ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1982/31982L0287

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1982-05-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1982-04-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1982-04-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 82/287/EOK της Επιτροπής της 13ης Απριλίου 1982 περί τροποποίησης των οδηγιών 66/401/EOK και 69/208/EOK του Συμβουλίου περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών, ελαιούχων και κλωστικών φυτών, καθώς και περί τροποποίησης των οδηγιών 78/386/EOK και 78/388/EOK

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
* ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Απριλίου 1982 περί τροποποιήσεως των οδηγιών 66/401/ΕΟΚ και 69/208/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας των σπόρων προς σποράν κτηνοτροφικών, ελαιούχων και κλωστικών φυτών, καθώς και περί τροποποιήσεως των οδηγιών 78/386/ΕΟΚ και 78/388/ΕΟΚ (82/287/ΕΟΚ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, την οδηγία 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1969 περί εμπορίας των σπόρων προς σποράν κτηνοτροφικών φυτών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 81/126/ΕΟΚ (2), και ιδίως το άρθρο 21α, την οδηγία 69/208/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1969 περί εμπορίας των σπόρων προς σποράν ελαιούχων και κλωστικών φυτών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 81/126/ΕΟΚ, και ιδίως το άρθρο 20α, Εκτιμώντας: ότι, λόγω της εξελίξεως των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων, πρέπει να επέλθουν τροποποιήσεις στα παραρτήματα Ι και ΙΙ των οδηγιών 66/401/ΕΟΚ και 69/208/ΕΟΚ για τους κατωτέρω λόγους· ότι πρέπει να τροποποιηθούν οι όροι τους οποίους πρέπει να πληρούν οι καλλιέργειες και οι σπόροι προς σποράν, περιλαμβανομένων των κανόνων καθαρότητος της ποικιλίας, για να συμμορφωθούν προς τα προγράμματα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως (ΟΟΣΑ) σχετικά με την πιστοποίηση της ποικιλίας των σπόρων προς σποράν που προορίζονται για το διεθνές εμπόριο· ότι, επομένως, πρέπει να προσαρμοστούν στις πλέον πρόσφατες εξελίξεις οι ημερομηνίες θέσεως σε ισχύ που προβλέπονται αντιστοίχως στη δεύτερη περίπτωση του άρθρου 2 της οδηγίας 78/386/ΕΟΚ της Επιτροπής της 18ης Απριλίου 1978, που τροποποιεί τα παραρτήματα της οδηγίας 66/401/ΕΟΚ περί εμπορίας των σπόρων προς σποράν κτηνοτροφικών φυτών (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 81/126/ΕΟΚ, και στην πρώτη περίπτωση του άρθρου 2 της οδηγίας 78/388/ΕΟΚ της Επιτροπής της 18ης Απριλίου 1978, που τροποποιεί τα παραρτήματα της οδηγίας 69/208/ΕΟΚ περί εμπορίας των σπόρων προς σποράν ελαιούχων και κλωστικών φυτών (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 81/126/ΕΟΚ· ότι δεν ήταν δυνατόν στην παρούσα κατάσταση να προβλεφθεί, στο εσωτερικό της Κοινότητος, εναρμόνιση όσον αφορά τους όρους σχετικά με τους κανόνες ελάχιστης καθαρότητος της ποικιλίας τους οποίους πρέπει να πληρούν οι καλλιέργειες ή οι σπόροι προς σπορά στην περίπτωση των υβριδίων ηλιάνθου· ότι, εντούτοις, πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια, πριν από την 1η Ιουλίου 1983, να καθοριστούν οι κανόνες αυτοί, ώστε να επιτευχθεί η εναρμόνιση · ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Επιτροπής Σπόρων προς σποράν και Γεωργικών, Δενδροκηπευτικών και Δασικών Φυτών προς φύτευση, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Το παράρτημα Ι της οδηγίας 66/401/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Στο σημείο 4, στη δεύτερη και τρίτη φράση, οι λέξεις «Vicia faba» προστίθενται μετά τις λέξεις «Pisum sativum». 2. Στο σημείο 4, στη δεύτερη και τρίτη φράση, απαλείφονται οι λέξεις «Raphanus sativus ssp. oleifera». Άρθρο 2 Το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 66/401/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Το σημείο 1 του τμήματος Ι αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Οι σπόροι προς σποράν έχουν επαρκή ταυτότητα και καθαρότητα ποικιλίας. Οι σπόροι των ειδών που αναφέρονται παρακάτω ανταποκρίνονται ιδίως στους ακόλουθους κανόνες ή άλλες προϋποθέσεις: 1.2 // Η ελάχιστη καθαρότητα (%) της ποικιλίας είναι: // // - Poa spp., ποικιλίες από μονοκλωνική απογαμία // 98 // - Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala: // // - πιστοποιημένοι σπόροι προς σποράν πρώτης αναπαραγωγής // 99 // - πιστοποιημένοι σπόροι προς σποράν δευτέρας αναπαραγωγής και υπολοίπων αναπαραγωγών // 98 Η ελάχιστη καθαρότητα της ποικιλίας ελέγχεται κυρίως σε επί τόπου επιθεωρήσεις, που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παράρτημα Ι.» 2. Το σημείο 1 του τμήματος ΙΙ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Οι σπόροι προς σποράν των Pisum sativum, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala, Vicia faba και οι ποικιλίες από μονοκλωνική απογαμία του Poa spp. ανταποκρίνονται στους ακόλουθους κανόνες ή άλλες προϋποθέσεις: Η ελάχιστη καθαρότητα της ποικιλίας είναι 99,7 %. Η ελάχιστη καθαρότητα της ποικιλίας ελέγχεται κυρίως σε επί τόπου επιθεωρήσεις, που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παράρτημα Ι.» Άρθρο 3 Το παράρτημα Ι της οδηγίας 69/208/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: Το σημείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Η καλλιέργεια έχει επαρκή ταυτότητα και καθαρότητα ποικιλίας. Οι καλλιέργειες των Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carum carvi και Gossypium sp. ανταποκρίνονται ιδίως στις ακόλουθες προϋποθέσεις: Ο αριθμός φυτών της καλλιέργειας τα οποία δεν ανήκουν σαφώς στην ποικιλία δεν υπερβαίνει: - το 1 ανά 30 m2 για την παραγωγή βασικών σπόρων προς σποράν, - το 1 ανά 10 m2 για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων προς σποράν.» Άρθρο 4 Το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 69/208/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: Το σημείο 1 του τμήματος Ι αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Οι σπόροι προς σποράν έχουν επαρκή ταυτότητα και καθαρότητα ποικιλίας. Οι σπόροι των ειδών που αναφέρονται παρακάτω ανταποκρίνονται κυρίως στους ακόλουθους κανόνες ή άλλες προϋποθέσεις: 1.2 // // // Είδη και κατηγορίες // Ελάχιστη καθαρότητα (%) της ποικιλίας // // // 1 // 2 // // // Arachis hypogaea: // // - βασικοί σπόροι προς σποράν // 99,7 // - πιστοποιημένοι σπόροι προς σποράν // 99,5 // Brassica napus ssp. oleifera, εκτός από ποικιλίες που χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφές, Brassica rapa, εκτός από ποικιλίες που χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφές: // // - βασικοί σπόροι προς σποράν // 99,9 // - πιστοποιημένοι σπόροι προς σποράν // 99,7 // Brassica napus ssp. oleifera, ποικιλίες που χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφές, Brassica rapa, ποικιλίες που χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφές, Helianthus annuus, εκτός από τα υβρίδια, συμπεριλαμβανομένων των ποικιλιών από τις οποίες αποτελούνται, Sinapis alba: // // - βασικοί σπόροι προς σποράν // 99,7 // - πιστοποιημένοι σπόροι προς σποράν πρώτης αναπαραγωγής // 99 // - πιστοποιημένοι σπόροι προς σποράν δευτέρας αναπαραγωγής και υπολοίπων αναπαραγωγών // 98 // Linum usitatissimum: // // - βασικοί σπόροι προς σποράν // 99,7 // - πιστοποιημένοι σπόροι προς σποράν πρώτης αναπαραγωγής // 98 // - πιστοποιημένοι σπόροι προς σποράν δευτέρας και τρίτης αναπαραγωγής // 97,5 // Papaver somniferum: // // - βασικοί σπόροι προς σποράν // 99 // - πιστοποιημένοι σπόροι προς σποράν // 98 // Glycine max: // // - βασικοί σπόροι προς σποράν // 97 // - πιστοποιημένοι σπόροι προς σποράν // 95 // // Η ελάχιστη καθαρότητα της ποικιλίας ελέγχεται κυρίως σε επί τόπου επιθεωρήσεις, που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παράρτημα Ι.» Άρθρο 5 Στη δεύτερη περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της οδηγίας 78/386/ΕΟΚ, η ημερομηνία «1η Ιανουαρίου 1982» αντικαθίσταται από τη φράση «σε ημερομηνία που θα καθοριστεί αργότερα». Άρθρο 6 Στην πρώτη περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της οδηγίας 78/388/ΕΟΚ, η ημερομηνία «1η Ιανουαρίου 1982» αντικαθίσταται από τη φράση «σε ημερομηνία που θα καθοριστεί αργότερα». Άρθρο 7 1. Τα Κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν πρός: - τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6, με ισχύ από 1η Ιανουαρίου 1982, - τις διατάξεις του άρθρου 2, όσον αφορά το Poa spp., εως την 1η Ιανουαρίου 1983, - τις άλλες διατάξεις της παρούσας οδηγίας, το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 1983. 2. Τα Κράτη μέλη επαγρυπνούν ώστε οι σπόροι προς σποράν να μην υπόκεινται σε κανένα περιορισμό εμπορίας λόγω της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας σε ημερομηνίες διαφορετικές από εκείνες της τρίτης περιπτώσεως της παραγράφου 1. Άρθρο 8 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 13 Απριλίου 1982. Για την 'Επιτροπή Poul DALSAGER Μέλος της Επιτροπής (1) ΕΕ αριθ. 125 της 11. 7. 1966, σ. 2298/66. (2) ΕΕ αριθ. L 67 της 12. 3. 1981, σ. 36. (3) ΕΕ αριθ. L 169 της 10. 7. 1969, σ. 3. (4) ΕΕ αριθ. L 113 της 25. 4. 1978, σ. 1. (5) ΕΕ αριθ. L 113 της 25. 4. 1978, σ. 20.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία