ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1982/31982L0605

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1982-08-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1982-08-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1982-07-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 82/605/EOK του Συμβουλίου της 28ης Ιουλίου 1982 για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που παρουσιάζονται συνεπεία της εκθέσεώς τους στο μεταλλικό μόλυβδο και στις ενώσεις ιόντων του κατά τη διάρκεια της εργασίας (πρώτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 8 της οδηγίας 80/1107/EOK)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουλίου 1982 για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που παρουσιάζονται συνεπεία της εκθέσεώς τους στο μεταλλικό μόλυβδο και στις ενώσεις ιόντων του κατά τη διάρκεια της εργασίας (πρώτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 8 της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100, την πρόταση της Επιτροπής(1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3), Εκτιμώντας: ότι το ψήφισμα του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1978 περί προγράμματος δράσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε θέματα υγείας και ασφάλειας στον τόπο εργασίας(4), προβλέπει την εκπόνηση ειδικών εναρμονισμένων μέτρων σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τον κίνδυνο μόλυνσης από το μόλυβδο- ότι η οδηγία του Συμβουλίου 80/1107/ΕΟΚ της 27ης Νοεμβρίου 1980 περί προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους που παρουσιάζονται συνεπεία εκθέσεώς τους, κατά τη διάρκεια της εργασίας, σε χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες(5), θεσπίζει ορισμένες διατάξεις που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την ανάληψη της προστασίας αυτής- ότι η οδηγία αυτή προβλέπει τον καθορισμό με ειδικές οδηγίες οριακών τιμών και ειδικών προδιαγραφών για τους παράγοντες που απαριθμούνται στο παράρτημα I, μεταξύ των οποίων είναι ο μόλυβδος- ότι ο μεταλλικός μόλυβδος και οι ενώσεις ιόντων του είναι τοξικές ουσίες, που βρίσκονται σε μεγάλο αριθμό καταστάσεων εργασίας- ότι, συνεπώς, πολλοί εργαζόμενοι είναι εκτεθειμένοι σε ενδεχόμενο κίνδυνο της υγείας τους- ότι έτσι, τόσο τα προληπτικά μέτρα για την προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται στο μόλυβδο, όσο και η υποχρέωση που ανέλαβαν τα Κράτη μέλη για την παρακολούθηση της υγείας τους παρουσιάζουν ιδιαίτερη σημασία- ότι οι εργαζόμενοι που εκτίθενται στο μόλυβδο κατά τη διάρκεια εξορυκτικών δραστηριοτήτων πρέπει να απολαύουν προστασίας της υγείας τους ανάλογης με εκείνη που καθορίζεται από την παρούσα οδηγία, αλλά ότι, λαμβανομένου υπόψη του ιδιαίτερου χαρακτήρα των δραστηριοτήτων αυτών, η εφαρμογή της προστασίας αυτής θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ειδικών διατάξεων μιας μεταγενέστερης οδηγίας- ότι η παρούσα οδηγία περιέχει ελάχιστες προδιαγραφές, που θα αναθεωρηθούν με βάση την αποκτώμενη πείρα και την εξέλιξη της τεχνικής και των ιατρικών γνώσεων στον τομέα αυτό, με τελικό στόχο την καλύτερη δυνατή προστασία των εργαζομένων, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 1. Η παρούσα οδηγία αποτελεί την πρώτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 8 της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ και έχει ως αντικείμενο την προστασία των εργαζομένων, περιλαμβανομένης και της πρόληψης των κινδύνων για την υγεία που προέρχονται ή μπορούν να προέλθουν από την έκθεση, κατά τη διάρκεια της εργασίας, στο μεταλλικό μόλυβδο και στις ενώσεις ιόντων του- δεν αφορά τις αλκυλιομένες ενώσεις του μολύβδου. Η οδηγία θεσπίζει οριακές τιμές και άλλες ειδικές διατάξεις. 2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται: - στη θαλάσσια ναυσιπλοΐα, - στην αεροπλοΐα, - στις δραστηριότητες εξόρυξης μεταλλευμάτων που περιέχουν μόλυβδο και παρασκευής συμπυκνωμάτων μολύβδου στον τόπο του ορυχείου. 3. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την ευχέρεια των Κρατών μελών να εφαρμόζουν ή να εισάγουν νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις, οι οποίες εξασφαλίζουν ισχυρότερη προστασία των εργαζομένων ή μιας ειδικής κατηγορίας εργαζομένων. Άρθρο 2 1. Για κάθε εργασία που ενδέχεται να παρουσιάζει κίνδυνο απορρόφησης μολύβδου, ο κίνδυνος αυτός πρέπει να εκτιμάται κατά τρόπο ώστε να καθορίζεται η φύση και ο βαθμός έκθεσης των εργαζομένων στο μόλυβδο. Στο παράρτημα I περιέχεται ενδεικτικός κατάλογος των δραστηριοτήτων, για τις οποίες είναι σκόπιμο να θεωρηθεί ότι μπορεί να υπάρξει κίνδυνος απορρόφησης μολύβδου. Η απαρίθμηση των δραστηριοτήτων αυτών δεν είναι εξαντλητική. 2. Αν η εκτίμηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 επισημαίνει την ύπαρξη ενός τουλάχιστον από τους ακόλουθους όρους: - έκθεση σε συγκέντρωση μολύβδου στον αέρα μεγαλύτερη από 40 μg/m3, υπολογιζόμενη σαν μέση χρονικά σταθμισμένη τιμή για περίοδο 40 ωρών την εβδομάδα, - ατομικό επίπεδο μολύβδου στο αίμα του εργαζομένου ανώτερο από 40 μg/100 ml αίματος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφος 1 σχετικά με την πληροφόρηση και πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος απορρόφησης μολύβδου από το κάπνισμα, τη λήψη τροφής ή ποτών στο χώρο εργασίας. 3. Αν η εκτίμηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 αποκαλύψει ότι το επίπεδο μολύβδου στο αίμα των εργαζομένων που προέρχεται από την απορρόφηση μολύβδου κυμαίνεται μεταξύ 40 και 50 μg/100 ml αίματος, τα Κράτη μέλη θα επιδιώξουν βιολογική παρακολούθηση των εν λόγω εργαζομένων σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες τους. 4. Αν η εκτίμηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 αποκαλύψει την ύπαρξη ενός τουλάχιστον από τους ακόλουθους όρους: - έκθεση σε συγκέντρωση μολύβδου στον αέρα μεγαλύτερη από 75 μg/m3, υπολογιζόμενη σαν μέση χρονικά σταθμισμένη τιμή για περίοδο 40 ωρών την εβδομάδα, - ατομικό επίπεδο μολύβδου στο αίμα των εργαζομένων ανώτερο από 50 μg/100 ml αίματος, η προστασία που προβλέπει η παρούσα οδηγία και ειδικότερα ο έλεγχος του μολύβδου στον αέρα και η ιατρική παρακολούθηση που προβλέπονται από τα άρθρα 3 και 4, τίθεται σε εφαρμογή για τους εν λόγω εργαζομένους. 5. Η εκτίμηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 αποτελεί αντικείμενο διαβούλευσης με τους εργαζομένους ή/και με τους εκπροσώπους τους στις επιχειρήσεις ή τις εγκαταστάσεις, και αναθεωρείται όταν υπάρχουν λόγοι να πιστεύεται ότι είναι ανακριβής ή όταν επέρχεται ουσιαστική μεταβολή στην εργασία. Άρθρο 3 1. Όλες οι μετρήσεις μολύβδου στον αέρα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικές της έκθεσης του εργαζομένου στα σωματίδια που περιέχουν μόλυβδο. Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, 'σωματίδια που περιέχουν μόλυβδο' νοούνται εκείνα τα σωματίδια που ελήφθησαν ως δείγματα με συσκευές των δειγματοληπτικών χαρακτηριστικών του παραρτήματος II σημείο 1 και που αναλύθηκαν σύμφωνα με τις μεθόδους του παραρτήματος II σημείο 2. 2. Ο έλεγχος της συγκέντρωσης μολύβδου στον αέρα γίνεται τουλάχιστο κάθε τρεις μήνες. Η συχνότητα αυτή μπορεί πάντως να μειωθεί στις περιπτώσεις που απαριθμούνται στην παράγραφο 3. 3. Η συχνότητα των ελέγχων μπορεί, εφόσον καμιά ουσιαστική μεταβολή δεν επέρχεται στην εργασία ή στις συνθήκες έκθεσης, να περιορισθεί μέχρις ετησίου μόνο ελέγχου όταν i) τα αποτελέσματα των μετρήσεων, οι οποίες έγιναν για μεμονωμένους εργαζόμενους ή για ομάδες εργαζομένων, επισήμαναν, κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων αλληλοδιαδόχων ελέγχων: - συγκέντρωση μολύβδου στον αέρα όχι μεγαλύτερη από 100 μg/m3,ή - μη αισθητές διακυμάνσεις των συνθηκών έκθεσης- ή ii) το ατομικό επίπεδο μολύβδου στο αίμα δεν υπερβαίνει σε κανένα εργαζόμενο τα 60 μg/100 ml αίματος. 4. Ο έλεγχος που αναφέρεται στην παράγραφο 2 για εργαζόμενο ή ομάδα εργαζομένων περιλαμβάνει μια ή περισσότερες δειγματοληψίες στον αέρα. Χωρίς να θίγονται οι διατάξεις του άρθρου 7 σημείο β δεύτερη περίπτωση, οι δειγματοληψίες γίνονται κατά τρόπο ώστε να επιτρέπουν την εκτίμηση της μέγιστης πιθανής έκθεσης του ή των εργαζομένων, λαμβάνοντας υπόψη την εκτελούμενη εργασία, τις συνθήκες εργασίας και τη διάρκεια έκθεσης κατά την εργασία. Για το σκοπό αυτό ζητείται η γνώμη των εργαζομένων ή/και των εκπροσώπων τους στην επιχείρηση ή την εγκατάσταση. Για τον πρώτο έλεγχο που θα γίνει μετά τη διαπίστωση ότι επήλθε υπέρβαση των τιμών που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4, η ολική διάρκεια της δειγματοληψίας δεν πρέπει να είναι κατώτερη των τεσσάρων ωρών. Στη συνέχεια, η διάρκεια αυτή δεν πρέπει να είναι κατώτερη των τεσσάρων ωρών, αν τα αποτελέσματα του προηγούμενου ελέγχου επισήμαναν τιμές συγκέντρωσης του μολύβδου στον αέρα ανώτερες από εκείνες που είχαν προκύψει προηγουμένως. Όταν υπάρχουν ομάδες εργαζομένων, οι οποίοι εκτελούν τις αυτές ή παρεμφερείς εργασίες στον ίδιο τόπο και η υγεία των οποίων είναι εκτεθειμένη, επομένως, στον ίδιο κίνδυνο, η δειγματοληψία μπορεί να γίνει σε επίπεδο ομάδας. Στην περίπτωση αυτή διενεργείται δειγματοληψία τουλάχιστο για έναν εργαζόμενο στους δέκα. 5. Η προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο των προδιαγραφών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στο παράρτημα II, εκτός εκείνης σχετικά με την ταχύτητα εισόδου του αέρα που αναφέρεται στο σημείο I α του παραρτήματος αυτού, καθώς και των τεχνικών πλευρών του παρόντος άρθρου, γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 10 της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ, στα όρια που διευκρινίζει το παράρτημα III της εν λόγω οδηγίας. Άρθρο 4 1. Οι εργαζόμενοι αποτελούν αντικείμενο ιατρικής παρακολούθησης (κλινικής και βιολογικής). Η παρακολούθηση αυτή πρέπει να αρχίσει πριν από την έκθεση ή κατά την έναρξή της. Η κλινική παρακολούθηση πρέπει να γίνεται τουλάχιστο μια φορά το χρόνο κατά τη διάστημα της εργασίας. Η βιολογική παρακολούθηση γίνεται τουλάχιστο κάθε έξι μήνες σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η παρακολούθηση αυτή πρέπει να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τη σπουδαιότητα της έκθεσης, αλλά και την ευαισθησία κάθε εργαζομένου στο μόλυβδο. 2. Η βιολογική παρακολούθηση περιλαμβάνει, εκτός από την εξαίρεση που αναφέρεται στην παράγραφο 3, τη μέτρηση του μολύβδου στο αίμα (PbB). Η παρακολούθηση αυτή μπορεί να περιλάβει επίσης τη μέτρηση μιας ή περισσοτέρων από τις ακόλουθες βιολογικές παραμέτρους: - δ-αμινολεβουλινικό οξύ στα ούρα (ALAU), - πρωτοπορφυρίνη ψευδαργύρου (PPZ), - διυδρατάση του δ-αμινολεβουλινικού οξέος στο αίμα (ALAD). Οι μεθόδοι μέτρησης των βιολογικών παραμέτρων που αναφέρονται πιο πάνω προσδιορίζονται στο παράρτημα III και μπορούν να προσαρμοστούν σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10 της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ. 3. Η μέτρηση του μολύβδου στο αίμα (PbB), που αναφέρεται στην παράγραφο 2, μπορεί να αντικατασταθεί από τη μέτρηση του ALAU, όταν πρόκειται για εργαζομένους που έχουν υποβληθεί σε κινδύνους μεγάλης έκθεσης κατά τη διάρκεια διαστήματος κατωτέρου του ενός μηνός. 4. Η συχνότητα της βιολογικής παρακολούθησης μπορεί να μειωθεί σε μια φορά το χρόνο όταν ταυτόχρονα: - τα αποτελέσματα των μετρήσεων που έγιναν για μεμονωμένους εργαζομένους ή ομάδες εργαζομένων επισήμαναν, κατά τη διάρκεια των δύο προηγουμένων αλληλοδιαδόχων ελέγχων, συγκέντρωση μολύβδου στον αέρα ανώτερη της τιμής που ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 πρώτη περίπτωση και κατώτερη των 100 μg/m3, - το ατομικό επίπεδο μολύβδου στο αίμα (PbB) δεν υπερβαίνει σε κανέναν εργαζόμενο την τιμή που ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 δεύτερη περίπτωση. 5. Το παράρτημα IV περιέχει πρακτικές συστάσεις, στις οποίες τα Κράτη μέλη μπορούν να αναφέρονται για την κλινική παρακολούθηση, και οι οποίες μπορούν να προσαρμόζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 10 της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ. Άρθρο 5 1. Όταν η βιολογική παρακολούθηση, που γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2, αποκαλύψει ατομικό επίπεδο (PbB) ανώτερο των 60 μg/100 ml αίματος, αλλά κατώτερο της οριακής τιμής που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 υπό β, διενεργείται κλινική εξέταση το ταχύτερο δυνατό. Μολαταύτα, η κλινική αυτή εξέταση μπορεί να αναβληθεί, μέχρις ότου νέος καθορισμός του επιπέδου PbB που γίνεται μέσα σε διάστημα ενός μηνός, δείξει ότι εξακολουθεί να υφίσταται υπέρβαση της τιμής των 60 μg/100 ml αίματος. Στη συνέχεια, η βιολογική και κλινική παρακολούθηση γίνεται σε διαστήματα συχνότερα από ό,τι προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, τουλάχιστο μέχρις ότου το επίπεδο PbB ελαττωθεί σε λιγότερο από 60 μg/100 ml αίματος. 2. Μετά την κλινική εξέταση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο γιατρός ή η αρμόδια για την ιατρική παρακολούθηση των εργαζομένων αρχή θα έπρεπε να εκφέρει γνώμη σχετικά με τα ενδεχόμενα ατομικά προστατευτικά ή προληπτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν- τα μέτρα αυτά μπορούν ενδεχόμενα να περιλάβουν την απομάκρυνση του εργαζομένου από κάθε έκθεση στο μόλυβδο ή τη μείωση της διάρκειας έκθεσης. Άρθρο 6 1. Εφαρμόζονται οι ακόλουθες οριακές τιμές: α) συγκέντρωση του μολύβδου στον αέρα: 150 μg/m3, που αποτελεί χρονικά σταθμισμένη μέση τιμή για περίοδο 40 ωρών την εβδομάδα- β) τιμή των βιολογικών παραμέτρων: ατομικό επίπεδο μολύβδου στο αίμα (PbB): 70 μg/100 μl αίματος(6). Πάντως, επίπεδο μολύβδου στο αίμα (PbB) μεταξύ 70 και 80 μg/100 ml αίματος είναι δεκτό, αν το επίπεδο του ALAU παραμένει κατώτερο των 20 mg/g κρεατίνίνης ή αν το επίπεδο του PPZ παραμένει κατώτερο των 20 μg/g αιμοσφαιρίνης, ή ακόμη αν το επίπεδο του ALAD είναι ανώτερο από έξι ευρωπαϊκές μονάδες. 2. Όταν η βιολογική παρακολούθηση βασίζεται μόνο στη μέτρηση του ALAU, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 4 παράγραφος 3, εφαρμόζεται η εξής οριακή τιμή για το ALAU: 20 mg/g κρεατινίνης. 3. Το Συμβούλιο, προτάσει της Επιτροπής και λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις προόδους των επιστημονικών γνώσεων και της τεχνολογίας καθώς και την πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, θα επανεξετάσει τις οριακές τιμές των βιολογικών παραμέτρων μέσα σε διάστημα πέντε ετών από την έκδοση της παρούσας οδηγίας, ώστε να οριστεί οριακή τιμή μολύβδου στο αίμα που δεν θα υπερβαίνει τα 70 μg/100 ml αίματος. Άρθρο 7 Για να καθορισθεί αν η οριακή τιμή μολύβδου στον αέρα που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 υπό α έχει ξεπερασθεί ή όχι ακολουθείται η εξής διαδικασία: α) αν η ολική διάρκεια της δειγματοληψίας είναι 40 ώρες μέσα στην ίδια εβδομάδα, οι μετρηθείσες συγκεντρώσεις μολύβδου στον αέρα μπορούν να συγκριθούν αμέσως με την οριακή τιμή που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 υπό α- β) αν η ολική διάρκεια της δειγματοληψίας είναι κατώτερη των 40 ωρών μέσα στην ίδια εβδομάδα: - η οριακή τιμή που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 υπό α δεν θεωρείται ότι έχει ξεπερασθεί, αν η μετρηθείσα συγκέντρωση κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας που διενεργήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4, είναι κατώτερη του αριθμητικού επιπέδου της οριακής τιμής, - αν η συγκέντρωση αυτή υπερβαίνει το αριθμητικό επίπεδο της οριακής τιμής, πρέπει να ληφθούν τουλάχιστον τρία ακόμη δείγματα που να είναι αντιπροσωπευτικά για τη μέση έκθεση στο μόλυβδο- η ολική διάρκεια κάθε μιας από τις τρεις δειγματοληψίες αυτές είναι τουλάχιστον τέσσερις ώρες. Αν βάσει των τεσσάρων δειγμάτων που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της ίδιας εβδομάδας, διαπιστωθεί ότι τρία επίπεδα συγκέντρωσης είναι κατώτερα από το αριθμητικό επίπεδο της οριακής τιμής, η τιμή αυτή δεν θεωρείται ότι έχει ξεπερασθεί. Άρθρο 8 1. Όταν ξεπερασθεί η οριακή τιμή μολύβδου στον αέρα που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 υπό α πρέπει να διαπιστωθούν τα αίτια της υπέρβασης αυτής και να ληφθούν το ταχύτερο δυνατό τα κατάλληλα μέτρα επανόρθωσης της κατάστασης. Ο γιατρός ή η αρμόδια για την ιατρική παρακολούθηση των εργαζομένων αρχή, κρίνει αν πρέπει να διενεργηθεί άμεσος προσδιορισμός των βιολογικών παραμέτρων των εν λόγω εργαζομένων. Για να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, διενεργείται νέα μέτρηση της συγκέντρωσης μολύβδου στον αέρα βάσει των διαδικασιών που προβλέπονται από τα άρθρα 3 και 7. 2. Όταν τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο δεν μπορούν, λόγω της φύσεως ή λόγω της σπουδαιότητάς τους, να ληφθούν μέσα σε διάστημα ενός μηνός και μια νέα μέτρηση της συγκέντρωσης μολύβδου στον αέρα δείξει ότι εξακολουθεί η υπέρβαση των οριακών τιμών, η εργασία δεν μπορεί να συνεχισθεί στην προσβεβλημένη περιοχή μέχρι να ληφθούν επαρκή μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του γιατρού ή της αρμόδιας αρχής για την ιατρική παρακολούθηση. Όταν η έκθεση δεν μπορεί να μειωθεί εύλογα με άλλα μέσα και όταν καταστεί αναγκαία η χρήση προστατευτικής αναπνευστικής συσκευής, η συσκευή αυτή δεν μπορεί να φέρεται μόνιμα και η διάρκεια χρήσης για κάθε εργαζόμενο πρέπει να περιορίζεται στον αυστηρά ελάχιστο αναγκαίο χρόνο. 3. Σε περίπτωση γεγονότος που μπορεί να αυξήσει σημαντικά την έκθεση στο μόλυβδο, οι εργαζόμενοι πρέπει να απομακρυνθούν αμέσως από την προσβεβλημένη ζώνη. Μόνο οι εργαζόμενοι που πρέπει να επέμβουν για την εκτέλεση των απαραίτητων επισκευών θα μπορούν να εισέλθουν στην προσβεβλημένη ζώνη χρησιμοποιώντας υποχρεωτικά τις κατάλληλες συσκευές προστασίας. 4. Για ορισμένες εργασίες, για τις οποίες προβλέπεται υπέρβαση της οριακής τιμής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και για τις οποίες δεν φαίνεται πρακτικό να ληφθούν προληπτικά τεχνικά μέτρα για τον περιορισμό της συγκέντρωσης του μολύβδου στον αέρα, ο εργοδότης καθορίζει τα μέτρα για την εξασφάλιση της προστασίας των εργαζομένων κατά τη διάρκεια των εργασιών αυτών. Πριν αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών αυτών, ζητείται η γνώμη των εργαζομένων ή και των εκπροσώπων τους στην επιχείρηση ή την εγκατάσταση. Άρθρο 9 1. Όταν ξεπεραστεί η οριακή βιολογική τιμή που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 υπό β: - λαμβάνονται αμέσως τα απαραίτητα μέτρα για να διαπιστωθούν τα αίτια της υπέρβασης αυτής και για την επανόρθωση της κατάστασης. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν, λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα της υπέρβασης και όταν αυτό κριθεί ευκταίο από το γιατρό ή την αρμόδια για την ιατρική παρακολούθηση των εργαζομένων αρχή, την άμεση απομάκρυνση του εν λόγω εργαζόμενου από κάθε έκθεση στο μόλυβδο- - μέσα σε διάστημα τριών μηνών διενεργείται νέος προσδιορισμός του μολύβδου στο αίμα (PbB). Μετά τον προσδιορισμό αυτό ο εν λόγω εργαζόμενος δεν πρέπει να διατηρηθεί στη θέση εργασίας του ή σε άλλη θέση εργασίας που να συνεπάγεται ίσο ή ανώτερο κίνδυνο έκθεσης στο μόλυβδο, αν εξακολουθεί η υπέρβαση της βιολογικής οριακής τιμής. Ο εν λόγω εργαζόμενος μπορεί, με γνωμοδότηση του γιατρού ή της αρμοδίας για την ιατρική παρακολούθηση των εργαζομένων αρχή, να τοποθετηθεί σε άλλες θέσεις εργασίας που συνεπάγονται μικρότερο κίνδυνο έκθεσης. Στην περίπτωση αυτή, υποβάλλεται σε συχνότερη ιατρική παρακολούθηση. Εντούτοις, τα Κράτη μέλη μπορούν να λάβουν διαφορετικά μέτρα για τους εργαζόμενους οι οποίοι, αφού εκτέθηκαν στο μόλυβδο κατά τη διάρκεια πολλών ετών, παρουσιάζουν πολύ υψηλή επιβάρυνση του σώματος σε μόλυβδο κατά την έναρξη της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. 2. Ο εν λόγω εργαζόμενος ή ο εργοδότης μπορεί να ζητήσει την αναθεώρηση των εκτιμήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Άρθρο 10 1. Για κάθε εργασία που εκτελείται κάτω από τις συνθήκες, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4, λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε: α) i) να απομακρυνθεί ο κίνδυνος απορρόφησης μολύβδου από το κάπνισμα και τη λήψη τροφής ή ποτών, ii) να υπάρχουν χώροι όπου οι εργαζόμενοι θα μπορούν να τρώγουν και να πίνουν χωρίς κίνδυνο μόλυνσης από το μόλυβδο, iii) στην περίπτωση ιδιαίτερα θερμών τόπων εργασίας, στους οποίους οι εργαζόμενοι πρέπει να ενθαρρύνονται να πίνουν, να εφοδιάζονται με πόσιμο νερό ή άλλα ποτά μη μολυσμένα από το μόλυβδο που υπάρχει στον τόπο εργασίας- β) i) να εφοδιάζονται οι εργαζόμενοι με κατάλληλα ενδύματα εργασίας ή προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις φυσικές και χημικές ιδιότητες των ενώσεων του μολύβδου, στις οποίες εκτίθενται, ii) να μην απομακρύνονται τα ενδύματα αυτά από την επιχείρηση. Εντούτοις, αν η ίδια η επιχείρηση δεν αναλαμβάνει τον καθαρισμό τους, μπορούν να μεταφέρονται προς πλύση σε ειδικά εξοπλισμένα καθαριστήρια έξω από την επιχείρηση- στην περίπτωση αυτή, η μεταφορά των ενδυμάτων πρέπει να γίνεται μέσα σε κλειστά δοχεία, iii) να εξασφαλίζεται χωριστή τοποθέτηση των ενδυμάτων εργασίας ή προστασίας αφενός, και των καθημερινών ενδυμάτων αφετέρου. iv) να τίθενται στη διάθεση των εργαζομένων επαρκείς και κατάλληλες εγκαταστάσεις υγιεινής, που να περιλαμβάνουν ντους σε περίπτωση εργασιών που δημιουργούν σκόνη. 2. Το κάστος των μέτρων που λαμβάνονται σε εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, δεν μπορεί να επιβαρύνει τους εργαζόμενους. Άρθρο 11 1. Για κάθε εργασία που εκτελείται κάτω από τις συνθήκες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε οι εργαζόμενοι καθώς και οι εκπρόσωποί τους στην επιχείρηση ή την εγκατάσταση να είναι κατάλληλα πληροφορημένοι σχετικά με: - τους ενδεχόμενους κινδύνους για την υγεία, που οφείλονται στην έκθεση στο μόλυβδο, συμπεριλαμβανομένων και των ενδεχομένων κινδύνων για το έμβρυο και τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα, - την ύπαρξη κανονιστικών οριακών τιμών και την αναγκαιότητα της βιολογικής και ατμοσφαιρικής παρακολούθησης, - τις διατάξεις σχετικά με τα μέτρα υγιεινής, περιλαμβανομένης και της ανάγκης να μην καπνίζουν, τρώγουν ή πίνουν στον τόπο εργασίας, - τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται σχετικά με τη χρήση προστατευτικών συσκευών και προστατευτικών ενδυμάτων, - τις ειδικές προφυλάξεις που αποσκοπούν στη μείωση της έκθεσης στο μόλυβδο. 2. Εκτός από τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, για κάθε εργασία εκτελούμενη υπό τις συνθήκες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4, λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε: α) οι εργαζόμενοι ή και οι εκπρόσωποί τους στην επιχείρηση ή την εγκατάσταση να μπορούν να ενημερώνονται για: - τα αποτελέσματα των μετρήσεων του μολύβδου στον αέρα, - τα στατιστικά (όχι ονομαστικά) αποτελέσματα της βιολογικής παρακολούθησης, και να μπορούν να λαμβάνουν εξηγήσεις σχετικά με τη σημασία των αποτελεσμάτων αυτών- β) αν τα αποτελέσματα υπερβαίνουν τις οριακές τιμές μολύβδου στον αέρα που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 υπό α να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι, καθώς και οι εκπρόσωποί τους, στην επιχείρηση ή εγκατάσταση το ταχύτερο δυνατό για τις υπερβάσεις αυτές και τα αίτιά τους και να ζητείται η γνώμη των εργαζομένων ή και των εκπροσώπων τους στην επιχείρηση ή την εγκατάσταση σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, ή, σε επείγουσα περίπτωση, να πληροφορούνται τα ληφθέντα μέτρα- γ) κάθε φορά που διενεργούνται μετρήσεις στο αίμα (PbB), ALAU ή οποιαδήποτε άλλη βιολογική μέτρηση, για να εκτιμηθεί η έκθεση στο μόλυβδο, να πληροφορούνται οι εν λόγω εργαζόμενοι υπό την επίβλεψη του αρμοδίου γιατρού, τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών και την ερμηνεία που δίδεται στα αποτελέσματα αυτά. Άρθρο 12 Ο γιατρός ή η αρμοδία για την ιατρική παρακολούθηση των εργαζομένων αρχή έχει πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκτίμηση της έκθεσης των εργαζομένων στο μόλυβδο, περιλαμβανομένων και των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης του μολύβδου στον αέρα. Άρθρο 13 Πρέπει να ληφθούν μέτρα για να εξασφαλισθεί ότι τα ατομικά στοιχεία σχετικά με την έκθεση και τις κλινικές βιολογικές εξετάσεις των εργαζομένων καταγράφονται και τηρούνται με κατάλληλο τρόπο, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική. Άρθρο 14 1. Τα Κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1986. Ενημερώνουν σχετικά αμέσως την Επιτροπή. 2. Τα Κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τις διατάξεις εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στο ρυθμιζόμενο από την παρούσα οδηγία τομέα. Άρθρο 15 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη. Έγινε στις Βρυξέλες, στις 28 Ιουλίου 1982. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος O. MOLLER (1) ΕΕ αριθ. C 324 της 28. 12. 1979, σ. 3. (2) ΕΕ αριθ. C 101 της 4. 5. 1981, σ. 14. (3) ΕΕ αριθ. C 300 της 18. 11. 1980, σ. 22. (4) ΕΕ αριθ. C 165 της 11. 7. 1978, σ. 1. (5) ΕΕ αριθ. L 327 της 3. 12. 1980, σ. 8. (6) Σε μονάδες S I. τα 70mg/100 ml αίματος αντιστοιχούν σε 3,4 μmol/l αίματος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Κατάλογος των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο 1. Κατεργασία συμπυκνωμάτων μολύβδου. 2. Τήξη και μεταλλουργικός καθαρισμός μολύβδου και ψευδαργύρου (πρωτογενής και δευτερογενής). 3. Κατασκευή και χειρισμός spray αρσενικούχου μολύβδου. 4. Κατασκευή οξειδίων του μολύβδου. 5. Παραγωγή άλλων ενώσεων του μολύβδου (περιλαμβανομένου και του τμήματος της παραγωγής των αλκυλιομένων ενώσεων του μολύβδου που συνεπάγεται έκθεση στο μεταλλικό μόλυβδο και τις ενώσεις ιόντων του). 6. Κατασκευή βαφών, σμάλτων, κολλών και χρωμάτων με μόλυβδο. 7. Κατασκευή και ανακύκλιση συσσωρευτών(1). 8. Βιοτεχνία κασσίτερου και μολύβδου. 9. Κατασκευή συγκολλήσεων που περιέχουν μόλυβδο. 10. Κατασκευή πυρομαχικών που περιέχουν μόλυβδο. 11. Κατασκευή αντικειμένων με βάση το μόλυβδο ή κραμμάτων που περιέχουν μόλυβδο. 12. Χρήση βαφών, σμάλτων, κολλών και χρωμάτων με μόλυβδο. 13. Βιομηχανίες κεραμευτικής και αγγειοπλαστικής βιοτεχνίας(1). 14. Υαλοβιομηχανίες. 15. Βιομηχανίες πλαστικών που χρησιμοποιούν προσθετικά με βάση το μόλυβδο. 16. Συχνή χρήση συγκολλήσεων που περιέχουν μόλυβδο σε κλειστούς χώρους. 17. Τυπογραφικές εργασίες που συνεπάγονται τη χρήση μολύβδου. 18. Εργασίες κατεδάφισης, ιδιαίτερα απόξυση, καύση και κοπή με φλόγα υλικών που καλύπτονται από μολυβδούχα χρώματα, καθώς και η κατεδάφιση εγκαταστάσεων (π.χ. φούρνων μολύβδου) (1) 19. Χρήση πυρομαχικών που περιέχουν μόλυβδο σε κλειστό χώρο. 20. Κατασκευή και επιδιόρθωση αυτοκινήτων(1). 21. Κατασκευή μολυβδούχου χάλυβα. 22. Σκλήρυνση χάλυβα με μόλυβδο. 23. Επικάλυψη με μόλυβδο (επιμετάλλωση). 24. Ανάκτηση του μολύβδου και των μεταλλικών καταλοίπων που περιέχουν μόλυβδο. (1) Εφόσον χρησιμοποιείται ή υπάρχει μόλυβδος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο 1. Οι συσκευές είναι εκείνες που ανταποκρίνονται στις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: α) ταχύτητα εισόδου του αέρα στο στόμιο: 1,25 m/sec +- 10 %- β) παροχή του αέρα: τουλάχιστον 1 l/min- γ) χαρακτηριστικά της κεφαλής δειγματοληψίας: επιβάλλεται η χρησιμοποίηση κεφαλής δειγματοληψίας κλειστού τύπου για την αποφυγή της μόλυνσης του φίλτρου- δ) διάμετρος του στομίου εισόδου: τουλάχιστον 4 χιλιοστά για να αποφευχθούν οι επιδράσεις των τοιχωμάτων- ε) θέση του φίλτρου ή του στομίου εισόδου: κατά το δυνατόν πρέπει να διατηρείται παράλληλα προς το πρόσωπο του εργαζομένου καθ' όλη τη διάρκεια της δειγματοληψίας- στ) αποτελεσματικότητα του φίλτρου: αποτελεσματικότητα τουλάχιστον 95 % για όλα τα σωματίδια που λαμβάνονται ως δείγματα, αεροδυναμικής διαμέτρου ανώτερης ή ίσης με 0,3 μm- η) ομοιογένεια του φίλτρου: μεγίστη ομοιογένεια του μολύβδου στο φίλτρο για να είναι δυνατή η σύγκριση μεταξύ των δύο μισών του ίδιου φίλτρου. 2. Ο μόλυβδος που περιέχεται στο δείγμα αέρα, το οποίο ελήφθη σύμφωνα με το σημείο 1, πρέπει να αναλύεται με φασματοσκόπηση ατομικής απορρόφησης ή με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο ανάλυσης που δίνει ισότιμα αποτελέσματα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Μέθοδοι μέτρησης των βιολογικών παραμέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 PbB: φασματοσκόπηση ατομικής απορρόφησης, ALAU: μέθοδος Davis (1) ή ισότιμη μέθοδος, ZPP: αιματοφθοριομέτρηση (2) ή ισότιμη μέθοδος, ALAD: ευρωπαϊκή τυποποιημένη μέθοδος (3) ή ισότιμη μέθοδος, Η Επιτροπή θα καταρτίσει κατάλληλα προγράμματα ποιοτικού ελέγχου. (1) Davis J. R., and Andelman S. L. 'Urinary delta-aminolevulinic acid levels in lead poisoning. A modified method for the rapid determination of urinary delta-aminolevulinic acid using disposable ion-exchange chromatographic columns'. Arch. Environ, Health 1553-9 (1967). (2) Blumberg W. E., Eisinger J., Lamola A. A., and Zuckerman D. M. 'Zinc protoporphyrin level in blood determination by a portable hematofluometer. A screening device for lead poisoning'. J. Lab. Clin. Med. 89, 712-723 (1977). (3) α) Οδηγία 77/312/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Μαρτίου 1977 σχετικά με τη βιολογική ανίχνευση του μολύβδου στον πληθυσμό- ΕΕ αριθ. L 105 της 28. 4. 1977, σ. 10 (παράρτημα III). β) A. Berlin and K. H. Schaller 'European Standardized Method-for the determination of delta-aminolevulinic acid dehydratase activity in blood'. 3. Klin. Chem. Klin. Biochem. 12, 389-390 (1974). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Πρακτικές συστάσεις για την κλινική παρακολούθηση των εργαζομένων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 1. Σύμφωνα με τις σήμερα υπάρχουσες γνώσεις, μια σημαντική απορρόφηση μολύβδου μπορεί να έχει βλαβερές συνέπειες για τα συστήματα: - αιμοποιητικό, - γαστροεντερικό, - νευρικό κεντρικό και περιφερειακό, - νεφρικό. 2. Ο γιατρός στον οποίο έχει ανατεθεί η ιατρική παρακολούθηση των εργαζομένων που έχουν εκτεθεί στο μόλυβδο, πρέπει να γνωρίζει τις συνθήκες και τις περιστάσεις, κάτω από τις οποίες κάθε εργαζόμενος εξετέθη στο μόλυβδο. 3. Η κλινική παρακολούθηση των εργαζομένων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες πρακτικές- θα πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες: - κατάρτιση αρχείου με το ιατρικό και επαγγελματικό ιστορικό του εργαζομένου, - φυσική εξέταση και προσωπική συνομιλία με τον εργαζόμενο- ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα συμπτώματα που συνοδεύουν το πρώτο στάδιο δηλητηρίασης από τον μόλυβδο, - εκτίμηση της λειτουργίας των πνευμόνων (για την ενδεχόμενη σύσταση χρησιμοποίησης προστατευτικής αναπνευστικής συσκευής). Οι αναλύσεις αίματος (και ιδιαίτερα ο καθορισμός της τιμής του αιματοκρίτη) και η ανάλυση των ούρων θα πρέπει να διενεργούνται κατά την πρώτη ιατρική εξέταση και στη συνέχεια, με κανονικό ρυθμό σύμφωνα με την κρίση του γιατρού. 4. Εκτός από τις αποφάσεις που θα κρίνει σκόπιμες με βάση τα αποτελέσματα της βιολογικής παρακολούθησης, ο γιατρός, στον οποίον έχει ανατεθεί η εξέταση, θα καθορίσει τις περιπτώσεις, που η έκθεση ή συνέχιση της έκθεσης του εργαζομένου στο μόλυβδο αντενδείκνυται. Οι κυριότερες αντενδείξεις είναι: i)- κληρονομικές παθήσεις: - θαλασσαιμία (μεσογειακή αναιμία)- - ανεπάρκεια G-6-PD- ii)- επίκτητες παθήσεις: - αναιμία- - νεφρική ανεπάρκεια- - ηπατική ανεπάρκεια. 5. Χρήση των χηλικών ουσιών. Η χρήση χηλικών ουσιών για προφυλακτικούς σκοπούς, η οποία ονομάζεται καμιά φορά 'προληπτική θεραπεία', είναι απαράδεκτη από ιατρική και ηθική άποψη. Πράγματι, πολλές χηλικές ουσίες μπορούν να θεωρηθούν ως τοξικές για τα νεφρά, όταν λαμβάνονται για μεγάλο διάστημα. 6. Θεραπεία της δηλητηρίασης: Θα πρέπει να γίνεται από ειδικούς.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία