ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1980/31980L0597

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1980-06-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1980-06-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1980-05-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 80/597/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 1980 περί δευτέρας τροποποιήσεως της οδηγίας 74/329/ΕΟΚ περί της προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους γαλακτωματοποιητές, σταθεροποιητές, πυκνωτικά και πηκτικά μέσα που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Μαΐου 1980 περί δευτέρας τροποποιήσεως της οδηγίας 74/329/ΕΟΚ 'περί της προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά με τους γαλακτωματοποιητές, σταθεροποιητές, πυκνωτικά και πηκτικά μέσα που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα' ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως το άρθρο της 100, την πρόταση της Επιτροπής(1), τη γνώμη της Συνελεύσεως(2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3), Εκτιμώντας: ότι η οδηγία 74/329/ΕΟΚ(4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 78/612/ΕΟΚ(5), έχει καταρτίσει έναν ενιαίο πίνακα των γαλακτωματοποιητών, σταθεροποιητών, πυκνωτικών και πηκτικών μέσων που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα από τα Κράτη Μέλη- ότι, βάσει των προσφάτων επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων, η αναφορά στη μικροκρυσταλλική κυτταρίνη (Ε 460) στο παράρτημα I της οδηγίας 78/612/ΕΟΚ πρέπει να τροποποιηθεί- ότι η χρησιμοποιήση του τραγακάνθιου κόμμεος (Ε 413) πρέπει να επανεξετασθεί ύστερα από μια έρευνα της Επιτροπής- ότι το παράρτημα II της οδηγίας 74/329/ΕΟΚ προσδιορίζει την ονομασία των ουσιών, των οποίων η χρησιμοποιήση στα τρόφιμα δύναται να επιτρέπεται προσωρινά από τα Κράτη Μέλη- ότι το άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 74/329/ΕΟΚ επιτρέπει αυτή την παρέκκλιση για μια περίοδο πέντε ετών από την κοινοποίηση της οδηγίας- ότι, βάσει των προσφάτων επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων, το εν λόγω παράρτημα πρέπει να αναθεωρηθεί- ότι, εκ του γεγονότος αυτού, η περίοδος της προσωρινής αδείας, της σχετικής με τη χρησιμοποίηση ορισμένων ουσιών, πρέπει να παραταθεί για να επιτρέψει την εκπλήρωση ορισμένων απαραιτήτων τοξικολογικών ερευνών υπό το φως των σημερινών απαιτήσεων περί του αβλαβούς της χρησιμοποιήσεώς τους στα τρόφιμα- ότι άλλες ουσίες, για τις οποίες οι απαραίτητες τοξικολογικές έρευνες πραγματοποιήθηκαν, δεν δύναται να γίνουν αποδεκτές σε κοινοτικό επίπεδο, παρά μόνον αν όροι της χρησιμοποιήσεώς τους και κριτήρια της καθαρότητάς τους καθορισθούν, αλλά ότι η χρησιμοποίησή τους δύναται να επιτρέπεται από τα Κράτη Μέλη δίχως περιορισμό της διάρκειας- ότι οι επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, οι σχετικές με το κόμμι Xanthan είναι επαρκείς για να επιτραπεί η μεταφορά της ουσίας αυτής στο παράρτημα I της οδηγίας 74/329/ΕΟΚ- ότι το κόμμι Ghatti δεν πρέπει πλέον να χρησιμοποείται, αλλά ότι είναι τουλάχιστον απαραίτητο να προβλεφθεί μια προσωρινή περίοδος, ώστε να επιτραπεί η πώληση των τροφίμων τα οποία ευρίσκονται ήδη στην αγορά και τα οποία περιέχουν την ουσία αυτή- ότι η quillaia δεν καλύπτεται πλέον από την οδηγία 74/329/ΕΟΚ, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 74/329/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 2, οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: '2. Εν τούτοις, για τις ουσίες που αναφέρονται στο παράρτημα I με τους αριθμούς Ε 413 και Ε 440b, το Συμβούλιο, αποφαινόμενο σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 100 της συνθήκης, δύναται να αποφασίσει, το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1982 και μετά από έρευνα της Επιτροπής, την απαλοιφή τους από το εν λόγω παράρτημα ή κάθε άλλη τροποποίηση της καταστάσεώς τους.' 2. Το επόμενο άρθρο παρεμβάλλεται: 'Άρθρο 2α 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 παράγραφος 1 τα Κράτη Μέλη δύνανται να επιτρέπουν την χρήση των ουσιών που απαριθμούνται κατωτέρω στα τρόφιμα: Φωσφατίδια αμμωνίου Μονοστεατικός εστέρας της πολυγλυκερίνης Πονοστεατικός εστέρας της σορβιτάνης Τριστεατικός εστέρας της σορβιτάνης Μονολαυρικός εστέρας της σορβιτάνης Μονοελαϊκός εστέρας της σορβιτάνης Μονοπαλμιτικός εστέρας της σορβιτάνης. 2. Το Συμβούλιο μπορεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 100 της συνθήκης, να συμπεριλάβει τις ουσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στο παράρτημα I, καθορίζοντας συγχρόνως τους όρους της χρησιμοποίησεώς τους στα τρόφιμα, και μόνον εφ' όσον, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1, θα έχουν καθοριστεί τα κριτήρια καθαρότητάς τους.' 3. Στο άρθρο 3 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το κατωτέρω κείμενο: '1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 παράγραφος 1, τα Κράτη Μέλη δύνανται να επιτρέπουν, μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1984, τη χρησιμοποίηση των ουσιών που απαριθμούνται στο παράρτημα II στα τρόφιμα και, μέχρι την 1η Απριλίου 1981, την εμπορία τροφίμων που περιέχουν κόμμι Ghatti. Εν τούτοις, για το κόμμι Karaya το Συμβούλιο, αποφαινόμενο σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 100 της συνθήκης, μπορεί ν' αποφασίσει, πριν την 31η Δεκεμβρίου 1980 και κατόπιν ερεύνης της Επιτροπής, για την απάλειψή του από το εν λόγω παράρτημα ή κάθε άλλη τροποποίηση της καταστάσεώς του.' 4. Το παράρτημα I τροποποιείται ως εξής: α) Το σημείο Ε 460, μικροκρυσταλλική κυτταρίνη αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Ε 460 i) μικροκρυσταλλική κυτταρίνη ii) κυτταρίνη σε σκόνη' β) Το ακόλουθο κείμενο παρεμβάλλεται: 'Ε 415 κόμμι Xanthan' 5. Το παράρτημα II αντικαθίσταται από το παράρτημα της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 2 Το άρθρο 1 τίθεται σε ισχύ από την 21η Ιουνίου 1979. Άρθρο 3 Σε μία προθεσμία ενός έτους από της κοινοποιήσεως της παρούσας οδηγίας, τα Κράτη Μέλη τροποποιούν τη νομοθεσία τους σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις και πληροφορούν περί τούτου αμέσως την Επιτροπή. Η ούτω τροποποιημένη νομοθεσία, εφαρμόζεται δύο έτη μετά την κοινοποιήση της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη Μέλη. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 29 Μαΐου 1980. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος G. MARCORA (1) ΕΕ αριθ. Α 115 της 8.5.1979, σ. 10. (2) ΕΕ αριθ. Α 4 της 7.1.1980, σ. 64. (3) ΕΕ αριθ. Α 247 της 1.10.1979, σ. 1. (4) ΕΕ αριθ. Ν 189 της 12.7.1974, σ. 1. (5) ΕΕ αριθ. Ν 197 της 22.7.1978, σ. 22. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 'ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ Κόμμι Karaya (συνώνυμο: κόμμι sterculia) Μονολαυρικός εστέρας της πολυοξυαιθυλενο(20)σορβιτάνης (συνώνυμο: πολυσορβικό 20) Μονοπαλμιτικός εστέρας της πολυοξυαιθυλενο(20)σορβιτάνης (συνώνυμο: πολυσορβικό 40) Μονοστεατικός εστέρας της πολυοξυαιθυλενο(20)σορβιτάνης (συνώνυμο: πολυσορβικό 60) Τριστεατικός εστέρας της πολυοξυαιθυλενο(20)σορβιτάνης (συνώνυμο: πολυσορβικό 65) Μονοελαϊκός εστέρας της πολυοξυαιθυλενο(20)σορβιτάνης (συνώνυμο: πολυσορβικό 80) Στεατικός εστέρας του πολυοξυαιθυλενίου (8) Στεατικός εστέρας του πολυοξυαιθυλενίου (40) Σογιέλαιο οξειδωμένο δια θερμάνσεως, που έχει αντιδράσει με μονογλυκερίδια και διγλυκερίδια βρωσίμων λιπαρών οξέων Μικτοί εστέρες γαλακτικού οξέος και βρωσίμων λιπαρών οξέων με γλυκερίνη και προπυλενογλυκόλη Διοκτυλο-σουλφο-ηλεκτρικό νάτριο'
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία