ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1982/31982L0727

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1982-11-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1982-10-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1982-10-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 82/727/EOK του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 1982 περί τροποποίησης της οδηγίας 69/208/EOK σχετικά με των εμπορία των σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
* ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 1982 περί τροποποιήσεως της οδηγίας 69/208/ΕΟΚ σχετικά με την εμπορία των σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών (82/727/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και ιδίως τα άρθρα 43 και 100, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), Εκτιμώντας: ότι η πείρα που αποκτήθηκε όσον αφορά την προμήθεια σπόρων προς σπορά κλωστικού λιναριού δείχνει ότι είναι αναγκαίο να εγκριθεί η εμπορία των σπόρων της κατηγορίας των « πιστοποιημένων σπόρων της τρίτης αναπαραγωγής», χωρίς χρονικούς περιορισμούς· ότι όσον αφορά το ελαιούχο λινάρι, η πρόσφατη εξέλιξη των συνθηκών παραγωγής σε ορισμένα Κράτη μέλη δικαιολογεί την έγκριση εμπορίας για δύο ακόμη χρόνια των σπόρων της κατηγορίας των «πιστοποιημένων σπόρων της τρίτης αναπαραγωγής»· ότι η παράταση αυτή πρέπει να επαρκεί για την εξασφάλιση της προμήθειας ελαιούχου λιναριού από σπόρους των κατηγοριών « πιστοποιημένοι σπόροι της τρίτης αναπαραγωγής» και « πιστοποιημένοι σπόροι της δεύτερης αναπαραγωγής»· ότι πρέπει, πάντως, να προβλεφθεί δυνατότητα παράτασης αν αυτό επιβάλλεται από ουσιώδη λόγο· ότι η οδηγία 69/208/ΕΟΚ του Συμβουλίου (3), όπως τρο- ποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 81/126/ΕΟΚ (4), πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 69/208/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. στο άρθρο 2 παράγραφος 2 υπό γ, η λέξη «λινάρι» αντικαθίσταται από τη λέξη «ελαιούχο λινάρι»· 2. στο άρθρο 2 παράγραφος 2 υπό γ, η ημερομηνία «30 Ιουνίου 1982» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Μαρτίου 1984»· 3. η ακόλουθη πρόταση προστίθεται μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης πρότασης: «Πριν την εκπνοή της περιόδου αυτής, η εν λόγω ημερομηνία μπορεί να μετατεθεί κατά ένα χρόνο, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 20, εφόσον αυτό επιβάλλεται από ουσιώδη λόγο.» Άρθρο 2 Τα Κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία, το αργότερο την 1η Ιουλίου 1982. Ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή αμέσως. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη. Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις 25 Οκτωβρίου 1982. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος H. CHRISTOPHERSEN (1) ΕΕ αριθ. C 136 της 28. 5. 1982, σ. 4. (2) ΕΕ αριθ. C 238 της 13. 9. 1982, σ. 81. (3) ΕΕ αριθ. L 169 της 10. 7. 1969, σ. 3. (4) ΕΕ αριθ. L 67 της 12. 3. 1981, σ. 36.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία