ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1980/31980L1141

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1980-12-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1980-12-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1980-12-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 80/1141/EOK του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 1980 περί τροποποίησης των οδηγιών 70/457/EOK και 70/458/EOK «περί του κοινού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών και της εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Δεκεμβρίου 1980 περί τροποποιήσεως των οδηγιών 70/457/ΕΟΚ και 70/458/ΕΟΚ 'περί του κοινού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών και της εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών' ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως τα άρθρα 43 και 100, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώμη της Συνελεύσεως(1), Εκτιμώντας: ότι πρέπει, για τους λόγους που εκτίθενται κατωτέρω, να τροποποιηθούν οι οδηγίες 70/457/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 1970 περί του κοινού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών(2) και 70/458/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ηςΣεπτεμβρίου 1970 περί της εμπορίας των σπόρων προς σπορά κηπευτικών(3), όπως τροποποιήθηκαν τελευταία από την οδηγία 79/967/ΕΟΚ(4)- ότι, δυνάμει των διατάξεων που αφορούν τους κοινούς καταλόγους ποικιλιών, οι επίσημες αποδοχές ποικιλιών που χορηγήθηκαν πριν από την εφαρμογή αυτών των διατάξεων σύμφωνα με αρχές διάφορες από εκείνες των εν λόγω οδηγιών παύουν να ισχύουν μετά την 30ή Ιουνίου 1980 το αργότερο, αν μέχρι τότε οι ποικιλίες αυτές δεν έχουν γίνει αποδεκτές σύμφωνα με τις διατάξεις των οδηγιών- ότι για έναν ορισμένο αριθμό των εν λόγω ποικιλιών, η διαδικασία αποδοχής σύμφωνα με τις διατάξεις των οδηγιών δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί- ότι, επομένως, φαίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα παρατάσεως της προθεσμίας για ορισμένες ποικιλίες, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Στο άρθρο 3 της οδηγίας 70/457/ΕΟΚ, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: '4. Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23, δύναται να επιτραπεί στα Κράτη Μέλη να παρατείνουν για καθορισμένες ποικιλίες την προθεσμία λήξεως που προβλέπεται στην παράγραφο 3 έως την 31η Δεκεμβρίου 1982 το αργότερο, εφ' όσον την 1η Ιουλίου 1980 δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία εξετάσεως που άρχισε γι' αυτές τις ποικιλίες πριν από την ημερομηνία αυτή, με σκοπό την αποδοχή τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.' Άρθρο 2 Στο άρθρο 9 της οδηγίας 70/458/ΕΟΚ, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος: '2α. Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 40, δύναται να επιτραπεί στα Κράτη Μέλη να παρατείνουν για καθορισμένες ποικιλίες την προθεσμία λήξεως που προβλέπεται στην παράγραφο 2 έως την 31η Δεκεμβρίου 1982 το αργότερο, εφ' όσον την 1η Ιουλίου 1980 δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία εξετάσεως που άρχισε γι' αυτές τις ποικιλίες πριν από την ημερομηνία αυτή με σκοπό την αποδοχή τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.' Άρθρο 3 Τα Κράτη Μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία με ισχύ από 1ης Ιουλίου 1980. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη Μέλη. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 8 Δεκεμβρίου 1980. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος C. NEY (1) ΕΕ αριθ. Α 291 της 10.11.1980, σ. 57 (2) ΕΕ αριθ. Ν 225 της 12.10.1980, σ. 1. (3) ΕΕ αριθ. Ν 225 της 12.10.1970, σ. 7. (4) ΕΕ αριθ. Ν 293 της 20.11.1979, σ. 16.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία