ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1979/31979L0802

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1979-09-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1979-09-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1979-09-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 79/802/ΕΟΚ της Επιτροπής της 6ης Σεπτεμβρίου 1979 περί των εμπορευμάτων που έχουν τεθεί υπό καθεστώς τελειοποιήσεως προς επανεξαγωγή, τα οποία, σε περίπτωση εισαγωγής σε ελεύθερη κυκλοφορία, θα ετύγχανον του ευεργετήματος ευνοϊκού δασμολογικού καθεστώτος, λόγω του ιδιαιτέρου προορισμού τους

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Σεπτεμβρίου 1979 περί των εμπορευμάτων που έχουν τεθεί υπό καθεστώς τελειοποιήσεως προς επανεξαγωγή τα οποία, σε περίπτωση εισαγωγής σε ελεύθερη κυκλοφορία, θα ετύγχανον του ευεργετήματος ευνοϊκού δασμολογικού καθεστώτος, λόγω του ιδιαίτερου προορισμού τους Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: Τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, την οδηγία 67/73/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Μαρτίου 1969 περί εναρμονίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων του καθεστώτος της τελειοποιήσεως προς επανεξαγωγή(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 76/119/ΕΟΚ(2), και ιδίως το άρθρο 28, Εκτιμώντας: ότι, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 16 της οδηγίας 69/73/ΕΟΚ, εισπρακτέοι δασμοί επί των παραγώγων προϊόντων, επί των ενδιαμέσων προϊόντων ή επί των εμπορευμάτων στην κατάσταση που βρίσκονται, είναι οι αναλογούντες στα εμπορεύματα που έχουν τεθεί υπό το καθεστώς της τελειοποιήσεως, προς επανεξαγωγή, σύμφωνα με το ποσοστό ή το ποσό που εφαρμόζεται κατά την ημερομηνία αποδοχής, από τις αρμόδιες αρχές, του σχετικού τελωνειακού παραστατικού- ότι ορισμένα εμπορεύματα που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία δύνανται ν' απολαύουν, κατά την εισαγωγή, ευνοϊκού δασμολογικού καθεστώτος συνισταμένου στην εφαρμογή μειωμένου ποσοστού δασμών, λόγω του ιδιαιτέρου προορισμού τους, σύμφωνα με τις επί του προκειμένου κοινοτικές διατάξεις- ότι, στην περίπτωση που τα ίδια αυτά εμπορεύματα έχουν τεθεί υπό το καθεστώς της τελειοποιήσεως προς επανεξαγωγή, με σκοπό τη δημιουργία παραγώγων προϊόντων ανταποκρινομένων στον εν λόγω ιδιαίτερο προορισμό, πρέπει να διευκρινισθεί ότι το ποσοστό των εισπρακτέων δασμών, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 16 της οδηγίας 69/73/ΕΟΚ, είναι εκείνο που ανταποκρίνεται στο ευνοϊκό δασμολογικό καθεστώς, καθ' όσον βέβαια τα εν λόγω εμπορεύματα έλαβαν προορισμό που επιτρέπει την κατά τις επί του προκειμένου κοινοτικές διατάξεις παροχή ή ετέθησαν υπό τους κοινοτικούς όρους που προβλέπονται για την παροχή του ευνοϊκού αυτού δασμολογικού καθεστώτος- ότι η εφαρμογή του μειωμένου αυτού ποσοστού πρέπει να ισχύει και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα εμπορεύματα, καθ' ον χρόνον ετέθησαν υπό το καθεστώς της τελειοποιήσεως προς επανεξαγωγή, δεν είχαν δηλωθεί σε δασμολογική διάκριση που προέβλεπε την παροχή ευνοϊκού δασμολογικού καθεστώτος, λόγω του ιδιαίτερου προορισμού- ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα εμπορεύματα που έχουν τεθεί υπό το καθεστώς της τελειοποιήσεως προς επανεξαγωγή, συμβαίνει να μην παίρνουν τον ιδιαίτερο προορισμό για τον οποίο έχει προβλεφθεί ευνοϊκό δασμολογικό καθεστώς- ότι, ως εκ τούτου, οι αρμόδιες αρχές δύνανται ν' απαιτούν την παρακατάθεση ή τη λήψη εγγυήσεως για το σύνολο των δασμών που θα εισπράττονταν κανονικά εάν επέτρεπαν τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των παραγώγων προϊόντων, των ενδιαμέσων προϊόντων ή των εμπορευμάτων στην κατάσταση που βρίσκονται- ότι η προθεσμία εντός της οποίας τα εμπορεύματα πρέπει να λάβουν τον ιδιαίτερο προορισμό στα πλαίσια του ευνοϊκού δασμολογικού καθεστώτος αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία κατά την οποία η διασάφηση θέσεως σε ελεύθερη κυκλοφορία έγινε αποδεκτή από τις αρμόδιες αρχές- ότι, εφ' όσον πρόκειται για το καθεστώς της τελειοποιήσεως προς επανεξαγωγή, αυτή η ίδια προθεσμία πρέπει, επομένως, ν' αρχίζει τη στιγμή της αποδοχής, υπό των αρμοδίων αρχών, του σχετικού τελωνειακού παραστατικού θέσεως των εμπορευμάτων υπό το καθεστώς της τελειοποιήσεως προς επανεξαγωγή- ότι τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με την γνώμη της Επιτροπής των Τελωνειακών Καθεστώτων Τελειοποιήσεως, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 1. Προκειμένου περί εμπορευμάτων τα οποία, κατά τον χρόνο θέσεώς τους υπό το καθεστώς της τελειοποιήσεως προς επανεξαγωγή, ηδύναντο να απολαύσουν ευνοϊκού δασμολογικού καθεστώτος, λόγω του ιδιαιτέρου προορισμού τους, οι οφειλόμενοι δασμοί, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 16 της οδηγίας 69/73/ΕΟΚ, υπολογίζονται με βάση το αντίστοιχο προσοστό του ευνοϊκού δασμολογικού καθεστώτος, εφ' όσον βέβαια τα εν λόγω εμπορεύματα α) έλαβαν τον προορισμό που επιτρέπει την κατά τις επί του προκειμένου κοινοτικές διατάξεις παροχή, ή β) ετέθησαν υπό τους κοινοτικούς όρους που προβλέπονται για την παροχή του ευνοϊκού αυτού δασμολογικού καθεστώτος. 2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται ακόμη και στην περίπτωση που, κατά το χρόνο της θέσεώς τους υπό το καθεστώς της τελειοποιήσεως προς επανεξαγωγή, τα εμπορεύματα δεν είχαν δηλωθεί σε δασμολογική διάκριση προβλέπουσα την παροχή του ευνοϊκού δασμολογικού καθεστώτος λόγω του ιδιαίτερου προορισμού, υπό τον όρο ότι επιτρέπουν τούτο τα επιβαλλόμενα μέτρα ελέγχου. 3. Όταν, κατά τον χρόνο της θέσεώς του υπό το καθεστώς της τελειοποιήσεως προς επανεξαγωγή, τα εμπορεύματα δηλώνονται σε δασμολογική διάκριση που προβλέπει την παροχή ευνοϊκού δασμολογικού καθεστώτος λόγω του ιδιαίτερου προορισμού, οι αρμόδιες αρχές δύνανται ν' απαιτούν την παρακατάθεση ή τη λήψη εγγυήσεως για το σύνολο των δασμών που θα εισπράττονταν εάν επέτρεπαν τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των παραγώγων εμπορευμάτων, των ενδιαμέσων προϊόντων ή των εμπορευμάτων στην ίδια κατάσταση, χωρίς τα εμπορεύματα αυτά να έχουν λάβει τον ιδιαίτερο προορισμό για τον οποίο προβλέπεται το ευνοϊκό δασμολογικό καθεστώς. Άρθρο 2 1. Οι διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 1 εφαρμόζονται μόνον εφ' όσον τα εμπορεύματα έλαβαν τον ιδιαίτερο προορισμό, που προβλέπεται για την παροχή του ευνοϊκού δασμολογικού καθεστώτος, πριν από την εκπνοή της ορισθείσης προς τούτο προθεσμίας στους κανονισμούς οι οποίοι καθορίζουν τους όρους, από την τήρηση των οποίων εξαρτάται η υπαγωγή των εν λόγω εμπορευμάτων στο ευεργέτημα του καθεστώτος αυτού. Η προθεσμία αυτή αρχίζει κατά το χρόνο αποδοχής, από τις αρμόδιες αρχές, του σχετικού τελωνειακού παραστατικού θέσεως των εμπορευμάτων υπό το καθεστώς της τελειοποιήσεως προς επανεξαγωγή. 2. Εν τούτοις, η προβλεπομένη στην παράγραφο 1 προθεσμία δύναται να παρατείνεται από τις αρμόδιες αρχές, εάν το εμπόρευμα δεν έλαβε τον ιδιαίτερο προορισμό, για λόγους που οφείλονται σε τυχαία γεγονότα ή ανωτέρα βία ή περιστατικά που συνάπτονται με τεχνικές διαδικασίες επεξεργασίας των εμπορευμάτων. Άρθρο 3 1. Τα Κράτη μέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες διατάξεις για να εναρμονισθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1980. Για την εναρμόνιση αυτή πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 6 Σεπτεμβρίου 1979. Για την Επιτροπή Etienne DAVIGNON Μέλος της Επιτροπής (1) ΕΕ αριθ. Ν 58 της 8.3.1969, σ. 1. (2) ΕΕ αριθ. Ν 24 της 30.1.1976, σ. 58.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία