ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1980/31980L0215

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1980-02-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1980-01-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1980-01-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 80/215/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 1980 περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών προϊόντων με βάση το κρέας

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιανουαρίου 1980 περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών προϊόντων με βάση το κρέας ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως τα άρθρα 43 και 100, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώμη της Συνελεύσεως(1), Εκτιμώντας: ότι η οδηγία 77/99/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1976 περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών προϊόντων με βάση το κρέας(2), εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 1979- ότι η εφαρμογή της ανωτέρω οδηγίας δεν θα έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, για όσο διάστημα οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές θα παρεμποδίζονται από τις υπάρχουσες στα Κράτη Μέλη διαφορές, στο θέμα των προδιαγραφών του υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των προϊόντων με βάση το κρέας- ότι πρέπει, ιδίως για να εξαλειφθούν αυτές οι διαφορές, να καθορισθούν στον τομέα αυτόν κοινές διατάξεις- ότι, για να αποφευχθεί η μετάδοση επιζωοτιών μέσω των προϊόντων με βάση το κρέας, πρέπει να ορισθεί ότι, τα κρέατα από τα οποία παρασκευάζονται ορισμένα απ' αυτά τα προϊόντα πρέπει ν' ανταποκρίνονται στις διατάξεις του υγειονομικού ελέγχου που εφαρμόζεται στα νωπά κρέατα- ότι πρέπει να μεριμνάται, ώστε τα προϊόντα με βάση το κρέας, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην κοινοτική ρύθμιση, να μη φέρουν τη σήμανση της καταλληλότητος, που προβλέπεται από τη ρύθμιση αυτή- ότι, εφ' όσον τα προϊόντα με βάση το κρέας έχουν υποστεί επεξεργασία ικανή να καταστρέφει όλα τα μικρόβια της ασθένειας που μεταδίδεται στα ζώα, πρέπει να αναφέρεται η επεξεργασία αυτή στο πιστοποιητικό καταλληλότητος, που συνοδεύει τα εν λόγω προϊόντα- ότι τα Κράτη Μέλη πρέπει να έχουν το δικαίωμα να μην επιτρέπουν στο έδαφός τους τη διάθεση σε κυκλοφορία των προϊόντων με βάση το κρέας, στα οποία έχουν διαπιστωθεί μικρόβια μεταδοτικής ασθένειας ή που δεν ανταποκρίνονται στις κοινοτικές διατάξεις ως προς τον υγειονομικό έλεγχο- ότι εφ' όσον δεν αντιτίθενται λόγοι υγειονομικού ελέγχου και εφ' όσον ο αποστολέας ή ο εντολοδόχος του το ζητήσει, πρέπει να του επιτραπεί η επανεξαγωγή των προϊόντων αυτών με βάση το κρέας- ότι για να είναι οι ενδιαφερόμενοι σε θέση να εκτιμήσουν τους λόγους μιας απαγορεύσεως ή ενός περιορισμού, πρέπει να γνωστοποιούνται στον αποστολέα ή στον εντολοδόχο του και, σε ορισμένες περιπτώσεις, στις αρμόδιες αρχές της χώρας αποστολής, οι λόγοι αυτοί- ότι, σε περίπτωση διαφωνίας για το βάσιμο μιας απαγορεύσεως ή ενός περιορισμού μεταξύ του αποστολέα και των αρχών της χώρας προορισμού, πρέπει ο αποστολέας να έχει τη δυνατότητα να ζητήσει τη γνώμη πραγματογνώμονος κτηνιάτρου- ότι τα Κράτη Μέλη πρέπει να έχουν το δικαίωμα να απαγορεύουν την εισαγωγή, στο έδαφός τους, ορισμένων προϊόντων με βάση το κρέας, που προέρχονται από ένα Κράτος Μέλος, στο οποίο έχει εμφανισθεί επιζωοτία- ότι, ανάλογα με τη φύση και το χαρακτήρα της επιζωοτίας αυτής, η εν λόγω απαγόρευση, είτε πρέπει να περιορίζεται στα προϊόντα με βάση το κρέας που προέρχονται από ένα τμήμα του εδάφους της χώρας αποστολής, είτε δύναται να επεκτείνεται στο σύνολο του εδάφους του- ότι σε περίπτωση εμφανίσεως στο έδαφος Κράτους Μέλους μεταδοτικής ασθένειας, είναι απαραίτητη η άμεση λήψη των καταλλήλων μέτρων για την καταπολέμησή της- ότι οι κίνδυνοι που προκαλούνται από τις ασθένειες αυτές και τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την αντιμετώπισή τους, πρέπει να εκτιμούνται κατά τον ίδιο τρόπο σε όλη την Κοινότητα- ότι για να διευκολυνθεί η εφαρμογή των αναφερομένων διατάξεων, πρέπει να προβλεφθεί διαδικασία που να καθιερώνει τη στενή συνεργασία μεταξύ των Κρατών Μελών και της Επιτροπής, στα πλαίσια της Μόνιμης Κτηνιατρικής Επιτροπής, που έχει συσταθεί με την απόφαση του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1968(3), ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η παρούσα οδηγία καθορίζει τις προδιαγραφές του υγειονομικού ελέγχου σχετικά με τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές προϊόντων με βάση το κρέας. Άρθρο 2 Για τους σκοπούς της οδηγίας αυτής, εφαρμόζονται, εφ' όσον παρίσταται ανάγκη, οι διατάξεις του άρθρου 2 της οδηγίας 72/461/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1972 περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών νωπών κρεάτων(4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 78/54/ΕΟΚ(5), και του άρθρου 2 της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ. Τα προϊόντα που έχουν υποβληθεί σε φυσική ζύμωση και σε ωρίμανση μακράς διαρκείας, θεωρούνται ως να είχαν υποστεί πλήρη επεξεργασία μέχρις ότου το Συμβούλιο, ομόφωνα, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, αποδεχθεί τις παραμέτρους που αναφέρονται στο παράρτημα A κεφάλαιο V σημείο 27 υπό β) της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ. Άρθρο 3 Κάθε Κράτος Μέλος μεριμνά ώστε τα προϊόντα με βάση το κρέας που προορίζονται στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και παρασκευάζονται από ή με: - νωπά κρέατα που καθορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1964 περί των υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών νωπών κρεάτων(6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 75/379/ΕΟΚ(7) και που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του υγειονομικού κτηνιατρικού ελέγχου που ορίζονται στα άρθρα 3 και 4 και στην οδηγία 72/461/ΕΟΚ, - νωπά κρέατα που καθορίζονται στο άρθρο 2 υπό α) της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1972, περί υγειονομικών προβλημάτων και προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου κατά την εισαγωγή ζώων του βοείου και χοιρείου είδους και νωπών κρεάτων προελεύσεως τρίτων χωρών(8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 77/98/ΕΟΚ(9), και που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του υγειονομικού ελέγχου και ορίζονται στην οδηγία 72/462/ΕΟΚ. Άρθρο 4 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3 πρώτη περίπτωση και με την επιφύλαξη της εφαρμογής της παραγράφου 2, δύνανται να προορίζονται για ενδοκοινοτικές συναλλαγές τα προϊόντα με βάση το κρέας, που παρασκευάσθηκαν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από ή με τα νωπά κρέατα που ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ και που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 της οδηγίας 72/461/ΕΟΚ και τα οποία έχουν υποστεί τις ακόλουθες επεξεργασίες: α) επεξεργασία με τη θερμότητα μέσα σε δοχεία κλεισμένα ερμητικά, των οποίων η αξία Fc είναι ίση ή ανώτερη του 3,00- β) εφ' όσον τα νωπά κρέατα έχουν ληφθεί από ζώα τα οποία δεν προέρχονται από μολυσμένη εκμετάλλευση η οποία υπόκειται στα απαγορευτικά μέτρα κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 υπό β) της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ: i) επεξεργασία με θερμότητα διαφορετική από εκείνη που προβλέπεται υπό α), αλλά η οποία έφθασε τη θερμοκρασία στη μάζα τουλάχιστον στους 70 βαθμούς Κελσίου, ή ii) επεξεργασία που συνίσταται σε μία φυσική ζύμωση και ωρίμανση τουλάχιστον εννέα μηνών, για τα αποστεωμένα ζαμπόν βάρους τουλάχιστον ίσου με 5,5 χιλιόγραμμα και τα οποία παρουσιάζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: - αw ίσο ή κατώτερο του 0,93. - pH ίσο ή κατώτερο του 6. 2. Κάθε Κράτος Μέλος μεριμνά ώστε: α) τα νωπά κρέατα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 να: i) μεταφέρονται και εναποθηκεύονται ξεχωριστά ή σε διαφορετικές στιγμές από τα νωπά κρέατα που αναφέρονται στο άρθρο 3, ii) χρησιμοποιούνται κατά τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η εισαγωγή τους στα προϊόντα με βάση το κρέας που προορίζονται στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, εκτός των αναφερομένων στην παράγραφο 1- β) το πιστοποιητικό καταλληλότητος που προβλέπεται στο παράρτημα A κεφάλαιο VIII της οδηγίας 77/99/FΟΚ να περιλαμβάνει, με την επιφύλαξη της σημειώσεως(6) του εν λόγω πιστοποιητικού, την ένδειξη 'επεξεργασμένο σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 80/215/ΕΟΚ', κάτω από τον τίτλο 'είδος του προϊόντος'. Άρθρο 5 1. Τα Κράτη Μέλη μεριμνούν, ώστε τα προϊόντα με βάση το κρέας που δεν ανταποκρίνονται στις διατάξεις που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4, να μη φέρουν τη σφραγίδα καταλληλότητος που προβλέπεται στο κεφάλαιο VII του παραρτήματος A της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ. 2. Η χώρα προορισμού δύναται να απαγορεύει στο έδαφός της τη θέση σε κυκλοφορία προϊόντων με βάση το κρέας, αν έχει διαπιστωθεί ότι δεν έχουν τηρηθεί οι διατάξεις που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4. 3. Στην περίπτωση αυτή, η χώρα προορισμού πρέπει να επιτρέπει, μετά από αίτηση του αποστολέως ή του εντολοδόχου του, την επανεξαγωγή όλων των παρτίδων προϊόντων με βάση το κρέας, εφ' όσον δεν αντιτίθενται σε αυτό λόγοι υγειονομικού ελέγχου. 4. Η αρμόδια αρχή του κράτους προορισμού μπορεί να διατάζει την καταστροφή αυτής της παρτίδας με επιβάρυνση του αποστολέως, του παραλήπτου ή του εντολοδόχου αυτών, χωρίς να αποζημιώνονται από το κράτος, εφ' όσον έχει απαγορευθεί η θέση σε κυκλοφορία κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2 και η χώρα αποστολής ή, ενδεχομένως, η χώρα διαμετακομίσεως δεν επιτρέπουν την επανεξαγωγή. 5. Οι αποφάσεις της αρμόδιας αρχής που λαμβάνονται δυνάμει των παραγράφων 2, 3 και 4 πρέπει να κοινοποιούνται στον αποστολέα ή στον εντολοδόχο του και να αναφέρουν τα αίτια. Όταν ο αποστολέας ή ο εντολοδόχος του το ζητήσει, οι αιτιολογημένες αυτές αποφάσεις πρέπει αμέσως να του ανακοινώνονται εγγράφως, αναφέροντας τα ένδικα μέσα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τους τύπους και τις προθεσμίες, στις οποίες ασκούνται. Οι αποφάσεις αυτές πρέπει επίσης να ανακοινώνονται στην κεντρική αρμόδια αρχή της χώρας αποστολής. Άρθρο 6 1. Με την παρούσα οδηγία δεν θίγονται τα ένδικα μέσα, τα οποία προβλέπονται στη νομοθεσία που ισχύει στα Κράτη Μέλη εναντίον των αποφάσεων των αρμοδίων αρχών που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία. 2. Κάθε Κράτος Μέλος παρέχει στους αποστολείς, των οποίων τα προϊόντα με βάση το κρέας δεν δύναται να τεθούν σε κυκλοφορία σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4, το δικαίωμα να λαμβάνουν γνώμη πραγματογνώμονος κτηνιάτρου. Κάθε Κράτος Μέλος ενεργεί έτσι ώστε οι πραγματογνώμονες κτηνίατροι να έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν αν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4, πριν λάβουν οι αρμόδιες αρχές άλλα μέτρα, όπως η καταστροφή των προϊόντων με βάση το κρέας. Ο πραγματογνώμων κτηνίατρος πρέπει να έχει την ιθαγένεια ενός από τα Κράτη Μέλη εκτός της χώρας αποστολής ή της χώρας προορισμού. Η Επιτροπή καταρτίζει, μετά από πρόταση των Κρατών Μελών, τον πίνακα των πραγματογνωμόνων κτηνιάτρων που θα δύνανται να αναλάβουν τη διατύπωση παρόμοιων γνωμών. Καθορίζει επίσης, κατόπιν διαβουλεύσεων με τα Κράτη Μέλη, τις γενικές λεπτομέρειες εφαρμογής, ιδίως ως προς τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για τη διατύπωση των γνωμών. Άρθρο 7 1. Κράτος Μέλος δύναται, εφ' όσον υπάρχει κίνδυνος μεταδόσεως ασθενειών των ζώων με την εισαγωγή στο έδαφός του προϊόντων με βάση το κρέας προελεύσεως άλλου Κράτους Μέλους, να λάβει τα ακόλουθα μέτρα: α) σε περίπτωση εμφανίσεως αφθώδους πυρετού (κλασική μορφή), κλασικής πανώλους των χοίρων και ασθένειας του Teschen στο άλλο Κράτος Μέλος, να απαγορεύει ή να περιορίζει στο άλλο Κράτος Μέλος, προσωρινά, την εισαγωγή προϊόντων που παρασκευάζονται με κρέατα ζώων που είναι ευαίσθητα σ' αυτές τις ασθένειες, εκτός των προϊόντων που έχουν υποστεί μία από τις επεξεργασίες του άρθρου 4 παράγραφος 1, τα οποία προέρχονται από τμήματα του εδάφους του Κράτους Μέλους στο οποίο έχει εμφανισθεί αυτή η ασθένεια- β) σε περίπτωση που επεκτείνεται μία επιζωοτική ασθένεια ή στην περίπτωση που εμφανίζεται νέα σοβαρή και μεταδοτική ασθένεια των ζώων, να απογορεύει ή να περιορίζει προσωρινά την εισαγωγή από το σύνολο του εδάφους αυτού του κράτους, προϊόντων που παρασκευάζονται από κρέατα ζώων που είναι ευαίσθητα σ'αυτές τις ασθένειες. 2. Κάθε Κράτος Μέλος πρέπει να ανακοινώνει αμέσως στα άλλα Κράτη Μέλη και στην Επιτροπή την εμφάνιση, στο έδαφός του, κάθε ασθένειας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και τα μέτρα που έλαβε για την καταπολέμησή της. Πρέπει επίσης να τους ανακοινώνει την εξάλειψη της ασθένειας. 3. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τα Κράτη Μέλη βάσει της παραγράφου 1, καθώς και η κατάργησή τους, πρέπει να ανακοινώνονται αμέσως στα άλλα Κράτη Μέλη και στην Επιτροπή, αναφέροντας τα αίτια. Είναι δυνατό να αποφασισθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8, ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να τροποποιηθούν, ιδίως προκειμένου να εξασφαλισθεί ο συντονισμός αυτών με τα λαμβανόμενα από τα άλλα Κράτη Μέλη ή να καταργηθούν. 4. Αν προκύψει η κατάσταση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 και αν είναι απαραίτητο να εφαρμόσουν και τα άλλα Κράτη Μέλη τα μέτρα που έχουν ληφθεί δυνάμει της εν λόγω παραγράφου και που ενδεχόμενα έχουν τροποποιηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3, οι κατάλληλες διατάξεις θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 8. 5. Κατά την επεξεργασία των τροποποιήσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 3 δεύτερη παράγραφος ή των διατάξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 4, δύναται ν' αποφασισθεί, κατά την ίδια διαδικασία, η προσαρμογή τους ανάλογα με την ασθένεια που εμφανίστηκε, τις επεξεργασίες που έχουν υποστεί τα εν λόγω προϊόντα, την ημερομηνία κατά την οποία έχουν ληφθεί τα χρησιμοποιούμενα κρέατα και τις ημερομηνίες παρασκευής. Άρθρο 8 1. Σε περίπτωση προσφυγής στη διαδικασία που ορίζεται στο παρόν άρθρο, η Μόνιμη Κτηνιατρική Επιτροπή, που έχει συσταθεί με την απόφαση του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1968, στο εξής αποκαλουμένη 'επιτροπή', συγκαλείται αμέσως από τον πρόεδρό της, είτε με δική του πρωτοβουλία, είτε μετά από αίτηση Κράτους Μέλους. 2. Στην επιτροπή οι ψήφοι των Κρατών Μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης. Ο πρόεδρος δεν ψηφίζει. 3. Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής υποβάλλει σχέδιο για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της σχετικά με τα μέτρα αυτά εντός δύο ημερών. Αποφαίνεται με πλειοψηφία σαράντα μιας ψήφων. 4. Η Επιτροπή θεσπίζει τα μέτρα και τα θέτει σε άμεση εφαρμογή εφ' όσον αυτά είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής. Αν δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ή, ελλείψει γνώμης, η Επιτροπή υποβάλλει αμέσως στο Συμβούλιο πρόταση περί των μέτρων που πρέπει να ληφθούν. Το Συμβούλιο θεσπίζει τα μέτρα με ειδική πλειοψηφία. Αν μετά την πάροδο δεκαπέντε ημερών από της συγκλήσεώς του, το Συμβούλιο δεν έχει θεσπίσει μέτρα, η Επιτροπή θεσπίζει τα προτεινόμενα μέτρα και τα θέτει αμέσως σε εφαρμογή, εκτός αν το Συμβούλιο έχει αποφανθεί κατά των μέτρων αυτών με απλή πλειοψηφία. Άρθρο 9 Το άρθρο 8 εφαρμόζεται μέχρι τις 21 Ιουνίου 1981. Άρθρο 10 Το Συμβούλιο, ομόφωνα, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, αποφασίζει, πριν από την 1η Ιουλίου 1980, για τις ενδεχόμενες διατάξεις τις σχετικές με την πανώλη των χοίρων, οι οποίες πρέπει να προστεθούν για ορισμένα προϊόντα στην παρούσα οδηγία, σύμφωνα με τις λύσεις που λαμβάνονται υπόψη για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές νωπών κρεάτων χοίρων. Άρθρο 11 1. Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, καθορίζει τους όρους του υγειονομικού ελέγχου που εφαρμόζονται στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές νωπών κρεάτων πουλερικών και στις εισαγωγές των κρεάτων αυτών προελεύσεως τρίτων χωρών. 2. Μέχρι να τεθούν σε ισχύ οι διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εξακολουθούν να εφαρμόζονται για την τήρηση των γενικών διατάξεων της συνθήκης οι εθνικές νομοθεσίες υγειονομικού ελέγχου ως προς τις εισαγωγές προϊόντων με βάση το κρέας, τα οποία παρασκευάζονται εν μέρει ή εν όλω από ή με νωπά κρέατα πουλερικών. Άρθρο 12 Μέχρι τη θέση σε εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών υγειονομικού ελέγχου, σχετικά με τις εισαγωγές προϊόντων με βάση το κρέας, εκτός των προβλεπομένων στο άρθρο 11 παράγραφος 2, προελεύσεως τρίτων χωρών, οι εθνικές διατάξεις που εφαρμόζονται στις εισαγωγές αυτών των προϊόντων δεν πρέπει να είναι περισσότερο ευνοϊκές από εκείνες της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 13 Τα Κράτη Μέλη θέτουν σε ισχύ τα απαραίτητα μέτρα για τη συμμόρφωσή τους: - με τις διατάξεις του άρθρου 3 δεύτερη περίπτωση, κατά την προβλεπόμενη στο άρθρο 32 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ ημερομηνία, - με τις άλλες διατάξεις της οδηγίας αυτής, το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1980, και ενημερώνουν αμέσως περί τούτου την Επιτροπή. Άρθρο 14 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη Μέλη. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 22 Ιανουαρίου 1980. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος G. MARCORA (1) ΕΕ αριθ. Α 114 της 11.11.1971, σ. 40. (2) ΕΕ αριθ. Ν 26 της 31.1.1977, σ. 85. (3) ΕΕ αριθ. Ν 255 της 28.10.1968, σ. 23. (4) EΕ αριθ. Ν 302 της 31.12.1972, σ. 24. (5) ΕΕ αριθ. Ν 16 της 20.1.1978, σ. 22. (6) EΕ αριθ. 121 της 29.7.1964, σ. 2012/64. (7) ΕΕ αριθ. Ν 172 της 3.7.1975, σ. 17. (8) ΕΕ αριθ. Ν 302 της 31.12.1972, σ 28. (9) EΕ αριθ. Ν 26 της 31.1.1977, σ. 81.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία