ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1980/31980L0051

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1980-01-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1979-12-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1979-12-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 80/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1979 περί περιορισμού του θορύβου που προκαλείται από υποηχητικά αεροσκάφη

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1979 περί περιορισμού του θορύβου που προκαλείται από υποηχητικά αεροσκάφη ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως το άρθρο 84 παράγραφος 2, το σχέδιο οδηγίας που υποβλήθηκε από την Επιτροπή, τη γνώμη της Συνελεύσεως(1), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2), Εκτιμώντας: ότι το πρόγραμμα δράσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα του περιβάλλοντος(3) φανερώνει τη σημασία του προβλήματος των ηχητικών ενοχλήσεων και κυρίως την ανάγκη ενεργείας κατά του θορύβου που οφείλεται στην εναέρια κυκλοφορία- ότι το πρόγραμμα προτεραιοτήτων του Συμβουλίου για τη μελέτη θεμάτων αεροπορικής μεταφοράς αναφέρει τις εκπομπές αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων των ηχητικών εκπομπών- ότι ο θόρυβος των αεροπλάνων πρέπει να μειωθεί λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος, τις τεχνικές δυνατότητες και τις οικονομικές συνέπειες- ότι, για τη μείωση αυτής της οχλήσεως, κατάλληλο μέσο είναι ο καθορισμός από τη Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας ενός ορίου των ηχητικών εκπομπών στην πηγή που να βασίζεται σε ειδικά πρότυπα επί του θέματος, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Κάθε Κράτος Μέλος εγγυάται ότι κάθε πολιτικό αεροσκάφος που εμπίπτει σε μια από τις κατηγορίες που αναφέρονται στο παράρτημα 16 της συμβάσεως περί διεθνούς πολιτικής αεροπορίας, τρίτη έκδοση (Ιούλιος 1978), και είναι νηολογημένο στην επικράτειά του, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σ' αυτό εκτός εάν του έχει παραχωρηθεί πιστοποιητικό θορύβου βάσει ικανοποιητικών αποδείξεων, σύμφωνα προς τις οποίες το αεροσκάφος ανταποκρίνεται σε προδιαγραφές τουλάχιστον εφάμιλλες προς τα εφαρμοζόμενα πρότυπα που καθορίζονται στο δεύτερο μέρος, κεφάλαια 2, 3, 5, ή 6 του παραρτήματος αυτού. Άρθρο 2 1. Τα δικαιολογητικά του πιστοποιητικού θορύβου υπό την έννοια των άρθρων 1, 3, 4 και 5 δύνανται να λάβουν τη μορφή ενός χωριστού πιστοποιητικού θορύβου ή μιας κατάλληλης δηλώσεως η οποία περιέχεται σ' ένα άλλο έγγραφο εγκεκριμένο από το κράτος νηολογήσεως και για το οποίο έγγραφο το κράτος απαιτεί να συνοδεύει το αεροσκάφος. Αυτά τα έγγραφα περιέχουν τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες: α) κράτος νηολογήσεως και αριθμό νηολογήσεως του αεροσκάφους- β) αριθμό σειράς του κατασκευαστού- γ) καθορισμό του τύπου και του μοντέλου του κατασκευαστού- δ) μνεία κάθε συμπληρωματικής τροποποιήσεως, η οποία έγινε με σκοπό την τήρηση των προτύπων που εφαρμόζονται στο πιστοποιητικό θορύβου- ε) μέγιστα βάρη στα οποία εξακριβώθηκε ότι τα πρότυπα που εφαρμόζονται στο πιστοποιητικό θορύβου ετηρήθησαν- στ) στην περίπτωση αεροπλάνων, για τα οποία η αίτηση του πιστοποιητικού υποβάλλεται από την 6η Οκτωβρίου 1977 και μετά: στάθμη (-ες) θορύβου και συντελεστές τους πιθανότητος 90% στο σημείο α) αναφοράς για τα οποία εξακριβώθηκε ότι τα πρότυπα που εφαρμόζονται στο πιστοποιητικό θορύβου ετηρήθησαν. 2. Τα Κράτη Μέλη αναγνωρίζουν την ισχύ των εγγράφων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και που εκδίδονται από τις αρχές πιστοποιήσεως του κράτους νηολογήσεως όταν αυτό είναι επίσης Κράτος Μέλος. Άρθρο 3 1. Τα Κράτη Μέλη εγγυώνται ότι κάθε πολιτικό ελικοφόρο αεροπλάνο, του οποίου το μέγιστο βάρος που αναφέρεται στο πιστοποιητικό πλοημότητος δεν υπερβαίνει τα 5 700 κιλά και κάθε πολιτικό υποηχητικό αεριωθούμενο, εάν δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο παράρτημα 16 της συμβάσεως περί διεθνούς πολιτικής αεροπορίας, τρίτη έκδοση (Ιούλιος 1978) που χρησιμοποιούν αεροδρόμια, τα οποία ευρίσκονται σ' ένα Κράτος Μέλος, έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με προδιαγραφές τουλάχιστον εφάμιλλες προς τα εφαρμοζόμενα πρότυπα που καθορίζονται στο δεύτερο μέρος, κεφάλαιο 2 ή 6 του παραρτήματος αυτού, όταν αυτά τα αεροπλάνα έχουν νηολογηθεί για πρώτη φορά στην επικράτειά τους. 2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται από τις ακόλουθες ημερομηνίες: - ελικοφόρα αεροπλάνα: το αργότερο έξι μήνες από της κοινοποιήσεως της παρούσας οδηγίας, - υποηχητικά αεριωθούμενα: το αργότερο ένα μήνα από της κοινοποιήσεως της παρούσας οδηγίας. 3. Τα Κράτη Μέλη δύνανται, κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, να αποφασίζουν να δέχονται την εγγραφή στα νηολόγια των ελικοφόρων αεροπλάνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προερχόμενα από ένα άλλο κράτος μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2, εάν εγγυώνται ότι αυτά τα αεροπλάνα δεν θα χρησιμοποιηθούν παρά μόνο στην επικράτειά τους ή σ'αυτή των συναινούντων κρατών. Άρθρο 4 1. Εξαιρούνται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 3: i) αεροσκάφη που δεν ανταποκρίνονται στα εφαρμοζόμενα πρότυπα του πιστοποιητικού θορύβου, όταν δύνανται να είναι εξοπλισμένα κατά τρόπον ώστε να ανταποκρίνονται σ' αυτά τα πρότυπα, υπό την επιφύλαξη: α) ότι υπάρχουν εξαρτήματα μετατροπής για τον τύπο του αεροσκάφους για το οποίο γίνεται λόγος- β) ότι τα αεροσκάφη που είναι εξοπλισμένα με τέτοια εξαρτήματα δύνανται να ανταποκρίνονται στα πρότυπα που προβλέπονται για το πιστοποιητικό θορύβου- γ) ότι αυτά τα εξαρτήματα είναι πράγματι διαθέσιμα- δ) ότι ο εκμεταλλευτής έχει παραγγείλει αυτά τα εξαρτήματα- ο κατάλληλος εξοπλισμός πρέπει να τοποθετηθεί μέσα σε προθεσμία που να μην υπερβαίνει τα δύο έτη από την ημερομηνία νηολογήσεως- ii) αεροσκάφη που χρησιμοποιήθηκαν πριν από την 1η Ιουλίου 1979 από τους εκμεταλλευτές ενός Κράτους Μέλους βάσει ενός συμβολαίου μίσθωση-πώληση ή πίστωση-μίσθωση που συνήφθη το αργότερο αυτή την ημερομηνία και που γι'αυτό το λόγο, είχαν νηολογηθεί σ'ένα κράτος άλλο από εκείνο όπου χρησιμοποιήθηκαν. 2. Τα Κράτη Μέλη δύνανται να εξαιρούν από τις διατάξεις του άρθρου 3 τα αεροσκάφη που δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα που εφαρμόζονται για το πιστοποιητικό θορύβου στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) αεροσκάφη τα οποία αντικαθιστούν αντίστοιχο αριθμό αεροσκαφών, τα οποία κατεστράφησαν λόγω ατυχήματος και τα οποία δεν είναι δυνατόν να αντικατασταθούν από παρεμφερές στην αγορά αεροσκάφος εφοδιασμένο με πιστοποιητικό θορύβου, υπό τον όρο ότι η νηολόγηση του αεροσκάφους αντικαταστάσεως να έχει γίνει μέσα στο χρόνο που ακολουθεί την καταστροφή περί της οποίας έγινε λόγος- β) αεροσκάφη ιστορικού ενδιαφέροντος- γ) αεροσκάφη για τα οποία ο εκμεταλλευτής αποδεικνύει ότι εάν αυτά δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν, η επιδίωξη των δραστηριοτήτων του θα επηρεαζόταν δυσμενώς και παράλογα, υπό τον όρο πάντοτε ότι σε όμοιες περιπτώσεις αυτά τα αεροσκάφη έχουν διαγραφεί από τον κατάλογο το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 1984. Εν τούτοις ένα Κράτος Μέλος δύναται να απαιτήσει όπως αεροσκάφος που αποτελεί αντικείμενο παρεκκλίσεως βάσει των στοιχείων β) και γ) της παρούσας παραγράφου είναι σύμφωνο προς τις διατάξεις του άρθρου 3, οσάκις χρησιμοποιεί αεροδρόμια που ευρίσκονται σ' αυτό το Κράτος Μέλος. Τα Κράτη Μέλη, που απαιτούν τέτοια αεροσκάφη να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, οφείλουν να ενημερώσουν τα άλλα Κράτη Μέλη, καθώς και την Επιτροπή. Άρθρο 5 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 1, κάθε Κράτος Μέλος εγγυάται ότι μετά την 31η Δεκεμβρίου 1986 πολιτικά υποηχητικά αεριωθούμενα νηολογημένα στην επικράτειά του και των οποίων το μέγιστο βάρος που αναφέρεται στο πιστοποιητικό πλοημότητος υπερβαίνει τους 20 τόννους δύνανται να χρησιμοποιούνται μόνον εάν έχει παραχωρήσει πιστοποιητικό θορύβου με βάση ικανοποιητικές αποδείξεις, σύμφωνα με τις οποίες το αεροπλάνο ανταποκρίνεται σε προδιαγραφές τουλάχιστον εφάμιλλες προς τα πρότυπα που αναφέρονται στο δεύτερο μέρος, κεφάλαιο 2 του παραρτήματος 16 της συμβάσεως περί της διεθνούς πολιτικής αεροπορίας, τρίτη έκδοση (Ιούλιος 1978). 2. Οι αρμόδιες αρχές των Κρατών Μελών δύνανται να επιτρέπουν προσωρινές παρεκκλίσεις από τις διατάξεις της παραγράφου 1, όταν ο εκμεταλλευτής αναλαμβάνει να αντικαταστήσει, το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 1988, τα αεροπλάνα για τα οποία πρόκειται με άλλα αεροπλάνα διαθέσιμα στην αγορά και που ανταποκρίνονται σε προδιαγραφές τουλάχιστον εφάμιλλες προς τα ακουστικά πρότυπα που αναφέρονται στο δεύτερο μέρος κεφάλαιο 3 του παραρτήματος 16 της συμβάσεως περί διεθνούς πολιτικής αεροπορίας, τρίτη έκδοση (Ιούλιος 1978). Άρθρο 6 Σε εξαιρετικές εξειδικευμένες περιπτώσεις, τα Κράτη Μέλη δύνανται να επιτρέπουν την προσωρινή χρησιμοποίηση στην επικράτειά τους αεροσκαφών που δεν είναι δυνατόν να έχουν τεθεί σε υπηρεσία με βάση άλλες διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 7 Τα Κράτη Μέλη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων, με σκοπό να εγγυηθούν ότι τα αεροσκάφη που δεν έχουν νηολογηθεί σ' ένα Κράτος Μέλος, αλλά που χρησιμοποιούν αεροδρόμια που ευρίσκονται στην επικράτειά τους, ανταποκρίνονται σε προδιαγραφές τουλάχιστον το ίδιο αυστηρές με αυτές προς τις οποίες οφείλουν να ανταποκρίνονται τα αεροσκάφη των Κρατών Μελών που υπόκεινται στις διατάξεις των άρθρων 1 ως 6. Άρθρο 8 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 παράγραφος 1, τα Κράτη Μέλη θέτουν σε ισχύ, το αργότερο έξι μήνες μετά την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας, τις απαραίτητες διατάξεις για να ανταποκριθούν σ' αυτή και πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή. 2. Τα Κράτη Μέλη φροντίζουν να ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των κυρίων διατάξεων του εσωτερικού δικαίου που υιοθετούν στον τομέα που ρυθμίζεται από αυτή την οδηγία. Άρθρο 9 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη Μέλη. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 20 Δεκεμβρίου 1979. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος J. TUNNEN (1) ΕΕ αριθ. Α 178 της 2.8.1976, σ. 61. (2) ΕΕ αριθ. Α 299 της 18.12.1976, σ. 16. (3) ΕΕ αριθ. Α 112 της 20.11.1973, σ.1.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία