ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1982/31982L0712

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1982-10-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1982-10-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1982-10-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 82/712/EOK του Συμβουλίου της 18ης Οκτωβρίου 1982 για των τροποποίηση της οδηγίας 78/664/EOK περί θεσπίσεως ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τις ουσίες που έχουν αντιοξειδωτικά αποτελέσματα και μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Οκτωβρίου 1982 για την τροποποίηση της οδηγίας 78/664/ΕΟΚ περί θεσπίσεως ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τις ουσίες που έχουν αντιοξειδωτικά αποτελέσματα και μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα ( 82/712/ΕΟΚ ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ , Έχοντας υπόψη : τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας , την πρόταση της Επιτροπής , Εκτιμώντας : ότι , δυνάμει της οδηγίας 78/664/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1) , τα Κράτη μέλη μπορούν , για να λαμβάνουν υπόψη τους τις οικονομικές και τεχνολογικές αναγκαιότητες , να διατηρήσουν τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις που αφορούν ειδικά κριτήρια καθαρότητας για το ΔΛ-τρυγικό οξύ και τα αλατά του , τις υδρολυμένες λεκιθίνες , καθώς και την περιεκτικότητα της προπυλενογλυκόλης σε αλδεύδες . ότι δεν είναι δυνατόν , προς το παρόν , να ληφθεί μια οριστική απόφαση , σε κοινοτικό επίπεδο , για τα ειδικά κριτήρια καθαρότητας για το ΔΛ-τρυγικό οξύ και τα αλατά του . ότι οι υδρολυμένες λεκιθίνες παρουσιάζουν , σε ορισμένες περιπτώσεις , τεχνολογικά πλεονεκτήματα έναντι των μη υδρολυμένων λεκιθινών και ότι επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι η χρησιμοποίηση του προϊόντος αυτού είναι αποδεκτή από άποψη δημόσιας υγείας . ότι η διάταξη σχετικά με την περιεκτικότητα της προπυλενογλυκόλης σε αλδεύδες δεν είναι πλέον αναγκαία , ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Άρθρο 1 Η οδηγία 78/664/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής : 1 . Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : « Άρθρο 2 1 . Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει τις υπάρχουσες , κατά τη στιγμή της κοινοποίησης , εθνικές διατάξεις , σύμφωνα με τις οποίες καθορίζονται ειδικά κριτήρια καθαρότητας που αφορούν το ΔΛ-τρυγικό οξύ και τα αλατά του . 2 . Το Συμβούλιο , μετά από απόφαση της Επιτροπής , θα αποφασίσει ομόφωνα πριν από την 1η Ιανουαρίου 1985 όσον αφορά τα κριτήρια καθαρότητας που προβλέπονται στην παράγραφο 1 . » 2 . Στο παράρτημα , το στοιχείο Ε 322 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : « Ε 322-λεκιθίνες Χημική περιγραφή Οι λεκιθίνες είναι μείγματα ή κλάσματα φωσφατιδίων που λαμβάνονται με φυσικές μεθόδους από βρώσιμες ουσίες , ζωϊκές ή φυτικές , και περιλαμβάνουν επίσης τα υδρολυμένα προϊόντα που λαμβάνονται με τη χρήση αβλαβών και κατάλληλων ενζύμων . Το τελικό προϊόν δεν πρέπει να παρουσιάζει κανένα κατάλοιπο ενζυματικής δράσης . Οι λεκιθίνες μπορούν να έχουν ελαφρά λευκανθεί σε υδατικό περιβάλλον με οξυγονούχο ύδωρ η οξείδωση αυτή δεν μπορεί να μεταβάλει χημικά τα φωσφατίδια των λεκιθινών . Όψη - Λεκιθίνες : ρευστό ή ημίρρευστο πυκνόρρευστο ή σκόνη , χρώματος καστανού . - υδρολυμένες λεκιθίνες : ρευστό πυκνόρρευστο ή πολτός χρώματος καστανού ανοικτού μέχρι καστανού . Περιεκτικότητα - Λεκιθίνες : όχι λιγότερο από 60 % ουσίων αδιάλυτων στην ακετόνη (1) . - υδρολυμένες λεκιθίνες : όχι λιγότερο από 56 % ουσίων αδιάλυτων στην ακετόνη . Πτητικές ύλες Όχι περισσότερο από 2 % , προσδιορισμένο δια ξηράνσεως στους 105 ° C , επί 1 ώρα (1) . Ουσίες αδιάλυτες στο τολονόλιο Όχι περισσότερο από 0,3 % (1) . Αριθμός οξέων - Λεκιθίνες : όχι περισσότερο από 35 μγ υδροξειδίου του καλίου ανά γραμμάριο (1) . - υδρολυμένες λεκιθίνες : όχι περισσότερο από 45 μγ υδροξειδίου του καλίου ανά γραμμάριο . Αριθμός υπεροξειδίων Κατώτερος ή ίσος του 10 , εκφρασμένος σε χιλιοστοϊσοδύναμα ανά χιλιόγραμμο . » Άρθρο 2 Τα Κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές , κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 30 Ιουνίου 1984 και ενημερώνουν αμέσως σχετικά την Επιτροπή . Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη . Έγινε στο Λουξεμβούργο , στις 18 Οκτωβρίου 1982 . Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος N. A. KOFOED (1) ΕΕ αριθ. L 223 της 14 . 8 . 1978 , σ. 30 .
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία