ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1981/31981L0561

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1981-07-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1981-07-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1981-07-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 81/561/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 1981 περί τροποποιήσεως, αντιστοίχως, των οδηγιών 66/402/ΕΟΚ και 66/403/ΕΟΚ περί εμπορίας σπόρων δημητριακών προς σπορά και σπόρων γεωμήλων προς φύτευση

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
* ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 1981 περί τροποποιήσεως, αντιστοίχως, των οδηγιών 66/402/ΕΟΚ και 66/403/ΕΟΚ περί εμπορίας σπόρων δημητριακών προς σπορά και σπόρων γεωμήλων προς φύτευση (81/561/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως τα άρθρα 43 και 100, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), Εκτιμώντας: ότι η οδηγία 66/402/ΕΟΚ (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 81/126/ΕΟΚ (4), προβλέπει άδειες που επιτρέπουν, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1980, την επίσημη πιστοποίηση, υπό ορισμένους όρους, των σπόρων που δεν απετέλεσαν αντικείμενο επίσημου καλλιεργητικού ελέγχου· ότι πρέπει να παρασχεθεί συμπληρωματική προθεσμία, για να καταστεί δυνατόν να αποκτηθεί η αναγκαία πείρα για μία πιο γενική και οριστική λύση· ότι η οδηγία 66/403/ΕΟΚ (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 80/52/ΕΟΚ (6), προβλέπει ότι κατ' αρχήν, από την 1η Ιουλίου 1975, τα Κράτη μέλη δεν δύνανται πλέον να διαπιστώνουν με δική τους ευθύνη την ισοδυναμία των εξετάσεων και των ελέγχων που πραγματοποιούνται στις τρίτες χώρες· ότι εν τούτοις, επειδή οι εργασίες που προορίζονται να επιτρέπουν κοινοτική διαπίστωση ισοδυναμίας δεν έχουν ακόμη τελειώσει, δόθηκε η δυνατότητα στα Κράτη μέλη να παρατείνουν την ισχύ των διαπιστώσεων ισοδυναμίας στις οποίες είχαν ήδη προβεί· ότι πρακτικά η παράταση αυτή εφαρμόσθηκε μόνο έναντι του Καναδά· ότι η χρήση της παρατάσεως αυτής υπόκειται στο κοινοτικό φυτοϋγειονομικό καθεστώς· ότι σύμφωνα με το καθεστώς αυτό, και αφού ληφθεί υπόψη η παρούσα κατάσταση, η παράταση της περιόδου ισχύος των διαπιστώσεων στις οποίες προβαίνουν τα Κράτη μέλη δεν παράγει αποτελέσματα για την Κοινότητα των Εννέα· ότι εν τούτοις, στην περίπτωση της Ελλάδος, το νέο αυτό Κράτος μέλος πρέπει να θέσει σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, για να συμμορφωθεί πρίς τις διατάξεις του κοινού φυτοϋγειονομικού καθεστώτος με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 1983· ότι η Ελλάς εχε καθιερώσει, με δική της ευθύνη, τη δυνατότητα να εισάγει τους σπόρους γεωμήλων προς φύτευση που παράγονται στον Καναδά· ότι πρέπει να παραταθεί η περίοδος ισχύος όσον αφορά τα μέτρα αυτά, για να επιτραπεί στην Ελλάδα να χρησιμοποιήσει την παραπάνω περίοδο, που αφορά τους εν λόγω σπόρους γεωμήλων· ότι επί πλέον η δυνατότητα αυτή δεν θα πρέπει να αποκλεισθεί για άλλα ενδιαφερόμενα Κράτη μέλη, εφ' οσον θα αποδεικνυόταν σε κοινοτικό επίπεδο ότι πληρούνται οι φυτοϋγειονομικές προϋποθέσεις· ότι θα πρέπει ως εκ τούτου να τροποποιηθούν οι προαναφερθείσες οδηγίες, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Στο άρθρο 2 παράγραφος 2 περίπτωση δ της οδηγίας 66/402/ΕΟΚ, η ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 1980» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 1982». Άρθρο 2 Στο άρθρο 15 παράγραφος 2 περίπτωση α της οδηγίας 66/403/ΕΟΚ, η ημερομηνία «31 Μαρτίου 1980» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 1982», με την επιφύλαξη της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1976 όσον αφορά τα μέτρα προστασίας κατά την εισαγωγή στα Κράτη μέλη επικίνδυνων οργανισμών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα (7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 81/7/ΕΟΚ (8). Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 13 Ιουλίου 1981. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Lord CARRINGTON (1) ΕΕ αριθ. C 61 της 20. 3. 1981, σ. 4. (2) ΕΕ αριθ. C 144 της 15. 6. 1981, σ. 116. (3) ΕΕ αριθ. 125 της 11. 7. 1966, σ. 2309/66. (4) ΕΕ αριθ. L 67 της 12. 3. 1981, σ. 36. (5) ΕΕ αριθ. 125 της 11. 7. 1966, σ. 2320/66. (6) ΕΕ αριθ. L 18 της 24. 1. 1980, σ. 29. (7) ΕΕ αριθ. L 26 της 31. 1. 1977, σ. 20. (8) ΕΕ αριθ. L 14 της 16. 1. 1981, σ. 23.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία