ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1979/31979L0693

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1979-08-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1979-07-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1979-07-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 79/693/EOK του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1979 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις μαρμελάδες, τους ζελέδες και τις μαρμελάδες εσπεριδοειδών καθώς και την κρέμα κάστανου

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1979 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά με τις μαρμελάδες, τους ζελέδες και τις μαρμελάδες εσπεριδοειδών καθώς και την κρέμα κάστανου ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως τα άρθρα 43 και 100, τη γνώμη της Συνελεύσεως[1], [1] ΕΕ αριθ. C 7 της 12.1.1976, σ. 38. τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής[2], [2] ΕΕ αριθ. C 131 της 12.6.1976, σ. 23. Εκτιμώντας: ότι οι νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που ισχύουν στα Κράτη Μέλη ορίζουν τη σύνθεση και τα χαρακτηριστικά παρασκευής των μαρμελάδων, των ζελέδων και των μαρμελάδων εσπεριδοειδών καθώς και της κρέμας κάστανου, περιορίζουν τη χρήση των ονομασιών αυτών μόνον στα προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται σε αυτούς τους κανόνες και προσδιορίζουν τους σχετικούς κανόνες για την επισήμανσή τους και την παρουσίασή τους· ότι οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των εθνικών αυτών διατάξεων είναι τέτοιας φύσεως ώστε να παρεμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των προϊόντων και να δημιουργούν άνισες συνθήκες ανταγωνισμού· ότι είναι συνεπώς αναγκαίο να προσδιορισθούν ενιαίοι κανόνες, η τήρηση των οποίων να επιτρέπει την ελεύθερη εμπορία των εν λόγω προϊόντων μέσα σε όλη την Κοινότητα· ότι οι μαρμελάδες, οι ζελέδες και οι μαρμελάδες εσπεριδοειδών καθώς και η κρέμα κάστανου υπόκεινται, όσον αφορά την επισήμανσή τους, στους γενικούς κανόνες οι οποίοι ορίζονται από την οδηγία (ΕΟΚ) αριθ. 112/79 του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1978 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά με την επισήμανση και την εμφάνιση των τροφίμων, καθώς και τη διαφήμιση που γίνεται ως προς τα προϊόντα αυτά [3]· ότι η παρούσα οδηγία μπορεί συνεπώς να περιορισθεί στη θέσπιση των συμπληρωματικών διατάξεων και αποκλίσεων που πρέπει να επενεχθούν επί των γενικών αυτών κανόνων· [3] ΕΕ αριθ. L 33 της 8.2.1979, σ. 1. ότι ήδη εμφανίσθηκε σε ορισμένες αγορές ένας νέος τύπος προϊόντων μειωμένης περιεκτικότητας σε ζάχαρη, αλλά όμως η βιομηχανική ανάπτυξη των προϊόντων αυτών δεν έχει ακόμα περατωθεί και ότι συνεπώς πρέπει, σε μια πρώτη φάση, να αφεθεί στα Κράτη Μέλη η δυνατότητα να επεκτείνουν ή όχι στα εν λόγω προϊόντα τις ονομασίες των μαρμελάδων, των ζελέδων, των μαρμελάδων εσπεριδοειδών ή της κρέμας κάστανου· ότι θα πρέπει να διαμορφωθεί, αργότερα, ένα κοινοτικό καθεστώς για τα προϊόντα αυτά· ότι προς το σκοπό της απλοποιήσεως και επιταχύνσεως της διαδικασίας, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η θέσπιση μέτρων εφαρμογής τεχνικού χαρακτήρα· ότι σε όλες τις περιπτώσεις για τις οποίες το Συμβούλιο αναθέτει στην Επιτροπή τις αρμοδιότητες για την εκτέλεση των κανόνων που έχουν ορισθεί στον τομέα των τροφίμων, πρέπει να προβλεφθεί μία διαδικασία η οποία θα εγκαθιδρύσει μία στενή συνεργασία μεταξύ των Κρατών Μελών και της Επιτροπής στο πλαίσιο της Μονίμου Επιτροπής Τροφίμων που συστάθηκε με την απόφαση (ΕΟΚ) αριθ. 414/69 [4]· [4] ΕΕ αριθ. L 291 της 29.11.1969, σ. 9. ότι η εφαρμογή ορισμένων κανόνων οι οποίοι προβλέπονται στην παρούσα οδηγία δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί στο άμεσο μέλλον εξαιτίας των τεχνικών δυσχερειών τις οποίες θα προκαλούσαν· ότι συνεπώς επιβάλλεται η προσφυγή στις εθνικές διατάξεις, πλην όμως πρέπει μεταγενέστερα να αναθεωρηθεί η κατάσταση προκειμένου να περιορισθούν βαθμιαίως οι υφιστάμενες ακόμη διαφορές, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα ακόλουθα προϊόντα: 1. μαρμελάδα έξτρα, 2. μαρμελάδα, 3. ζελέδες έξτρα, 4. ζελέδες, 5. μαρμελάδες εσπεριδοειδών, 6. κρέμα κάστανου, όπως ορίζεται στο παράρτημα I. Άρθρο 2 Τα Κράτη Μέλη λαμβάνουν κάθε κατάλληλη διάταξη ώστε τα προϊόντα που καθορίζονται στο παράρτημα I να μπορούν να τεθούν σε κυκλοφορία μόνο εάν ανταποκρίνονται στους ορισμούς και στους κανόνες που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Άρθρο 3 1. Η χρήση των ονομασιών που αναγράφονται στο παράρτημα I περιορίζεται στα προϊόντα που ορίζονται στο παράρτημα αυτό και των οποίων η περιεκτικότητα σε διαλυτή ξηρά ουσία, προσδιορισμένη με διαθλασίμετρο, είναι ίση ή ανώτερη του 60%. 2. Τα Κράτη Μέλη μπορούν εξάλλου να επιτρέψουν στην επικράτειά τους τη χρήση των ονομασιών που αναγράφονται στο παράρτημα I, για να ορίσουν τα προϊόντα τα οποία, παρόλο ότι είναι καθ' όλα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, με εξαίρεση εκείνων που περιγράφονται στο παράρτημα III μέρος Β, εμφανίζουν μία περιεκτικότητα σε διαλυτή ξηρά ουσία κατώτερη του 60%. Το αργότερο 5 έτη μετά από την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας, το Συμβούλιο αποφασίζει επί προτάσεως της Επιτροπής για το κοινοτικό καθεστώς το εφαρμόσιμο στα προϊόντα τα αναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο. 3. Οι ονομασίες που αναγράφονται στο παράρτημα I μέρος Α σημεία 2 και 4 μπορούν εξίσου να χρησιμοποιηθούν για να ορίσουν, ανάλογα με την περίπτωση, τα προϊόντα που ορίζονται στα σημεία 1 και 3 του μέρους αυτού. 4. Το παρόν άρθρο δεν επηρεάζει τις διατάξεις δυνάμει των οποίων η ονομασία 'ζελέδες' μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά και σύμφωνα με τις συνήθειες για να ορισθούν άλλα προϊόντα, για τα οποία δεν μπορεί να γίνει σύγχυση με εκείνα που ορίζονται στο παράρτημα I. Άρθρο 4 Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή των προϊόντων που ορίζονται στο παράρτημα I παρά οι πρώτες ύλες που είναι σύμφωνες με το παράρτημα II. Άρθρο 5 Στα προϊόντα που ορίζονται στο παράρτημα I δεν μπορούν να προστίθενται παρά μόνο οι ουσίες που αναγράφονται στο παράρτημα III και σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. Άρθρο 6 1. Τα προϊόντα τα οποία ορίζονται στο παράρτημα I δεν μπορούν να περιέχουν οποιεσδήποτε ουσίες σε τέτοια ποσότητα που να μπορούν να παρουσιάσουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. 2. Ειδικά τα προϊόντα τα οποία ορίζονται στο παράρτημα I δεν μπορούν να εμφανίσουν μία περιεκτικότητα σε θειώδη ανυδρίτη ανώτερη από τα όρια που καθορίζονται στο παράρτημα IV. Άρθρο 7 1. α) Η εμπορική ονομασία των προϊόντων τα οποία ορίζονται στο παράρτημα I είναι η ονομασία που τους αποδίδεται δυνάμει του άρθρου 3. β) Η εμπορική ονομασία συμπληρώνεται από: i) την ένδειξη του ή των χρησιμοποιηθέντων φρούτων, κατά φθίνουσα σειρά της κατά βάρος περιεκτικότητας των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται· ωστόσο για τα προϊόντα τα οποία κατασκευάζονται με τρία φρούτα ή περισσότερα, η παράθεση των χρησιμοποιηθέντων φρούτων μπορεί να αντικαθίσταται από την ένδειξη 'πλείονα φρούτα' ή από εκείνη του αριθμού των φρούτων που χρησιμοποιήθηκαν· ii) την αναγραφή των υλικών τα οποία περιλαμβάνονται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 2. 2. α) Όταν τα βερίκοκα τα οποία προορίζονται για την κατασκευή του προϊόντος το οποίο ορίζεται στο παράρτημα I μέρος Α σημείο 2 έχουν υποστεί κατεργασίες αφυδατώσεως διαφορετικές από εκείνη της λυοφιλιώσεως, η ένδειξη 'βερίκοκα ξερά' αναγράφεται στον κατάλογο των συστατικών. β) Όταν ο χυμός ερυθρών τεύτλων έχει προστεθεί στα προϊόντα τα οποία καθορίζονται στο παράρτημα I μέρος Α σημεία 2 και 4 και τα οποία γίνονται από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα φρούτα: φράουλες, βατόμουρα, φραγκοστάφυλα μαύρα, φραγκοστάφυλα ερυθρά και δαμάσκηνα, η ένδειξη 'χυμός ερυθρών τεύτλων για ενίσχυση του χρωματισμού' αναγράφεται στον κατάλογο των συστατικών. γ) Στην περίπτωση των προϊόντων που παρασκευάζονται με βάση τρία ή περισσότερα φρούτα, τα Κράτη Μέλη μπορούν να αποδεχθούν ότι η απαρίθμηση των χρησιμοποιηθέντων φρούτων στον κατάλογο των συστατικών αντικαθίσταται από μόνη την ένδειξη 'φρούτα'. δ) Όταν η υπολειμματική περιεκτικότητα σε θειώδη ανυδρίτη υπερβαίνει τα 10 μγρ. ανά χγρ. τα Κράτη Μέλη μπορούν να απαιτήσουν να αναγράφεται στον κατάλογο των συστατικών η ένδειξη 'υπόλειμμα θειώδους ανυδρίτου'. Μετά το πέρας μιας προθεσμίας 5 ετών υπολογιζομένης από την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή επανεξετάζει την απόκλιση αυτή και προτείνει ενδεχομένως στο Συμβούλιο τις αναγκαίες τροποποιήσεις. 3. Η επισήμανση των προϊόντων τα οποία ορίζονται στο παράρτημα I περιλαμβάνει επίσης τις ακόλουθες συμπληρωματικές ενδείξεις: α) την ένδειξη 'παρασκευασμένο με...γρ. φρούτων ανά 100 γρ.', του αναγραφομένου αριθμού αντιπροσωπεύοντος τις ποσότητες ανά 100 γρ. του τελικού προϊόντος υπό τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν: - η πούλπα, ο πουρές, ο χυμός και το υδατικό εκχύλισμα, στην παρασκευή των προϊόντων τα οποία ορίζονται στο παράρτημα I μέρος Α σημεία 1, 2, 3, 4 και 6 μετά την αφαίρεση κατά περίπτωση του βάρους του χρησιμοποιηθέντος ύδατος για την παρασκευή των υδατικών εκχυλισμάτων, - τα εσπεριδοειδή, στη παρασκευή του προϊόντος το οποίο ορίζεται στο παράρτημα I μέρος Α σημείο 5· β) η ένδειξη 'ολική περιεκτικότητα σε ζάχαρη:...γρ. ανά 100 γρ.', του αναγραφομένου αριθμού αντιπροσωπεύοντος τη διαθλασιμετρική τιμή του τελικού προϊόντος προσδιορισμένη σε 20o Κελσίου μέσω μιας ανεκτικότητας +- 3% μεταξύ της πραγματικής διαθλασιμετρικής τιμής και της αναγραφομένης τιμής· γ) για τα προϊόντα των οποίων η περιεκτικότητα σε διαλυτή ξηρά ουσία είναι κάτω του 63%, η ένδειξη 'να διατηρηθεί σε δροσερό μέρος μετά το άνοιγμα'· η ένδειξη αυτή δεν είναι ωστόσο υποχρεωτική για τα προϊόντα τα οποία προσφέρονται σε μικρές συσκευασίες των οποίων το περιεχόμενο κανονικά καταναλώνεται εφ' άπαξ, καθώς και για τα προϊόντα στα οποία έχουν προστεθεί συντηρητικές ουσίες· δ) για το προϊόν το οποίον ορίζεται στο παράρτημα I μέρος Α σημείο 5: - που περιέχει φλοιό, η ένδειξη του τρόπου με τον οποίο αποκόπτεται ο φλοιός, - που δεν περιέχει φλοιό, η ένδειξη απουσίας φλοιού. 4. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 αναγράφονται στο ίδιο οπτικό πεδίο με εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 υπό α) της οδηγίας (ΕΟΚ) αριθ. 112/79. 5. Η προσθήκη του L-ασκορβικού οξέος, κατά τους όρους του άρθρου 5 και του παραρτήματος III μέρος Β, δεν επιτρέπει καμιά αναφορά στη βιταμίνη C. Άρθρο 8 Με την επιφύλαξη των διατάξεων που θα εκδοθούν από την Κοινότητα για το θέμα αυτό, τα Κράτη Μέλη παραμένουν ελεύθερα να καθορίσουν τους κανόνες επισημάνσεως των προϊόντων τα οποία ορίζονται στο παράρτημα I και τα οποία δεν προορίζονται να παραδοθούν ως έχουν στον τελικό καταναλωτή. Άρθρο 9 1. Τα Κράτη Μέλη δεν μπορούν να απαγορεύσουν την εμπορία των προϊόντων που ορίζονται στο παράρτημα I και τα οποία είναι σύμφωνα με τους αριθμούς και κανόνες οι οποίοι προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, ιδίως δια της εφαρμογής εθνικών διατάξεων που δεν έχουν εναρμονισθεί και που ρυθμίζουν τη σύνθεση, τα χαρακτηριστικά παρασκευής, τη συσκευασία ή την επισήμανση αυτών μόνο των προϊόντων ή των τροφίμων γενικά. 2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στις μη εναρμονισμένες εθνικές διατάξεις που δικαιολογούνται για λόγους: - προστασίας της δημοσίας υγείας, - καταστολής των παραπλανήσεων, εφ' όσον οι διατάξεις αυτές δεν είναι τέτοιας φύσεως που να εμποδίζουν την εφαρμογή των ορισμών και των κανόνων που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία, - προστασίας της βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, των ενδείξεων προελεύσεως, των ονομασιών προελεύσεως και της καταστολής του αθέμιτου ανταγωνισμού. Άρθρο 10 1. Αν ένα Κράτος Μέλος διαπιστώσει, βάσει εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, λόγω νέων δεδομένων ή νέας εκτιμήσεως των υφισταμένων δεδομένων που ανέκυψαν από της υιοθετήσεως της παρούσας οδηγίας, ότι η χρησιμοποίηση για τα προϊόντα που καθορίζονται στο παράρτημα I ενός εκ των προϊόντων που ορίζονται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 2 υπό β) δεύτερη παύλα, σημείο 2 υπό γ) και μέρος Β και στο παράρτημα IV, ή το ανώτερο ποσοστό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εμφανίζει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, παρ' όλο ότι είναι καθ' όλα σύμφωνο με την παρούσα οδηγία, το Κράτος Μέλος αυτό μπορεί προσωρινά να αναστείλει ή να περιορίσει την εφαρμογή των περί ων ο λόγος διατάξεων στην επικράτειά του. Πληροφορεί αμέσως τα άλλα Κράτη Μέλη και την Επιτροπή καθορίζοντας επακριβώς τους λόγους που δικαιολογούν την απόφασή του. 2. Η Επιτροπή εξετάζει, το ταχύτερο δυνατό, τους επικαλούμενους από το ενδιαφερόμενο Κράτος Μέλος λόγους και, αφού προβεί σε διαβουλεύσεις με τα Κράτη Μέλη στα πλαίσια της Μονίμου Επιτροπής Τροφίμων, εκδίδει χωρίς καθυστέρηση τη γνωμοδότησή της και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. 3. Αν η Επιτροπή εκτιμήσει ότι είναι αναγκαίες οι τροποποιήσεις στην παρούσα οδηγία, για να αμβλυνθούν οι δυσκολίες που προκύπτουν από την παράγραφο 1 και να διασφαλιστεί η προστασία της ανθρώπινης υγείας, κινεί τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 προκειμένου να αποφασίσει τις τροποποιήσεις αυτές· Γτην περίπτωση αυτή το Κράτος Μέλος το οποίο έχει χρησιμοποιήσει τα μέτρα διασφαλίσεως μπορεί να τα διατηρήσει ως την έναρξη ισχύος αυτών των τροποποιήσεων. Άρθρο 11 Το Συμβούλιο καθορίζει ομόφωνα επί προτάσεως της Επιτροπής, στο βαθμό που είναι αναγκαίο, τα κριτήρια ταυτότητας και καθαριότητας των προϊόντων και των ουσιών που αναγράφονται στα παραρτήματα II και III. Άρθρο 12 Οι όροι οι σχετικοί με τη λήψη των δειγμάτων και οι μέθοδοι αναλύσεως οι αναγκαίες για τον έλεγχο της συνθέσεως και των χαρακτηριστικών παρασκευής των προϊόντων τα οποία ορίζονται στο παράρτημα I καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13. Άρθρο 13 1. Στην περίπτωση κατά την οποία γίνεται χρήση της διαδικασίας που ορίζεται στο παρόν άρθρο, η Μόνιμη Επιτροπή Τροφίμων, στο εξής καλουμένη 'επιτροπή', συγκαλείται από τον πρόεδρό της, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε μετά από αίτηση του αντιπροσώπου ενός Κράτους Μέλους. 2. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν. Η επιτροπή εκφέρει γνώμη επί του σχεδίου αυτού εντός προθεσμίας την οποία ο πρόεδρος μπορεί να καθορίσει ανάλογα με το επείγον του θέματος. Αποφαίνεται με πλειοψηφία σαράντα μιας ψήφων. Οι ψήφοι των Κρατών Μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης. Ο πρόεδρος δεν ψηφίζει. 3. α) Η Επιτροπή λαμβάνει τα προτεινόμενα μέτρα όταν αυτά είναι σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της επιτροπής. β) Όταν τα προτεινόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με την γνωμοδότηση της επιτροπής ή ελλείψει γνωμοδοτήσεως, η Επιτροπή υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στο Συμβούλιο πρόταση σχετική με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία. γ) Αν, με την παρέλευση προθεσμίας τριών μηνών, αφ' ότου επιληφθεί του θέματος, το Συμβούλιο δεν έχει αποφασίσει, τα προτεινόμενα μέτρα λαμβάνονται από την Επιτροπή. Άρθρο 14 Το άρθρο 13 εφαρμόζεται για περίοδο δεκαοκτώ μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία η επιτροπή επελήφθη του θέματος για πρώτη φορά, κατ' εφαρμογή του άρθρου 13 παράγραφος 1. Άρθρο 15 1. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις εθνικές διατάξεις δυνάμει των οποίων επιτρέπονται, για την παρασκευή των προϊόντων που ορίζονται στο παράρτημα I: α) η προσθήκη των παρακάτω ουσιών: i) μηλικό οξύ και τα άλατα του νατρίου και ασβεστίου, μέσα στα όρια της παραδεκτής τεχνικής της παρασκευής· ii) - ανθρακικό ασβέστιο, χλωριούχο ασβέστιο και γλυκονικό ασβέστιο, οι ουσίες αυτές, χρησιμοποιούμενες μεμονωμένα ή μαζί, στη μέγιστη δόση των 200 μγρ. ανά χγρ., εκφρασμένες σε ασβέστιο, - ανθρακικό νάτριο, όξινο ανθρακικό νάτριο και υδροξείδιο του νατρίου, - φωσφορικό οξύ· iii) - συντηρητικές ουσίες, όταν η περιεκτικότητα σε ξηρά διαλυτή ουσία είναι κατώτερη του 65%, - χρωστικές ουσίες· στην περίπτωση των προϊόντων τα οποία ορίζονται στο παράρτημα I μέρος Α σημεία 1 και 3, η ευχέρεια δεν μπορεί ωστόσο να παρέχεται παρά μόνο όταν τα προϊόντα αυτά παρασκευάζονται με βάση τα ακόλουθα φρούτα: φράουλες, βατόμουρα, φραγκοστάφυλα μαύρα, φραγκοστάφυλα κόκκινα και δαμάσκηνα. - αλγινικά άλατα και καραγενάνες σε μέγιστη δόση 10 γρ./χγρ. (μεμονωμένα ή μαζί), χαρουπάλευρο σε μέγιστη δόση 20 γρ/χγρ., - διμεθυλοπολυσιλοξάνη σε μέγιστη δόση 10 μγρ./χγρ., - μονολαυρικό άλας σορβιτάνης σε μέγιστη δόση 25 μγρ./χγρ. στα προϊόντα που ορίζονται στο παράρτημα I μέρος Α σημείο 5 τρίτο εδάφιο· β) η αντικατάσταση, μερική ή ολική, των σακχάρων που απαριθμούνται στο παράρτημα II μέρος Α σημείο 6 από μέλι, μελάσσα σακχαροκαλάμου ή ακατέργαστη ζάχαρη. 2. Η παρέκκλιση που προβλέπεται: i) στην παράγραφο 1 υπό α) από i) τερματίζεται σε μια ημερομηνία την οποία το Συμβούλιο ορίζει προ της 1ης Ιουλίου 1984, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 100 της συνθήκης, και εν πάση περιπτώσει κατά το χρόνο που τίθεται σε εφαρμογή μια κοινοτική ρύθμιση σχετική με τη χρησιμοποίηση των βρωσίμων οξέων στα τρόφιμα· ii) στην παράγραφο 1 υπό α) υπό ii) τερματίζεται σε μία ημερομηνία την οποία καθορίζει το Συμβούλιο προ της 1ης Ιουλίου 1984, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 100 της συνθήκης. 3. Προ της 1ης Ιουλίου 1984, η Επιτροπή επανεξετάζει τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 υπό α) υπό iii) και προτείνει στο Συμβούλιο, κατά περίπτωση, τις αναγκαίες τροποποιήσεις. Άρθρο 16 Η παρούσα οδηγία: α) δεν εφαρμόζεται στα προϊόντα που προορίζονται προς εξαγωγή εκτός της Κοινότητος· β) δεν θίγει τις εθνικές διατάξεις που αφορούν τα διαιτητικά προϊόντα, με την επιφύλαξη των κοινοτικών διατάξεων στο θέμα αυτό· γ) δεν εφαρμόζεται στα προϊόντα τα οποία προορίζονται στην παρασκευή προϊόντων της ζαχαροπλαστικής-αρτοποιίας, της ζαχαροπλαστικής και της μπισκοτοποιίας. Άρθρο 17 1. Τα Κράτη Μέλη τροποποιούν, αν χρειάζεται, τη νομοθεσία τους, για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία και ενημερώνουν αμέσως περί τούτου την Επιτροπή. Η κατά τα ανωτέρω τροποποιημένη νομοθεσία εφαρμόζεται ώστε: - να επιτρέπεται το εμπόριο των προϊόντων που είναι σύμφωνα με τη παρούσα οδηγία το αργότερο δύο χρόνια μετά την κοινοποίησή της· - να απαγορεύεται το εμπόριο των προϊόντων που δεν είναι σύμφωνα με την παρούσα οδηγία τρία χρόνια μετά την κοινοποίησή της. 2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 δεύτερη περίπτωση, η προθεσμία για την απαγόρευση της εμπορίας των προϊόντων των οποίων η επισήμανση δεν είναι σύμφωνη με το άρθρο 7 είναι εκείνη που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 δεύτερη γραμμή της οδηγίας (ΕΟΚ) αριθ. 112/79. 3. Το παρόν άρθρο δεν θίγει την εφαρμογή του άρθρου 22 παράγραφος 2 υπό β) και γ) και του άρθρου 23 παράγραφος 1 υπό β) πρώτη περίπτωση της οδηγίας (ΕΟΚ) αριθ. 112/79. Άρθρο 18 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη Μέλη. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 24 Ιουλίου 1979. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος J. GIBBONS ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. Κατά την παρούσα οδηγία, νοούνται ως: 1. Μαρμελάδα έξτρα: το μείγμα, οδηγημένο σε ενδεδειγμένη ως προς την πυκνότητα σύσταση, ζάχαρης και σαρκώματος φρούτου: - είτε από ένα μόνο είδος φρούτου, - είτε από δύο ή περισσότερα είδη φρούτων αποκλειομένων των μήλων, αχλαδιών, συμπυρήνων δαμάσκηνων, πεπονιών, καρπουζιών, σταφυλιών, κολοκυθιών, αγγουριών και τοματών. Η ποσότητα του σαρκώματος που χρησιμοποιείται για την παρασκευή 1 000 γρ. τελικού προϊόντος δεν είναι κατώτερη από: - 450 γρ., γενικά, - 350 γρ., στην περίπτωση των μαύρων φραγκοστάφυλων, κυνορρόδων, κυδωνίων, - 250 γρ., στην περίπτωση της ζιγγίβερης, - 230 γρ., στην περίπτωση των ανακαρδίων, - 80 γρ., στην περίπτωση των καρπών της βρώσιμης ρολογιάς· 2. Μαρμελάδα: το μείγμα, οδηγημένο σε ενδεδειγμένη ως προς την πυκνότητα σύσταση, ζάχαρης και σαρκώματος φρούτου ή/και πουρέ: - είτε από ένα μόνο είδος φρούτων, - είτε από δύο ή περισσότερα είδη φρούτων. Η ποσότητα του σαρκώματος ή/και του πουρέ που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή 1 000 γρ. τελικού προϊόντος δεν είναι κατώτερη από: - 350 γρ., γενικά, - 250 γρ., στην περίπτωση των μαύρων φραγκοστάφυλων, κυνορρόδων, κυδωνίων, - 150 γρ., στην περίπτωση της ζιγγίβερης, - 160 γρ., στην περίπτωση των ανακαρδίων, - 60 γρ., στην περίπτωση των καρπών της βρώσιμης ρολογιάς. Εντούτοις, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 5 ετών, αρχής γενομένης από την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας, τα Κράτη Μέλη μπορούν να προβλέψουν μία ποσότητα 300 γρ. για 1 000 γρ. τελικού προϊόντος για την περίπτωση βατόμουρων και κοκκινοπράσινων φραγκοστάφυλων. 3. Ζελές έξτρα: το μείγμα, επαρκώς ζελοποιημένο, ζάχαρης και χυμού ή/και υδατικού εκχυλίσματος: - είτε από ένα μόνο είδος φρούτων, - είτε από δύο ή περισσότερα είδη φρούτων, αποκλειομένων των μήλων, αχλαδιών, συμπυρήνων δαμάσκηνων, πεπονιών, καρπουζιών, σταφυλιών, κολοκυθιών, αγγουριών και τοματών. Η ποσότητα του χυμού και/ή το χρησιμοποιούμενο υδατικό εκχύλισμα για την παρασκευή 1 000 γρ. τελικού προϊόντος δεν είναι κατώτερο από: - 450 γρ., γενικά - 350 γρ., στην περίπτωση των μαύρων φραγκοστάφυλων, κυνορρόδων, κυδωνίων, - 250 γρ., στην περίπτωση της ζιγγίβερης, - 230 γρ., στην περίπτωση των ανακαρδίων, - 80 γρ., στην περίπτωση των καρπών της βρώσιμης ρολογιάς. Οι ποσότητες αυτές υπολογίζονται μετά από την αφαίρεση του βάρους του ύδατος που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή του υδατικού εκχυλίσματος· 4. Ζελές: το μείγμα, επαρκώς ζελοποιημένο, ζάχαρης και χυμού ή/και υδατικού εκχυλίσματος: - είτε από ένα μόνο είδος φρούτων, - είτε από δύο ή περισσότερα είδη φρούτων. Η ποσότητα του χυμού και/ή του υγρού εκχυλίσματος που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή 1 000 γρ. τελικού προϊόντος δεν είναι κατώτερη από: - 350 γρ., γενικά, - 250 γρ., στην περίπτωση των μαύρων φραγκοστάφυλων, κυνορρόδων, κυδωνίων, - 150 γρ., στην περίπτωση της ζιγγίβερης, - 160 γρ., στην περίπτωση των ανακαρδίων, - 60 γρ., στην περίπτωση των καρπών της βρώσιμης ρολογιάς. Οι ποσότητες αυτές υπολογίζονται μετά από την αφαίρεση του βάρους του ύδατος που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή των υδατικών εκχυλίσματων· 5. Μαρμελάδες εσπεριδοειδών: το μείγμα, οδηγημένο στην ενδεδειγμένη ως προς την πυκνότητα σύσταση, ζάχαρης και ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα προϊόντα λαμβανόμενα από τα εσπεριδοειδή: σάρκωμα, πουρές, χυμός, υδατικά εκχυλίσματα και φλοιοί. Η ποσότητα των χρησιμοποιουμένων εσπεριδοειδών για τη παρασκευή 1 000 γρ. τελικού προϊόντος δεν είναι κατώτερη των 200 γρ., από τα οποία τουλάχιστον 75 γρ. προέρχονται από το ενδοκάρπιο. Τα Κράτη Μέλη μπορούν να επιτρέψουν, στην επικράτειά τους, την ονομασία 'μαρμελάδα εσπεριδοειδών ζελές' στην περίπτωση προϊόντος απαλλαγμένου από κάθε αδιάλυτο υλικό, με εξαίρεση ενδεχομένως μικροποσοτήτων φλοιού λεπτότατα τεμαχισμένου· 6. Κρέμα κάστανων: το μείγμα, οδηγημένο στην ενδεδειγμένη ως προς την πυκνότητα σύσταση, ζάχαρης και πουρέ κάστανων. Η ποσότητα του πουρέ κάστανων που χρησιμοποιείται για την παρασκευή 1 000 γρ. τελικού προϊόντος δεν είναι κατώτερη των 380 γρ. Β. Σε περίπτωση μείγματος, οι ελάχιστες περιεκτικότητες που ορίζονται στο μέρος Α για τα διάφορα είδη φρούτων μειώνονται αναλογικά με τα χρησιμοποιούμενα ποσοστά. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Α. ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 1. Φρούτο: - φρέσκο φρούτο, υγιές, απηλλαγμένο κάθε αλλοιώσεως, χωρίς να στερείται κανένα από τα ουσιώδη συστατικά του και που έχει φθάσει σε κατάλληλο βαθμό ωριμότητας για την παρασκευή των προϊόντων που ορίζονται στο παράρτημα I, μετά από καθάρισμα, αφαίρεση του ακαταλλήλου μέρους και καθάρισμα από περιττώματα εντόμων, - εντάσσονται στα φρούτα, για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, οι τομάτες και τα βρώσιμα μέρη των στελεχών ραβαρβάρου, - ο όρος 'κάστανο' προσδιορίζει τον καρπό της καστανιάς (Castanea sativa), - στην περίπτωση της ζιγγίβερης, πρόκειται για εδώδιμες ρίζες, καθαρισμένες ή ξεφλουδισμένες, από ζιγγίβερη, διατηρημένες μέσα σε σιρόπι. 2. Σάρκωμα φρούτων (πούλπα): το εδώδιμο μέρος ολόκληρου του φρούτου ενδεχομένως ξεφλουδισμένου ή χωρίς πυρήνα, όπου το εδώδιμο αυτό μέρος μπορεί να είναι κομμένο σε κομμάτια ή θραυσμένο, αλλά όχι μεταβεβλημένο σε πουρέ. 3. Πουρές φρούτων (πουρές): το εδώδιμο μέρος ολόκληρου του φρούτου, καθαρισμένο ή χωρίς πυρήνα, όπου το εδώδιμο αυτό μέρος μπορεί να είναι μεταβεβλημένο σε πουρέ δια κρησαρίσματος ή άλλης παρεμφερούς διαδικασίας. 4. Χυμός φρούτων (χυμός): το προϊόν το οποίο, με την επιφύλαξη των κατεργασιών που προβλέπονται στο μέρος Β, ανταποκρίνεται στους ορισμούς της οδηγίας (ΕΟΚ) αριθ. 726/75 του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 1975 σχετικά με τη προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών Μελών που αφορούν τους χυμούς φρούτων ή ορισμένων παρεμφερών προϊόντων [5], όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία (ΕΟΚ) αριθ. 168/79 [6]. [5] ΕΕ αριθ. L 311 της 1.12.1975, σ. 40. [6] ΕΕ αριθ. L 37 της 13.2.1979, σ. 27. 5. Υδατικά διαλύματα φρούτων (υδατικά εκχυλίσματα): τα υδατικά εκχυλίσματα φρούτων τα οποία, με την επιφύλαξη των αναπόφευκτων απωλειών, σύμφωνα με την παραδεκτή τεχνική της παρασκευής, περιέχουν όλα τα διαλυτά στο νερό συστατικά των χρησιμοποιουμένων φρούτων. 6. Ζάχαρη: - η ημίλευκη ζάχαρη, - η ζάχαρη (λευκή ζάχαρη), - η ραφιναρισμένη ζάχαρη (υπέρλευκη ζάχαρη), - το διάλυμα ζάχαρης, - το διάλυμα ιμβερτοποιημένης ζάχαρης, - το σιρόπι ιμβερτοποιημένης ζάχαρης, - η μονοένυδρη δεξτρόζη, - η άνυδρη δεξτρόζη, - το σιρόπι της γλυκόζης, - το αφυδατωμένο σιρόπι γλυκόζης, - η φρουκτόζη, - η υδατική διάλυση σακχαρόζης που ανταποκρίνονται στα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) ξηρά ουσία: // όχι ολιγότερο από 62% κατά βάρος, β) περιεκτικότητα σε ιμβερτοσάκχαρο (πηλίκο φρουκτόζης προς δεξτρόζη: 1,0 +- 0,2): // όχι περισσότερο από 3% κατά βάρος επί ξηράς ουσίας, γ) τέφρα (αγωγιμομετρικώς): // όχι περισσότερο από 0,3 % κατά βάρος επί ξηράς ουσίας, δ) χρωματισμός διαλύματος: // όχι περισσότερο από 75 μονάδες ICUMSA, ε) περιεκτικότητα σε παραμένον διοξείδιο του θείου: // όχι περισσότερο από 15 mg/kg επί ξηράς ουσίας. Β. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 1. Τα προϊόντα που ορίζονται στο μέρος Α σημεία 1 έως 5 μπορούν σε κάθε περίπτωση να υποστούν τους ακόλουθους χειρισμούς: - κατεργασίες θερμικές ή ψύξεως, - λυοφιλίωση, - συμπύκνωση, κατά το μέτρο που προσφέρονται προς τούτο από τεχνική άποψη. 2. Όταν προορίζονται για την παρασκευή των προϊόντων που ορίζονται στο παράρτημα I μέρος Α σημεία 2, 4 και 5, μπορούν επίσης να περιέχουν θειικό ανυδρίτη (Ε 220) ή τα άλατα του (Ε 221, Ε 222, Ε 223, Ε 224, Ε 226, Ε 227). 3. Τα βερίκοκα που προορίζονται για την παρασκευή του προϊόντος που ορίζεται στο παράρτημα I μέρος Α σημείο 2 μπορούν να υποστούν κατεργασίες αφυδατώσεως άλλες από εκείνη της λυοφιλιώσεως. 4. Τα κάστανα που προορίζονται για την παρασκευή του προϊόντος που ορίζεται στο παράρτημα I μέρος Α σημείο 6 μπορούν να έχουν προηγουμένως εμβαπτιστεί επί μία βραχεία διάρκεια μέσα σε μία υδατική διάλυση θειώδους ανυδρίτου (Ε 220). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΟΥΣΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΝΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Α. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΒΡΩΣΙΜΑ, ΑΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 1. Συστατικά των οποίων δεν απαιτείται η μνεία στην εμπορική ονομασία των τελικών προϊόντων - Πόσιμο νερό // Σε όλα τα προϊόντα που ορίζονται στο παράρτημα I - Χυμοί φρούτων // Στο προϊόν που ορίζεται στο παράρτημα I μέρος Α σημείο 2 - Χυμοί φρούτων, ερυθράς χροιάς // Στο προϊόν που ορίζεται στο παράρτημα I μέρος Α σημείο 1, όταν λαμβάνεται από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα φρούτα: φράουλες, βατόμουρα, κόκκινα και κοκκινοπράσινα φραγκοστάφυλα, δαμάσκηνα - Χυμός ερυθρών τεύτλων // Στα προϊόντα που ορίζονται στο παράρτημα I μέρος Α σημεία 2 και 4, όταν αποκτώνται με βάση ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα φρούτα: φράουλες, βατόμορα, κόκκινα και κοκκινοπράσινα φραγκοστάφυλα, δαμάσκηνα - Αιθέρια έλαια εσπεριδοειδών // Στο προϊόν που ορίζεται στο παράρτημα I μέρος Α σημείο 5 - Βρώσιμα έλαια και λίπη // Ως αντιαφριστικοί παράγοντες σε όλα τα προϊόντα που ορίζονται στο παράρτημα - Πηκτίνη υγρή (προϊόν περιέχον πηκτίνη και λαμβανόμενο από τους φλοιούς απεξηραμμένων μήλων ή απεξηραμμένων φλοιών εσπεριδοειδών ή μίγματος των δύο, δια κατεργασίας δι' αραιού οξέος της οποίας έπεται μερική εξουδετέρωση με άλατα νατρίου ή καλίου) // Σε όλα τα προϊόντα που ορίζονται στο παράρτημα I 2. Συστατικά που πρέπει να αναφέρονται στην εμπορική ονομασία των τελικών προϊόντων α) Συστατικά βρώσιμα σε ποσότητα επαρκή να επηρεάσει τη γεύση: - Χυμός εσπεριδοειδών στα προϊόντα που λαμβάνονται από άλλα φρούτα // Στα προϊόντα που ορίζονται στο παράρτημα I μέρος Α σημεία 1 και 2 - Οινοπνευματώδη // Σε όλα τα προϊόντα που ορίζονται στο παράρτημα I - Οίνος και vin de liqueur // Σε όλα τα προϊόντα που ορίζονται στο παράρτημα I - Καρύδια, φουντούκια, αμύγδαλα // Σε όλα τα προϊόντα που ορίζονται στο παράρτημα I - Μέλι // Σε όλα τα προϊόντα που ορίζονται στο παράρτημα I - Βότανα // Σε όλα τα προϊόντα που ορίζονται στο παράρτημα I - Μπαχαρικά // Σε όλα τα προϊόντα που ορίζονται στο παράρτημα I - Λοιπά // Υπό την επιφύλαξη των εθνικών νομοθεσιών β) - Φλοιοί εσπεριδοειδών // Στα προϊόντα που ορίζονται στο παράρτημα I μέρος Α σημεία 1 έως 4, όταν λαμβάνονται από κυδώνια - Φύλλα του Pelargonium odoratissimum // Στα προϊόντα που ορίζονται στο παράρτημα I μέρος Α σημεία 1 έως 4, όταν λαμβάνονται από κυδώνια γ) - Βανίλλη // Στα προϊόντα που ορίζονται στο παράρτημα I μέρος Α σημεία 1 έως 4, όταν λαμβάνονται από μήλα, κυδώνια ή κυνόρροδα, καθώς και στο προϊόν που ορίζεται στο παράρτημα I μέρος Α σημείο 6 - Εκχυλίσματα βανίλλης // Στα προϊόντα που ορίζονται στο παράρτημα I μέρος Α σημεία 1 έως 4, όταν λαμβάνονται από μήλα, κυδώνια ή κυνόρροδα, καθώς και στο προϊόν που ορίζεται στο παράρτημα I μέρος Α σημείο 6 - Βανιλλίνη // Στα προϊόντα που ορίζονται στο παράρτημα I μέρος Α σημεία 1 έως 4, όταν λαμβάνονται από μήλα, κυδώνια ή κυνόρροδα, καθώς και στο προϊόν που ορίζεται στο παράρτημα I μέρος Α σημείο 6 Αιθυλοβανιλλίνη // Στα προϊόντα που ορίζονται στο παράρτημα I μέρος Α σημεία 1 έως 4, όταν λαμβάνονται από μήλα, κυδώνια ή κυνόρροδα, καθώς και στο προϊόν που ορίζεται στο παράρτημα I μέρος Α σημείο 6 Β. ΠΡΟΣΘΕΤΑ Πηκτίνη (E 440 a) και πηκτίνη αμιδούχος (E 440 b) // Όλα τα προϊόντα που ορίζονται στο παράρτημα I, όταν η περιεκτικότητα του ετοίμου προϊόντος σε πηκτίνες δεν υπερβαίνει το 1%, του οποίου το 0.5% κατ' ανώτατο όριο αμιδούχος πητκίνη (F 440 b) Γαλακτικό οξύ (E 270) // Όλα τα προϊόντα που ορίζονται στο παράρτημα I σε ποσότητα ανακγαία για τη ρύθμιση του pH Γαλακτικό νάτριο (E 325) // Όλα τα προϊόντα που ορίζονται στο παράρτημα I σε ποσότητα ανακγαία για τη ρύθμιση του pH Κιτρικό οξύ (E 330) // Όλα τα προϊόντα που ορίζονται στο παράρτημα I σε ποσότητα ανακγαία για τη ρύθμιση του pH Κιτρικά άλατα νατρίου (E 331) // Όλα τα προϊόντα που ορίζονται στο παράρτημα I σε ποσότητα ανακγαία για τη ρύθμιση του pH Κιτρικά άλατα ασβεστίου (E 333) // Όλα τα προϊόντα που ορίζονται στο παράρτημα I σε ποσότητα ανακγαία για τη ρύθμιση του pH Τρυγικό οξύ (E 334) // Όλα τα προϊόντα που ορίζονται στο παράρτημα I σε ποσότητα ανακγαία για τη ρύθμιση του pH Τρυγικά άλατα νατρίου (E 335) // Όλα τα προϊόντα που ορίζονται στο παράρτημα I σε ποσότητα ανακγαία για τη ρύθμιση του pH Γαλακτικό ασβέστιο (E 327) // Όλα τα προϊόντα του παραρτήματος I σύμφωνα με τη παραδεκτή τεχνική παρασκευής L-ασκορβικό οξύ (E 300) // Όλα τα προϊόντα που ορίζονται στο παράρτημα I σε ποσότητες αναγκαίες για να έχουμε το αναγκαίο αντιοξειδωτικό αποτέλεσμα Μονο- και διγλυκερίδια των λιπαρών οξέων (E 471) // Όλα τα προϊόντα που ορίζονται στο παράρτημα I ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΘΕΙΩΔΗ ΑΝΥΔΡΙΤΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Η περιεκτικότητα σε θειώδη ανυδρίτη των τελικών προϊόντων δεν πρέπει να υπερβαίνει: 1. 10 μγρ./χγρ., στην περίπτωση των προϊόντων που ορίζονται στο παράρτημα I μέρος Α σημεία 1,3 και 6. 2. 50 μγρ./χγρ., στην περίπτωση των λοιπών προϊόντων που ορίζονται στο παράρτημα I. 3. Εντούτοις, στην περίπτωση των προϊόντων που ορίζονται στο παράρτημα I μέρος Α σημεία 2 και 5, τα Κράτη Μέλη μπορούν να διατηρήσουν την εθνική νομοθεσία τους που επιτρέπει μία περιεκτικότητα σε θειώδη ανυδρίτη μεγαλύτερη των 50 μγρ./χγρ., αλλά κατώτερη των 100 μγρ./χγρ. Στο τέλος μιας προθεσμίας πέντε ετών, αρχής γενομένης από της κοινοποιήσεως της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή επανεξετάζει την απόκλιση αυτή και προτείνει στο Συμβούλιο κατά περίπτωση την τροποποίηση
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία