanum tuberosum L. η προϋπόθεση αυτή θεωρείται πληρωθείσα την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους για τις ποικιλίες που έτυχαν, τέσσερις μήνες πριν από αυτή την ημερομηνία, των προβλεπομένων κοινοποιήσεων στο άρθρο 10, παράγραφοι 1 και 2, εκτός αν Κράτος Μέλος πληροφορεί την Επιτροπή ή κάνει δήλωση στη Μόνιμη Επιτροπή Σπόρων προς Σπορά και Φυτών προς Φύτευση αναφέροντας ότι δεν έχει την πρόθεση να παραιτηθεί της υποβολής αιτήσεως σύμφωνα με την παράγραφο 2. Κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, το Συμβούλιο αποφασίζει αν θα εφαρμόζονται αυτές οι διατάξεις σε άλλα είδη.' 9. Στο άρθρο 21 παράγραφος 2 η ημερομηνία της '30ής Ιουνίου 1977' αντικαθίσταται από εκείνης της '30ής Ιουνίου 1978'. Άρθρο 4 Στο άρθρο 32 παράγραφος 2 της οδηγίας 70/458/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 1970 περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών(9), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 79/641/ΕΟΚ, η ημερομηνία της '30ής Ιουνίου 1977' αντικαθίσταται από εκείνη της '30ής Ιουνίου 1978'. Άρθρο 5 Τα Κράτη Μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν: - με τα άρθρα 1 και 2, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 1980, - με το άρθρο 3 σημείο 9 και το άρθρο 4, με ισχύ από την 1η Ιουλίου 1977, - με τις άλλες διατάξεις της οδηγίας αυτής, από την 1η Ιουλίου 1982. Άρθρο 6 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη Μέλη. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 24 Ιουλίου 1979. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος J. GIBBONS (1) ΕΕ αριθ. Α 174 της 21.7.1978, σ. 8. (2) ΕΕ αριθ. Α 239 της 9.10.1978, σ. 54. (3) ΕΕ αριθ. Α 114 της 7.4.1979, σ. 26. (4) ΕΕ αριθ. 125 της 11.7.1966. σ. 2298/66. (5) ΕΕ αριθ. Ν 183 της 19.7.1979, σ. 13. (6) ΕΕ αριθ. 125 της 11.7.1966, σ. 2309/66. (7) ΕΕ αριθ. Ν 225 της 12.10.1970, σ. 1. (8) ΕΕ αριθ. Ν 16 της 20.1.1978, σ. 23. (9) ΕΕ αριθ. Ν 225 της 12.10.1970, σ. 7.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία