ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1979/31979L1071

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1979-12-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1979-12-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1979-12-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 79/1071/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 6ης Δεκεμβρίου 1979 περί τροποποιήσεως της οδηγίας 76/308/ΕΟΚ «περί της αμοιβαίας συνδρομής στον τομέα της εισπράξεως των απαιτήσεων που προκύπτουν από ενέργειες οι οποίες αποτελούν μέρος του συστήματος χρηματοδοτήσεως του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων καθώς και από γεωργικές εισφορές και δασμούς»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Δεκεμβρίου 1979 περί τροποποιήσεως της Οδηγίας 76/308/ΕΟΚ 'περί της αμοιβαίας συνδρομής στον τομέα της εισπράξεως των απαιτήσεων που προκύπτουν από ενέργειες οι οποίες αποτελούν μέρος του συστήματος χρηματοδοτήσεως του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων καθώς και από γεωργικές εισφορές και δασμούς' ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και ιδίως τα άρθρα 99 και 100, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώμη της Συνελεύσεως(1), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2), Εκτιμώντας: ότι, στο παρόν στάδιο, μία απαίτηση η οποία αποτελεί αντικείμενο τίτλου εκδοθέντος από τις αρχές Κράτους Μέλους και που αφορά το φόρο προστιθεμένης αξίας, δεν δύναται, κατά κανόνα, να εισπραχθεί εντός άλλου Κράτους Μέλους- ότι οι εθνικές διατάξεις περί εισπράξεως του φόρου προστιθεμένης αξίας αποτελούν, εκ μόνου του λόγου του περιορισμού του πεδίου εφαρμογής τους στο εθνικό έδαφος, εμπόδιο στη δημιουργία και στη λειτουργία της κοινής αγοράς- ότι είναι αναγκαίο, κατά συνέπεια, να θεσπισθούν κοινοί κανόνες αμοιβαίας συνδρομής, περί εισπράξεως μεταξύ των Κρατών Μελών- ότι πρέπει επίσης να εφαρμόζονται για την είσπραξη των τόκων και των εξόδων των σχετικών με τις απαιτήσεις- ότι, στον τομέα της εισπράξεως των απαιτήσεων που προκύπτουν από ενέργειες οι οποίες αποτελούν μέρος του συστήματος χρηματοδοτήσεως του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, καθώς και από τις γεωργικές εισφορές και τους δασμούς, το Συμβούλιο, με την Οδηγία 76/308/ΕΟΚ(3), θέσπισε κοινούς κανόνες- ότι στο φορολογικό τομέα δύναται να γίνει προσφυγή σ' αυτούς τους ίδιους κανόνες- ότι αρκεί, κατά συνέπεια, να ευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 76/308/ΕΟΚ, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Ο τίτλος της Οδηγίας 76/308/ΕΟΚ τροποποιείται ως ακολούθως: 'Οδηγία του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 1976 περί της αμοιβαίας συνδρομής στον τομέα της εισπράξεως των απαιτήσεων που προκύπτουν από πράξεις οι οποίες αποτελούν μέρος του συστήματος χρηματοδοτήσεως του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων καθώς και από γεωργικές εισφορές και δασμούς και περί του φόρου προστιθεμένης αξίας'. Άρθρο 2 Το άρθρο 2 της Οδηγίας 76/308/ΕΟΚ τροποποιείται ως ακολούθως: α) το γράμμα 'δ' γίνεται 'ε'- β) το ακόλουθο σημείο 'δ)' εισάγεται μετά το σημείο 'γ)': 'δ) επί του φόρου προστιθεμένης αξίας.' Άρθρο 3 Τα Κράτη Μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν στην παρούσα Οδηγία το αργότερο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1981. Άρθρο 4 Η παρούσα Οδηγία απευθύνεται στα Κράτη Μέλη. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 6 Δεκεμβρίου1979. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος L. PRETI (1) ΕΕ αριθ. Α 57 της 7.3.1977, σ. 62. (2) ΕΕ αριθ. Α 56 της 7.3.1977, σ. 79. (3) ΕΕ αριθ. Ν 73 της 19.3.1976, σ. 18.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία