ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1979/31979L0967

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1979-11-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1979-11-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1979-11-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 79/967/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Νοεμβρίου 1979 περί τροποποιήσεως των οδηγιών 66/403/ΕΟΚ, 70/457/ΕΟΚ και 70/458/ΕΟΚ «περί εμπορίας των φυτών γεωμήλων προς φύτευση, κοινού καταλόγου ποικιλιών των ειδών των γεωργικών φυτών προς φύτευση και εμπορίας των σπόρων κηπευτικών προς σπορά»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Νοεμβρίου 1979 περί τροποποιήσεως των οδηγιών 66/403/ΕΟΚ, 70/457/ΕΟΚ και 70/458/ΕΟΚ 'περί εμπορίας των φυτών γεωμήλων προς φύτευση, κοινού καταλόγου ποικιλιών των ειδών των γεωργικών φυτών προς φύτευση και εμπορίας των σπόρων κηπευτικών προς σπορά' ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως τα άρθρα 43 και 100, την πρόταση της Επιτροπής(1), τη γνώμη της Συνελεύσεως(2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3), Εκτιμώντας: ότι τα Κράτη Μέλη δύνανται να υποδιαιρέσουν τις κατηγορίες των φυτών γεωμήλων προς φύτευση σε κατηγορίες που ανταποκρίνονται σε διαφορετικές προϋποθέσεις- ότι πρέπει να προβλεφθεί ότι οι κοινοτικές κατηγορίες και οι προϋποθέσεις τους δύνανται να καθορισθούν με εσπευσμένη διαδικασία- ότι γι' αυτόν το σκοπό, τα Κράτη Μέλη οφείλουν ν' αποφασίσουν σε ποιο μέτρο εφαρμόζονται αυτές οι κατηγορίες στη δική τους παραγωγή- ότι οι διατάξεις οι σχετικές με τους κοινούς καταλόγους ποικιλιών των ειδών των γεωργικών φυτών προς φύτευση και των ειδών κηπευτικών επιτρέπουν στα Κράτη Μέλη να παρέχουν, για το έδαφός τους, προθεσμία διαθέσεως των σπόρων προς σπορά ή των φυτών προς φύτευση ποικιλιών των οποίων έληξε η αποδοχή- ότι πρέπει να προβλεφθεί προθεσμία διαθέσεως σε κοινοτικό επίπεδο για τους σπόρους προς σπορά ή τα φυτά προς φύτευση των ποικιλιών που έχουν εγγραφεί στον έναν από τους δύο κοινούς καταλόγους- ότι, με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος του κοινού καταλόγου των ποικιλιών που αφορούν τα είδη κηπευτικών, πρέπει να προσαρμοσθούν στους κανόνες που θεσπίσθηκαν σε διεθνές επίπεδο ορισμένες διατάξεις σχετικές με την αποδοχή των ποικιλιών σε εθνικό επίπεδο, με την ονομασία των ποικιλιών και με την ενημέρωση μεταξύ των Κρατών Μελών, λαμβάνοντας υπόψη την ανάλογη προσαρμογή ορισμένων διατάξεων που αφορούν τον κοινό κατάλογο των ποικιλιών των ειδών των γεωργικών φυτών προς φύτευση που ήδη πραγματοποιήθηκε από την οδηγία 79/692/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1979 περί τροποποιήσεως των οδηγιών 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 70/458/ΕΟΚ και 70/457/ΕΟΚ 'περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά των κτηνοτροφικών φυτών, των σπόρων προς σπορά σιτηρών, των σπόρων προς σπορά κηπευτικών και τον κοινό κατάλογο των ποικιλιών που αφορούν τα είδη των γεωργικών φυτών προς φύτευση'(4), ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Στο άρθρο 3 της οδηγίας 66/403/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουλίου 1966 περί εμπορίας των φυτών γεωμήλων προς φύτευση(5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 78/816/ΕΟΚ(6), προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: '3. Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19, δύνανται να καθορισθούν, για τα φυτά προς φύτευση που πιστοποιήθηκαν επισήμως: - κοινοτικές κατηγορίες, - οι προϋποθέσεις που ισχύουν γι'αυτές τις κατηγορίες, - ονομασίες που εφαρμόζονται σ'αυτές τις κατηγορίες. Τα Κράτη Μέλη δύνανται να ορίσουν σε ποιο μέτρο εφαρμόζουν αυτές τις κοινοτικές κατηγορίες, στα πλαίσια της πιστοποιήσεως της δικής τους παραγωγής.' Άρθρο 2 Η οδηγία 70/457/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 1970 περί του κοινού καταλόγου των ποικιλιών των ειδών των γεωργικών φυτών προς φύτευση(7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 79/692/ΕΟΚ, τροποποιείται ως ακολούθως: 1. Το άρθρο 14 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '2. Τα Κράτη Μέλη δύνανται να παρέχουν για το έδαφός τους προθεσμία διαθέσεως για την πιστοποίηση και την εμπορία των σπόρων προς σπορά ή των φυτών προς φύτευση μέχρι την 30ή Ιουνίου του τρίτου έτους το αργότερο, μετά τη λήξη της αποδοχής. Για τις ποικιλίες που έχουν περιληφθεί, δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 1, στον κοινό κατάλογο των ποικιλιών που αναφέρονται στο άρθρο 18, η προθεσμία διαθέσεως που λήγει τελευταία μεταξύ αυτών που παρέχονται από τα διάφορα Κράτη Μέλη αποδοχής δυνάμει του πρώτου εδαφίου εφαρμόζεται στην εμπορία σε όλα τα Κράτη Μέλη, στο μέτρο που οι σπόροι προς σπορά ή τα φυτά προς φύτευση της σχετικής ποικιλίας δεν υπέστησαν κανέναν περιορισμό εμπορίας όσον αφορά την ποικιλία.' 2. Το άρθρο 18 συμπληρώνεται ως ακολούθως: 'Αυτή η δημοσίευση περιλαμβάνει τις ποικιλίες για τις οποίες εφαρμόζεται προθεσμία διαθέσεως σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο. Αναφέρονται στη δημοσίευση τόσο η διάρκεια της προθεσμίας διαθέσεως όσο και τα Κράτη Μέλη για τα οποία ενδεχομένως η προθεσμία δεν εφαρμόζεται.' Άρθρο 3 Η οδηγία 70/458/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 1970 περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά κηπευτικών(8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 79/692/ΕΟΚ, τροποποιείται ως ακολούθως: 1. Το άρθρο 5 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '1. Μία ποικιλία ξεχωρίζει, όποια κι αν είναι η προέλευσή της, τεχνητή ή φυσική, από την αρχική ποικιλία από την οποία δημιουργήθηκε, εάν διακρίνεται εμφανώς λόγω ενός ή περισσοτέρων σημαντικών χαρακτηριστικών, από κάθε άλλη ποικιλία γνωστή στην Κοινότητα. Τα χαρακτηριστικά πρέπει να δύνανται να αναγνωρίζονται και να περιγράφονται ακριβώς. Ποικιλία γνωστή στην Κοινότητα είναι κάθε ποικιλία η οποία, κατά τη στιγμή που εισάγεται δεόντως η αίτηση περί αποδοχής της ποικιλίας που πρόκειται να κριθεί: - είτε περιλαμβάνεται στον κοινό κατάλογο των ποικιλιών των κηπευτικών ειδών ή στον κοινό κατάλογο των ποικιλιών των ειδών γεωργικών φυτών προς φύτευση, - είτε, χωρίς να περιλαμβάνεται σε έναν από τους εν λόγω καταλόγους, γίνεται αποδεκτή ή αποτελεί αντικείμενο αιτήσεως αποδοχής, στο εν λόγω Κράτος Μέλος ή σε άλλο Κράτος Μέλος, είτε για πιστοποίηση και για θέση σε εμπορία, είτε για πιστοποίηση σε άλλες χώρες, είτε για έλεγχο σαν τύπος σπόρων προς σπορά, εκτός αν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις δεν πληρούνται σε όλα τα ενδιαφερόμενα Κράτη Μέλη πριν από την απόφαση επί της αιτήσεως περί αποδοχής της υπό κρίση ποικιλίας.' 2. Στο άρθρο 7 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, οι περίοδοι που ακολουθούν εισάγονται μετά τη δεύτερη περίοδο: 'Για να υπάρξει διάκριση, οι εξετάσεις καλλιεργείας περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις διαθέσιμες συγκρινόμενες ποικιλίες, γνωστές στην Κοινότητα κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 1. Για την εφαρμογή του άρθρου 10 περιλαμβάνονται άλλες διαθέσιμες συγκρινόμενες ποικιλίες.' 3. Το άρθρο 10 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '3. Τα Κράτη Μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες πληροφορίες, μεριμνούν εξ άλλου, ώστε μία ποικιλία που δεν διακρίνεται εμφανώς: - από μία ποικιλία αποδεκτή προηγουμένως στο εν λόγω Κράτος Μέλος ή σε άλλο Κράτος Μέλος, ή - από μία άλλη ποικιλία για την οποία απεφασίσθη όσον αφορά τη διάκριση, τη σταθερότητα και την ομοιογένεια σύμφωνα με τους κανόνες που αντιστοιχούν σ'αυτούς της παρούσας οδηγίας, χωρίς εν τούτοις να είναι ποικιλία γνωστή στην Κοινότητα κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 1, φέρει την ονομασία αυτής της ποικιλίας. Αυτή η διάταξη δεν εφαρμόζεται αν αυτή η ονομασία είναι ικανή να παραπλανήσει ή να δημιουργήσει σύγχυση όσον αφορά την ποικιλία, ή εάν άλλα γεγονότα, δυνάμει του συνόλου των διατάξεων του ενδιαφερομένου Κράτους Μέλους που διέπουν τις ονομασίες των ποικιλιών, αντιτίθενται στη χρησιμοποίησή της ή εάν το δικαίωμα τρίτων εμποδίζει την ελεύθερη χρησιμοποίηση αυτής της ονομασίας σε σχέση με την ποικιλία.' 4. Στο άρθρο 10, η παλαιά παράγραφος 3 γίνεται παράγραφος 4. 5. Το άρθρο 11 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '1. Κάθε αίτηση ή ανάληψη της αιτήσεως περί αποδοχής μιας ποικιλίας, κάθε εγγραφή σ' έναν κατάλογο ποικιλιών, καθώς και διάφορες τροποποιήσεις αυτού, κοινοποιούνται αμέσως στα άλλα Κράτη Μέλη και στην Επιτροπή.' 6. Παρεμβάλλεται το άρθρο που ακολουθεί: 'Άρθρο 13α 1. Τα Κράτη Μέλη μεριμνούν ώστε να αρθούν οι αμφιβολίες που εμφανίσθηκαν μετά την αποδοχή μιας ποικιλίας, όσον αφορά την εκτίμηση της διακρίσεώς της ή της ονομασίας της κατά τη στιγμή της αποδοχής της. 2. Εφ' όσον αποδειχθεί, μετά την αποδοχή μιας ποικιλίας, ότι η προϋπόθεση της διακρίσεως κατά την έννοια του άρθρου 5 δεν είχε πληρωθεί κατά την αποδοχή, η αποδοχή αντικαθίσταται από άλλη απόφαση, ενδεχομένως δε ακύρωση, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Με αυτή την άλλη απόφαση, η ποικιλία δεν θεωρείται πλέον, με ισχύ από τη στιγμή της αρχικής αποδοχής της, ως ποικιλία γνωστή στην Κοινότητα κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 1. 3. Εφ' όσον αποδεικνύεται, μετά την αποδοχή ποικιλίας, ότι η ονομασία της, κατά την έννοια του άρθρου 10, δεν έγινε δεκτή κατά την αποδοχή, η ονομασία προσαρμόζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σύμφωνη με την παρούσα οδηγία. Τα Κράτη Μέλη δύνανται να επιτρέψουν ώστε η παλαιά ονομασία να μπορεί να χρησιμοποιηθεί προσωρινά συμπληρωματικώς. Λεπτομέρειες σύμφωνα με τις οποίες η παλαιά ονομασία δύναται να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικώς, μπορούν να καθορισθούν κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 40.' 7. Το άρθρο 15 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '2. Τα Κράτη Μέλη δύνανται να παρέχουν για το έδαφός τους προθεσμία διαθέσεως για την πιστοποίηση, τον έλεγχο των τύπων σπόρων προς σπορά και την εμπορία των σπόρων προς σπορά μέχρι την 30ή Ιουνίου του τρίτου έτους το αργότερο μετά το τέλος της αποδοχής. Για τις ποικιλίες που αναγράφονται, δυνάμει του άρθρου 16 παράγραφος 1, στον κοινό κατάλογο των ποικιλιών που προβλέπεται στο άρθρο 17, η προθεσμία διαθέσεως που λήγει τελευταία μεταξύ αυτών που παρέχονται από τα διάφορα Κράτη Μέλη αποδοχής, δυνάμει του πρώτου εδαφίου, εφαρμόζεται στην εμπορία σε όλα τα Κράτη Μέλη, στο μέτρο που οι σπόροι προς σπορά της συγκεκριμένης ποικιλίας δεν υπέστησαν κανέναν περιορισμό εμπορίας όσον αφορά την ποικιλία.' 8. Το άρθρο 17 συμπληρώνεται ως ακολούθως: 'Αυτή η δημοσίευση περιλαμβάνει τις ποικιλίες για τις οποίες εφαρμόζεται προθεσμία διαθέσεως σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο. Αναφέρονται στη δημοσίευση τόσο η διάρκεια της προθεσμίας διαθέσεως όσο και τα Κράτη Μέλη για τα οποία ενδεχομένως η προθεσμία δεν εφαρμόζεται.' Άρθρο 4 Τα Κράτη Μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν: - με το άρθρο 1, την 1η Ιανουαρίου 1980, - με τις άλλες διατάξεις της παρούσας οδηγίας, την 1η Ιουλίου 1982. Άρθρο 5 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη Μέλη. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 12 Νοεμβρίου 1979. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος J. GIBBONS (1) ΕΕ αριθ. Α 130 της 3.6.1977, σ. 2 και ΕΕ αριθ. Α 174 της 21.7.1978, σ. 8. (2) ΕΕ αριθ. Α 183 της 1.8.1977, σ. 64 και ΕΕ αριθ. Α 239 της 9.10.1978, σ. 54. (3) ΕΕ αριθ. Α 180 της 28.7.1977, σ. 29 και ΕΕ αριθ. Α 114 της 7.5.1979, σ. 26. (4) ΕΕ αριθ. Ν 205 της 13.8.1979, σ. 1. (5) ΕΕ αριθ. 125 της 11.7.1966, σ. 2320/66. (6) ΕΕ αριθ. Ν 281 της 6.10.1978, σ. 18. (7) ΕΕ αριθ. Ν 225 της 12.10.1970, σ. 1. (8) EΕ αριθ. Ν 225 της 12.10.1970, σ. 7.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία