ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1982/31982L0504

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1982-08-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1982-07-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1982-07-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 82/504/EOK του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 1982 για την τροποποίηση της οδηγίας 78/663/EOK, η οποία θεσπίζει ειδικά κριτήρια καθαρότητας για τους γαλακτωματοποιητές, σταθεροποιητές, τα πυκνωτικά και πηκτικά μέσα που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουλίου 1982 για την τροποποίηση της οδηγίας 78/663/ΕΟΚ , η οποία θεσπίζει ειδικά κριτήρια καθαρότητας για τους γαλακτωματοποιητές , σταθεροποιητές , τα πυκνωτικά και πηκτικά μέσα που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα ( 82/504/ΕΟΚ ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ , Έχοντας υπόψη : τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος , την οδηγία 74/329/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1974 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με τους γαλακτωματοποιητές , σταθεροποιητές , τα πυκνωτικά και πηκτικά μέσα που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα (1) , όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 80/597/ΕΟΚ (2) , και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 1 , την πρόταση της Επιτροπής , Εκτιμώντας : ότι η οδηγία 78/663/ΕΟΚ του Συμβουλίου (3) θεσπίζει ειδικά κριτήρια καθαρότητας για τους γαλακτωματοποιητές , σταθεροποιητές , τα πυκνωτικά και πηκτικά μέσα που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα . ότι η οδηγία 80/597/ΕΟΚ τροποποίησε το παράρτημα I της οδηγίας 74/329/ΕΟΚ με σκοπό να εγκρίνει το κόμμι Xanthan ( Ε 415 ) και την κονιοποιημένη κυτταρίνη ( Ε 460-ii ) και , εκ του λόγου αυτού , το κριτήριο καθαρότητας των ουσιών αυτών πρέπει να διευκρινιστεί και η ονοματολογία του Ε 460 να τροποποιηθεί ανάλογα . ότι η οδηγία 78/663/ΕΟΚ προβλέπει ότι για τις ουσίες Ε 474 και Ε 477 το Συμβούλιο , ομόφωνα με πρόταση της Επιτροπής , μπορεί να αποφασίζει τις αναγκαίες τροποποιήσεις πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 1981 . ότι τα κριτήρια καθαρότητος των ουσιών Ε 400 , Ε 401 , Ε 402 , Ε 403 , Ε 404 και Ε 405 θα πρέπει να τροποποιηθούν υπό το φως των επιστημονικών εξελίξεων , και ιδίως της αναπτύξεως των αναλυτικών μεθόδων , ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Άρθρο 1 Η οδηγία 78/663/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής : 1 . Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : « Άρθρο 2 Σχετικά με τις ουσίες που αναφέρονται στο παράρτημα υπό Ε 477 , τα Κράτη μέλη δύνανται , μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1984 , να επιτρέπουν τη χρήση στα τρόφιμα προϊόντος που δεν περιέχει άνω του 4 % διμερές και τριμερές της προπανο-1,2-διόλης . » 2 . Το παράρτημα τροποποιείται ως εξής : α ) Υπό Ε 400 , Ε 401 , Ε 402 , Ε 403 , Ε 404 και Ε 405 , το λήμμα « Ύλες αδιάλυτες σε αραίο NaOH » απαλείφεται και το κείμενο του λήμματος « Τέφρα αδιάλυτη σε υδροχλωρικό οξύ » αντικαθίσταται από το « όχι πλέον του 2 % » . β ) Το ακόλουθο κείμενο παρεμβάλλεται μεταξύ Ε 414 και Ε 420-i : « Ε 415 - Κόμμι Xanthan Χημική περιγραφή * Το κόμμι Xanthan είναι πολυσακχαρίτης υψηλού μοριακού βάρους που λαμβάνεται με ζύμωση καθαρής καλλιέργειας υδατάνθρακα με το βακτηρίδιο Xantomonas campestris , καθορίζεται με εκχύλιση με αιθανόλη ή ισοπροπανόλη , ξηραίνεται και αλέθεται . Περιέχει D-γλυκόζη και D-μαννόζη , ως κύριες μορφές εξόλης , καθώς επίσης D-χλυκουρονικό οξύ και πυρουβικό οξύ και παρασκευάζεται υπό μορφή αλάτων νατρίου , καλίου ή ασβεστίου . Τα διαλύματά του είναι ουδέτερα . * Περιγραφή * Σκόνη χρώματος κρεμ . * Περιεκτικότητα * Αποδίδει όχι ολιγότερο του 4,2 % και όχι πλέον του 5,0 % διοξείδιο του άνθρακα , επί ουσίας απαλλαγμένης πτητικών ουσιών . * Πτητικές ύλες * όχι πλέον του 15 % , προσδιορισμένες με ξήρανση στους 105 ° C επί 2 ½ ώρες . * Τέφρα * όχι πλέον του 16 % , επί ουσίας ελεύθερης πτητικών υλών , προσδιορισμένη σε 600 ° C , μετά από ξήρανση στους 105 ° C επί 4 ώρες . * Πυρουβικό οξύ * όχι λιγότερο του 1,5 % . * Άζωτο * όχι πλέον του 1,5 % . * Ισοπρανόλη * όχι πλέον των 750 mg/kg . * Μικροβιολογικά κριτήρια * Πρέπει να μην υπάρχουν ζωντά κύτταρα του Xanthomonas campestris . » * γ ) Ο αριθμός « Ε 460 » μεταβάλλεται σε « Ε 460-i » . δ ) Η ακόλουθη παράγραφος παρεμβάλλεται μεταξύ Ε 460-i και Ε 461 « Ε 460-ii ) Κονιοποιημένη κυτταρίνη Χημική περιγραφή * Η κονιοποιημένη κυτταρίνη είναι κεκαθαρμένη κυτταρίνη , θραυσμένη μηχανικά , παρασκευασμένη με επεξεργασία της άλφα κυτταρίνης που λαμβάνεται απευθείας από ινώδεις φυτικές ύλες . Το μοριακό της βάρος είναι 1,6 x 10 5 η μεγαλύτερο . * Περιγραφή * Λευκή άοσμη σκόνη . * Περιεκτικότητα * όχι λιγότερο του 92 % (C12H20O10)ς . * Πτητικές ύλες * όχι πλέον του 7 % προσδιορισμένες με ξήρανση στους 105 ° C επί τρεις ώρες . * pH * Μειγνύονται , αναδεύοντας επί 20 λεπτά , 5 gr περίπου προϊόντος με 40 ml ύδατος ελευθέρου διοξειδίου του άνθρακα , και φυγοκεντρούνται . Το pH του επιπλέοντος υγρού είναι μεταξύ 5,0 και 7,5 . * Θειική τέφρα * όχι πλέον του 0,3 % προσδιορισμένη στους 800 ± 25 ° C . * Ύλες ευδιάλυτες στο νερό * όχι πλέον του 1 % . » * ε ) υπό Ε 474 : - η τελευταία φράση του κειμένου του λήμματος « χημική περιγραφή » τροποποιείται ως εξής : « Για την παρασκευή τους , εκτός από κυκλοεξάνιο , διμεθυλοφοριαμίδιο , οξικό αιθυλεστέρα , ισοβουτανόλη και ισοπροπανόλη , κανένας άλλος οργανικός διαλύτης δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί . » - προστίθεται το ακόλουθο νέο λήμμα : « Ολική περιεκτικότητα σε κυκλοεξάνιο και ισοβουτανόλη : * όχι πλέον των 10 mg/kg μεμονωμένα ή εν συνδυασμώ . » * στ ) υπό Ε 477 , το κείμενο του λήμματος « διμερές και τριμερές της προπανο-1,2-διόλης » τροποποιείται ως εξής : « όχι πλέον του 0,5 % . » Άρθρο 2 Τα Κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές , κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία , το αργότερο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1984 , και ενημερώνουν αμέσως σχετικά την Επιτροπή . Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη . Έγινε στις Βρυξέλλες , στις 12 Ιουλίου 1982 . Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος J. NORGAARD (1) ΕΕ αριθ. L 189 της 12 . 7 . 1974 , σ. 1 . (2) ΕΕ αριθ. L 155 της 23 . 6 . 1980 , σ. 23 . (3) ΕΕ αριθ. L 223 της 14 . 8 . 1978 , σ. 7 .
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία