ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1981/31981L0126

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1981-03-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1981-02-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1981-02-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 81/126/ΕΟΚ της Επιτροπής της 16ης Φεβρουαρίου 1981 περί τροποποίησης των παραρτημάτων των οδηγιών 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 69/208/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εμπορία σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών, σιτηρών και ελαιούχων και κλωστικών φυτών, καθώς και των οδηγιών 78/386/ΕΟΚ και 78/388/ΕΟΚ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
* ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Φεβρουαρίου 1981 περί τροποποιήσεως των παραρτημάτων των οδηγιών 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 69/208/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εμπορία σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών, σιτηρών και ελαιούχων και κλωστικών φυτών, καθώς και των οδηγιών 78/386/ΕΟΚ και 78/388/ΕΟΚ (81/126/ΕΟΚ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, την οδηγία 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών (1) όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 80/754/ΕΟΚ (2), και ιδίως το άρθρο 21α, την οδηγία 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων σιτηρών προς σπορά (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 79/692/ΕΟΚ (4), και ιδίως το άρθρο 21α, την οδηγία 69/208/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1969 περί εμπορίας σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών (5), όπως τροπο- ποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 80/304/ΕΟΚ (6), και ιδίως το άρθρο 20α, Εκτιμώντας: ότι, λόγω της εξελίξεως των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων, πρέπει να γίνουν τροποποιήσεις στα παραρτήματα Ι και ΙΙ της οδηγίας 66/401/ΕΟΚ, στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 66/402/ΕΟΚ και στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 69/208/ΕΟΚ για τους κατωτέρω λόγους· ότι πρέπει να τροποποιηθούν οι όροι τους οποίους πρέπει να πληρούν οι καλλιέργειες και οι σπόροι προς σπορά, περιλαμβανομένων των κανόνων ποικιλιακής καθαρότητας, για να συμμορφωθούν προς τα συστήματα τα σχετικά με την ποικιλιακή πιστοποίηση των σπόρων προς σπορά που προορίζονται για το διεθνές εμπόριο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως (ΟΟΣΑ)· ότι επομένως πρέπει να τροποποιηθούν οι ημερομηνίες θέσεως σε ισχύ που προβλέπονται αντιστοίχως στην πρώτη περίπτωση παράγραφος 1 του άρθρου 2 της οδηγίας 78/386/ΕΟΚ της Επιτροπής της 18ης Απριλίου 1978 περί τροποποιήσεως των παραρτημάτων της οδηγίας 66/401/ΕΟΚ περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών (7), και στην πρώτη περίπτωση παράγραφος 1 του άρθρου 2 της οδηγίας 78/388/ΕΟΚ της Επιτροπής της 18ης Απριλίου 1978 περί τροποποιήσεως των παραρτημάτων της οδηγίας 69/208/ΕΟΚ περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά ελαιούχων και κλωστικών φυτών (8)· ότι οι κανόνες για τον καθορισμό των σπόρων Rumex πρέπει να γίνουν πιο εύκαμπτοι στην περίπτωση πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά άλλων ειδών κτηνοτροφικών φυτών, εκτός εάν υπάρχει αμφιβολία για την τήρηση των κανόνων που καθορίζονται στην οδηγία 66/401/ΕΟΚ· ότι οι διατάξεις που αναφέρονται στην οδηγία 66/402/ΕΟΚ, σχετικά με το μέγιστο βάρος σπορομερίδος σπόρων προς σπορά Zea mays, πρέπει να τροποποιηθούν για να προσαρμοσθούν προς τις προϋποθέσεις της επίσημης εξετάσεως σπόρων προς σπορά που πραγματοποιείται σύμφωνα με τις χρη- σιμοποιούμενες διεθνείς μεθόδους· ότι οι κανόνες σχετικά με το μέγιστο περιεχόμενο σε αριθμό σπόρων άλλων ειδών φυτών στους σπόρους της Annabis sativa πρέπει να προσαρμοσθούν προς τους κανόνες της συνήθως λαμβανομένης ποιότητας· ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Επιτροπής Σπόρων προς Σπορά και Γεωργικών, Δενδροκηπευτικών και Δασικών Φυτών προς Φύτευση, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Το παράρτημα Ι της οδηγίας 66/401/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Στο σημείο 4, οι λέξεις «ειδών ή ποικιλιών άλλων από Pisum sativum η των ποικιλιών από μονοκλωνική απογαμία της Poa spp.» αντικαθίστανται από τις λέξεις «αλλων από εκείνα των ειδών Pisum sativum, Brassica napus var. napobrassica, Brassica olerecea convar. acephala, Raphanus sativus spp. oleifera η των ποικιλιών από μονοκλωνική απογαμία της Poa ssp.» 2. Στο σημείο 4 προστίθεται η ακόλουθη φράση: «Για τα είδη Pisum sativum, Brassica napus var. napobrassica olerecea convar. acephala, Raphanus sativus ssp. oleifera και οι ποικιλίες από μονοκλωνική απογαμία της Poa spp., ισχύει μόνο η πρώτη φράση.» Άρθρο 2 Το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 66/401/ΕΟΚ τροπο- ποιείται ως εξής: Στο τμήμα Ι σημείο 2 Α στήλη 14 μέρος «GRAMINEAE», το γράμμα (ν) παρεμβάλλεται στην περίπτωση ειδών άλλων από τα Phleum bertononii και Phleum pratense. Άρθρο 3 Το παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 66/402/ΕΟΚ τροπο- ποιείται ως εξής: Στη στήλη 2 του πίνακα, ο αριθμός «20» αντικαθίσταται από τον αριθμό «40» στην περίπτωση του Zea mays. Άρθρο 4 Το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 69/208/ΕΟΚ τροπο- ποιείται ως εξής: Στο τμήμα Ι σημείο 2 Α στήλη 5, ο αριθμός «10» αντικαθίσταται από τον αριθμό «30» στην περίπτωση του Cannabis sativa. Άρθρο 5 Το κείμενο της πρώτης περιπτώσεως της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της οδηγίας 78/386/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «- διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας για ό,τι αφορά το παράρτημα Ι σημεία 3 και 4, την 1η Ιανουαρίου 1981, - διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας για ό,τι αφορά το παράρτημα ΙΙ τμήμα Ι σημείο 1 και το παράρτημα ΙΙ τμήμα ΙΙ σημείο 1, την 1η Ιανουαρίου 1982.» Άρθρο 6 Το κείμενο της πρώτης περιπτώσεως της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της οδηγίας 78/388/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «- στις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας για ό,τι αφορά το παράρτημα Ι σημείο 3 και του άρθρου 1 παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας για ό,τι αφορά το παράρτημα ΙΙ τμήμα Ι σημείο 1, την 1η Ιανουαρίου 1982.» Άρθρο 7 1. Τα Κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν πρός: - τις διατάξεις των άρθρων 1, 5 και 6 από 1ης Ιανουαρίου 1981, - τις άλλες διατάξεις της παρούσας οδηγίας το αργότερο από 1ης Ιουλίου 1982. 2. Τα Κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι σπόροι προς σπορά να μην υποβάλλονται σε κανέναν περιορισμό εμπορίας λόγω της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας σε διαφορετικές ημερομηνίες, σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεύτερη περίπτωση. Άρθρο 8 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 16 Φεβρουαρίου 1981. Για την 'Επιτροπή Poul DALSAGER Μέλος της Επιτροπής (1) ΕΕ αριθ. 125, της 11. 7. 1966, σ. 2298/66. (2) ΕΕ αριθ. L 207 της 9. 8. 1980, σ. 36. (3) ΕΕ αριθ. 125 της 11. 7. 1966, σ. 2309/66. (4) ΕΕ αριθ. L 205 της 13. 8. 1979, σ. 1. (5) ΕΕ αριθ. L 169 της 10. 7. 1969, σ. 3. (6) ΕΕ αριθ. L 68 της 14. 3. 1980, σ. 33. (7) ΕΕ αριθ. L 113 της 25. 4. 1978, σ. 1. (8) ΕΕ αριθ. L 113 της 25. 4. 1978, σ. 20.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία