ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1980/31980L0304

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1980-03-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1980-02-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1980-02-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 80/304/ΕΟΚ της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 1980 περί τροποποίησης του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 69/208/ΕΟΚ του Συμβουλίου «περί της εμπορίας των σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 1980 περί τροποποιήσεως του παραρτήματος II της οδηγίας 69/208/ΕΟΚ του Συμβουλίου 'περί της εμπορίας των σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών' Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, την οδηγία 69/208/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1969 περί της εμπορίας των σπόρων προς σπορά των ελαιούχων κλωστικών και φυτών(1), όπως τροποποιήθηκε τελικώς από την οδηγία 79/641/ΕΟΚ (2) και ιδίως το άρθρο 20, Εκτιμώντας: ότι, λόγω της εξελίξεως των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων, πρέπει να γίνουν τροποιήσεις στο παράρτημα II της προαναφερθείσης οδηγίας για τους κατωτέρω λόγους- ότι οι κανόνες όσον αφορά στα σκληρώτια ή τα τεμάχια των σκληρωτίων του Sclerotinia sclerotiorum, στους οποίους πρέπει να ανταποκρίνονται οι σπόροι της ελαιοκράμβης, πρέπει να προσαρμοσθούν στους κανόνες ποιότητος- ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μονίμου Επιτροπής των Σπόρων προς Σπορά και των Γεωργικών, Δενδροκηπευτικών και Δασικών Φυτών προς Φύτευση, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Αρθρο 1 Στο παράρτημα II τμήμα I σημείο 3Α της οδηγίας 69/208/ΕΟΚ, το είδος 'Brassica napus spp oleifera', διαγράφεται και ξαναγράφεται πριν από τα είδη 'Brassica rapa' με τον αριθμό '10 (β)' στη στήλη 5. Άρθρο 2 1. Τα Κράτη Μέλη θέτουν σε ισχύ τις απαραίτητες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, για τη συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία, το αργότερο μέχρι την 1η Ιουλίου 1980. 2. Τα Κράτη Μέλη φροντίζουν ώστε οι σπόροι των ελαιούχων και κλωστικών φυτών να μην υπόκεινται σε περιορισμούς εμπορίας λόγω της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας σε διαφορετικές ημερομηνίες. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη Μέλη. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 25 Φεβρουαρίου 1980. Για την Επιτροπή Finn GUNDELACH Αντιπρόεδρος (1) ΕΕ αριθ. Ν 169 της 10.7.1969, σ. 3. (2) ΕΕ αριθ. Ν 183 της 19.7.1979, σ. 13.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία