ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1981/31981L0962

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1981-12-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1981-12-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1981-11-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 81/962/EOK του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 1981 περί τρίτης τροποποιήσεως της οδηγίας 70/357/EOK περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις ουσίες που έχουν αντιοξειδωτικά αποτελέσματα και επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Νοεμβρίου 1981 περί τρίτης τροποποιήσεως της οδηγίας 70/357/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με τις ουσίες που έχουν αντιοξειδωτικά αποτελέσματα και επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα ( 81/962/ΕΟΚ ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ , Έχοντας υπόψη : τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος , και ιδίως το άρθρο 100 , την πρόταση της Επιτροπής (1) , τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2) , τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3) , Εκτιμώντας : ότι το άρθρο 2 της οδηγίας 70/357/ΕΟΚ (4) , όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 78/143/ΕΟΚ (5) , προβλέπει ότι τα Κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν , μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1980 , τις εθνικές νομοθεσίες που επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση του αιθυλένο-διαμινοτετραοξικό δινατρίου-ασβεστίου στα τρόφιμα και της αιθοξυκίνης στην κατεργασία των μήλων και των αχλαδιών . ότι , με βάση τις μέχρι σήμερα γνώσεις για τη χρήση του αιθυλένο-διαμινο-τετραοξικό δινατρίου-ασβεστίου , η ουσία αυτή δεν μπορεί να γίνει δεκτή σε κοινοτικό επίπεδο . ότι , πάντως η ουσία αυτή μπορεί να γίνει δεκτή , προσωρινά , σε εθνικό επίπεδο από τα Κράτη μέλη . ότι δεν είναι , προς το παρόν , δυνατή η λήψη οριστικής αποφάσεως για τη σκοπιμότητα του να επιτραπεί η χρήση της αιθοξυκίνης στην κατεργασία των μήλων και των αχλαδιών σε κοινοτικό επίπεδο , αλλά ότι , εν πάση περιπτώσει , η κατεργασία αυτή δεν θεωρείται ότι έχει αντιοξειδωτική δράση και συνεπώς η ουσία αυτή δεν υπάγεται στην οδηγία 70/357/ΕΟΚ . ότι η ουσία Ε 303 δεν χρησιμοποιείται πλέον στα τρόφιμα , ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Άρθρο 1 Η οδηγία 70/357/ΕΟΚ τροποποιείται ως ακολούθως : 1 . Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο : « Άρθρο 2 1 . Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 , τα Κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν στις επικράτειές τους τη χρήση του αιθυλένο-διαμινο-τετραοξικό δινατρίου-ασβεστίου στα τρόφιμα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1986 . 2 . Μετά την ημερομηνία αυτή η Επιτροπή επανεξετάζει τις διατάξεις της παραγράφου 1 και προτείνει στο Συμβούλιο κάθε αναγκαία τροποποίηση . » 2 . Από το παράρτημα μέρος Ι , διαγράφεται η ουσία « Ε 303 5,6 διακετυλο-Λ-ασκορβικό οξύ ( diacetate d'ascorbyle ) » . Άρθρο 2 Το άρθρο 1 σημείο 1 αρχίζει να ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 1981 . Άρθρο 3 Τα Κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές , κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο την 1η Δεκεμβρίου 1982 και ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή . Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη . Έγινε στις Βρυξέλλες , στις 24 Νοεμβρίου 1981 . Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος N. RIDLEY (1) ΕΕ αριθ. C 208 της 13 . 8 . 1980 , σ. 5 . (2) ΕΕ αριθ. C 327 της 15 . 12 . 1980 , σ. 8 . (3) ΕΕ αριθ. C 348 της 31 . 12 . 1980 , σ. 4 . (4) ΕΕ αριθ. L 157 της 18 . 7 . 1970 , σ. 31 . (5) ΕΕ αριθ. L 44 της 5 . 2 . 1978 , σ. 18 .
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία