ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1979/31979L0796

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1979-09-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1979-07-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1979-07-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πρώτη οδηγία 79/796/EOK της Επιτροπής της 26ης Ιουλίου 1979 περί καθιερώσεως κοινοτικών μεθόδων αναλύσεως για τον έλεγχο ορισμένων σακχάρων που προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
22.9.1979 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 239/24 ΠΡΠΤΗ ΟΔΗΓΊΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ τῆς 26ης Ἰουλίου 1979 περί καθιερώσεως κοινοτικῶν μεθόδων ἀναλύσεως γιά τόν ἔλεγχο ὁρισμένων σακχάρων πού προορίζονται γιά ἀνθρώπινη διατροφή (79/786/ΕΟΚ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Ἔχοντας ὑπόψη: τή συνθήκη περί ἰδρύσεως της Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς Κοινότητος, τήν ὁδηγία 73/437/ΕΟΚ τοῦ Συμβουλίου, τῆς 11ης Δεκεμβρίου 1973, περί προσεγγίσεως τῶν νομοθεσιῶν τῶν Κρατῶν Μελῶν σχετικά μέ ὁρισμένα σάκχαρα πού προορίζονται γιά ἀνθρώπινη διατροφή (1), καί κυρίως τό ἄρθρο 11, Ἐκτιμώντας: ὅτι τό ἄρθρο 11 τῆς ἀνωτέρω ὁδηγίας προβλέπει ὅτι ή σύνθεση ὁρισμένων σακχάρων ἐλέγχεται σύμφωνα μέ τίς κοινοτικές μεθόδους ἀναλύσεως· ὅτι πρέπει νά θεσπισθεῖ μία πρώτη σειρά μεθόδων, γιά τίς όποῖες μπόρεσαν νά ἀχθοῦν εἰς πέρας οἱ σχετικές μελέτες· ὅτι ἡ μέθοδος προσδιορισμοῦ τοῦ τύπου τοῦ χρώματος γιά τή ζάχαρη ἡ λευκή ζάχαρη καί τήν ὑπέρλευκη ζάχαρη, ἡ μέθοδος προσδιορισμοῦ τῆς τέφρας (ἀγωγι-μετρικῶς) στήν ὑπέρλευκη ζάχαρη, τό διάλυμα ζάχαρης, τό διάλυμα ἰμβερτοποιημένης ζάχαρης, τό σιρόπι ἰμβερτοποιημένης ζάχαρης, καθώς ἐπίσης καί ἡ μέθοδος προσδιορισμοῦ τοῦ χρωματισμοῦ τοῦ διαλύματος γιά τήν ὑπέρλευκη ζάχαρη καί τό διάλυμα ζαχάρεως καθορίζονται στό παράρτημα τῆς ὁδηγίας 73/437/ΕΟΚ· ὅτι, ἐξ ἄλλου, περιμένοντας τήν καθιέρωση ἄλλων κοινοτικῶν μεθόδων γιά τόν προσδιορισμό τῶν ἀναγόντων σακχάρων, πρέπει νά δοθεί στά Κράτη Μέλη ἡ δυνατότητα νά ἐξακολουθοῦν νά ἑπιτρέπουν τή χρησιμοποίηση τῆς μεθόδου Lane καί Εynon (μέθοδοι 7 καί 8 τοῦ παραρτήματος II σημεία III.3 καί III.4) ἀντί τῆς μεθόδου Luff-Schoorl (μέθοδος 6 τοῦ παραρτήματος II σημεῖα III.3 καί III.4)· ὅτι οἱ μέθοδοι ἀναλύσεως πού περιλαμβάνονται στήν παρούσα ὁδηγία εἶναι σύμφωνες μέ τή γνώμη τῆς μόνιμης Ἐπιτροπῆς Τροφίμων, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΑ: Ἄρθρο 1 1.   Τά Κράτη Μέλη θεσπίζουν ὄπως οί ἀναγκαῖες ἀναλύσεις γιά τόν ἔλεγχο τῶν κριτηρίων πού περιλαμβάνονται στό παράρτημα Ι πραγματοποιοῦνται σύμφωνα μέ τίς μεθόδους πού περιγράφονται στό παράρτημα II τῆς παρούσης ὁδηγίας. 2.   Ὑπό τήν ἐπιφύλαξη τοῦ δευτέρου ἐδαφίου, ἡ μέθοδος Luff-Schoorl (παράρτημα II μέθοδος 6) πρέπει νά χρησιμοποιεῖται γιά τόν προσδιορισμό τῶν ἀναγόντων σακχάρων στά ἀκόλουθα σάκχαρα: — διάλυμα ζάχαρης, — διάλυμα λευκῆς ζάχαρης, — διάλυμα ἰμβερτοποιημένης ζάχαρης, — διάλυμα ἰμβερτοποιημένης λευκῆς ζάχαρης, — σιρόπιο ἰμβερτοποιημένης ζάχαρης, — σιρόπιο λευκῆς ἰμβερτοποιημένης ζάχαρης, — σιρόπιο γλυκόζης, — ἀφυδατωμένο σιρόπιο γλυκόζης, — ἔνυδρη δεξτρόζη, — ἄνυδρη δεξτρόζη. Ἐν τούτοις, τά Κράτη Μέλη μποροῦν νά ἀπαιτοῦν τήν ἐφαρμογή στό ἔδαφός τους τῆς μεθόδου Lane καί Eynon (παράρτημα II μέθοδοι 7 καί/ἤ 8 γιά τόν προσδιορισμό τῶν ἀναγόντων σ' ἕνα ἤ περισσότερα άπό τά προαναφερθέντα σάκχαρα. 3.   Στήν περίπτωση πού ἕνα Κράτος Μέλος κάνει χρήση τῆς δυνατότητος πού προβλέπεται στήν παράγραφο 2 δεύτερο ἐδάφιο, πληροφορεί περί αὐτοῦ ἀμέσως τήν Ἐπιτροπή καί τά λοιπά Κράτη Μέλη. Ἄρθρο 2 Τά Κράτη Μέλη θέτουν σέ ἰσχύ τίς νομοθετικές, κανονιστικές καί διοικητικές διατάξεις πού εἶναι ἀναγκαῖες γιά νά συμμορφωθοῦν μέ τήν παρούσα ὁδηγία τό ἀργότερο δεκαοκτώ μῆνες ἀπό τήν κοινοποίηση της. Ἐνημερώνουν ἀμέσως περί αὐτοῦ τήν Ἐπιτροπή. Ἄρθρο 3 Ή παρούσα ὁδηγία ἀπευθύνεται στά Κράτη Μέλη. Ἔγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 26 Ἰουλίου 1979. Γιά τήν Ἐπιτροπή Étienne DAVIGNON Μέλος τῆς Ἐπιτροπής (1)  ΕΕ ἀριθ. Ν 356. τῆς 27.12.1973, σ. 71. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΑΚΧΑΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Ι. Προσδιορισμός τῆς ἀπώλειας μάζας κατά την ξήρανση: Ι. Προσδιορισμός τῆς ἀπώλειας μάζας κατά την ξήρανση: — ἡμίλευκη ζάχαρη — ζάχαρη ἤ λευκή ζάχαρη — ὑπέρλευκη ζάχαρη II. Προσδιορισμός τῆς ξηρᾶς οὐσίας: — σιρόπι γλυκόζης — ἀφυδατωμένο σιρόπι γλυκόζης — ἔνυδρη δεξτρόζη — ἄνυδρη δεξτρόζη — διάλυμα ζάχαρης ἤ λευκή ζάχαρη — διάλυμα ἰμβερτοποιημένης ζάχαρης ἤ λευκῆς ἰμβερτοποιημένης ζάχαρης — σιρόπι ἰμβερτοποιημένης ἤ λευκῆς ἰμβερτοποιημένης ζάχαρης III. Προσδιορισμός τῶν ἀναγόντων σακχάρων: — ήμίλευχη ζάχαρη — ζάχαρη ἤ λευκή ζάχαρη — ύπέρλευκη ζάχαρη — διάλυμα ζάχαρης — διάλυμα λευκῆς ζάχαρης — διάλυμα ἰμβερτοποιημένης ζάχαρης — διάλυμα ἰμβερτοποιημένης λευκῆς ζάχαρης — σιρόπι ἰμβερτοποιημένης ζάχαρης — σιρόπι ἰμβερτοποιημένης λευκῆς ζάχαρης — σιρόπι γλυκόζης — ἀφυδατωμένο σιρόπι γλυκόζης — ἄνυδρη δεξτρόζη — ἔνυδρη δεξτρόζη IV. Προσδιορισμός τῆς θειικῆς τέφρας: — σιρόπι γλυκόζης — ἀφυδατωμένο σιρόπι γλυκόζης — ἔνυδρη δεξτρόζη — ἄνυδρη δεξτρόζη V. Προσδιορισμός τῆς στροφικῆς ἰκανότητας: — ἡμίλευκη ζάχαρη — ζάχαρη ἤ λευκή ζάχαρη — ὑπέρλευκη ζάχαρη ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.   Προετοιμασία τοῦ πρός ἀνάλυση δείγματος Τό δεῖγμα πού προορίζεται γιά τό ἐργαστήριο πρέπει νά ὁμογενοποιηθεῖ προσεκτικά. Λαμβάνεται γιά τήν ἀνάλυση ποσότητα τουλάχιστον 200 g καί εἰσάγεται ἀμέσως σέ ξηρό ὑποδοχέα ἐφοδιασμένο μέ στεγανό πῶμα. 2.   Ἀντιδραστήρια καί ἐξοπλισμός Στήν περιγραφή τοῦ ἐξοπλισμοῦ περιλαμβάνονται μόνο τά εἰδικά ὄργανα καί συσκευές ἤ ἐκεῖνα πού ἀπαιτοῦν ἰδιαίτερες προδιαγραφές. Ἐξ ἄλλου, ὄταν γίνεται ἀναφορά στό νερό, πρόκειται πάντοτε γιά νερό ἀπεσταγμένο ἤ ἀπιονισμένο ἰσοδύναμης τουλάχιστον καθαρότητας. Ὁλα τά ἀντιδραστήρια πρέπει νά εἶναι καθαρότητας «γιά ἀνάλυση», ἐκτός ἄν ὑπάρχουν ἀντίθετες ὑποδείξεις. Ὁμοίως, ὄταν γίνεται ἀναφορά σέ διάλυμα χωρίς νά ὑποδεικνύεται ἕνας ἰδιαίτερος διαλύτης, πρόκειται γιά ὑδατικό διάλυμα. 3.   Ἔκφραση τῶν ἀποτελεσμάτων Τό ἀποτέλεσμα πού ἀναφέρεται στό δελτίο ἀναλύσεως εἶναι ἡ μέση τιμή πού λαμβάνεται ἀπό δύο τουλάχιστον προσδιορισμούς, τῶν ὁποίων ἡ ἐπαναληψιμότητα εἶναι ἱκανοποιητική. Ἐκτος ἄν ὑπάρχουν ἰδιαίτερες διατάξεις, τά ἀποτελέσματα ἐκφράζονται ἐπί τοῖς ἑκατό (m/m) τοῦ ἀρχικοῦ δείγματος, ὅπως προσάγεται στό ἐργαστήριο. Τό ἀποτέλεσμα δέν πρέπει νά περιλαμβάνει περισσότερα σημαντικά ψηφία ἀπ᾿ ὅσα ἐπιτρέπει ἡ ἀκρίβεια τῆς μεθόδου. ΜΕΘΟΔΟΣ 1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΞΗΡΑΝΣΗ 1.   Ἀντικείμενο καί πεδίο ἐφαρμογῆς Ἡ μέθοδος ἐπιτρέπει τόν προσδιορισμό τῆς ἀπώλειας μάζας κατά τήν ξήρανση: — τῆς ἡμίλευκης ζάχαρης, — τῆς ζάχαρης ἤ τῆς λευκῆς ζάχαρης, — τῆς ὑπέρλευκης ζάχαρης. 2.   Ὁρισμός Ἡ ἀπώλεια μάζας κατά τήν ξήρανση εὑρίσκεται μέ ἐφαρμογή τῆς μεθόδου πού περιγράφεται κατωτέρω. 3.   Ἀρχή Ἡ ἀπώλεια μάζας κατά τήν ξήρανση προσδιορίζεται σέ θερμοκρασία 103 ± 2o C. 4.   Ἐξοπλισμός 4.1. Ἀναλυτικός ζυγός ἀκριβείας 0,1 mg. 4.2. Πυριαντήριο πού ἔχει ἐπαρκή ἐξαερισμό καί ἐξασφαλίζει τή ρύθμιση τῆς θερμοκρασίας στοὑς 103 ± 2o C. 4.3. Μεταλλίκή κάψα μέ ἐπίπεδο πυθμένα (ἡ ὁποία δέν προσβάλλεται στίς συνθῆκες δοκιμῆς), μέ διάμετρο ἴση τουλάχιστον μέ 100 mm καί ὕψος τουλάχιστον 30 mm. 4.4. Ξηραντήρας μέ ξηρό silica gel πού ἔχει ἐνεργοποιηθεῖ πρόσφατα ἤ μέ ἕνα ἰσοδύναμο ἀφυδατικό καί ἐφοδιασμένος μέ δείκτη ὑγρασίας. 5.   Τρόπος ἐργασίας Σημείωση : Οἱ ἐργασίες πού περιγράφονται στά σημεῖα 5.3. ἕως 5.7. πρέπει νά πραγματοποιοῦνται ἀμέσως μετά τό ἅνοιγμα τῶν περιεκτῶν πού περιέχουν τά δείγματα. 5.1. Ἡ κάψα (4.3.) ξηραίνεται στό πυριαντήριο (4.2.) στούς 103 ± 2o C μέχρι σταθεροῦ βάρους. 5.2. Ἡ κάψα ἀφἡνεται νά ψυχθεῖ μέσα στόν ξηραντἡρα (4.4.) (τουλάχιστον 30 ἕως 35 λεπτά) καί ζυγίζεται μέ προσέγγιση 0,1 mg. 5.3. Ζυγίζονται μέσα στήν κάψα μέ ἀκρίβεια 0,1 mg, 20 ἕως 30 g περίπου δείγματος. 5.4. Ἡ κάψα τοποθετεῖται μέσα στό πυριαντήριο (4.2.) καί κρατεῖται κατόπιν ἐπί τρεῖς ὦρες σέ θερμοκρασία 103 ± 2o C. 5.5. Ἡ κάψα ἀφήνεται νά ψυχθεῖ μέσα στόν ξηραντήρα (4.4.) καί ζυγίζεται μέ ἀκρίβεια 0,1 g. 5.6. Ἡ κάψα ἐπανατοποθετεῖται μέσα στό πυριαντήριο (4.2.) σέ θερμοκρασία 103 ± 2o C. 5.7. Ὁ ὁλικός χρόνος ξηράνσεως δέν πρέπει νά ὑπερβαίνει τίς τέσσερις ὦρες. 6.   Ἔκφραση τῶν ἀποτελεσμάτων 6.1.   Τύπος καί ὑπολογισμός τῶν ἀποτελεσμάτων Ἡ ἀπώλεια μάζας κατά τήν ξήρανση, ὑπολογισμένη ἐπί τοῖς ἑκατό τοῦ δείγματος, δίνεται ἀπό τόν ἀκόλουθο τύπο: ὅπου: m0 ἀρχική μᾶζα σέ γραμμάρια τοῦ δοκιμίου, m1 μᾶζα σέ γραμμάρια τοῦ δοκιμίου στό πυριαντήριο. 6.2.   Ἐπαναληψιμότητα Ἡ διαφορά μεταξύ τῶν ἀποτελεσμάτων δύο παραλλήλων προσδιορισμῶν, πού πραγματοποιοῦνται ταυτόχρονα, ὑπό τίς ἴδιες συνθῆκες, ἀπό τόν ἴδιο ἀναλυτή καί στό ἴδιο δεῖγμα, δέν πρέπει νά ὑπερβαίνει τά 0,02 g γιά 100 g δείγματος. ΜΕΘΟΔΟΣ 2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΞΗΡΑΣ ΟΥΣΙΑΣ (μέ ξήρανση ὑπό κενό) 1.   Ἀντικείμενο καί πεδίο ἐφαρμογῆς Ἡ μέθοδος ἐπιτρέπει τόν προσδιορισμό τῆς περιεκτικότητας σέ ξηρά οὐσία: — τοῦ σιροπίου γλυκόζης, — τοῦ ἀφυδατωμένου σιροπίου γλυκόζης, — τῆς ἔνυδρης δεξτρόζης, — τῆς ἄνυδρης δεξτρόζης. 2.   Ὁρισμός Ἡ περιεκτικότης σέ ξηρά οὐσία εὑρίσκεται μέ ἐφαρμογή τῆς μεθόδου πού περιγράφεται κατωτέρω. 3.   Ἀρχή Ή ἀπώλεια μάζας κατά τήν ξήρανση προσδιορίζεται τοποθετώντας σέ πυριαντήριο κενοῦ ὑπό πίεση πού δέν ὑπερβαίνει τά 3,3 ΚΡa (34 mbar) καί σέ θερμοκρασία 70 ± 1o C, δοκιμίου ἀραιωμένου καί ἀναμεμειγμένου — στήν περίπτωση τοῦ σιροπίου γλυκόζης καί τοῦ ἀφυδατωμένου σιροπίου γλυκόζης — μέ γῆ διατόμων. 4.   Ἀντιδραστήρια 4.1. Γῆ διατόμων ἀναλυτικῆς καθαρότητας καθαρισμένη μέ ἐπανειλημμένες ἐκπλύσεις μέ ἀραιό ὑδροχλωρικό όξύ (1 ml πυκνοῦ ὀξέος, πυκνότητας ρ20 ±1,19 g/ml ἀνά λίτρο νεροῦ) καί ξηραμμένο σέ χωνί Buchner. Ἡ κατεργασία μέ τό ὀξύ σταματᾶ μόλις τά νερά ἐκπλύσεως δείχνουν καθαρά ὄξινη ἀντίδραση. Συνεχίζεται ἡ ἔκπλυση μέ νερό μέχρις ὅτου τό ρΗ τοῦ νεροῦ τῆς διηθήσεως γίνει μεγαλύτερο ἀπό 4. Στή συνέχεια ξηραίνεται σέ πυριαντήριο ρυθμισμένο στοὑς 103 ± 2o C καί ἡ λευκή σκόνη ποὑ λαμβάνεται φυλάσσεται μέσα σέ ὑποδοχέα ἑρμητικά κλεισμένο. 5.   Ἐξοπλισμός 5.1. Πυριαντήριο ξηράνσεως ὑπό κενό ἐφοδιασμένο μέ σύστημα αὐτόματης ρυθμίσεως τῆς θερμοκρασίας, μέ θερμόμετρο καί μετρητή πιέσεως κενοῦ. 5.2. Συστοιχία γιά τήν ξήρανση τοῦ σέ κυκλοφορία ἀέρα ἀποτελούμενη ἀπό μιά στήλη μέ silica gel πρόσφατα ἐνεργοποιημένο ἤ μέ ἕνα ἰσοδύναμο ἀφυδατικό καί ἐφοδιασμένη μέ δείκτη ὑγρασίας. Ἡ στήλη αὐτή συνδέεται ἐν σειρᾷ μέ πλυντρίδα ἀερίου πού περιέχει πυκνό θειῖκό ὀξύ. Συνδέεται στήν ἐπάνοδο τοῦ ἀέρα στό πυριαντήριο. 5.3. Ἀντλία κενοῦ ἱκανή γιά τή διατήρηση πιέσεως μέσα στό πυριαντήριο κάτω τῶν 3,3 kPa (34 mbar). 5.4. Μεταλλική κάψα μέ ἐπίπεδο πυθμένα (ἡ ὁποία δέν προσβάλλεται ἀπό τό σιρόπι γλυκόζης ἤ τή δεξτρόζη ὑπό τίς συνθῆκες τῆς δοκιμῆς) διαμέτρου 100 mm περίπου καί ῦψους τουλάχιστον 30 mm περίπου. 5.5. Γυάλινη ράβδος μέ μῆκος τέτοιο πού νά μήν μπορεῖ νά πέσει μέσα στόν ὑποδοχέα. 5.6. Ξηραντήρας μέ silica gel πού ἔχει ἐνεργοποιηθεῖ πρόσφατα ἤ μέ ἕνα ἰσοδύναμο ἀφυδατικό, καί ἐφοδιασμένος μέ δείκτη ὑγρασίας. 5.7. Ἀναλυτικός ζυγός ἀκριβείας 0,1 mg. 6.   Τρόπος ἐργασίας 6.1. Σέ κάψα (5.4.) ἐφοδιασμένη μέ μιά γυάλινη ράβδο (5.5.) φέρονται 30 g περίπου γῆς διατόμων (4.1.). Στή συνέχεια τό ὅλο τίθεται μέσα στό πυριαντήριο (5.1.) στούς 70 ± 1o C καί ἡ πίεση μειώνεται στά 3,3 kPa (34 mbar) ἤ καί λιγώτερο. Ἡ ξήρανση διαρκεῖ τουλάχιστον ἐπί πέντε ὦρες ἀφήνοντας νά διεισδύει ἕνα ἀργό ρεῦμα ἀέρα διαμέσου τῆς συστοιχίας ξηράνσεως. Ἐλέγχεται ἀπό καιροῦ σέ καιρό ἡ πίεση καί διορθώνεται ἐάν χρειάζεται. 6.2. Ἀποκαθίσταται ἡ ἀτμοσφαιρική πίεση μέσα στό πυριαντήριο αὐξάνοντας προσεκτικά τήν παροχή τοῦ ἀέρα. Φέρεται ἀμέσως ἡ κάψα μαζί μέ τή γυάλινη ράβδο στόν ξηραντήρα (5.6.). Ἀφήνεται νά ψυχθεῖ καί ζυγίζεται. 6.3. Ζυγίζονται μέ ἀκρίβεια 0,1 g περίπου, 10 g τοῦ πρός ἀνάλυση προϊόντος μέσα σέ ποτήριο ζέσεως 100 ml. 6.4. Τό δείγμα ἀραιώνεται μέ 10 ml ζεστό νερό καί τό διάλυμα μεταγγίζεται ποσοτικά στήν προεζυγισμένη κάψα χρησιμοποιώντας τή ράβδο (5.5.) καί ξεπλένοντας τρεῖς φορές μέ 5 ml ζεστό νερό. Τό ὅλο ὁμογενοποιεῖται πολύ προσεκτικά. 6.5. Ἡ κάψα πού περιέχει τό δοκίμιο καί τή γυάλινη ράβδο τοποθετεῖται μέσα στό πυριαντήριο καί ἐπαναποκαθίσταται ἡ πίεση τῶν 3,3 kPa (34 mbar) ἤ χαμηλώτερη. Κατά τή διάρκεια τῆς ξηράνσεως στούς 70 ± 1o C ἀφήνεται νά κυκλοφορεῖ ἕνα βραδύ ρεῦμα ξηροῦ ἀέρα. 6.6. Ἀποκαθίσταται ἡ ἀτμοσφαιρική πίεση μέσα στό πυριαντήριο αὐξάνοντας μέ προσοχή τήν παροχή τοῦ ξηροῦ ἀέρα. Ἡ κάψα τοποθετεῖται ἀμέσως μέσα στὁν ξηραντήρα. Ἀφήνεται νἁ ψυχθεῖ καί ζυγίζεται. 6.7. Ἀκολουθεῖται ἡ διαδικασία (6.5.) ἐπί 4 ὧρες ἀκόμη. Ἀποκαθίσταται στή συνέχεια ἡ πίεση στό πυριαντήριο, καί ἡ κάψα τοποθετεῖται ἀμέσως μέσα στόν ξηραντήρα. Ἀφήνεται νά ψυχθεῖ καί ζυγίζεται. Ἐλέγχεται ἡ σταθερότητα τῆς λαμβανομένης μάζας. Ἡ σταθερότητα αὐτή κρίνεται ἱκανοποιητική ἐάν ἡ διαφορά μεταξύ δύο ζυγίσεων τῆς ἴδιας κάψας δέν ὑπερβαίνει τά 2 mg. Ἐάν ἡ διαφορά ὑπερβαίνει τό ὅριο αὐτό, ἐπαναλαμβάνεται ἡ διαδικασία 6.7. 6.8. Γιά τὁν προσδιορισμό τῆς περιεκτικότητας σέ ξηρά οὐσία τῆς ἔνυδρης δεξτρόζης καί τῆς ἄνυδρης δεξτρόζης, ἀκολουθεῖται ό τρόπος ἐργασίας πού προβλέπεται στό τμῆμα 6, χωρίς νά χρησιμοποιηθεῖ ἡ γῆ διατόμων καί τό νερό. 7.   Ἔκφραση τῶν ἀποτελεσμάτων 7.1.   Τύπος καί ὑπολογισμός τῶν ἀποτελεσμάτων Ἡ ξηρά οὐσία ἐκφρασμένη σέ % τῆς μάζας τοῦ προς ἀνάλυση δείγματος δίνεται ἀπό τόν τύπο: ὅπου: mo ἡ ἀρχική μᾶζα, σέ γραμμάρια, τοῦ δοκιμίου, m1 ἡ μᾶζα, σέ γραμμάρια, τῆς κάψας μαζί μέ τή γῆ διατόμων, τή γυάλινη ράβδο καί τό ὑπόλειμμα τῆς ξηράνσεως τοῦ δείγματος, m2 ἡ μᾶζα, σέ γραμμάρια, τῆς κάψας μαζί μέ τή γῆ διατόμων καί τή ράβδο. 7.2.   Ἐπαναληψιμότητα Ἡ διαφορά μεταξύ τῶν ἀποτελεσμάτων δύο παραλλήλων προσδιορισμῶν, πού πραγματοποιοῦνται ταυτόχρονα, ὑπό τίς ἴδιες συνθῆκες, ἀπό τόν ἴδιο ἀναλυτή καί στό ἴδιο δεῖγμα, δέν πρέπει νά ὑπερβαίνει τά 0,12 g γιά 100 g δείγματος. ΜΕΘΟΔΟΣ 3 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣ ΟΥΣΙΑΣ (μέ διαθλασιμέτρηση) 1.   Ἀντικείμενο καί πεδίο ἐφαρμογῆς Ἡ μέθοδος ἐπιτρέπει τόν προσδιορισμό τῆς ξηρᾶς οὐσίας: — τοῦ διαλύματος ζάχαρης, — τοῦ διαλύματος λευκῆς ζάχαρης, — τοῦ διαλύματος ἰμβερτοποιημένης ζάχαρης, — τοῦ διαλύματος ἰμδερτοποιημένης λευκῆς ζάχαρης, — τοῦ σιροπίου ἰμδερτοποιημένης ζάχαρης, — τοῦ σιροπίου λευκῆς ἰμβερτοποιημένης ζάχαρης. 2.   Ὁρισμός Ἡ περιεκτικότητα σέ ξηρά οὐσία εὑρίσκεται μέ ἐφαρμογή τῆς μεθόδου πού περιγράφεται κατωτέρω. 3.   Ἀρχή Ὁ δείκτης διαθλάσεως τοῦ δείγματος προσδιορίζεται στούς 20o C καί μετατρέπεται σέ ξηρά οὐσία διά χρησιμοποιήσεως τῶν πινάκων μετατροπῆς πού ἀκολουθοῦν καί οἱ ὁποῖοι δίνουν τή συγκέντρωση ἀνάλογα μέ τό δείκτη διαθλάσεως. 4.   Ἐξοπλισμός 4.1. Διαθλασίμετρο πού ἐπιτρέπει τήν ἀνάγνωση τοῦ δείκτη διαθλάσεως μέ ἀκρίβεια τετάρτου δεκαδικοῦ ψηφίου καί ἐφοδιασμένο μέ θερμόμετρο καί διάταξη κυκλοφορίας νεροῦ θερμοστατημένου στούς 20 ±0,5o C. 4.2. Φωτεινή πηγή ἀποτελούμενη ἀπό μία λυχνία ἀτμῶν νατρίου. 5.   Τρόπος ἐργασίας 5.1. Ἐάν στό δεῖγμα ὑπάρχουν κρύσταλλοι, αὐτοί διαλυτοποιοῦνται κἁνοντας μιά ἀραίωση 1:1 (m/m). 5.2. Μετρᾶται μέ τό διαθλασίμετρο (4.1.) ὁ δείκτης διαθλάσεως τοῦ δείγματος στούς 20o C. 6.   Ἔκφραση καί ὑπολογισμός τῶν ἀποτελεσμάτων 6.1. Ἡ περιεχομένη ξηρά οὐσία ὑπολογίζεται ἀπό τούς δεῖκτες διαθλάσεως τῶν διαλυμάτων σακχαρόζης στούς 20o C τοῦ συνημμένου πίνακα, ἀφοῦ διορθώνεται γιά τήν παρουσία ἰμβερτοποιημένων σακχάρων προσθέτοντας στό ἀποτέλεσμα πού λαμβάνεται ἀπό τούς πίνακες 0,022 γιά κάθε 1 % ἰμβερτοσακχάρου πού εὑρίσκεται στό δεῖγμα πού ἐξετάστηκε. 6.2. Ὅταν τό δεῖγμα ἔχει ἀραιωθεῖ μέ νερό σέ ἀναλογία 1:1 (m/m) ἡ ὑπολογιζόμενη ξηρά οὐσία πρέπει νά πολλαπλασιάζεται ἐπί 2. 6.3.   Ἐπαναληψιμότητα Ἡ διαφορά μεταξύ τῶν ἀποτελεσμάτων δύο παραλλήλων προσδιορισμῶν πού πραγματοποιοῦνται ταυτόχρονα ἤ ἀμέσως μετά ὁ ἕνας ἀπό τόν ἄλλο, ὑπό τίς ἴδιες συνθῆκες, ἀπό τόν ἴδιο ἀναλυτή καί στό ἴδιο δεῖγμα, δέν πρέπει νά ὑπερβαίνει τά 0,2 g ξηρᾶς οὐσίας γιά 100 g δείγματος. ΠΙΝΑΚΕΣ Δεῖκτες διαθλάσεως (η) διαλυμάτων σακχαρόζης στούς 20 oC  (1) ' Σακχαρόζη ' Σακχαρόζη ' Σακχαρόζη ' Σακχαρόζη ' Σακχαρόζη 1,3330 0,009 1,3365 2,436 1,3400 4,821 1,3435 7,1642 1,3470 9,466 1,3331 0,078 1,3366 2,505 1,3401 4,888 1,3436 7,230 1,3471 9,531 1,3332 0,149 1,3367 2,574 1,3402 4,956 1,3437 7,296 1,3472 9,596 1,3333 0,218 1,3368 2,642 1,3403 5,023 1,3438 7,362 1,3473 9,661 1,3334 0,288 1,3369 2,711 1,3404 5,091 1,3439 7,429 1,3474 9,726 1,3335 0,358 1,3370 2,779 1,3405 5,158 1,3440 7,495 1,3475 9,791 1,3336 0,428 1,3371 2,848 1,3406 5,225 1,3441 7,561 1,3476 9,856 1,3337 0,498 1,3372 2,917 1,3407 5,293 1,3442 7,627 1,3477 9,921 1,3338 0,567 1,3373 2,985 1,3408 5,360 1,3443 7,693 1,3478 9,986 1,3339 0,637 1,3374 3,053 1,3409 5,427 1,3444 7,759 1,3479 10,051 1,3340 0,707 1,3375 3,122 1,3410 5,494 1,3445 7,825 1,3480 10,116 1,3341 0,776 1,3376 3,190 1,3411 5,562 1,3446 7,891 1,3481 10,181 1,3342 0,846 1,3377 3,259 1,3412 5,629 1,3447 7,957 1,3482 10,246 1,3343 0,915 1,3378 3,327 1,3413 5,696 1,3448 8,023 1,3483 10,311 13 344 0,985 1,3379 3,395 1,3414 5,763 1,3449 8,089 1,3484 10,375 1,3345 1,054 1,3380 3,463 1,3415 5,830 1,3450 8,155 1,3485 10,440 1,3346 1,124 1,3381 3,532 1,3416 5,897 1,3451 8,221 1,3486 10,505 1,3347 1,193 1,3382 3,600 1,3417 5,964 1,3452 8,287 1,3487 10,570 1,3348 1,263 1,3383 3,668 1,3418 6,031 1,3453 8,352 1,3488 10,634 1,3349 1,332 1,3384 3,736 1,3419 6,098 1,3454 8,418 1,3489 10,699 1,3350 1,401 1,3385 3,804 1,3420 6,165 1,3455 8,484 1,3490 10,763 1,3351 1,470 1,3386 3,872 1,3421 6,231 1,3456 8,550 1,3491 10,828 1,3352 1,540 1,3387 3,940 1,3422 6,298 1,3457 8,615 1,3492 10,892 1,3353 1,609 1,3388 4,008 1,3423 6,365 1,3458 8,681 1,3493 10,957 1,3354 1,678 1,3389 4,076 1,3424 6,432 1,3459 8,746 1,3494 11,021 1,3355 1,747 1,3390 4,144 1,3425 6,498 1,3460 8,812 1,3495 11,086 1,3356 1,816 1,3391 4,212 1,3426 6,565 1,3461 8,878 1,3496 11,150 1,3357 1,885 1,3392 4,279 1,3427 6,632 1,3462 8,943 1,3497 11,215 1,3358 1,954 1,3393 4,347 1,3428 6,698 1,3463 9,008 1,3498 11,279 1,3359 2 023 1,3394 4,415 1,3429 6,765 1,3464 9,074 1,3499 11,343 1,3360 2,092 1,3395 4,483 1,3430 6,831 1,3465 9,139 1,3500 11,407 1,3361 2,161 1,3396 4,550 1,3431 6,898 1,3466 9,205 1,3501 11,472 1,3362 2,230 1,3397 4,618 1,3432 6,964 1,3467 9,270 1,3502 11,536 1,3363 2,299 1,3398 4,686 1,3433 7,031 1,3468 9,335 1,3503 11,600 1,3364 2,367 1,3399 4,753 1,3434 7,097 1,3469 9,400 1,3504 11,664 1,4330 56,026 1,4385 58,503 1,4440 60,935 1,4495 63,324 1,4550 65,672 1,4331 56,071 1,4386 58,547 1,4441 60,979 1,4496 63,367 1,4551 65,71,4 1,4332 56,116 1,4387 58,592 1,4442 61,023 1,4497 63,410 1,4552 65,756 1,4333 56,162 1,4388 58,637 1,4443 61,066 1,4498 63,453 1,4553 65,798 1,4334 56,207 1,4389 58,681 1,4444 61,110 1,4499 63,496 1,4554 65,841 1,4335 56,253 1,4390 58,726 1,4445 61,154 1,4500 63,539 1,4555 65,883 1,4336 56,298 1,4391 58,770 1,4446 61,198 1,4501 63,582 1,4556 65,925 1,4337 56,343 1,4392 58,815 1,4447 61,241 1,4502 63,625 1,4557 65,967 1,4338 56,389 1,4393 58,859 1,4448 61,285 1,4503 63,668 1,4558 66,010 1,4339 56,434 1,4394 58,904 1,4449 61,329 1,4504 63,711 1,4559 66,052 1,4340 56,479 1,4395 58,948 1,4450 61,372 1,4505 63,754 1,4560 66,094 1,4341 56,525 1,4396 58,993 1,4451 61,416 1,4506 63,797 1,4561 66,136 1,4342 56,570 1,4397 59,037 1,4452 61,460 1,4507 63,840 1,4562 66,178 1,4343 56,615 1,4398 59,082 1,4453 61,503 1,4508 63,882 1,4563 66,221 1,4344 56,660 1,4399 59,126 1,4454 61,547 1,4509 63,925 1,4564 66,263 1,4345 56,706 1,4400 59,170 1,4455 61,591 1,4510 63,968 1,4565 66,305 1,4346 56,751 1,4401 59,215 1,4456 61,634 1,4511 64,011 1,4566 66,347 1,4347 56,796 1,4402 59,259 1,4457 61,678 1,4512 64,054 1,4567 66,389 1,4348 56,841 1,4403 59,304 1,4458 61,721 1,4513 64,097 1,4568 66,431 1,4349 56,887 1,4404 59,348 1,4459 61,765 1,4514 64,139 1,4569 66,473 1,4350 56,932 1,4405 59,392 1,4460 61,809 1,4515 64,182 1,4570 66,515 1,4351 56,977 1,4406 59,437 1,4461 61,852 1,4516 64,225 1,4571 66,557 1,4352 57,022 1,4407 59,481 1,4462 61,896 1,4517 64,268 1,4572 66,599 1,4353 57,067 1,4408 59,525 1,4463 61,939 1,4518 64,311 1,4573 66,641 1,4354 57,112 1,4409 59,569 1,4464 61,983 1,4519 64,353 1,4574 66,683 1,4355 57,157 1,4410 59,614 1,4465 62,026 1,4520 64,396 1,4575 66,725 1,4356 57,202 1,4411 59,658 1,4466 62,070 1,4521 64,439 1,4576 66,767 1,4357 57,247 1,4412 59,702 1,4467 62,113 1,4522 64,481 1,4577 66,809 1,4358 57,292 1,4413 59,746 1,4468 62,156 1,4523 64,524 1,4578 66,851 1,4359 57,337 1,4414 59,791 1,4469 62,200 1,4524 64,567 1,4579 66,893 1,4360 57,382 1,4415 59,835 1,4470 62,243 1,4525 64,609 1,4580 66,935 1,4361 57,427 1,4416 59,879 1,4471 62,287 1,4526 64,652 1,4581 66,977 1,4362 57,472 1,4417 59,923 1,4472 62,330 1,4527 64,695 1,4582 67,019 1,4363 57,517 1,4418 59,967 1,4473 62,373 1,4528 64,737 1,4583 67,061 1,4364 57,562 1,4419 60,011 1,4474 62,417 1,4529 64,780 1,4584 67,103 1,4365 57,607 1,4420 60,056 1,4475 62,460 1,4530 64,823 1,4585 67,145 1,4366 57,652 1,4421 60,100 1,4476 62,503 1,4531 64,865 1,4586 67,186 1,4367 57,697 1,4422 60,144 1,4477 62,547 1,4532 64,908 1,4587 67,228 1,4368 57,742 1,4423 60,188 1,4478 62,590 1,4533 64,950 1,4588 67,270 1,4369 57,787 1,4424 60,232 1,4479 62,633 1,4534 64,993 1,4589 67,312 1,4370 57,832 1,4425 60,276 1,4480 62,677 1,4535 65,035 1,4590 67,354 1,4371 57,877 1,4426 60,320 1,4481 62,720 1,4536 65,078 1,4591 67,396 1,4372 57,921 1,4427 60,364 1,4482 62,763 1,4537 65,120 1,4592 67,437 1,4373 57,966 1,4428 60,408 1,4483 62,806 1,4538 65,163 1,4593 67,479 1,4374 58,011 1,4429 60,452 1,4484 62,849 1,4539 65,205 1,4594 67,521 1,4375 58,056 1,4430 60,496 1,4485 62,893 1,4540 65,248 1,4595 67,563 1,4376 58,101 1,4431 60,540 1,4486 62,936 1,4541 65,290 1,4596 67,604 1,4377 581,45 1,4432 60,584 1,4487 62,979 1,4542 65,333 1,4597 67,646 1,4378 58,190 1,4433 60,628 1,4488 63,022 1,4543 65,375 1,4598 67,688 1,4379 58,235 1,4434 60,672 1,4489 63,065 1,4544 65,417 1,4599 67,729 1,4380 58,279 1,4435 60,716 1,4490 63,108 1,4545 65,460 1,4600 67,771 1,4381 58,324 1,4436 60,759 1,4491 63,152 1,4546 65,502 1,4601 67,813 1,4382 58,369 1,4437 60,803 1,4492 63,195 1,4547 65,544 1,4602 67,854 1,4383 58,413 1,4438 60,847 1,4493 63,238 1,4548 65,587 1,4603 67,896 1,4384 58,458 1,4439 60,891 1,4494 63,281 1,4549 65,629 1,4604 67,938 1,3780 28,253 1,3835 31,317 1,3890 34,310 1,3945 37,233 1,4000 40,091 1,3781 28,310 1,3836 31,372 1,3891 34,363 1,3946 37,286 1,4001 401,42 1,3782 28,366 1,3837 31,428 1,3892 34,417 1,3947 37,338 1,4002 401,94 1,3783 28,422 1,3838 31,482 1,3893 34,471 1,3948 37,391 1,4003 40,245 1,3784 28,479 1,3839 31,537 1,3894 34,524 1,3949 37,443 1,4004 40,296 1,3785 28,535 1,3840 31,592 1,3895 34,578 1,3950 37,495 1,4005 40,348 1,3786 28,591 1,3841 31,647 1,3896 34,632 1,3951 37,548 1,4006 40,399 1,3787 28,648 1,3842 31,702 1,3897 34,685 1,3952 37,600 1,4007 40,450 1,3788 28,704 1,3843 31,757 1,3898 34,739 1,3953 37,653 1,4008 40,501 1,3789 28,760 1,3844 31,812 1,3899 34,793 1,3954 37,705 1,4009 40,553 1,3790 28,816 1,3845 31,867 1,3900 34,846 1,3955 37,757 1,4010 40,604 1,3791 28,872 1,3846 31,922 1,3901 34,900 1,3956 37,810 1,4011 40,655 1,3792 28,928 1,3847 31,976 1,3902 34,953 1,3957 37,862 1,4012 40,706 1,3793 28,984 1,3848 32,031 1,3903 35,007 1,3958 37,91,4 1,4013 40,757 1,3794 29,040 1,3849 32,086 1,3904 35,060 1,3959 37,967 1,401,4 40,808 1,3795 29,096 1,3850 321,40 1,3905 35,114 1,3960 38,019 1,4015 40,860 1,3796 29,152 1,3851 32,195 1,3906 35,167 1,3961 38,071 1,4016 40,911 1,3797 29,208 1,3852 32,250 1,3907 35,220 1,3962 38,123 1,4017 40,962 1,3798 29,264 1,3853 32,304 1,3908 35,274 1,3963 38,175 1,4018 41,013 1,3799 29,320 1,3854 32,359 1,3909 35,327 1,3964 38,228 1,4019 41,064 1,3800 29,376 1,3855 32,41,4 1,3910 35,380 1,3965 38,280 1,4020 41,115 1,3801 29,432 1,3856 32,468 1,3911 35,434 1,3966 38,332 1,4021 41,166 1,3802 29,488 1,3857 32,523 1,3912 35,487 1,3967 38,384 1,4022 41,217 1,3803 29,544 1,3858 32,577 1,3913 35,540 1,3968 38,436 1,4023 41,268 1,3804 29,600 1,3859 32,632 1,3914 35,593 1,3969 38,488 1,4024 41,318 1,3805 29,655 1,3860 32,686 1,3915 35,647 1,3970 38,540 1,4025 41,369 1,3806 29,711 1,3861 32,741 1,3916 35,700 1,3971 38,592 1,4026 41,420 1,3807 29,767 1,3862 32,795 1,3917 35,753 1,3972 38,644 1,4027 41,471 1,3808 29,823 1,3863 32,849 1,3918 35,806 1,3973 38,696 1,4028 41,522 1,3809 29,878 1,3864 32,904 1,3919 35,859 1,3974 38,748 1,4029 41,573 1,3810 29,934 1,3865 32,958 1,3920 35,912 1,3975 38,800 1,4030 41,623 1,3811 29,989 1,3866 33,013 1,3921 35,966 1,3976 38,852 1,4031 41,674 1,3812 30,045 1,3867 33,067 1,3922 36,019 1,3977 38,904 1,4032 41,725 1,3813 30,101 1,3868 33,121 1,3923 36,072 1,3978 38,955 1,4033 41,776 1,3814 30,156 1,3869 33,175 1,3924 36,125 1,3979 39,007 1,4034 41,826 1,3815 30,212 1,3870 33,230 1,3925 36,178 1,3980 39,059 1,4035 41,877 1,3816 30,267 1,3871 33,284 1,3926 36,231 1,3981 39,111 1,4036 41,928 1,3817 30,323 1,3872 33,338 1,3927 36,284 1,3982 39,163 1,4037 41,978 1,3818 30,378 1,3873 33,392 1,3928 36,337 1,3983 39,214 1,4038 42,029 1,3819 30,434 1,3874 33,446 1,3929 36,389 1,3984 39,266 1,4039 42,080 1,3820 30,489 1,3875 33,500 1,3930 36,442 1,3985 39,318 1,4040 42,130 1,3821 30,544 1,3876 33,555 1,3931 36,495 1,3986 39,370 1,4041 42,181 1,3822 30,600 1,3877 33,609 1,3932 36,548 1,3987 39,421 1,4042 42,231 1,3823 30,655 1,3878 33,663 1,3933 36,601 1,3988 39,473 1,4043 42,282 1,3824 30,711 1,3879 33,717 1,3934 36,654 1,3989 39,525 1,4044 42,332 1,3825 30,766 1,3880 33,771 1,3935 36,706 1,3990 39,576 1,4045 42,383 1,3826 30,821 1,3881 33,825 1,3936 36,759 1,3991 39,628 1,4046 42,433 1,3827 30,876 1,3882 33,879 1,3937 36,812 1,3992 39,679 1,4047 42,484 1,3828 30,932 1,3883 33,933 1,3938 36,865 1,3993 39,731 1,4048 42,534 1,3829 30,987 1,3884 33,987 1,3939 36,917 1,3994 39,782 1,4049 42,585 1,3830 31,042 1,3885 34,040 1,3940 36,970 1,3995 39,834 1,4050 42,635 1,3831 31,097 1,3886 34,094 1,3941 37,023 1,3996 39,885 1,4051 42,685 1,3832 31,152 1,3887 34 1,48 1,3942 37,075 1,3997 39,937 1,4052 42,736 1,3833 31,207 13 888 34,202 1,3943 37,128 1,3998 39,988 1,4053 42,786 1,3834 31,262 1,3889 34,256 1,3944 37,180 1,3999 40,040 1,4054 42,836 1,3505 11,728 13,560 15,207 1,3615 18,595 1,3670 21,896 1,3725 25,114 1,3506 11,792 1,3561 15,269 1,3616 18,655 1,3671 21,955 1,3726 25,172 1,3507 11,856 1,3562 15,332 1,3617 18,716 1,3672 22,014 1,3727 25,230 1,3508 11,920 1,3563 15,394 1,3618 18,777 1,3673 22,073 1,3728 25,287 1,3509 11,984 1,3564 15,456 1,3619 18,837 1,3674 22,132 1,3729 25,345 1,3510 12,048 1,3565 15,518 1,3620 18,898 1,3675 22,192 1,3730 25,403 1,3511 12,112 1,3566 15,581 1,3621 18,959 1,3676 22,251 1,3731 25,460 1,3512 12,176 1,3567 15,643 1,3622 19,019 1,3677 22,310 1,3732 25,518 1,3513 12,240 1,3568 15,705 1,3623 19,080 1,3678 22,369 1,3733 25,576 1,3514 12,304 1,3569 15,767 1,3624 19,141 1,3679 22,428 1,3734 25,633 1,3515 12,368 1,3570 15,829 1,3625 19,201 1,3680 22,487 1,3735 25,691 1,3516 12,431 1,3571 15,891 1,3626 19,262 1,3681 22,546 1,3736 25,748 1,3517 12,495 1,3572 15,953 1,3627 19,322 1,3682 22,605 1,3737 25,806 1,3518 12,559 1,3573 16,016 1,3628 19,382 1,3683 22,664 1,3738 25,863 1,3519 12,623 1,3574 16,078 1,3629 19,443 1,3684 22,723 1,3739 25,921 1,3520 12,686 1,3575 161,40 1,3630 19,503 1,3685 22,781 1,3740 25,978 1,3521 12,750 1,3576 16,201 1,3631 19,564 1,3686 22,840 1,3741 26,035 1,3522 12,813 1,3577 16,263 1,3632 19,624 1,3687 22,899 1,3742 26,093 1,3523 12,877 1,3578 16,325 1,3633 19,684 1,3688 22,958 1,3743 26,150 1,3524 12,940 1,3579 16,387 1,3634 19,745 1,3689 23,017 1,3744 26,207 1,3525 13,004 1,3580 16,449 1,3635 19,805 1,3690 23,075 1,3745 26,265 1,3526 13,067 1,3581 16,511 1,3636 19,865 1,3691 23,134 1,3746 26,322 1,3527 13,131 1,3582 16,573 1,3637 19,925 1,3692 23,193 1,3747 26,379 1,3528 13,194 1,3583 16,634 1,3638 19,985 1,3693 23,251 1,3748 26,436 1,3529 13,258 1,3584 16,696 1,3639 20,045 1,3694 23,310 1,3749 26,493 1,3530 13,321 1,3585 16,758 1,3640 20,106 1,3695 23,369 1,3750 26,551 1,3531 13,384 1,3586 16,819 1,3641 20,166 1,3696 23,427 1,3751 26,608 1,3532 13,448 1,3587 16,881 1,3642 20,226 1,3697 23,486 1,3752 26,665 1,3533 13,511 1,3588 16,943 1,3643 20,286 1,3698 23,544 1,3753 26,722 1,3534 13,574 1,3589 17,004 1,3644 20,346 1,3699 23,603 1,3754 26,779 1,3535 13,637 1,3590 17,066 1,3645 20,406 1,3700 23,661 1,3755 26,836 1,3536 13,700 1,3591 17,127 1,3646 20,466 1,3701 23,720 1,3756 26,893 1,3537 13,763 1,3592 17,189 1,3647 20,525 1,3702 23,778 1,3757 26,950 1,3538 13,826 1,3593 17,250 1,3648 20,585 1,3703 23,836 1,3758 27,007 1,3539 13,890 1,3594 17,311 1,3649 20,645 1,3704 23,895 1,3759 27,064 1,3540 13,953 1,3595 17,373 1,3650 20,705 1,3705 23,953 1,3760 27,121 1,3541 1,4016 1,3596 17,434 1,3651 20,765 1,3706 24,011 1,3761 27,178 1,3542 1,4079 1,3597 17,496 1,3652 20,825 1,3707 24,070 1,3762 27,234 1,3543 1,4141 1,3598 17,557 1,3653 20,884 1,3708 24,128 1,3763 27,291 1,3544 1,4204 1,3599 17,618 1,3654 20,944 1,3709 24,186 1,3764 27,348 1,3545 1,4267 1,3600 17,679 1,3655 21,004 1,3710 24,244 1,3765 27,405 1,3546 1,4330 1,3601 17,741 1,3656 21,063 1,3711 24,302 1,3766 27,462 1,3547 1,4393 1,3602 17,802 1,3657 21,123 1,3712 24,361 1,3767 27,518 1,3548 1,4456 1,3603 17,863 1,3658 21,183 1,3713 24,419 1,3768 27,575 1,3549 1,4518 1,3604 17,924 1,3659 21,242 1,3714 24,477 1,3769 27,632 1,3550 1,4581 1,3605 17,985 1,3660 21,302 1,3715 24,535 1,3770 27,688 1,3551 1,4644 1,3606 18,046 1,3661 21,361 1,3716 24,593 1,3771 27,745 1,3552 1,4707 1,3607 18,107 1,3662 21,421 1,3717 24,651 1,3772 27,802 1,3553 1,4769 1,3608 18,168 1,3663 21,480 1,3718 24,709 1,3773 27,858 1,3554 1,4832 1,3609 18,229 1,3664 21,540 1,3719 24,767 1,3774 27,915 1,3555 1,4894 1,3610 18,290 1,3665 21,599 1,3720 24,825 1,3775 27,971 1,3556 1,4957 1,3611 18,351 1,3666 21,658 1,3721 24,883 1,3776 28,028 1,3557 15,019 1,3612 18,412 1,3667 21,718 1,3722 24,941 1,3777 28,084 1,3558 15,082 1,3613 18,473 1,3668 21,777 1,3723 24,998 1,3778 28,141 1,3559 15,144 1,3614 18,534 1,3669 21,836 1,3724 25,056 1,3779 28,197 1,4055 42,887 1,4110 45,623 1,4165 48,302 1,4220 50,928 1,4275 53,501 1,4056 42,937 1,4111 45,672 1,4166 48,350 1,4221 50,975 1,4276 53,548 1,4057 42,987 1,4112 45,721 1,4167 48,399 1,4222 51,022 1,4277 53,594 1,4058 43,037 1,4113 45,770 1,4168 48,447 1,4223 51,069 1,4278 53,640 1,4059 43,088 1,4114 45,820 1,4169 48,495 1,4224 51,116 1,4279 53,686 1,4060 43,138 1,4115 45,869 1,4170 48,543 1,4225 51,164 1,4280 53,733 1,4061 43,188 1,4116 45,918 1,4171 48,591 1,4226 51,211 1,4281 53,779 1,4062 43,238 1,4117 46,967 1,4172 48,639 1,4227 51,258 1,4282 53,825 1,4063 43,288 1,4118 46,016 1,4173 48,687 1,4228 51,305 1,4283 53,871 1,4064 43,338 1,4119 46,065 1,4174 48,735 1,4229 51,352 1,4284 53,918 1,4065 43,388 1,4120 46,114 1,4175 48,784 1,4230 51,399 1,4285 53,964 1,4066 43,439 1,4121 46,163 1,4176 48,832 1,4231 51,446 1,4286 54,010 1,4067 43,489 1,4122 46,212 1,4177 48,880 1,4232 51,493 1,4287 54,056 1,4068 43,539 1,4123 46,261 1,4178 48,928 1,4233 51,540 1,4288 54,102 1,4069 43,589 1,4124 46,310 1,4179 48,976 1,4234 51,587 1,4289 54,148 1,4070 43,639 1,4125 46,359 1,4180 49,023 1,4235 51,634 1,4290 54,194 1,4071 43,689 1,4126 46,408 1,4181 49,071 1,4236 51,681 1,4291 54,241 1,4072 43,739 1,4127 46,457 1,4182 49,119 1,4237 51,728 1,4292 54,287 1,4073 43,789 1,4128 46,506 1,4183 49,167 1,4238 51,775 1,4293 54,333 1,4074 43,838 1,4129 46,555 1,4184 49,215 1,4239 51,822 1,4294 54,379 1,4075 43,888 1,4130 46,604 1,4185 49,263 1,4240 51,869 1,4295 54,425 1,4076 43,938 1,4131 46,652 1,4186 49,311 1,4241 51,916 1,4296 54,471 1,4077 43,988 1,4132 46,701 1,4187 49,359 1,4242 51,963 1,4297 54,517 1,4078 44,038 1,4133 46,750 1,4188 49,407 1,4243 52,010 1,4298 54,563 1,4079 44,088 1,4134 46,799 1,4189 49,454 1,4244 52,057 1,4299 54,609 1,4080 44,138 1,4135 46,848 1,4190 49,502 1,4245 52,104 1,4300 54,655 1,4081 44,187 1,4136 46,896 1,4191 49,550 1,4246 52,150 1,4301 54,701 1,4082 44,237 1,4137 46,945 1,4192 49,598 1,4247 52,197 1,4302 54,746 1,4083 44,287 1,4138 46,994 1,4193 49,645 1,4248 52,244 1,4303 54,792 1,4084 44,337 1,4139 47,043 1,4194 49,693 1,4249 52,291 1,4304 54,838 1,4085 44,386 1,4140 47,091 1,4195 49,741 1,4250 52,338 1,4305 54,884 1,4086 44,436 1,4141 47,140 1,4196 49,788 1,4251 52,384 1,4306 54,930 1,4087 44,486 1,4142 47,188 1,4197 49,836 1,4252 52,431 1,4307 54,976 1,4088 44,535 1,4143 47,237 1,4198 49,884 1,4253 52,478 1,4308 55,022 1,4089 44,585 1,4144 47,286 1,4199 49,931 1,4254 52,524 1,4309 55,067 1,4090 44,635 1,4145 47,334 1,4200 49,979 1,4255 52,571 1,4310 55,113 1,4091 44,684 1,4146 47,383 1,4201 50,027 1,4256 52,618 1,4311 55,159 1,4092 44,734 1,4147 47,431 1,4202 50,074 1,4257 52,664 1,4312 55,205 1,4093 44,783 1,4148 47,480 1,4203 50,122 1,4258 52,711 1,4313 55,250 1,4094 44,833 1,4149 47,528 1,4204 50,169 1,4259 52,758 1,4314 55,296 1,4095 44,882 1,4150 47,577 1,4205 50,217 1,4260 52,804 1,4315 55,342 1,4096 44,932 1,4151 47,625 1,4206 50,264 1,4261 52,851 1,4316 55,388 1,4097 44,981 1,4152 47,674 1,4207 50,312 1,4262 52,897 1,4317 55,433 1,4098 45,031 1,4153 47,722 1,4208 50,359 1,4263 52,944 1,4318 55,479 1,4099 45,080 1,4154 47,771 1,4209 50,407 1,4264 52,990 1,4319 55,524 1,4100 45,130 1,4155 47,819 1,4210 50,454 1,4265 53,037 1,4320 55,570 1,4101 45,179 1,4156 47,868 1,4211 50,502 1,4266 53,083 1,4321 55,616 1,4102 45,228 1,4157 47,916 1,4212 50,549 1,4267 53,130 1,4322 55,661 1,4103 45,278 1,4158 47,964 1,4213 50,596 1,4268 53,176 1,4323 55,707 1,4104 45,327 1,4159 48,013 1,4214 50,644 1,4269 53,223 1,4324 55,752 1,4105 45,376 1,4160 48,061 1,4215 50,691 1,4270 53,269 1,4325 55,798 1,4106 45,426 1,4161 48,109 1,4216 50,738 1,4271 53,316 1,4326 55,844 1,4107 45,475 1,4162 48,158 1,4217 50,786 1,4272 53,362 1,4327 55,889 1,4108 45,524 1,4163 48,206 14 218 50,833 1,4273 53,408 1,4328 55,935 1,4109 45,574 1,4164 48,254 1,4219 50,880 1,4274 53,455 1,4329 55,980 1,4605 67,979 1,4660 70,249 1,4715 72,482 1,4770 74,678 1,4825 76,841 1,4606 68,021 1,4661 70,290 1,4716 72,522 1,4771 74,718 1,4826 76,880 1,4607 68,063 1,4662 70,331 1,4717 72,562 1,4772 74,758 1,4827 76,919 1,4608 68,104 1,4663 70,372 1,4718 72,602 1,4773 74,797 1,4828 76,958 1,4609 68,146 1,4664 70,413 1,4719 72,643 1,4774 74,837 1,4829 76,997 1,4610 68,187 1,4665 70,453 1,4720 72,683 1,4775 74,876 1,4830 77,036 1,4611 68,229 1,4666 70,494 1,4721 72,723 1,4776 74,916 1,4831 77,075 1,4612 68,270 1,4667 70,535 1,4722 72,763 1,4777 74,956 1,4832 77,113 1,4613 68,312 1,4668 70,576 1,4723 72,803 1,4778 74,995 1,4833 77,152 1,4614 68,353 1,4669 70,617 1,4724 72,843 1,4779 75,035 1,4834 77,191 1,4615 68,395 1,4670 70,658 1,4725 72,884 1,4780 75,074 1,4835 77,230 1,4616 68,436 1,4671 70,698 1,4726 72,924 1,4781 75,114 1,4836 77,269 1,4617 68,478 1,4672 70,739 1,4727 72,964 1,4782 75,153 1,4837 77,308 1,4618 68,519 1,4673 70,780 1,4728 73,004 1,4783 75,193 1,4838 77,347 1,4619 68,561 1,4674 70,821 1,4729 73,044 1,4784 75,232 1,4839 77,386 1,4620 68,602 1,4675 70,861 1,4730 73,084 1,4785 75,272 1,4840 77,425 1,4621 68,643 1,4676 70,902 1,4731 73,124 1,4786 75,311 1,4841 77,463 1,4622 68,685 1,4677 70,943 1,4732 73,164 1,4787 75,350 1,4842 77,502 1,4623 68,726 1,4678 70,984 1,4733 73,204 1,4788 75,390 1,4843 77,541 1,4624 68,768 1,4679 70,024 1,4734 73,244 1,4789 75,429 1,4844 77,580 1,4625 68,809 1,4680 71,065 1,4735 73,285 1,4790 75,469 1,4845 77,619 1,4626 68,850 1,4681 71,106 1,4736 73,325 1,4791 75,508 1,4846 77,657 1,4627 68,892 1,4682 71,146 1,4737 73,365 1,4792 75,547 1,4847 77,696 1,4628 68,933 1,4683 71,187 1,4738 73,405 1,4793 75,587 1,4848 77,735 1,4629 68,974 1,4684 71,228 1,4739 73,445 1,4794 75,626 1,4849 77,774 1,4630 69,016 1,4685 71,268 1,4740 73,485 1,4795 75,666 1,4850 77,812 1,4631 69,057 1,4686 71,309 1,4741 73,524 1,4796 75,705 1,4851 77,851 1,4632 69,098 1,4687 71,349 1,4742 73,564 1,4797 75,744 1,4852 77,890 1,4633 69,139 1,4688 71,390 1,4743 73,604 1,4798 75,784 1,4853 77,928 1,4634 69,181 1,4689 71,431 1,4744 73,644 1,4799 75,823 1,4854 77,967 1,4635 69,222 1,4690 71,471 1,4745 73,684 1,4800 75,862 1,4855 78,006 1,4636 69,263 1,4691 71,512 1,4746 73,724 1,4801 75,901 1,4856 78,045 1,4637 69,304 1,4692 71,552 1,4747 73,764 1,4802 75,941 1,4857 78,083 1,4638 69,346 1,4693 71,593 1,4748 73,804 1,4803 75,980 1,4858 78,122 1,4639 69,387 1,4694 71,633 1,4749 73,844 1,4804 76,019 1,4859 78,160 1,4640 69,428 1,4695 71,674 1,4750 73,884 1,4805 76,058 1,4860 78,199 1,4641 69,469 1,4696 71,714 1,4751 73,924 1,4806 76,098 1,4861 78,238 1,4642 69,510 1,4697 71,755 1,4752 73,963 1,4807 76,137 1,4862 78,276 1,4643 69,551 1,4698 71,795 1,4753 74,003 1,4808 76,176 1,4863 78,315 1,4644 69,593 1,4699 71,836 1,4754 74,043 1,4809 76,215 1,4864 78,353 1,4645 69,634 1,4700 71,876 1,4755 74,083 1,4810 76,254 1,4865 78,392 1,4646 69,675 1,4701 71,917 1,4756 74,123 1,4811 76,294 1,4866 78,431 1,4647 69,716 1,4702 71,957 1,4757 74,162 1,4812 76,333 1,4867 78,469 1,4648 69,757 1,4703 71,998 1,4758 74,202 1,4813 76,372 1,4868 78,508 1,4649 69,798 1,4704 72,038 1,4759 74,242 1,4814 76,411 1,4869 78,546 1,4650 69,839 1,4705 72,078 1,4760 74,282 1,4815 76,450 1,4870 78,585 1,4651 69,880 1,4706 72,119 1,4761 74,321 1,4816 76,489 1,4871 78,623 1,4652 69,921 1,4707 72,159 1,4762 74,361 1,4817 76,528 1,4872 78,662 1,4653 69,962 1,4708 72,199 1,4763 74,401 1,4818 76,567 1,4873 78,700 1,4654 70,003 1,4709 72,240 1,4764 74,441 1,4819 76,607 1,4874 78,739 1,4655 70,044 1,4710 72,280 1,4765 74,480 1,4820 76,646 1,4875 78,777 1,4656 70,085 1,4711 72,320 1,4766 74,520 1,4821 76,685 1,4876 78,816 1,4657 70,126 1,4712 72,361 1,4767 74,560 1,4822 76,724 1,4877 78,854 1,4658 70,167 1,4713 72,401 1,4768 74,599 1,4823 76,763 1,4878 78,892 1,4659 70,208 1,4714 72,441 1,4769 74,639 1,4824 76,802 1,4879 78,931 1,4880 78,969 1,4920 80,497 1,4960 82,007 1,5000 83,500 1,5040 84,976 1,4881 79,008 1,4921 80,534 1,4961 82,044 1,5001 83,537 1,5041 85,013 1,4882 79,046 1,4922 80,572 1,4962 82,082 1,5002 83,574 1,5042 85,049 1,4883 79,084 1,4923 80,610 1,4963 82,119 1,5003 83,611 1,5043 85,086 1,4884 79,123 1,4924 80,648 1,4964 82,157 1,5004 83,648 1,5044 85,123 1,4885 79,161 1,4925 80,686 1,4965 82,194 1,5005 83,685 15 045 85,159 1,4886 79,199 1,4926 80,724 1,4966 82,232 1,5006 83,722 1,5046 85,196 1,4887 79,238 1,4927 80,762 1,4967 82,269 1,5007 83,759 1,5047 85,233 1,4888 79,276 1,4928 80,800 1,4968 82,307 1,5008 83,796 1,5048 85,269 1,4889 79,314 1,4929 80,838 1,4969 82,344 1,5009 83,833 1,5049 85,306 1,4890 79,353 1,4930 80,876 1,4970 82,381 1,5010 83,870 1,5050 85,343 1,4891 79,391 1,4931 80,913 1,4971 82,419 1,5011 83,907 1,5051 85,379 1,4892 79,429 1,4932 80,951 1,4972 82,456 1,5012 83,944 1,5052 85,416 1,4893 79,468 1,4933 80,989 1,4973 82,494 1,5013 83,981 1,5053 85,452 1,4894 79,506 1,4934 81,027 1,4974 82,531 1,5014 84,018 1,5054 85,489 1,4895 79,544 1,4935 81,065 1,4975 82,569 1,5015 84,055 1,5055 85,525 1,4896 79,582 1,4936 81,103 1,4976 82,606 1,5016 84,092 1,5056 85,562 1,4897 79,620 1,4937 81,140 1,4977 82,643 1,5017 84,129 1,5057 85,598 1,4898 79,659 1,4938 81,178 1,4978 82,681 1,5018 84,166 1,5058 85,635 1,4899 79,697 1,4939 81,216 1,4979 82,718 1,5019 84,203 1,5059 85,672 1,4900 79,735 1,4940 81,254 1,4980 82,755 1,5020 84,240 1,5060 85,708 1,4901 79,773 1,4941 81,291 1,4981 82,793 1,5021 84,277 1,5061 85,744 1,4902 79,811 1,4942 81,329 1,4982 82,830 1,5022 84,314 1,5062 85,781 1,4903 79,850 1,4943 81,367 1,4983 82,867 1,5023 84,351 1,5063 85,817 1,4904 79,888 1,4944 81,405 1,4984 82,905 1,5024 84,388 1,5064 85,854 1,4905 79,926 1,4945 81,442 1,4985 82,942 1,5025 84,424 1,5065 85,890 1,4906 79,964 1,4946 81,480 1,4986 82,979 1,5026 84,461 1,5066 85,927 1,4907 80,002 1,4947 81,518 1,4987 83,016 1,5027 84,498 1,5067 85,963 1,4908 80,040 1,4948 81,555 1,4988 83,054 1,5028 84,535 1,5068 86,000 1,4909 80,078 1,4949 81,593 1,4989 83,091 1,5029 84,572 1,5069 86,036 1,4910 80,116 1,4950 81,631 1,4990 83,128 1,5030 84,609 1,5070 86,072 1,4911 80,154 1,4951 81,668 1,4991 83,165 1,5031 84,645 1,5071 86,109 1,4912 80,192 1,4952 81,706 1,4992 83,202 1,5032 84,682 1,5072 861,45 1,4913 80,231 1,5953 81,744 1,4993 83,240 1,5033 84,719 1,5073 86,182 1,4914 80,269 1,4954 81,781 1,4994 83,277 1,5034 84,756 1,5074 86,218 1,4915 80,307 1,4955 81,819 1,4995 83,314 1,5035 84,792 1,5075 86,254 1,4916 80,345 1,4956 81,856 1,4996 83,351 1,5036 84,829 1,5076 86,291 1,4917 80,383 1,4957 81,894 1,4997 83,388 1,5037 84,866 1,5077 86,327 1,4918 80,421 1,4958 81,932 1,4998 83,425 1,5038 84,903 1,5078 86,363 1,4919 80,459 1,4959 81,969 1,4999 83,463 1,5039 84,939 1,5079 86,399 ΜΕΘΟΔΟΣ 4 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΟΝΤΩΝ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΙΜΒΕΡΤΟΣΑΚΧΑΡΟ (Μέθοδος τοῦ Ἰνστιτούτου τοῦ Βερολίνου) 1.   Άντικείμενο καί πεδίο ἐφαρμογῆς Ή μέθοδος ἑπιτρέπει τόν προσδιορισμό τῆς περιεκτικότητας σέ ἀνάγοντα σάκχαρα, ἐκφρασμένα σέ ἰμδερτοσάκχαρο στήν ἡμίλευκη ζάχαρη. 2.   Ὁρισμός Τά ἀνάγοντα σάκχαρα, ἐκφρασμένα σέ ἰμβερτοσάκχαρο, προσδιορίζονται μέ τήν κατωτέρω μέθοδο. 3.   Ἀρχή Ἀναγωγή ἑνός διαλύματος χαλκοῦ (II) μέ ἕνα διάλυμα ἀναγόντων σακχάρων. Τό ὀξείδιο τοῦ χαλκοῦ (Ι) πού σχηματίζεται ὀξειδώνεται μέ διάλυμα ἰωδίου τοῦ ὁποίου προσδιορίζεται ἡ περίσσεια μέ ἐπανογκομέτρηση μέ τιτλοδοτημένο διάλυμα θειοθειϊκοῦ νατρίου. 4.   Ἀντιδραστήρια 4.1.   Διάλυμα χαλχοῦ II (διάλυμα Müller) 4.1.1. Διαλύονται 35 g θειϊκοῦ χαλκοῦ (II) μέ πέντε μόρια νεροῦ (CuSO4.5H20) σέ 400 ml νερό πού βράζει. Τό διάλυμα στή συνέχεια ψύχεται. 4.1.2. Διαλύονται 173 g τρυγικοῦ καλιονατρίου μέ τέσσερα μόρια νερό (ἅλας τοῦ Rochelle ἤ τοῦ Seignette (KNaC4H4O6.4H2O) καί 68 g ἄνυδρου ἀνθρακικοῦ νατρίου σέ 500 ml νερό πού βράζει. Στή συνέχεια τό διάλυμα ψύχεται. 4.1.3. Τά δύο διαλύματα (4.1.1 καί 4.1.2) ἀναμειγνύονται σέ ὀγκομετρική φιάλη τοῦ 1 λίτρου καί συμπληρώνονται μέχρις ὄγκου 1 000 ml μέ νερό. Προστίθενται 2 g ἐνεργοῦ ἄνθραχα, ἀναδεύονται, ἀφήνονται νά ἠρεμήσουν γιά πολλές ὧρες καί διηθοῦνται ἀπό ἐσκληρυμένο διηθητικό χαρτί ἤ διηθητική μεμβράνη. 4.2. Διάλυμα ὀξιχοῦ ὀξέος 5 mol/l. 4.3. Διάλυμα ἰωδίου0,01665 mol/l 4.4. Διάλυμα θειοθειϊκοῦ νατρίου0,0333 mol/l. 4.5. Διάλυμα ἀμύλου. Μεῖγμα 5 g διαλυτοῦ ἀμύλου σέ 30 ml νερό προστίθενται σέ 1 λίτρο νεροῦ πού βράζει. Ό βρασμός συνεχίζεται γιά τρία λεπτά, στή συνέχεια τό διάλυμα ἀφήνεται νά ψυχθεῖ, καί προστίθενται ἐνδεχομένως 10 mg ἰωδιούχου ὑδραργύρου (II) ὡς συντηρητικό. 5.   Ἐξοπλισμός 5.1. Κωνική φιάλη 300 ml, σιφώνια καί προχοΐδες ἀκριβείας. 5.2. 6.   Τρόπος ἐργασίας 6.1. Σέ κωνική φιάλη 300 ml φέρεται μία ποσότητα δείγματος (10 g ἤ λιγώτερο) πού δένπεριέχειπερισσότερο ἀπό 30 mg ἰμβερτοσακχάρου καί διαλύεται σέ 100 ml περίπου νερό. 6.2. Προηγουμένως γίνεται λευκό πείραμα μέ νερό. Ἡ διόρθωση αὐτή προσδιορίζεται γιά κάθε παρασκεύασμα διαλύματος χαλκοῦ (II) (4.1). Ὁ ἀριθμός αὐτός δέν πρέπει νά ὑπερβαίνει τό 0,1. 6.3. Γίνεται δοκιμή ἐν ψυχρῶ μέ τό ζαχαροῦχο διάλυμα ἀφήνοντας νά ἠρεμήσει σέ θερμοκρασία περιβάλλοντος ἐπί 10 λεπτά γιά νά δυνηθοῦν τυχόν παρευρισκόμενα ἀναγωγικά σώματα ὅπως τό διοξείδιο τοῦ θείου νά ἀντιδράσουν. 7.   Ἔκφραση ἀποτελεσμάτων 7.1.   Τύπος καί ὑπολογισμός τῶν ἀποτελεσμάτων Ὅγκος τοῦ διαλύματος ἰωδίου πού χορηγεῖται: Ό ἀριθμός τῶν ml τοῦ διαλύματος ἰωδίου 0,1665 mol/l πού προστίθενται σἑ περίσσεια μεῖον τόν ἀριθμό τῶν ml τοῦ διαλύματος θειοθειϊκοῦ νατρίου 0,0333 mol/l πού χρησιμοποιεῖται γιά τήν ὀγκομέτρηση. Ό ἀνωτέρω ὄγκος διορθοῦται δι᾽ ἀφαιρέσεως τῶν κατωτέρω ποσῶν: 7.1.1. Ἀριθμός τῶν ml πού χρησιμοποιοῦνται στό λευκό πείραμα πού γίνεται προηγουμένως μἑ τό νερό (6.2). 7.1.2. Ἀριθμός τῶν ml πού χρησιμοποιοῦνται στή δοκιμή ἐν ψυχρῶ μέ τό ζαχαροῦχο διάλυμα (6.3). 7.1.3. 2 ml προκειμένου νά ληφθεῖ ὑπόψη ἡ ἀναγωγική δράση 10 g σακχαρόζης ἤ μιά κατ᾽ ἀναλογία ποσότητα ἐάν τό δοκίμιο εἶναι κάτω τῶν 10 g (διόρθωση γιά τή σακχαρόζη). V1 = ἀριθμός τῶν ml τοῦ διαλύματος ἰωδίου 0,01665 mol/l (4.3) μετά τή διόρθωση, mo = μᾶζα, σέ γραμμάρια, τοῦ δοκιμίου. 7.2.   Ἐπαναληψιμότητα Ἡ διαφορά μεταξύ τῶν ἀποτελεσμάτων δύο παραλλήλων προσδιορισμῶν, πού γίνονται ταυτόχρονα, ὑπό τίς ἴδιες συνθῆκες, ἀπό τόν ἴδιο ἀναλυτή καί στό ἴδιο δεῖγμα, δέν πρέπει νά ὑπερβαίνει τά 0,02 g γιά 100 g δείγματος. ΜΕΘΟΔΟΣ 5 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΟΝΤΩΝ ΣΑΚΧΑΡΩΝ, ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΙΜΒΕΡΤΟΣΑΚΧΑΡΟ (Μέθοδος τῶν Κnight καί Allen) 1.   Ἀντικείμενο καί πεδίο ἐφαρμογῆς Ἡ μέθοδος ἐπιτρέπει τόν προσδιορισμό τῆς περιεκτικότητος σέ ἰμβερτοσάκχαρο: — τῆς ζάχαρης ἤ τῆς λευκῆς ζάχαρης, — τῆς ὑπέρλευκης ζάχαρης. 2.   Ὁρισμός Τά ἀνάγοντα σάκχαρα, ἐκφρασμένα σέ ἰμβερτοσάκχαρο, προσδιορίζονται μέ τήν κατωτέρω περιγραφόμενη μέθοδο. 3.   Ἀρχή Ἀντιδραστήριο μέ χαλκό (II) προστίθεται σέ περίσσεια στό διάλυμα γιά ἀνάλυση μέ ἀποτέλεσμα τήν ἀναγωγή τοῦ χαλκοῦ. Ἡ ποσότητα πού δέν ἀνάγεται έπανογκομετρεῖται μέ τήν βοήθεια διαλύματος ΕDTΑ. 4.   Ἀντιδραστήρια 4.1. Διάλυμα αἰθυλενοδιαμινοτετραοξικοῦ ὀξέος (δινάτριο ἂλας) (ΕDTΑ), 0,0025 mol/l: 0,930 EDTA διαλύονται σέ νερό καί συμπληρώνονται μέχρις ὄγκου 1 000 ml μέ νερό. 4.2. Διάλυμα δείκτη μονρεξιδίου: Προστίθενται 0,25 g μουροξίδιο σέ 50 ml νερό καί ἀναμειγνύονται μέ 20 ml ὑδατικοῦ διαλύματος κυανοῦ τοῦ μεθυλενίου περιεκτικότητος 0,2 g/100 ml. 4.3. Ἀλκαλικό ἀντιδραστήριο μέ χαλχό: 25 g ἄνυδρου ἀνθρακικοῦ νατρίου καί 25 g τρυγικοῦ καλιονατρίου μέ τέσσερα νερά διαλύονται σέ 600 ml περίπου νερό πού περιέχει 40 ml ὑδροξειδίου τοῦ νατρίου 1 mol/l. Διαλύονται 6 g θειϊκοῦ χαλκοῦ (II) μέ πέντε μέρη νεροῦ σέ 100 ml περίπου νερό καί προστίθενται στό διάλυμα τῶν τρυγικῶν. Τό ὅλο συμπληροῦται μέχρις ὅγκου 1 000 ml μέ νερό. 4.4. Πρότυπο διάλυμα ἰμβερτοσακχάρου: Σέ ὀγκομετρική φιάλη 250 ml, διαλύονται 23,75 g καθαρῆς σακχαρόζης (4.5) σἑ 120 ml περίπου νερό, προστίθενται 9 ml ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος (p -1,16) καί ἀφήνονται σέ ἠρεμία σέ θερμοκρασία περιβάλλοντος ἐπί ὀκτώ ήμέρες. Τό διάλυμα συμπληροῦται μέχρις ὄγκου 250 ml καί ἐλέγχεται ἐάν ἔγινε ἡ ὑδρόλυση μέ ἀνάγνωση στό σακχαρόμετρο μέσα σέ σωλῆνα 200 mm. Θά πρέπει νά ληφθεῖ μία τιμή —11,80 ±0,05o S (βλέπε σημεῖο 8). Μέ τή βοήθεια σιφωνίου, μεταφέρονται 200 ml τοῦ διαλύματος αὐτοῦ σέ ὀγκομετρική φιάλη τῶν 2 000 ml. Ἀραιώνονται μέ νερό καί ἀναδεύοντας συνεχῶς (γιά νά ἀποφευχθεῖ ἐνδεχομένη τοπική ὑπερβολική ἀλκαλικότητα) προστίθενται 71,4 ml ὑδροξειδίου τοῦ νατρίου 1 mol/l περιέχοντα 4 g βενζοϊκοῦ ὀξέος (βλέπε σημεῖο 8). 4.5. Καθαρή σακχαρόζη: Δεῖγμα καθαρῆς σακχαρόζης μέ περιεκτικότητα σέ ἰμβερτοσάκχαρο κάτω τοῦ 0,001 g/100 g. 5.   Ἐξοπλισμός 5.1. Δοκιμαστικός σωλήνας 150 × 20 mm. 5.2. Κάψα ἀπό ἄσπρη πορσελάνη. 5.3. Ἀναλυτικός ζυγός ἀκριβείας 0,1 mg. 6.   Τρόπος ἐργασίας 6.1. Διαλύονται στό δοκιμαστικό σωλήνα (5.1) 5 g τῆς πρός ἀνάλυση ζάχαρης σέ 5 ml νερό. Προστίθενται 2 ml ἀντιδραστηρίου μέ χαλκό (4.3.) καί ἀναμειγνύονται. Ό σωλήνας βυθίζεται μέσα σέ ζέον ὑδρόλουτρο ἐπί πέντε λεπτά καί στή συνέχεια ψύχεται μέ κρύο νερό. 6.2. Τό διάλυμα μεταφέρεται ποσοτικά σέ μιά κάψα ἐξατμίσεως (5.2.), ἐκπλένοντας τό δοκιμαστικό σωλήνα μέ μερικά ml νερό. Προστίθενται 3 σταγόνες δείκτη (4.2) καί τό διάλυμα ὀγκομετρεῖται μέ τή βοήθεια διαλύματος ΕDΤΑ (4.1). Ἔστω Vo ὁ ἀριθμός τῶν ml ΕDΤΑ πού χρησιμοποιήθηκαν γιά τήν ὀγκομέτρηση. 6.3. Χαράσεται μία καμπύλη ἀναφορᾶς μέ προσθήκη γνωστῶν ποσοστήτων ἰμβερτοσακχάρου (σάν διάλυμα 4.4 κατάλληλα ἀραιωμένο) σέ 5 g σακχαρόζης (4.5) καί προστίθεται ἀρκετό ψυχρό νερό οὕτω ὥστε νά προστεθοῦν 5 ml διαλύματος. Σημειώνονται οἱ τιμές τῆς ὀγκομετρήσεως (σέ ml) ἀνάλογα μέ τό ἐπί τοῖς ἑκατό ποσοστό ἰμβερτοσακχάρου προοτεθέντος στά 5 g σακχαρόζης: Ἡ καμπύλη πού προκύπτει παρουσιάζει μιά εὐθεῖα γραμμή πού ἀντιστοιχεῖ σέ 0,001 - 0,019 g ἰμβερτοσακχάρου, γιά 100 g δείγματος. 7.   Ἔκφραση ἀποτελεσμάτων 7.1.   Ὑπολογισμός τῶν ἀποτελεσμάτων Εὑρίσκεται ἀπό τήν καμπύλη ἀναφορᾶς τό ἐπί τοῖς ἑκατό ποσοστό ἰμβερτοσακχάρου πού ἀντιστοιχεῖ στή τιμή VO ml ΕDΤΑ πού καταναλώθηκαν κατά τήν ἀνάλυση τοῦ δείγματος. 7.2. Γιά συγκεντρώσεις ἰμβερτοσακχάρου μεγαλύτερες ἀπό 0,017 g/100 g στό πρός ἀνάλυση δεῖγμα, ἡ ποσότητα τοῦ χρησιμοποιουμένου δείγματος κατά τήν ἐφαρμογή τοῦ τρόπου ἐργασίας (6.1) πρέπει νά ἐλαττώνεται κατάλληλα. Ἐν τούτοις τό πρός ἀνάλυση δεῖγμα συμπληρώνεται μέχρι τά 5 g μέ καθαρή σακχαρόζη (4.5). 7.3.   Ἐπαναληψιμότητα Ἡ διαφορά μεταξύ τῶν ἀποτελεσμάτων δύο παραλλήλων προσδιορισμῶν, πού γίνονται ταυτόχρονα, ὑπό τίς ἴδιες συνθῆκες, ἀπό τόν ἴδιο ἀναλυτή καί στό ἴδιο δεῖγμα, δἑν πρέπει νά ὑπερβαίνει τά 0,005 g ἀνά 100 g δείγματος. 8.   Παρατήρηση Γιά τήν μετατροπή σέ μοῖρες, διαιροῦμε διά τοῦ 2,889 (σωλῆνας ἀκριβείας 200 mm. Φωτεινή πηγή ἀποτελουμἑνη ἀπό μία λυχνία ἀτμῶν νατρίου. Θερμοκρασία τοῦ χώρου ὄπου βρίσκεται ή συσκευή πλησίον τῶν 20o C). ΜΕΘΟΔΟΣ 6 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ TΩΝ ΑΝΑΓΟΝΤΩΝ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΙΜΒΕΡΤΟΣΑΚΧΑΡΟ Η ΣΕ D-ΓΑΥΚΟΖΗ (Μέθοδος Luff — Schoorl) 1.   Άντικείμενο καί πεδίο ἐφαρμογῆς Ή μέθοδος ἐπιτρέπει τόν προσδιορισμό: 1.1. Τῆς περιεκτικότητας σέ ἀνάγοντα σάκχαρα (ἐκφρασμένων σέ ἰμβερτοσάκχαρο): — τοῦ διαλύματος ζάχαρης, — τοῦ διαλύματος λευκῆς ζάχαρης, — τοῦ διαλύματος ἰμβερτοποιημένης ζάχαρης, — τοῦ διαλύματος ἰμβερτοποιημένης λευκῆς ζάχαρης, — τοῦ σιροπίου ἰμβερτοποιημένης ζάχαρης, — τοῦ σιροπίου ἰμβερτοποιημένης λευκῆς ζάχαρης. 1.2. Τῆς D-γλυκόζης ή ὁποία, ἀνηγμένη στήν ξηρά οὐσία, ἀντιπροσωπεύει τό ἰσοδύναμο σέ δεξτρόζη: — τοῦ σιροπίου γλυκόζης, — τοῦ ἀφυδατωμένου σιροπίου γλυκόζης. 1.3. Τῆς δεξτρόζης (D-γλυκόζης): — τῆς ἔνυδρης δεξτρόζης, — τῆς άνυδρης δεξτρόζης. 2.   Ὁρισμός Ἀνάγοντα σάκχαρα ἐκφρασμένα σέ ἰμβερτοσάκχαρο, D-γλυκόζη ἤ ἰσοδύναμο δεξτρόζης: Περιεκτικότητα σέ ἀνάγοντα σάκχαρα ἐκφρασμένη σέ ἰμβερτοσάκχαρο, D-γλυκόζη ἤ ἰσοδύναμο δεξτρόζης καί προσδιοριζόμενη μέ τήν μέθοδο, ἡ ὁποία περιγράφεται κατωτέρω. 3.   Ἀρκή Τό διάλυμα, διαυγασμένο ἐφόσον χρειάζεται, στό όποῖο βρίσκονται τά ἀνάγοντα σάκχαρα, φέρεται σέ βρασμό κάτω ἀπό καθορισμένες συνθῆκες, παρουσία διαλύματος χαλκοῦ (II). Τό τελευταῖο αὐτό διάλυμα ἀνάγεται μερικῶς σέ χαλκό (I). Ἡ περίσσεια τοῦ χαλκῦ (II) προσδιορίζεται ἰωδιομετρικῶς. 4.   Ἀντιδραστήρια 4.1. Διάλυμα Carrez I: διαλύονται σέ νερό 21,95 g ὀξικοῦ ψευδαργύρου μέ δύο μόρια νεροῦ, Zn(CH3COO)2.2H2O ἤ 24 g ὀξικοῦ ψευδαργύρου μέ τρία μόρια νεροῦ Zn(CH3COO)2.3H2O καί 3 ml glacial ὀξικό ὀξύ. Συμπληρώνεται μέχρις ὄγκου 100 ml μέ νερό. 4.2. Διάλυμα Carrez II: διαλύονται σέ νερό 10,6 g σιδηροκυανιούχου καλίου μέ τρία μόρια νεροῦ K4[Fe(CN)6].3H2O. Συμπληρώνονται μέχρις ὄγκου 100 ml μέ νερό. 4.3. Ἀντιδραστήριο κατά Luff-Schoorl: παρασκευάζονται τά ἀκόλουθα διαλύματα: 4.3.1. Διάλυμα θειϊκοῦ χαλκῦ (II): Διαλύονται 25 g θειϊκοῦ χαλκῦ (II) μέ πέντε μόρια νεροῦ, CuSO4.5H2O, ἀπηλλαγμένα σιδήρου, σέ 100 ml νερό. 4.3.2. Διάλυμα κιτρικοῦ ὀξέος: Διαλύονται 50 g μονο-ενύδρου κιτρικοῦ ὀξέος, C6H8O7.H2O, σέ 50 g νερό. 4.3.3. Διάλυμα ἀνθρακικοῦ νατρίου: Σέ ὀγκομετρική φιάλη τοῦ 1 λίτρου διαλύονται 143,8 g ἀνύδρου ἀνθρακικοῦ νατρίου σέ 300 ml περίπου θερμό νερό. Ἀφήνεται νά ψυχθεῖ. 4.3.4. Τό διάλυμα τοῦ κιτρικοῦ ὀξέος (4.3.2) ἀποχέεται, ἀναδεύοντας συνεχῶς μέ προσοχή, μέσα στό διάλυμα τοῦ ἀνθρακικοῦ νατρίου (4.3.3). Ἡ ἀνάδευση συνεχίζεται μέχρι νά παύσουν νά ἑκλύονται ἀέρια. Προστίθεται στή συνέχεια τό διάλυμα τοῦ θειϊκοῦ χαλκῦ (II) (4.3.1) καί συμπληρώνεται μέχρις ὄγκου 1 000 ml μέ νερό. Τό προκύπτον διάλυμα ἀφήνεται σέ ἠρεμία ἐπί μία νύκτα καί, ἐάν εἶναι ἀναγκαῖο, διηθεῖται. Ό τίτλος τοῦ προκύπτοντος ἀντιδραστηρίου ἐλέγχεται σύμφωνα μέ τό σημεῖο 6.1 (Cu 0,1 mol/l, Na2CO3 1 mol/l). 4.4. Διάλυμα θειοθειϊκοῦ νατρίου0,1 mol/l 4.5. Διάλυμα ἀμύλου. Μϊγμα 5 g διαλυτοῦ ἀμύλου μέ 30 ml νερό προστίθεται σέ 1 λίτρο ζέοντος νερού, τό ὅλον ἀφήνεται σέ βρασμό ἐπί τρία λεπτά, ψύχεται καί προστίθενται ἐνδεχομένως 10 mg ἰωδιούχου ύδραργύρου (II) ώς συντηρητικό. 4.6. Θειϊκό ὀξύ 3 mol/l. 4.7. Διάλυμα ἰωδιούχου καλίου 30% (m/v). 4.8. Κόκκοι ἐλαφρόπετρας βρασμένοι σέ ὐδροχλωρικό ὀξύ, ἐκπλυμένοι μέ νερό μέχρις ἐξαφανίσεως τῆς ὀξίνου ἀντιδράσεως καί ξηραμένοι. 4.9. Ἰσοπεντανόλη 4.10. Ὑδροξείδιο τοῦ νατρίου0,1 mol/l. 4.11. Ὑδροχλωρικό ὀξύ 0,1 mol/l. 4.12. Διάλυμα φαινολοφθαλεΐνης σέ αἰθανόλη 1% (m/v). 5.   Ἐξοπλισμός 5.1. Κωνική φιάλη τῶν 300 ml, μέ κατακόρυφο ψυκτῆρα. 5.2. 6.   Τρόπος ἐργασίας 6.1.   Ἒλεγχος τοῦ ἀντιδραστηρίου Luff-Schoorl (4.3). 6.1.1. Σέ 25 ml ἀντιδραστηρίου Luff-Schoorl (4.3) προστίθενται 3 g ἰωδιούχου καλίου καί 25 ml θειϊκοῦ ὀξέος 3 mol/l (4.6). Τό προκύπτον διάλυμα τιτλοδοτεῑται μέ διάλυμα θειοθειϊκοῦ νατρίου 0,1 mol/l (4.4) παρουσία διαλύματος ἀμύλου (4.5) πού εἰσάγεται πρός τό τέλος τῆς τιτλοδοτήσεως. Ἡ ποσότητα τοῦ θειοθειϊκοῦ νατρίου 0,1 mol/l πού χρησιμοποιεῖται πρέπει νά εἶναι 25 ml. 6.1.2. Σέ ὀγκομετρική φιάλη 100 ml φέρονται 10 ml ἀντιδραστηρίου πού ἒχουν ληφθεῑ μέ σιφώνιο καί συμπληρώνονται μέχρι τή χαραγή μέ νερό. 6.1.3. Ὀγκομετροῦνται μέ ὐδροχλωρικό ὀξύ 0,1 mol/l (4.11) παρουσία φαινολοφθαλεΐνης (4.12) 10 ml ἀραιωμένου ἀντιδραστηρίου (6.12). Τό ἰσοδύναμο σημεῖο ἐπισημαίνεται ἀπό τήν ἐξαφάνιση τοῦ ἰώδους χρώματος. Ή ποσότητα τοῦ χρησιμοποιουμένου ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος 0,1 mol/l (4.10) πρέπει νά εἶναι ἀπό 6 ἕως 7,5 ml. 6.1.4. Τό ἀντιδραστήριο Luff-Schoorl πρέπει νά ἔχει pΗ στούς 20o C μεταξύ 9,3 καί 9,4. 6.2.   Διαλυτοποίηση 6.2.1. Ζυγίζονται μέ προσέγγιση 0,1 mg, 5 δείγματα καί φέρονται σέ ὀγκομετρική φιάλη 250 ml. Προστίθενται 200 ml νερό. Ἐάν εἶναι ἀναγκαῖο, τό διάλυμα διαυγάζεται μέ προσθήκη διαδοχικῶς 5 ml διαλύματος Carrez I (4.1) καί 5 ml διαλύματος Carrez II (4.2). Μετά ἀπό κάθε προσθήκη τό διάλυμα ἀναδεύεται. Συμπληρώνεται μέχρις ὄγκου 250 ml μέ νερό. Ἀνακατεύεται καί ἐάν εἶναι ἀναγκαῖο διηθεῖται. 6.2.2. Τό διάλυμα 6.2.1 ἀραιώνεται ἔτσι ὤστε 25 ml τοῦ διαλύματος νά περιέχουν τό λιγώτερο 15 mg καί τό περισσότερο 60 mg ἀναγόντων σακχάρων ἐκφρασμένων σέ γλυκόζη. 6.3.   Ὀγχομέτρηση χατά Luff-Schoorl Λαμβάνονται μέ σιφώνιο 25 ml τοῦ ἀντιδραστηρίου κατά Luff-Schoorl (4.3) καί φέρονται μέ κωνική φιάλη 300 ml (5.1). Προστίθενται 25 ml, λαμβανόμενα μέ σιφώνιο, τοῦ διαλύματος ζαχάρεως, τό ὁποῖο ἔχει ἐνδεχομένως διαυγασθεῖ (6.2.2). Προστίθενται δύο κόκκοι ἐλαφρόπετρας (4.8). Ή κωνική φιάλη τοποθετεῖται ἀμέσως, ἐφοδιασμένη μέ κατακόρυφο ψυκτῆρα, πάνω σέ πλέγμα ἀμιάντου πού φέρει ἄνοιγμα μέ διάμετρο ἴση μέ ἐκείνη τοῦ πυθμένα τῆς κωνικῆς φιάλης. Μέσα σέ διάστημα δύο λεπτῶν περίπου τό ὑγρό φέρεται σέ βρασμό. Ἀπό τήν στιγμή αὐτή, ὁ βρασμός συνεχίζεται ἤπια γιά δέκα λεπτά ἀκριβῶς. Τό διάλυμα ψύχεται ἀμέσως μέ κρύο νερό καί μετά πέντε λεπτά περίπου, ὀγκομετρεῖται ὡς ἀκολούθως: Προστίθενται 10 ml διαλύματος ἰωδιούχου καλίου (4.7) καί ἀμέσως μετά καί μέ προσοχή (ἐξ αἰτίας τοῦ κινδύνου σχηματισμοῦ ἄφθονου ἀφροῦ), 25 ml θειϊκοῦ ὀξέος 3 mol/l (4.6). Ὀγκομετρεῖται στή συνέχεια μέ διάλυμα θειοθειϊκοῡ νατρίου 0,1 mol/l (4.4) μέχρι νά ἐμφανισθεῖ μία ἀσθενής κίτρινη χροιά, προστίθενται μερικά ml διαλύματος ἀμύλου (4.5) καί ἡ ὀγκομέτρηση συνεχίζεται μέχρι νά ἐξαφανισθεῖ τό μπλέ χρῶμα. Πραγματοποιεῖται λευκό πείραμα ἀντικαθιστῶντας τά 25 ml τοῦ σακχαρούχου διαλύματος (6.2.2) μέ 25 ml νερό. 7.   Ἔκφραση τῶν ἀποτελεσμάτων 7.1.   Ὑπολογισμός τῶν ἀποτελεσμάτων Εύρίσκονται, μέ τή βοήθεια τοῦ κατωτέρω πίνακα, τά mg γλυκόζης ἤ ἰμβερτοσακχάρου πού ἀντιστοιχοῡν στή διαφορά μεταξύ τῶν τιμῶν τῶν δύο ὀγκομετρήσεων, ἐκφρασμένων σέ ml θειοθειῖκοῦ νατρίου 0,1 mol/l (ἐάν χρειάζεται πραγματοποιεῖται ή εὕρεση τῆς ἀντιστοιχίας ἀναλογικά). Τό ἀποτέλεσμα ἐκφράζεται σέ % (m/m) ἰμβερτοσακχάρου ἤ D-γλυκόζης ἀνηγμένης ἐπί ξηρᾶς οὐσίας. 7.2   Ἐπαναληψιμότητα Ή διαφορά μεταξύ τῶν ἀποτελεσμάτων δύο παραλλήλων ὀγκομετρήσεων, πού πραγματοποιοῦνται ταυτόχρονα, ύπό τίς ἴδιες συνθῆκες, ἀπό τόν ἴδιο ἀναλυτή καί στό ἴδιο δεῖγμα, δέν πρέπει νά ὐπερβαίνει τά 0,2 ml. 8.   Παρατήρηση 8.1. Δυνατόν νά συνιστᾶται νά προστίθεται, πρίν ἀπό τήν ὀξίνηση μέ τό θειϊκό ὀξύ, 1 ml περίπου ἰσοπεντανόλης (4.9), γιά νά ἀποφεύγεται ὁ σχηματισμός ἀφροῦ. Na2S2O3 Γλυκόζη, φρουκτόζη, ἰμβερτοσάκχαρο ml mg Διαφορά 1 2,4 2 4,8 2,4 3 7,2 2,4 4 9,7 2,5 5 12,2 2,5 6 14,7 2,5 7 17,2 2,5 8 19,8 2,6 9 22,4 2,6 10 25,0 2,6 11 27,6 2,6 12 30,3 2,7 13 33,0 2,7 14 35,7 2,7 15 38,5 2,8 16 41,3 2,8 17 44,2 2,9 18 47,1 2,9 19 50,0 2,9 20 53,0 3,0 21 56,0 3,0 22 59,1 3,1 23 62,2 3,1 ΜΕΘΟΔΟΣ 7 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΟΝΤΩΝ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΙΜΒΕΡΤΟΣΑΚΧΑΡΟ (Μέθοδος σταθεροῦ ὄγκου Lane καί Εynon) 1.   Ἀντικείμενο καί πεδίο ἐφαρμογῆς Ἡ μέθοδος αὐτή ἐπιτρέπει τόν προσδιορισμό τῶν ἀναγόντων σακχάρων, ἐκφρασμένων σέ ίμβερτοσάκχαρο: — τοῦ διαλύματος ζάχαρης, — τοῦ διαλύματος λευκῆς ζάχαρης, — τοῦ διαλύματος ἰμβερτοποιημένης ζάχαρης, — τοῦ διαλύματος ἰμβερτοποιημένης λευκῆς ζάχαρης, — τοῦ σιροπίου ἰμβερτοποιημένης ζάχαρης, — τοῦ σιροπίου λευκῆς ἰμβερτοποιημένης ζάχαρης. 2.   Ὁρισμός Ἀνάγοντα σάκχαρα ἐκφρασμένα σέ ἰμβερτοσάκχαρο· ἡ περιεκτικότητα σέ ἀνάγοντα σάκχαρα ὅπως αὐτή προσδιορίζεται μέ τή μέθοδο πού περιγράφεται κατωτέρω. 3.   Ἀρχή Τό πρός ἀνάλυση διάλυμα τιτλοδοτεῖται στό σημεῖο ζέσεως σέ σχέση μέ καθορισμένο ὄγκο ἀντιδραστηρίου Fehling, χρησιμοποιουμένου ὡς δείκτου τοῦ κυανοῦ τοῦ μεθυλενίου. 4.   Ἀντιδραστήρια 4.1.   Ἀντιδραστήρια Fehling 4.1.1. Διάλυμα Α: 4.1.2. Διάλυμα Β: 4.2. Ὑδροξείδιο τοῦ νατρίου 1 mol/l. 4.3. Πρότυπο διάλυμα ἰμβερτοσαχχάρου: Σέ ὀγκομετρική φιάλη 250 ml διαλύονται 23,75 g καθαρῆς σακχαρόζης σέ 120 ml περίπου νερό, προστίθενται 9 ml ὑδροχλωρικοῦ ὀξέως (p -1,16) καί ἀφήνονται σέ ἠρεμία σέ θερμοκρασία περιβάλλοντος ἐπί ὀκτώ ἡμέρες. Τό διάλυμα συμπληρώνεται μέχρις ὄγκου 250 ml καί ἐλέγχεται ἡ ὑδρόλυση μέ ἀνάγνωση στό σακχαρό-μετρο σέ σωλῆνα 200 mm. Ἡ τιμή πού πρέπει νά ληφθεῖ εἶναι — 11,80±0,05o S (βλέπε σημεῖο 8). Μέ τή βοήθεια σιφωνίου, μεταφέρονται 200 ml τοῦ διαλύματος αὐτοῦ σέ ὀγκομετρική φιάλη 2 000 ml. Ἀραιοῦνται μέ νερό καί ἀναταράσσοντας συνεχῶς (γιά νά ἀποφευχθεῖ τυχόν ὑπερβολική τοπική ἀλκαλικότητα) προστίθενται 71,4 ml ὑδροξειδίου τοῦ νατρίου 1 mol/l (4.2) περιέχοντας 4 g βενζοϊκοῦ ὀξέος (βλέπε σημεῖο 8). 4.4. Διάλυμα χυανοῦ τοῦ μεθυλενίου 1 g/100 ml. 5.   Ἐξοπλισμός 5.1. Στενόλαιμη φιάλη 500 ml. 5.2. Προχοΐδα τῶν 50 ml μέ στρόφιγγα, βαθμολογημένη ἀνά 0,05 ml. 5.3. Σιφώνια τῶν 20, 25 καί 50 ml βαθμολογημένα. 5.4. Ὀγχομετριχές φιάλες τῶν 250, 1 000 καί 2 000 ml. 5.5. Διάταξη θερμάνσεως πού ἐπιτρέπει τήν διατήρηση τοῦ βρασμοῦ ὑπό τίς συνθῆκες πού περιγράφονται στό σημεῖο 6.1 καί τήν παρατήρηση τῆς ἀλλαγῆς τοῦ χρώματος στό τελικό σημεῖο χωρίς νά χρειάζεται νά ἀπομακρυνθεῖ ἡ φιάλη (5.1) ἀπό τήν πηγή θερμότητος. 5.6. Χρονόμετρο διεκνύον τόν χρόνο τουλάχιστον μέ ἀκρίβεια δευτερολέπτου. 6.   Τρόπος ἐργασίας 6.1.   Τιτλοδότηση τοῦ ἀντιδραστηρίου Fehling 6.1.1. Φέρονται κατά σειρά, μέ τή βοήθεια σιφωνίου (5.3), 50 ml τοῦ διαλύματος Β (4.1.2) καί 50 ml τοῦ διαλύματος Α (4.1.1) σέ καθαρό καί ξηρό ποτήριο ζέσεως. Ἀναμειγνύονται καλῶς. 6.1.2. Ἡ προχοΐδα ἐκπλύνεται καί πληροῦται μέ τό πρότυπο διάλυμα ἰμβερτοσακχάρου περιεκτικότητος 0,25 g/100 ml (4.3). 6.1.3. Μέ τή βοήθεια σιφωνίου φέρεται σέ ὀγκομετρική φιάλη 500 ml (5.1) ποσότητα 20 ml τοῦ μείγματος τῶν διαλυμάτων Α καί Β (6.1.1). Προστίθενται 39 ml τοῦ διαλύματος ἰμβερτοσακχάρου πού περιέχονται στήν προχοΐδα, προστίθεται μικρή ποσότητα κόκκων ἐλαφρόπετρας καί τό περιεχόμενο τῆς φιάλης ἀναμειγνύεται ἀνακινώντας ἠπίως. 6.1.4. Ἡ φιάλη καί τό περιεχόμενό της φέρεται σέ βρασμό καί ἀφήνεται νά βράζει γιά δύο λεπτά ἀκριβῶς. Ἡ φιάλη δέν πρέπει νά ἀπομακρύνεται ἀπό τήν πηγή θερμότητας καθ᾿ ὅλο τό ὑπόλοιπο τῆς ἐργασίας οῦτε νά παύσει νά βράζει. 6.1.5. Συνεχίζεται ἡ τιτλοδότηση προσθέτοντας ἀπό τήν προχοΐδα τό πρότυπο διάλυμα ἰμβερτοσακχάρου κατά μικρές ποσότητες κατ᾿ ἀρχή 0,2 ml, κατόπιν 0,1 ml καί τέλος κατά σταγόνες μέχρις ὅτου ἐπιτευχθεῖ τό τελικό σημεῖο, δηλαδή μέχρις ἐξαφανίσεως τοῦ κυανοῦ χρώματος πού δίδεται ἀπό τό κυανοῦν τοῦ μεθυλενίου. Τό διάλυμα πρέπει νά πάρει τότε κοκκινωπό χρῶμα συνοδευόμενο ἀπό ἐναιώρηση ὀξειδίου τοῦ χαλκοῦ (I). 6.1.6. Τό τελικό σημεῖο πρέπει νά ἐπιτυγχάνεται μέσα σέ 3 λεπτά ἀπό τήν ἀρχή τοῦ βρασμοῦ τοῦ διαλύματος. Ὁ τελικός ὄγκος V0 πρέπει νά βρίσκεται μεταξύ 39 καί 41 ml. Ἐάν ὁ ὄγκος αὐτός (V0) ξεπερνᾶ τά ὅρια αὐτά, προσαρμόζεται ἡ συγκέντρωση τοῦ χαλκοῦ τοῦ διαλύματος Α (4.1.1.) καί ἐπαναλαμβάνεται ἡ διαδικασία τῆς τιτλοδοτήσεως. 6.2.   Προετοιμασία τῶν πρός ἀνάλυση διαλυμάτων Τό πρός ἀνάλυση διάλυμα πρέπει νά εἶναι τέτοιας συγκεντρώσεως ῶστε νά περιέχει μεταξύ 250 καί 400 mg ἰμβερτοσακχάρου ἀνά 100 ml. 6.3.   Προκαταρκτική δοκιμή 6.3.1. Πρέπει νά πραγματοποιεῖται μιά προκαταρκτική δοκιμή ῶστε ἡ ποσότητα τοῦ νεροῦ πού πρέπει νά προστεθεῖ στά 20 ml τοῦ μείγματος τῶν διαλυμάτων Α καί Β νά εἶναι ἐπαρκής γιά νά ληφθεῖ τελικός ὄγκος 75 ml μετά τήν τιτλοδότηση. 6.3.2. Μετά τήν προσθήκη τοῦ διαλύματος τοῦ κυανοῦ τοῦ μεθυλαινίου, ἐάν τό κοκκινωπό χρῶμα ἐπιμένει, τό χρησιμοποιηθέν πρός ἀνάλυση διάλυμα εἶναι πολύ πυκνό. Στήν περίπτωση αὐτή ἡ δοκιμή ἐγκαταλείπεται καί ἀναλαμβάνεται νέα δοκιμή μέ ἕνα λιγότερο πυκνό πρός ἀνάλυση διάλυμα. 6.4.   Ἀνάλυση τοῦ διαλύματος 6.4.1. Μέ τή βοήθεια σιφωνίου φέρονται στή φιάλη 20 ml τοῦ ἀντιδραστηρίου Fehling καί ποσότητα νεροῦ καθοριζόμενη σύμφωνα μέ τό σημεῖο 6.3. 6.4.2. Προστίθεται μέ τή βοήθεια τῆς προχοΐδας ὁ εὑρεθείς ὄγκος τοῦ διαλύματος δείγματος (ὄπως προσδιορίζεται στό σημεῖο 6.3.) μεῖον 1 ml. Προστίθενται μερικοί κόκκοι ἐλαφρόπετρας, ἀνακινεῖται ἡ φιάλη γιά νά ἀναμειχθεῖ τό περιεχόμενο, φέρεται τό περιεχόμενο τῆς φιάλης σέ βρασμό καί ὀγκομετρεῖται ὅπως περιγράφεται στό σημεῖο 6.3. Τό τελικό σημεῖο πρέπει νά ἐπιτυγχάνεται μέσα σ' ἕνα λεπτό περίπου ἀπό τήν προσθήκη τοῦ διαλύματος τοῦ κυανοῦ τοῦ μεθυλενίου. Τελικός τίτλος: V1. 7.   Ἔκφραση τῶν ἀποτελεσμάτων 7.1.   Τύπος καί τρόπος ὑπολογισμοῦ Ἡ περιεκτικότητα σέ ἀνάγοντα σάκχαρα τοῦ δείγματος, ὑπολογιζομένη σέ ἰμβερτοσάκχαρο, δίνεται ἀπό τόν ἀκόλουθο τύπο: ἀνάγοντα σάκχαρα (ἐκφρασμένα σέ ἰμβεοτοσάκχαρο) = ὅπου: C = ἡ συγκέντρωση τοῦ διαλύματος τοῦ δείγματος σέ g ἀνά 100 ml. V0 = ὁ ὄγκος σέ ml τοῦ τιτλοδοτημένου διαλύματος ἰμβερτοσακχάρου πού χρησιμοποιήθηκε κατά τήν τιτλοδότηση, V1 = ὁ ὄγκος σέ ml τοῦ διαλύματος τοῦ δείγματος πού χρησιμοποιήθηκε γιά τήν ἀκριβή ἀνάλυση πού περιγράφεται στό σημεῖο 6.4.2., f = ὁ συντελεστής διορθώσεως πού χρησιμοποιήθηκε γιά νά ληφθεῖ ὑπόψη ἡ συγκέντρωση τῆς σακχαρόζης τοῦ διαλύματος τοῦ δείγματος. Οί τιμές ἐμφαίνονται στόν κατωτέρω πίνακα: Σακχαρόζη Συντελεστής διορθώοεως 0 1,000 0,5 0,982 1,0 0,971 1,5 0,962 2,0 0,954 2,5 0,946 3,0 0,939 3,5 0,932 4,0 0,926 4,5 0,920 5,0 0,915 5,5 0,910 6,0 0,904 6,5 0,898 7,0 0,893 7,5 0,888 8,0 0,883 8,5 0,878 9,0 0,874 9,5 0,869 10,0 0,864 Οἱ διορθώσεις γιά τίς διάφορες περιεκτικότητες σέ σακχαρόζη τοῦ διαλύματος τοῦ δείγματος μποροῦν νά ὑπολογίζονται ἀπό τόν πίνατκα ἀναλογικά. Σημείωση: Ἡ κατά προσέγγιση συγκέντρωση τῆς σακχαρόζης μπορεῖ νά βρεθεῖ ἀφαιρώντας τή συγκέντρωση τῶν διαλελυμένων στερεῶν πού ὀφείλεται στό ἰμβερτοσάκχαρο (ὑπολογίζοντας γιά τόν ὑπολογισμό αὐτό ὅτι f = 1) ἀπό τήν ὁλική συγκέντρωση σέ διαλελυμένα στερεά, ἐκφρασμένη σέ σακχαρόζη, καί λαμβανομένη ἀπό τόν δείκτη διαθλάσεως τοῦ διαλύματος μέ τή βοήθεια τῆς μεθόδου 3. 7.2.   Ἐπαναληψιμότητα Ἡ διαφορά μεταξύ τῶν ἀποτελεσμάτων δύο παραλλήλων προσδιορισμῶν πού πραγματοποιοῦνται ταυτόχρονα, ὑπό τίς αὐτές συνθῆκες, ἀπό τόν ἴδιο ἀναλυτή καί στό ἴδιο δεῖγμα, δέν πρέπει νά ὑπερβαίνει τό 1% τοῦ ἀριθμητικοῦ τους μέσου. 8.   Παρατήρηση Γιά τή μετατροπή σέ μοῖρες, διαιροῦμε διά τοῦ 2,889 (σωλῆνες ἀκριβείας 200 mm. Φωτεινή πηγή ἀποτελούμενη ἀπό λυχνία ἀτμῶν νατρίου. Θερμοκρασία τοῦ χώρου ὅπου βρίσκεται ἡ συσκευή πλησίον τῶν 20o C). ΜΕΘΟΔΟΣ 8 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΣΕ ΔΕΞΤΡΟΖΗ (Μέθοδος σταθερῆς ὀγκομετρήσεως Lane-Eynon) 1.   Ἀντικείμενο καί πεδίο ἐφαρμογῆς Ἡ μέθοδος αὐτή ἐπιτρέπει τόν προσδιορισμό τοῦ ἰσοδυνάμου σέ δεξτρόζη: — τοῦ σιροπίου γλυκόζης, — τοῦ ἀφυδατωμένου σιροπίου γλυκόζης, — τῆς ἔνυδρης δεξτρόζης, — τῆς ἄνυδρης δεξτρόζης. 2.   Ὁρισμός 2.1. «Ἀναγωγική ἰσχύς»: Περιεκτικότητα σέ ἀνάγοντα σάγχαρα, προσδιορισμένη μέ τή μέθοδο πού περιγράφηκε, ἐκφρασμένη σέ ἄνυδρη δεξτρόζη (D-γλυκόζη) καί ὑπολογισμένη σέ % (m/m) τοῦ δείγματος. 2.2. «Ἰσοδύναμο σέ δεξτρόζη»: Ἀναγωγική ἰσχύς, ὑπολογισμένη σέ % (m/m) ἀνηγμένη ἐπί ξηρᾶς οὐσίας. 3.   Ἀρχή Τό πρός ἀνάλυση διάλυμα ὀγκομετρεῖται ἐνῶ βράζει σέ σχέση με ἕναν καθορισμένο ὄγκο ἀντιδραστηρίου Fehling, ὑπό συνθῆκες ἀκριβῶς καθορισμένες, χρησιμοποιώντας σάν δείκτη τό κυανοῦν τοῦ μεθυλενίου. 4.   Ἀντιδραστήρια 4.1.   Ἀντιδραστήριο Fehling: 4.1.1. Διάλυμα Α: 4.1.2. Διάλυμα Β: 4.1.3. Παρασκευή τοῦ ἀντιδραστηρίου Fehling 4.2.   Ἄνυδρη δεξτρόζη ἀναφορᾶς (D-γλυκόζη) (C6H12O6) Τό προῖόν ξηραίνεται σέ ξηραντήριο κενοῦ ἐπί 4 ὦρες τουλάχιστον στούς 100 ± 1o C καί οέ πίεση περίπου 10 kPa (103 mbar). 4.3.   Πρότυπο διάλυμα δεξτρόζης περιεκτικότητας 0,600 g/100 ml Ζυγίζονται μέ ἀκρίβεια 0,1 mg, 0,6 g ἄνυδρης δεξτρόζης (4.2.) καί διαλύονται σέ νερό. Τό διάλυμα μεταφέρεται σέ ὀγκομετρική φιάλη 100 ml (5.4.). Συμπληρώνεται μέχρι τή χαραγή καί ἀναμειγνύεται. Τό διάλυμα αὐτό ἀνανεώνεται κάθε ἤμέρα πού χρησιμοποιεῖται. 4.4.   Διάλυμα χυανοῦ τοῦ μεθυλενίου 0,1 g/100 ml. Διαλύονται 0,1 g κυανοῦ τοῦ μεθυλενίου σέ 100 ml νερό. 5.   Ἐξοπλισμός 5.1. Στενόλαιμη σφαιρική φιάλη 250 ml. 5.2. Αὐτόματη προχοΐδα 50 ml μέ στρόφιγγα, βαθμολογημένη ἀνά 0,05 ml. 5.3. Ὀγκομετρικά σιφώνια τῶν 25 ml καί 50 ml. 5.4. Ὀγκομετρικές φιάλες 100 ml καί 500 ml μέ μιά χαραγή. 5.5. Διάταξη θερμάνσεως, πού νά ἐπιτρέπει τή διατήρηση τοῦ βρασμοῦ ὑπό τίς συνθῆκες πού περιγράφονται στό σημεῖο 6.1. καί τήν παρατήρηση τῆς ἀλλαγῆς τοῦ χρώματος στό ἰσοδύναμο σημεῖο χωρίς νά χρειάζεται νά ἀπομακρυνθεῖ ἡ φιάλη (5.1.) ἀπό τήν πηγή θερμότητας (6.1., σημείωση 3). 5.6. Χρονόμετρο, πού δείχνει τό χρόνο μέ ἀκρίβεια τουλάχιστον δευτερολέπτου. 6.   Τρόπος ἐργασίας 6.1.   Τιτλοδότηση τοῦ ἀντιδραστηρίου Fehling 6.1.1. Φέρονται μέ σιφώνιο 25 ml ἀντιδραστηρίου Fehling (4.1.3.) σε μιά καθαρή καί ξηρή στενόλαιμη φιάλη (5.1.). 6.1.2. Πληροῦται ἡ προχοΐδα (5.2.) μέ τό πρότυπο διάλυμα δεξτρόζης (4.3.). 6.1.3. Στή φιάλη (5.1.) φέρονται 18 ml τοῦ προτύπου διαλύματος δεξτρόζης (4.3.), ἡ φιάλη ἀνακινεῖται καλά γιά νά ἀναμειχθεῖ τό περιεχόμενο. 6.1.4. Ἡ φιάλη τοποθετεῖται πάνω στή διάταξη θερμάνσεως (5.5) πού εἶναι ρυθμισμένη κατά τρόπο ώστε ό βρασμός νά ἀρχίζει σέ 120 ± 15 δευτερόλεπτα. 6.1.5. Τό χρονόμετρο τίθεται σέ λειτουργία μόλις ἀρχίσει ὁ βρασμός ἀρχίζοντας ἀπό τό μηδέν. 6.1.6. Τό περιεχόμενο τῆς φιάλης ἀφήνεται νά βράζει ἐπί 120 δευτερόλεπτα σύμφωνα μέ τό χρονόμετρο. 6.1.7. Μετά ἀπό βρασμό 120 δευτερολέπτων (ἐλεγχόμενο μέ τό χρονόμετρο), ἀρχίζει νά προστίθεται μέ τή βαθμολογημένη προχοΐδα (6.1.2.) μέσα στή φιάλη (5.1.) καί σέ ποσότητες 0,5 ml τό πρότυπο διάλυμα δεξτρόζης μέχρις ὄτου ἐξαφανισθεῖ τό χρῶμα τοῦ κυανοῦ τοῦ μεθυλενίου (βλέπε σημειώσεις 2 καί 3). 6.1.8. Ἐπαναλαμβάνονται οἱ ἐργασίες 6.1.1. καί 6.1.2. 6.1.9. Προστίθεται μέ τή βοήθεια τῆς βαθμολογημένης προχοΐδας στή φιάλη (5.1.) μιά ποσότητα προτύπου διαλύματος δεξτρόζης ἴση μέ (Χ-0,3) ml. 6.1.10. Ἐπαναλαμβάνονται οἱ ἐργασίες 6.1.4., 6.1.5. καί 6.1.6. 6.1.11. Ἀφοῦ τό διάλυμα βράσει ἐπί 120 δευτερόλεπτα (σύμφωνα μέ τό χρονόμετρο), ἀρχίζει νά προστίθεται τό πρότυπο διάλυμα δεξτρόζης ἀπό τή βαθμολογημένη προχοΐδα στή φιάλη (5.1.) ml κατ᾿ ἀρχήν σέ ποσότητες 0,2 ml καί τελικά κατά σταγόνα, μέχρις ὅτου ἐξαφανισθεῖ τό χρῶμα τοῦ κυανοῦ τοῦ μεθυλενίου. 6.1.12. Σημειώνεται ὁ ὄγκος (V0 ml) τοῦ προτύπου διαλύματος δεξτρόζης (ἴδε σημείωση 4). 6.1.13. Τό V0 πρέπει νά βρίσκεται μεταξύ 19 καί 21 ml προτύπου διαλύματος δεξτρόζης (4.3). Ἐάν τό V0 ξεπερνᾶ αὐτά τά ὅρια, προσαρμόζεται κατάλληλα ἡ συγκέντρωση τοῦ διαλύματος Α (4.1.1.) καί ἐπαναλαμβάνεται ἡ τιτλοδότηση. 6.1.14. Γιά τήν καθημερινή τιτλοδότηση τοῦ ἀντιδραστηρίου Fehling, δοθέντος ὅτι τό V0 εἶναι γνωστό μέ ἀκρίβεια, μιά μόνη τιτλοδότηση εἶναι ἀναγκαία, μέ ἀρχική προσθήκη (V0—0,5) ml προτύπου διαλύματος δεξτρόζης. Σημείωση 1: Μόλις ἀρχίσει ὁ βρασμός πρέπει ἡ ἔκλυση ἀτμοῦ νά εἶναι ζωηρή καί συνεχής καθ' ὅλη τή διάρκεια τῆς τιτλοδοτήσεως, πράγμα πού ἐπιτρέπει τήν ἀποφυγή, ὅσο τό δυνατόν, εἰσόδου ἀέρα στή φιάλη τιτλοδοτήσεως, ἡ ὁποία εἴσοδος θά εἶχε σαν συνέπεια τήν ἐπανοξείδωση τοῦ περιεχομένου τῆς φιάλης. Σημείωση 2: Ἡ ἐξαφάνιση τοῦ χρώματος τοῦ κυανοῦ τοῦ μεθυλενίου παρατηρεῖται πιό εὔκολα κοιτάζοντας τά ἀνώτερα στρώματα καί τό μηνίσκο τοῦ περιεχομένου τῆς φιάλης τιτλοδοτήσεως, πού εἶναι σχετικά άπηλλαγμένα ἀπό ἴζημα κόκκινου ὀξειδίου τοῦ χαλκοῦ (Ι). Ἡ ἐξαφάνιση τοῦ χρώματος διακρίνεται καλύτερα στό ἕμμεσο φῶς. Χρήσιμο εἶναι νά μπαίνει κι ἕνα λευκό φόντο πίσω ἀπό τή φιάλη τιτλοδοτήσεως. Σηuείωση 3: Ἡ βαθμολογημένη προχοΐδα πρέπει νά ἀπομονώνεται, ὅσο τό δυνατόν, ἀπό τήν πηγή θερμότητας κατά τή διάρκεια τοῦ προσδιορισμοῦ. Σημείωση 4: Δοθέντος ὅτι πρέπει νά λαμβάνεται πάντα ὑπόψη ὁ ἀτομικός παράγοντας, κάθε ἀναλυτής πρέπει νά πραγματοποιεῖ τή δική του ὀγκομέτρηση τυποποιήσεως καί νά χρησιμοποιεῖ τή δική του τιμή V0 γιά τοὑς ὑπολογισμοὑς (7.1.). 6.2.   Προκαταρκτική ἐξέταση τοῦ δείγματος 6.2.1. Ἐκτος κι ἄν εἷναι γνωστή κατά προσέγγιση ἡ ἀναγωγική ἰσχύς (2.1.) τοῦ δείγματος, πραγματοποιεῖται μιά προκαταρκτική ἐξέταση γιά νά εὑρεθεῖ ἡ κατά προσέγγιση τιμή της κατά τρόπο ὥστε νά μπορεῖ νά ὑπολογισθεῖ ἡ μᾶζα τοῦ πρὁς ἀνάλυση δείγματος (6.3.) 6.2.2. Παρασκευάζεται διάλυμα Ζ % (m/ν) τοῦ δείγματος, ὅπου «Ζ» τιμή κατ᾿ ἐκτίμηση. 6.2.3. Βλέπε 6.1.2., χρησιμοποιεῖται ὅμως τό διάλυμα δεῖγμα (6.2.2.) ἀντί τοῦ τιτλοδοτημένου διαλύματος δεξτρόζης. 6.2.4. Βλέπε 6.1.1. 6.2.5. Βλέπε 6.1.3., χρησιμοποιοῦνται ὅμως 10 ml διαλύματος δείγματος ἀντί 18 ml προτύπου διαλύματος δεξτρόζης. 6.2.6. Βλέπε 6.1.4. 6.2.7. Τό περιεχόμενο τῆς φιάλης φέρεται σέ βρασμό. Προστίθεται 1 ml διαλύματος κυανοῦ τοῦ μεθυλενίου (4.4.). 6.2.8. Μόλις ἀρχίσει ὁ βρασμός, τίθεται σέ λειτουργία τό χρονόμετρο (5.6.) ἀρχίζοντας ἀπό τό μηδέν καί ἀρχίξουν νά προστίθενται κάθε 10 δευτερόλεπτα 1 ml διαλύματος δείγματος ἀπό τήν προχοΐδα στή σφαιρική φιάλη μέχρις ὅτου ἐξαφανισθεῖ τό χρῶμα τοῦ κυανοῦ τοῦ μεθυλενίου. 6.2.9. Τό «Υ» δέν πρέπει νά ὑπερβαίνει τά 50 ml. Σέ περίπτωση πού τά ὑπερβαίνει, αὐξάνεται ἡ συγκέντρωση τοῦ διαλύματος δείγματος καί ἐπαναλαμβάνεται ἡ τιτλοδότηση. 6.2.10. Ἡ κατά προσέγγιση ἀναγωγική ἰσχύς τοῦ παρασκευασμένου δείγματος ἐπί τοῖς ἐκατό κατά μᾶζα δίνεται ἀπό τόν τύπο: 6.3.   Δεῖγμα προς ἀνάλυση Ζυγίζεται μέ προσέγγιση 0,1 mg ποσότητα τοῦ δείγματος (mg) πού νά περιέχει μεταξύ 2,85 g καί 3,15 g ἀνἀγοντα σάκχαρα, ἐκφρασμένα σέ ἄνυδρη δεξτρόζη (D-γλυκόζη) χρησιμοποιώντας γιά τόν ὑπολογισμό εἴτε τό κατά προσέγγιση γνωστό νούμερο σχετικά μέ τήν ἀναγωγική ἰσχύ (2.1) εἴτε τό κατά προσέγγιση νούμερο πού λαμβάνεται στό σημεῖο 6.2.10. 6.4.   Διάλυμα πρὁς ἀνάλυση Διαλύεται ἡ ποσότητα τοῦ πρός ἀνάλυση δείγματος (mg) σέ νερό καί συμπληρώνεται μέχρι 500 ml μέ νερό. 6.5.   Προσδιορισμός 6.5.1. Βλέπε 6.1.1. 6.5.2. Πληροῦται ἡ προχοΐδα (5.2.) μέ τό πρός ἀνάλυση διάλυμα (6.4.). 6.5.3. Προστίθενται μέ τήν προχοΐδα στή φιάλη 18,5 ml τοῦ προς ἀνάλυση διαλύματος, ἡ φιάλη ἀνακινεῖται γιά νά ἀναμειχθεῖ τό περιεχόμενο. 6.5.4. Βλέπε 6.1.4. 6.5.5. Βλέπε 6.1.5. 6.5.6. Βλέπε 6.1.6. 6.5.7. Βλέπε 6.1.7. Χρησιμοποιεῖται τό πρός ἀνάλυση διάλυμα ἀντί τοῦ προτύπου διαλύματος δεξτρόζης. 6.5.8. Βλέπε 6.1.8. 6.5.9. Βλέπε 6.1.9. Χρησιμοποιεῖται τό πρός ἀνάλυση διάλυμα ἀντί τοῦ προτύπου διαλύματος δεξτρόζης. 6.5.10. Βλέπε 6.1.10. 6.5.11. Βλέπε 6.1.11. Χρησιμοποιεῖται τό πρός ἀνάλυση διάλυμα ἀντί τοῦ προτύπου διαλύματος δεξτρόζης. 6.5.12. Σημειώνεται ὁ ὄγκος (V1) τοῦ πρός ἀνάλυση διαλύματος πού χρησιμοποιεῖται μέχρι τό τελικό σημεῖο τῆς τιτλοδοτήσεως. 6.5.13. Ὁ V1 Πρέπει νά χεῖται μεταξύ 19 καί 21 ml πρός ἀνάλυση διαλύματος. Ἐάν ὁ V1 ξεπερνᾶ τά ὄρια αὐτά, προσαρμόζεται κατάλληλα ἡ συγκέντρωση τοῦ πρός ἀνάλυση διαλύματος καί ἐπαναλαμβάνεται ἡ 6.5.1 ἔως 6.5.12. 6.5.14. Πραγματοποιοῦνται δύο προσδιορισμοί μέ τό ἴδιο πρός ἀνάλυση διάλυμα. 6.6.   Περιεκτικότητα σέ ξηρά οὐσία Ἡ περιεκτικότητα σέ ξηρά οὐσία τοῦ δείγματος προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας τή μέθοδο 2. 7.   Ἒκφραση τῶν ἀποτελεσμάτων 7.1.   Τύποι χαί ὑπολογισμός τῶν ἀποτελεσμάτων 7.1.1. Ἀναγωγική ἰσχύς ν0 = ὁ ὄγκος, σέ ml, τοῦ προτύπου διαλύματος τῆς δεξτρόζης (4.3.) πού χρησιμοποιεῖται κατά τήν τιτλοδότηση (6.1.). V1 = ὁ ὄγκος, σέ ml, τοῦ πρός ἀνάλυση διαλύματος (6.4.) πού χρησιμοποιεῖται κατά τήν ὀγκομέχρηση γιά τόν προσδιορισμό (6.5.). Μ = ἡ μᾶζα, σέ g, τοῦ πρός ἀνάλυση δείγματος (6.3.) πού χρησιμοποιεῖται γιά νά ληφθούν 500 ml τοῦ πρός ἀνάλυση διαλύματος. 7.1.2. Ἰσοδύναμο σέ δεξτρόζη ΡR = ἡ ἀναγωγική ἰσχύς ὑπολογισμένη ἐπί τοῖς ἑκατό τῆς μάζας τοῦ δείγματος (7.1.1.), D = ἡ περιεκτικότητα σέ ξηρά οὐσία τοῦ δείγματος ἐπί τοῖς ἑκατό κατά βάρος. 7.1.3. Σάν ἀποτέλεσμα λαμβάνεται ὁ ἀριθμητικός μέσος δύο προσδιορισμῶν ὑπό τήν προϋπόθεση ὄτι πληροῦνται οἱ ἀπαιτήσεις σχετικά μέ τήν ἑπαναληψιμότητα (7.2.). 7.2.   Ἐπαναληψιμότητα Ἡ διαφορά μεταξύ τῶν ἀποτελεσμάτων δύο παραλλήλων προσδιορισμῶν πού γίνονται ταυτόχρονα, ὑπό τίς αυτές συνθῆκες, ἀπό τόν ἴδιο ἀναλυτή καί στό ἴδιο δεῖγμα δέν πρέπει νά ὑπερβαίνει τό 1% τοῦ ἀριθμητικοῦ τους μέσου. ΜΕΘΟΔΟΣ 9 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΠΚΗΣ ΤΕΦΡΑΣ 1.   Ἀντικείμενο καί πεδίο ἐφαρμογῆς Ἡ μέθοδος ἐπιτρέπει τόν προσδιορισμό τῆς περιεκτικότητας σέ τέφρα: — τοῦ σιροπίου τῆς γλυκόζης, — τοῦ ἀφυδατωμένου σιροπίου γλυκόζης, — τῆς ἅνυδρης δεξτρόζης, — τῆς ἔνυδρης δεξτρόζης. 2.   Ὁρισμός Ἡ περιεκτικότητα σέ θειῖκή τέφρα εὑρίσκεται μέ τή μέθοδο πού περιγράφεται κατωτέρω. 3.   Ἀρχή Ἡ ὑπολειμματική μᾶζα τοῦ δείγματος προσδιορίζεται σέ ὀξειδωτικό περιβάλλον μετά ἀπό ἀποτέφρωση στούς 525 oC παρουσία θειῖκοῦ ὀξέος καί ἐκφράζεται ἐπί τοῖς ἑκατό τῆς μάζας. 4.   Ἀντιδραστήρια 4.1. Ἀραιό θειῖκό ὀξύ: προστίθενται ἀργά καί μέ προσοχή 100 ml Η2SO4 χυκνοῦ (πυκνότητας Ρ20 = 1,84 g/ml, 96 % m/m) σέ 300 ml νερό. 5.   Ἐξοπλισμός 5.1. Ἠλεκτρικός κλίβανος ἐφοδιασμένος μέ πυρόμετρο καί ὁ ὁποῖος μπορεῖ νά λειτουργεῖ σέ θερμοκρασία 525 ± 25 oC. 5.2. Ἀναλυτικός ζυγός μέ ἀκρίβεια 0,1 mg. 5.3. Χωνευτήρια ἀποτεφρώσεως ἀπό πλατίνα ή χαλαζία μέ κατάλληλο ὄγκο. 5.4. Ξηραντήρας μέ silica gel πού ἔχει ἐνεργοποιηθεῖ πρόσφατα ἤ μέ ἕνα ἰσοδύναμο ἀφυδατικό καί ἐφοδιασμένος μέ δείκτη ὑγρασίας. 6.   Τρόπος ἐργασίας Ζυγίζονται μέ ἀκρίβεια 0,1 mg, 5 g σιρόπι γλυκόζης ἤ ἀφυδατωμένο σιρόπι γλυκόζης ἤ 10 g περίπου ἔνυδρης δεξτρόζης ἤ 10 g άνυδρης δεξτρόζης μέσα σέ χωνευτήριο ἀποτεφρώσεως (5.3.) πού ἔχει θερμανθεῖ προηγουμένως μέχρι τή θερμοκρασία ἀποτεφρώσεως, κατόπιν ἔχει ψυχθεῖ χαί ζυγισθεῖ. Πρoστίθενται στή συνέχεια 5 ml θειῖκοῦ ὀξέος (4.1.) (8.1.) Θερμαίνεται προσεκτικά τό χωνευτήριο πού περιέχει τό δεῖγμα πάνω σέ φλόγα ἤ σέ θερμαντική πλάκα μέχρι νά ἀπανθρακωθεῖ πλήρως. Κατά τή διάρκεια τῆς ἀπανθρακώσεως, οἱ ἀτμοί τοῦ δείγματος πρέπει νά ἀναφλέγονται (8.2.). Τοποθετεῖται κατόπιν τό χωνευτήριο (5.3.) στόν κλίβανο (5.1.), εὑρισκόμενο σέ θερμοκρασία 525 ± 25 oC μέχρι νά ληφθεῖ ἄσπρη τέφρα, πράγμα πού μπορεῖ νά γίνει γενικά μέσα σέ δύο ὧρες (8.3.). Τό δεῖγμα ἀφήνεται νά ψυχθεῖ περίπου 30 λεπτά μέσα στον ξηραντήρα (5.4) καί ζυγίζεται. 7.   Ἔκφραση ἀποτελεσμάτων 7.1.   Τύχος χαί τρόπος ὑπολογισμοῦ Ἡ περιεκτικότητα σέ θειῖκή τέφρα ἐκφρασμένη ἐπί τοῖς ἑκατό τῆς μάζας τοῦ πρός ἀνάλυση δείγματος εἶναι ἶση μέ: ὄπου: m0 = ἀρχική μάζα σέ g τοῦ δοκιμίου, m1 = μάζα σέ g τῆς θειικής τέφρας. 7.2.   Ἐπαναληψιμότητα Ἡ διαφορά μεταξύ τῶν αποτελεσμάτων δύο παραλλήλων προσδιορισμών πού γίνονται ταυτόχρονα, ύπό τίς αυτές συνθήκες, ἀπό τόν ἷδιο ἀναλυτή καί στό ἴδιο δεῖγμα, δέν πρέπει νά ὑπερβαίνει τό 2% τῆς ἀριθμητικής τιμής τῆς περιεκτικότητας σέ τέφρα. 8.   Παρατηρήσεις 8.1. Γιά νά ἀποφευχθεῖ ὁ σχηματισμός μεγάλης ποσότητας άφροῦ, τό θειῖκό ὀξύ προστίθεται σέ μικρές ποσότητες. 8.2. Γιά νά ἀποφευχθεῖ ἀπώλεια δείγματος ἤ τέφρας ἐξ αἰτίας ἰσχυρῆς διογκώσεως τῆς μάζας, πρέπει νά λαμβάνονται ὅλες οἱ ἀπαραίτητες προφυλάξεις κατά τή διάρκεια τῆς πρώτης ἀπανθρακώσεως. 8.3. Ἐάν τό δεῖγμα εῖναι δύσκολο νά ἀποτεφρωθεῖ, τό χωνευτήριο μπορεῖ νά ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τόν κλίβανο καί τό ὑπόλειμμα νά βραχεῖ, μετά ἀπό ψύξη, μέ μερικές σταγόνες νερό πρίν ξανατοποθετηθεϊ στόν κλίβανο. ΜΕΘΟΔΟΣ 10 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (ΠΟΑΩΙΣΙΜΕΤΡΗΣΗ) 1.   Ἀντικείμενο καί πεδίο ἐφαρμογής Ἡ μέθοδος ἐπιτρέπει τόν προσδιορισμό τῆς στροφικῆς ἱκανότητας: — τῆς ἡμίλευκης ζάχαρης, — τῆς ζάχαρης ἤ τῆς λευκῆς ζάχαρης, — τῆς ὑπέρλευκης ζάχαρης. 2.   Ὁρισμός Πολωσιμέτρηση εἷναι ἡ στροφή τοῦ ἐπιπέδου τοῦ πολωμένου φωτός ἀπό διάλυμα ζάχαρης περιεκτικότητας 25 g/100 πιl καί τό ὁποῖο περιέχεται σέ σωλήνα μήκους 200 mm. 3.   Ἀρχή Ἡ στροφική ἱκανότητα προσδιορίζεται μέ τή βοήθεια σακχαρομέτρου ἤ πολωσιμέτρου σύμφωνα μέ τή μέθοδο πού περιγράφεται κατωτέρω. 4.   Ἀντιδραστήρια 4.1. Διανγαστικό: Διάλυμα βασικοῦ ὀξικοῦ μολύβδου. 4.2. 5.   Ἐξοπλισμός 5.1. Σαχχαρόμετρο δασμολογημένο γιά ἕνα κανονικό σάρος 26 g σαχχαρόζης ἤ τιολωοίμετρο 5.2. Φωτεινή πηγή ἀποτελούμένη ἀπό λυχνία ἀτμῶν νατρίου. 5.3. Σωλῆνες ἀκριβείας γιά πολωσίμετρο μήκους 200 mm, οἱ ὁποῖοι δέν πρέπει νά παρουσιάζουν σφάλμα πού νά ὑπερβαίνει τό ±0,02 mm. 5.4. Ἀναλυτικός ζυγός μέ ἀκρίβεια 0,1 mg. 5.5. Ὀγκομετρικες φιάλες περιεκτικότητας 100 ml ἐξακριβωμένης ξεχωριστά γιά κάθε μία. Οί φιάλες, τῶν όποίων ἡ πραγματική χωρητικότητα κεῖται στό διάστημα τῶν 100 ±0,01 ml, μποροῦν νά χρησιμοποιηθοῦν χωρίς διόρθωση. Οἱ φιάλες τῶν όποίων ἡ χωρητικότητα κεῖται ἔξω ἀπό τά δρια αὐτά χρησιμοποιοῦνται κάνοντας μιά κατάλληλη διόρθωση γιά τήν προσαρμογή στά 100 ml. 5.6. Ὑδατόλουτρο ἐφοδιασμένο μέ θερμοστάτη ρνθμισμένο οπούς 20 ±0,1 oC. 6.   Τρόπος ἐργασίας 6.1.   Προετοιμασία τοῦ διαλύματος Ζυγίζονται 26 ±0,002 g πρός ἀνάλυση δείγματος, ὅσο τό δυνατό γρηγορότερα καί φέρονται ποσοτικά σέ ὀγκομετρική φιάλη 100 ml (5.5) μέ τή βοήθεια 60 ml περίπου νεροῦ. Διαλύονται μέ ἀνάδευση καί χωρίς θέρμανση. Ἐάν ἐπιβάλλεται διαύγαση, προστίθεται 0,5 ml ἀντιδραστηρίου ὀξικοῦ μολύβδου (4.1) Τό διάλυμα ἀναμειγνύεται διά περιστροφῆς, ἐκπλύνονται τά τοιχώματα τῆς φιάλης καί ὁ ὄγκος φέρεται μέχρι 10 mm περίπου κάτω άπό τή χαραγή. Φέρεται ἡ φιάλη στό ὑδρόλουτρο ρυθμισμένο στούς 20 ±0,1 'Ο (5.6) μέχρι σταθεροποιήσεως τῆς θερμοκρασίας τοϋ διαλύματος τῆς ζάχαρης. Ἐξαλείφονται, ἐάν χρειάζεται, οἱ φυσαλλίδες πού σχηματίζονται στήν ἐπιφάνεια τοῦ ὑγροῦ μέ μιά σταγόνα διαιθυλαιθέρα (4.2). Συμπληρώνεται ὁ ὄγκος μέχρι τή χαραγή. Ἀνακατεύεται καλά δι᾽ ἀνατροπῆς τῆς φιάλης μέ τό χέρι τουλάχιστον τρεῖς φορές. Ἡ φιάλη καί τό περιεχόμενό της ἀφήνεται σέ ἠρεμία ἐπί 5 λεπτά. 6.2.   Πολωσιμέτρηση Διατηρεῖται, γιά τίς ἑπόμενες ἐργασίες, ἡ θερμοκρασία στούς 20 ±0,1 oC. 6.2.1. Ἐλέγχεται ἄν ἡ συσκευή εῖναι μηδενισμένη. 6.2.2. Τό διάλυμα διηθεῖται μέ διηθητικό χαρτί. Τά πρῶτα 10 ml τοῦ διηθήματος ἀπορρίπονται. Συλλέγονται στή συνέχεια 50 ml ἀπό τό διήθημα. 6.2.3. Ὁ πολωσιμετρικός σωλήνας ἐκπλύνεται δύο φορές μέ τό διάλυμα 6.2.2. 6.2.4. Ὁ σωλήνας πληροῦται προσεκτικά μέ τό πρός ἀνάλυση διάλυμα σακχαρόζης στούς 20 ±0,1 oC. 6.2.5. Ἀναγιγνώσκεται ἡ στροφή μέ προσέγγιση 0,05oS (ἤ 0,02oS μοῖρες) καί πραγματοποιούνται πέντε προσδιορισμοί. Λαμβάνεται ὁ μέσος ὅρος. 7.   Ἔκφραση ἀποτελεσμάτων 7.1.   Τύπος χαί ὑπολογισμός τῶν ἀποτελεσμάτων Τά αποτελέσματα ἐκφράζονται σέ βαθμούς 8 μέ προσέγγιση περίπου 0,1oS. Ἡ μετατροπή τῶν πολωσιμετρικῶν βαθμῶν σέ σακχαρομετρικούς γίνεται μέ τή βοήθεια τοῦ τύπου: Βαθμός S = μοίρα × 2,889 7.2.   Ἐπαναληιριμότητα Ἡ διαφορά μεταξύ τῶν ἀποτελεσμάτων δύο παραλλήλῶν προσδιορισμών πού πραγματοποιοῦνται ταυτόχρονα, ὑπό τίς ἴδιες συνθῆκες, άπό τόν ἴδιο ἀναλυτή καί στό ἴδιο δεῖγμα καί τά ὁποῖα παριστάνουν καθένα τό μέσο ὅρο πέντε μετρήσεων, δέν πρέπει νά ὑπερβαίνει τοὑς 0,1oS. (1)  Oἰ τιμές η στούς πίνακις αὐτούς ὐπολογίζσνται ἀπό τόν τύπο πού καταστοώΟηκι ἀπό τόν Κ. Roscnhauer γιά τό ICUMSA μέ τροποποίηση ἀπό τον Frank G. Carpenter τοῦ UDSA, καί ὄημοσίινση στό Sugar J. 33. 15-22 (June 1970). Ό δείχτης δισβλάοιως μετρήσηκε στούς 20o C μέ 0 τή γραμμή τοῦ Na. Τό Brix (% σακχαρόζη κατά βάρος) πάσθηκε διό ζυγίσεως στούς 20o C στόν άτμοσφαιρικό ἀέοα στα 760 Τοπ (mm Hg) πίεση καί μέ 50% οχετική ὐγοασία. Ἀντικαθιστοῦν προγτνέστεπσυς πίνακες, 47.012, 11th edition, παρμένσυς ἀπό τό Intern. Sugar J. 39, 22s (1937).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία