ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1981/31981L0214

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1981-04-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1981-03-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1981-03-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 81/214/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 1981 περί δεκάτης έκτης τροποποιήσεως της οδηγίας 64/54/ΕΟΚ «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με το συντηρητικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Μαρτίου 1981 περί δεκάτης έκτης τροποποιήσεως της οδηγίας 64/54/ΕΟΚ 'περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με τα συντηρητικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα' ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως το άρθρο 100, την πρόταση της Επιτροπής(1), τη γνώμη της Συνελεύσεως (2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: ότι το άρθρο 3 της οδηγίας 64/54/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 1963 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με τα συντηρητικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχωρήσεως του 1979, προβλέπει ότι τα Κράτη μέλη επιτρέπουν τον υποκαπνισμό ορισμένων τροφίμων μόνο με καπνό παραγόμενο από ξύλα ή ξυλώδη φυτά, σε φυσική κατάσταση, και υπό τον όρο ότι από τον υποκαπνισμό αυτό δεν προκύπτει κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία- ότι το άρθρο 5 της οδηγίας 64/54/ΕΟΚ παρέχει στα Κράτη μέλη τη δυνατότητα να επιτρέψουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1980 τη χρησιμοποίηση υδατικών διαλυμάτων καπνού- ότι τα υδατικά διαλύματα καπνού χρησιμοποιούνται κυρίως για τις αρωματικές τους ιδιότητες, αλλά μπορούν δευτερευόντως να ευνοήσουν τη συντήρηση- ότι σε πολλά Κράτη μέλη διεξάγονται, επί του παρόντος, έρευνες σχετικά με την τοξικολογική αποδοχή και την ακριβή τεχνολογική λειτουργία των υδατικών διαλυμάτων καπνού- ότι παρόμοιες έρευνες διεξάγονται σχετικά με την πρακτική του υποκαπνισμού των τροφίμων- ότι η κατάσταση πρέπει να αναθεωρηθεί υπό το φως των ερευνών αυτών- ότι ως εκ τούτου δεν είναι ακόμα δυνατή η λήψη οριστικών αποφάσεων ούτε ως προς τη σκοπιμότητα του να επιτραπεί η χρησιμοποίηση των υδατικών διαλυμάτων καπνού εντός της Κοινότητος, ούτε ως προς τον τρόπο διατυπώσεως μιας τέτοιας αδείας, και ότι η πρακτική του υποκαπνισμού των τροφίμων πρέπει να επανεξετασθεί σε κοινοτικό επίπεδο- ότι η οδηγία 64/54/ΕΟΚ επιτρέπει επίσης στα Κράτη μέλη να διατηρήσουν τις εθνικές νομοθετικές διατάξεις τις σχετικές με τη χρήση της φορμαλδεΰδης στο τυρί 'grana padano', με την επιφύλαξη επανεξετάσεως της παρεκκλίσεως αυτής από την Επιτροπή- ότι η δυνατότητα αυτή πρέπει να διατηρηθεί για συμπληρωματική περίοδο τριών ετών, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 64/54/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 3 Τα Κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν τον υποκαπνισμό ορισμένων τροφίμων μόνο με καπνό ή υδατικά διαλύματα καπνού παραγόμενα από ξύλο ή ξυλώδη φυτά, σε φυσική κατάσταση, ενώ αποκλείονται τα ξύλα ή τα φυτά τα εμποτισμένα, βαμμένα, συγκολλημένα, ζωγραφισμένα ή που έχουν υποστεί ανάλογη επεξεργασία και υπό τον όρο ότι από τον υποκαπνισμό αυτό δεν προκύπτει κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία.' 2. Στο άρθρο 5, καταργούνται οι παράγραφοι 2 και 3 περίπτωση β) και η παράγραφος 3 περίπτωση α) γίνεται παράγραφος 2. Άρθρο 2 Εντός τριετούς προθεσμίας από την κοινοποίηση της παρούσης οδηγίας, η Επιτροπή θα επανεξετάσει τις διατάξεις του άρθρου 1 και θα προτείνει στο Συμβούλιο κάθε αναγκαία τροποποίηση. Άρθρο 3 Το άρθρο 1 παράγει αποτελέσματα την 1η Ιανουαρίου 1981. Άρθρο 4 Τα Κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο μέχρι την 1η Ιουλίου 1981 και ενημερώνουν αμέσως περί αυτού την Επιτροπή. Άρθρο 5 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 16 Μαρτίου 1981. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος G. BRAKS (1) EE αριθ. C 208 της 13. 8. 1980, σ. 3. (2) ΕΕ αριθ. C 327 της 15. 12. 1980, σ. 8. (3) ΕΕ αριθ. C 348 της 31. 12. 1980, σ. 3. (3) ΕΕ αριθ. 12 της 27. 1. 1964, σ. 161/64.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία