ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1981/31981L0007

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1981-01-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1981-02-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1981-01-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 81/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 1ης Ιανουαρίου 1981 περί τροποποίησης, λόγω της προσχώρησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ «περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη επιβλαβών οργανισμών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
* ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Ιανουαρίου 1981 περί τροποποιήσεως, λόγω της προσχωρήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ «περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα Κράτη μέλη επιβλαβών οργανισμών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα» (81/7/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, την πράξη προσχωρήσεως του 1979, και ιδίως το άρθρο 146, την πρόταση της Επιτροπής, Εκτιμώντας: ότι η οδηγία 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1976 περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα Κράτη μέλη επιβλαβών οργανισμών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα (1), όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 80/392/ΕΟΚ και 80/393/ΕΟΚ (2), πρέπει να προσαρμοσθεί σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ (ι) (μέρος δεύτερο) (Δ) (β) της πράξεως προσχωρήσεως, για να ληφθούν υπόψη οι οικολογικές συνθήκες και η φυτοϋγειονομική κατάσταση που χαρακτηρίζει αφ ενός το έδαφος της Ελλάδος και αφ ετέρου τα εδάφη των άλλων Κρατών μελών· ότι πρέπει κατά συνέπεια η Κοινότητα να επεκτείνει την προστασία της, όσον αφορά ορισμένους επιβλαβείς οργανισμούς γενικού ενδιαφέροντος· ότι επί πλέον η προστασία, όσον αφορά ορισμένους άλλους επιβλαβείς οργανισμούς, που ενδιαφέρουν την Ελλάδα και τις περιοχές που παρουσιάζουν ανάλογες οικολογικές συνθήκες, πρέπει να επεκταθεί στα ενδιαφερόμενα Κράτη μέλη· ότι κρίνεται πρόσφορη μία μεταβατική περίοδος για να δυνηθεί η Ελληνική Δημοκρατία να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί με την οδηγία 77/93/ΕΟΚ και να διατηρήσει, όσον αφορά τη φυτοϋγειονομική πλευρά, τις υφιστάμενες σχέσεις μεταξύ αυτού του Κράτους μέλους και των άλλων Κρατών μελών, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 77/93/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1) Στο άρθρο 20 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: «4. Η Ελληνική Δημοκρατία θέτει σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθεί μέ: α) τους περιορισμούς που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 την 1η Ιανουαρίου 1985, β) τις άλλες διατάξεις της παρούσας οδηγίας την 1η Ιανουαρίου 1983. Τα άλλα Κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας όσον αφορά την Ελληνική Δημοκρατία κατά τις ίδιες ημερομηνίες.» 2) Το παράρτημα Ι τροποποιείται ως εξής: α) Στο μέρος Α α) προστίθεται το ακόλουθο σημείο: «4α. Helicoverpa armigera Huebner [=Heliothi zea Pod.]». β) Στο μέρος Β α) σημεία 1 ως 9, 11 και 13 ως 15 η λέξη «Ελλάς » προστίθεται στη δεξιά στήλη. γ) Στο μέρος Β β) η λέξη «Ελλάς» προστίθεται στη δεξιά στήλη. δ) Στο μέρος Β γ) σημεία 1 ως 5 η λέξη «Ελλάς» προστίθεται στη δεξιά στήλη. ε) Στο μέρος Β γ) προστίθεται το ακόλουθο σημείο: 1.2 // «5α. Phymatotrichum omnivorum (Shear) Dugg. // / Ελλάς » στ) Στο μέρος Β δ) η λέξη «Ελλάς» προστίθεται στη δεξιά στήλη. 3) Το παράρτημα ΙΙ τροποποιείται ως εξής: α) Στο μέρος Α β) παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία: 1.2 // «8α Xanthomonas fragarias Kennedy et King // Φυτά του Fragaria (Tourn.) L., προοριζόμενα προς φύτευση, με εξαίρεση τους σπόρους προς σπορά. // 8β Xanthomonas campestris pv pruni (E.F. Smith) Dye // Φυτά του Prunus L., προοριζόμενα προς φύτευση, με εξαίρεση τους σπόρους προς σπορά» β) Στο μέρος Α δ) παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο: 1.2 // «01. Beet curly top virus // Φυτά του Beta spp., προοριζόμενα προς φύτευση, με εξαίρεση τους σπόρους προς σπορά» γ) Στο μέρος Β α) παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία: 1.2.3 // «01. Aleurothrixus floccosus (Mask) // Φυτά του Citrus L., προοριζόμενα προς φύτευση, με εξαίρεση τους σπόρους προς σπορά // Ελλάς, Ιταλία // 02. Anthonomous grandis Boh // Φυτά βάμβακος (Gossypium sp.), με εξαίρεση τους σπόρους προς σπορά // Ελλάς» δ) Στο μέρος Β α) καταργείται το σημείο 5. ε) Στο μέρος Β α) παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία: 1.2.3 // «10α. Leucaspis japonica CKLL // Φυτά των Citrus L., Malus Mill και Pyrus L., προοριζόμενα προς φύτευση, με εξαίρεση τους σπόρους προς σπορά // Γαλλία, Ελλάς, Ιταλία // 12. Unaspis yanonensis Kuw // Φυτά του Citrus L., προοριζόμενα προς φύτευση, με εξαίρεση τους σπόρους προς σπορά // Γαλλία, Ελλάς, Ιταλία» στ) Στο μέρος Β β) ο αριθμός «1» προστίθεται πριν από τη λέξη «Corynebacterium» και η λέξη «Ελλάς» προστίθεται στη δεξιά στήλη. ζ) Στο μέρος Β β) προστίθεται το ακόλουθο σημείο: 1.2.3 // «2. Pseudomonas glycinea // Σπόροι προς σπορά σόγιας (Glycine max. L. Merril), προοριζόμενοι προς φύτευση // Ελλάς» η) Στο μέρος Β γ) σημείο 1 οι λέξεις «προοριζόμενοι προς φύτευση και οι καρποί με όλο το μέρος του εξωτερικού περικαρπίου » προστίθενται στη δεύτερη στήλη και η λέξη «Ελλάς» προστίθεται στην τρίτη στήλη. θ) Στο μέρος Β γ) σημεία 2 ως 6 η λέξη «Ελλάς» προστίθεται στην τρίτη στήλη. ι) Στο μέρος Β γ) προστίθεται το ακόλουθο σημείο: 1.2.3 // «4α. Glomerella gossypii // Σπόροι προς σπορά βάμβακος (Gossypium sp.), προοριζόμενοι προς φύτευση // Ελλάς» 4. Το παράρτημα IV τροποποιείται ως εξής: α) Στο μέρος Α σημείο 16 αριστερή στήλη οι λέξεις «Xanthomonas fragarriae Kennedy και King (παράρτημα ΙΙ Α β) 8α) » προστίθενται στην πρώτη περίπτωση και οι λέξεις «- για το Fragaria (Tourn.) L.», «Xanthomonas campestris pv pruni (E. F. Smith) Dye (παράρτημα ΙΙ Α β) 8β)» προστίθενται στη δεύτερη περίπτωση «- για το Prunus L.». β) Στο μέρος Α προστίθενται τα ακόλουθα σημεία: 1.2 // «28 α) Φυτά των Chrysanthemum, Dianthus και Pelorgonium, με εξαίρεση τους σπόρους προς σπορά και τα κομμένα άνθη // Επίσημη διαπίστωση: α) ότι δεν παρετηρήθη κανένα σύμπτωμα του Epichoristodes acarbella, Helicoverpa armigera, Spodoptera littoralis (Boisd.) η Spodoptera litura (F), από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου στο πεδίο παραγωγής, ή β) ότι τα φυτά έχουν υποστεί την ενδεδειγμένη αγωγή κατά των προαναφερθέντων οργανισμών. // 36 α) Φυτά του Beta spp., προοριζόμενα προς φύτευση, με εξαίρεση τους σπόρους προς σπορά // Επίσημη διαπίστωση ότι δεν παρετηρήθη κανένα σύμπτωμα του Beet curly top virus από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου στο πεδίο παραγωγής.» γ) Στο μέρος Β σημεία 2 και 8 η λέξη «Ελλάς» προστίθεται στην τρίτη στήλη. δ) Στο μέρος Β καταργείται το σημείο 15. ε) Στο μέρος Β προστίθενται τα ακόλουθα σημεία: 1.2.3 // «17. Σπόροι προς σπορά σόγιας (Clycine max. L. Merril), προοριζόμενοι προς φύτευση // Επίσημη διαπίστωση ότι δεν παρετηρήθη κανένα σύμπτωμα του Pseudomonas gluycinea από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου στο πεδίο παραγωγής // Ελλάς» // 18. Σπόροι προς σπορά βάμβακος ( Gossypium sp.), προοριζόμενοι προς φύτευση // Επίσημη διαπίστωση, - ότι οι σπερματοθήκες έχουν εκκοκισθεί δια οξέος ή // Ελλάς» // // - ότι δεν παρετηρήθη κανένα σύμπτωμα Glomerella gossypii από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου στο πεδίο παραγωγής και ότι έχει εξετασθεί αντιπροσωπευτικό δείγμα και απεδείχθη απαλλαγμένο, κατά την εξέταση αυτή, του Gomerella gossypii. // Άρθρο 2 Τα Κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν μέ: - το άρθρο 1 σημείο 1 με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 1981, - με το άρθρο 1 σημείο 2 α) και σημείο 3 α) και β) καθώς και σημείο 4 α) και β) την 1η Ιανουαρίου 1983, - με τις άλλες διατάξεις της παρούσας οδηγίας από 1ης Ιανουαρίου 1983 κατόπιν αιτήσεως των προστατευομένων Κρατών μελών. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη. Έγινε στις Βρυξέλλες, την 1η Ιανουαρίου 1981. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος D. F. VAN DER MEI (1) ΕΕ αριθ. L 26 της 31. 1. 1977, σ. 20. (2) ΕΕ αριθ. L 100 της 17. 4. 1980, σ. 32 και 35.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία