ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1981/31981L0020

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1981-02-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1981-02-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1981-01-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 81/20/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 1981 περί έβδομης τροποποίησης της οδηγίας της 23ης Οκτωβρίου 1962 «περί της προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις χρωστικές ύλες που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ης Ιανουαρίου 1981 περί έβδομης τροποποιήσεως της οδηγίας της 23ης Οκτωβρίου 1962 « περί της προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με τις χρωστικές ύλες που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα » ( 81/20/ΕΟΚ ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ , Έχοντας υπόψη : τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος , και ιδίως το άρθρο 100 , την πρόταση της Επιτροπής (1) , τη γνώμη της Συνελεύσεως (2) , τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3) , Εκτιμώντας : ότι η οδηγία της 23ης Οκτωβρίου 1962 περί της προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με τις χρωστικές ύλες που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα (4) , όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 78/114/ΕΟΚ (5) , περιέχει , στο παράρτημα ΙΙ υπό β ) , τον κατάλογο των προϊόντων για την αραίωση ή τη διάλυση των χρωστικών υλών . ότι η χρησιμοποίηση των χρωστικών καροτινοειδών υλών Ε 160 και Ε 161 διευκολύνεται με τη διάλυσή τους σε ψαρραγηένανες ( Ε 407 ) και αραβικό κόμμι ότι η Επιτροπή επί του παρόντος επανεξετάζει τη χρησιμοποίηση όλων των ουσίων που χρησιμοποιούνται για την αραίωση και τη διάλυση των χρωστικών υλών ότι δεν είναι συνεπώς δυνατόν να ληφθεί οριστική απόφαση εάν αυτές οι δύο ουσίες πρέπει να χρησιμοποιηθούν εντός της Κοινότητος , ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Άρθρο 1 Στο παράρτημα ΙΙ υπό β ) της οδηγίας της 23ης Οκτωβρίου 1962 προστίθενται οι ακόλουθες ουσίες υπό τους όρους που προσδιορίζονται : - carraghenanes ( αποκλειστικά για την χρωστικές ύλες αναγράφονται στο παράρτημα I υπό τους αριθμούς Ε 160 και Ε 161 ) . - αραβικό κόμμι ( αποκλειστικά για τις χρωστικές ύλες που αναγράφονται στο παράρτημα I υπό τους αριθμούς Ε 160 και Ε 161 ) . Άρθρο 2 Τα Κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές , κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο ως την 1η Ιουλίου 1981 και ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή . Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη . Έγινε στις Βρυξέλλες , στις 20 Ιανουαρίου 1981 . Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Ch. A. van der KLAAUW (1) ΕΕ αριθ. C 201 της 10 . 8 . 1979 , σ. 13 . (2) ΕΕ αριθ. C 147 της 16 . 6 . 1980 , σ. 124 . (3) ΕΕ αριθ. C 113 της 7 . 5 . 1980 , σ. 9 . (4) ΕΕ αριθ. 115 της 11 . 11 . 1962 , σ. 2645/62 . (5) ΕΕ αριθ. L 44 της 15 . 2 . 1978 , σ. 20 .
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία