ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1981/31981L0952

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1981-12-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1981-11-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1981-11-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 81/952/EOK της Επιτροπής της 13ης Νοεμβρίου 1981 περί του υπολογισμού του ποσού που πρέπει να αφαιρείται από τούς εισαγωγικούς δασμούς κατ εφαρμογή του άρθρου 10 της οδηγίας 76/119/EOK

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
* ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Νοεμβρίου 1981 περί του υπολογισμού του ποσού που πρέπει να αφαιρείται από τους εισαγωγικούς δασμούς κατ εφαρμογή του άρθρου 10 της οδηγίας 76/119/ΕΟΚ (81/952/ΕΟΚ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, την οδηγία 76/119/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1975 περί της εναρμονίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν το καθεστώς τελειοποιήσεως προς επανεισαγωγή (1), και ιδίως το άρθρο 14, Εκτιμώντας: ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 76/119/ΕΟΚ, η μερική ή ολική απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς που προβλέπεται για το καθεστώς τελειοποιήσεως προς επανεισαγωγή πραγματοποιείται με την αφαίρεση από το ποσό των εισαγωγικών δασμών, που εφαρμόζονται στα επανεισαγόμενα παράγωγα προϊόντα, του ποσού των εισαγωγικών δασμών οι οποίοι θα εφαρμόζονταν στα προσωρινώς εξαχθέντα εμπορεύματα, αν τα εμπορεύματα αυτά εισάγονταν στην Κοινότητα από τη χώρα στην οποία αποτέλεσαν αντικείμενο τελειοποιήσεως ή της τελευταίας εργασίας τελειοποιήσεως, αποκαλούμενο εφεξής «αφαιρετέο ποσό»· ότι το τελευταίο αυτό ποσό αφορά μόνο τις ποσότητες των προσωρινώς εξαχθέντων εμπορευμάτων οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή των επανεισαχθέντων παράγωγων προϊόντων· ότι σε περίπτωση που πολλά είδη παράγωγων προϊόντων προκύπτουν από την τελειοποίηση ενός μόνον προϊόντος, το ποσό που αφαιρείται πρέπει να υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα προσδιορισμού της ποσότητας των συστατικών μερών των προσωρινώς εξαχθέντων προϊόντων, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή καθενός από τα παράγωγα προϊόντα· ότι, στην περίπτωση που η ποσότητα αυτή δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί, ιδίως όταν ένα μόνο μέρος από τα συστατικά μέρη των προσωρινώς εξαχθέντων εμπορευμάτων χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή καθενός από τα παράγωγα προϊόντα, το ποσό που αφαιρείται πρέπει να υπολογίζεται σε συνάρτηση με την αξία των επανεισαχθέντων παράγωγων προϊόντων σε σχέση με τη συνολική αξία όλων των παραχθέντων παράγωγων προϊόντων· η αναλογία που προκύπτει με αυτό τον τρόπο εφαρμόζεται στη συνολική ποσότητα των προσωρινώς εξαχθέντων εμπορευμάτων· ότι προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομοιόμορφη εφαρμογή του συστήματος, πρέπει να κληθούν οι αρμόδιες αρχές, οι οποίες διαθέτουν στοιχεία σχετικά με τη σχεδιαζόμενη τελειοποίηση κατά το χρόνο χορηγήσεως της άδειας, να καθορίσουν τη μέθοδο που θα εφαρμοστεί για τον υπολογισμό του ποσού που θα αφαιρεθεί· ότι οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας είναι σύμφωνες με τη γνώμη της Επιτροπής Τελωνειακών Καθεστώτων Τελειοποιήσεως, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η παρούσα οδηγία καθορίζει τους κανόνες που εφαρμόζονται για τον υπολογισμό του ποσού που αφαιρείται από το ποσό των εισαγωγικών δασμών που εφαρμόζονται στα επανεισαγόμενα παράγωγα προϊόντα, καλούμενο στο εξής «αφαιρετέο ποσό», κατ εφαρμογή του άρθρου 10 παράγραφος 1 της οδηγίας 76/119/ΕΟΚ. Άρθρο 2 Όταν από τη χρησιμοποίηση ενός μόνον είδους προσωρινώς εξαχθέντος εμπορεύματος προκύπτει ένα μόνον είδος παράγωγου προϊόντος, το ποσό που πρέπει να αφαιρείται καθορίζεται συναρτήσει της ποσότητας του εν λόγω εμπορεύματος, που απαιτείται για την παρασκευή της ποσότητας του επανεισαχθέντος παράγωγου προϊόντος. Άρθρο 3 Όταν από τη χρησιμοποίηση διαφόρων ειδών προσωρινώς επανεισαχθέντων εμπορευμάτων προκύπτει μόνο ένα είδος παράγωγου προϊόντος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 για κάθε είδος των εν λόγω Άρθρο 4 Όταν από τη χρησιμοποίηση ενός μόνον είδους προσωρινώς εξαχθέντων εμπορευμάτων προκύπτουν πολλά είδη παράγωγων προϊόντων, το ποσό που αφαιρείται υπολογίζεται: α) με τη «μέθοδο της ποσότητας», δηλαδή συναρτήσει της ποσότητας του προσωρινώς εξαχθέντος εμπορεύματος η οποία είναι απαραίτητη για την κατασκευή κάθε είδους των επανεισαγόμενων παράγωγων προϊόντων, όταν είναι δυνατό να καθορισθεί η ποσότητα όλων των συστατικών μερών του εν λόγω εμπορεύματος, η οποία χρησιμοποιήθηκε σε καθένα από τα διαφορετικά είδη των παραχθέντων παράγωγων προϊόντων· β) με τη «μέθοδο της ποιότητας», στις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί η μέθοδος της ποσότητας, δηλαδή συναρτήσει του λόγου της αξίας των επανεισαχθέντων παράγωγων προϊόντων και της συνολικής αξίας όλων των παραχθέντων παράγωγων προϊόντων κατά την ίδια ημερομηνία. Η αναλογία που προκύπτει με τον τρόπο αυτό εφαρμόζεται στη συνολική ποσότητα του προσωρινώς εξαχθέντος εμπορεύματος. Άρθρο 5 Όταν από τη χρησιμοποίηση πολλών ειδών προσωρινώς εξαχθέντων εμπορευμάτων προκύπτουν πολλά είδη παράγωγων προϊόντων, οι διατάξεις του άρθρου 4 εφαρμόζονται σε κάθε είδος των εν λόγω εμπορευμάτων. Άρθρο 6 Οι αρμόδιες αρχές, όταν χορηγούν άδεια για τελειοποίηση προς επανεισαγωγή, καθορίζουν τη μέθοδο που θα πρέπει να εφαρμοσθεί για τον υπολογισμό του ποσού που θα αφαιρεθεί στις περιπτώσεις που αναφέρουν τα άρθρα 4 και 5. Άρθρο 7 Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να συμμορφωθούν στην παρούσα οδηγία, το αργότερο την 1η Ιουλίου 1982. Άρθρο 8 Κάθε Κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή για τα μέτρα τα οποία λαμβάνει για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στα άλλα Κράτη μέλη. Άρθρο 9 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 13 Νοεμβρίου 1981. Για την 'Επιτροπή Karl-Heinz NARJES Μέλος της Επιτροπής (1) ΕΕ αριθ. L 24 της 30. 1. 1976, σ. 58.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία