ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1980/31980L0052

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1980-01-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1979-12-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1979-12-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 80/52/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1979 περί τροποποιήσεως της οδηγίας 66/403/ΕΟΚ «περί της εμπορίας σπόρων γεωμήλων προς φύτευση»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1979 περί τροποποιήσεως της οδηγίας 66/403/ΕΟΚ 'περί της εμπορίας σπόρων γεωμήλων προς φύτευση' ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και ιδίως τα άρθρα 43 και 100, την πρόταση της Επιτροπής(1), τη γνώμη της Συνελεύσεως(2), Εκτιμώντας: ότι προκύπτει από το άρθρο 15 της οδηγίας 66/403/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί της εμπορίας σπόρων γεωμήλων προς φύτευση(3), όπως τροποποιήθηκε τελικώς από την οδηγία 79/967/ΕΟΚ(4)- ότι κατ' αρχήν από 1ης Ιουλίου 1975 τα Κράτη Μέλη δεν δύνανται πλέον να διαπιστώνουν υπό την ιδίαν των ευθύνη, την ισοδυναμία των εξετάσεων και των πραγματοποιουμένων ελέγχων στις τρίτες χώρες- ότι εν τούτοις τα Κράτη Μέλη έχουν εξουσιοδοτηθεί να παρατείνουν την ισχύ των αποφάσεων ισοδυναμίας που έχουν ήδη ληφθεί, αφού οι συζητήσεις με πρόθεση τη δυνατότητα εγκαθίδρυσης τέτοιας ισοδυναμίας στο επίπεδο της Κοινότητος δεν έχει ακόμα συμπληρωθεί- ότι στην πράξη αυτή η παράταση εφηρμόσθη για τον Καναδά- ότι η χρήση της παρατάσεως αυτής υπόκειται στο κοινοτικό φυτοϋγειονομικό καθεστώς, ότι, δυνάμει του εν λόγω καθεστώτος, σπόροι γεωμήλων καταγωγής Καναδά δύνανται επί του παρόντος να εισάγονται στην Κοινότητα κατά παρέκκλιση, υπό αυστηρές προϋποθέσεις και για περιορισμένη περίοδο- ότι έκτοτε κοινοτική διαπίστωση ισοδυναμίας, όσον αφορά τον Καναδά, θα εστερείτο αντικειμένου- ότι, πάντως, πρέπει να παραταθεί η περίοδος ισχύος των διαπιστώσεων ισοδυναμίας οι οποίες έγιναν από τα Κράτη Μέλη, επιτρέποντας κατ' αυτόν τον τρόπο την προσφυγή στην προαναφερθείσα περιορισμένη χρονική περίοδο, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Υπό την επιφύλαξη της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1976 περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής εντός των Κρατών Μελών επιζημίων οργανισμών για τα φυτά ή κηπευτικά προϊόντα(5), η ημερομηνία της '30ής Ιουνίου 1979', η οποία προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 α), της οδηγίας 66/403/ΕΟΚ αντικαθίσταται από την ημερομηνία της '31ης Μαρτίου 1980'. Άρθρο 2 Τα Κράτη Μέλη θέτουν σε ισχύ τις απαραίτητες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για τη συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία από 1ης Ιουλίου 1979. Πληροφορούν περί αυτού αμέσως την Επιτροπή. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη Μέλη. Έγινε στις Βρυξέλλες, την 20ή Δεκεμβρίου 1979. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος J. TUNNEY (1) ΕΕ αριθ. Α 303 της 4.12.1979, σ. 6. (2) ΕΕ αριθ. Α 4 της 7.1.1980, σ. 76. (3) ΕΕ αριθ. 125 της 11.7.1966, σ. 2320/66. (4) ΕΕ αριθ. Ν 293 της 20.11.1979, σ. 16. (5) ΕΕ αριθ. Ν 26 της 31.1.1977, σ. 20.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία