ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1982/31982L0859

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1982-12-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1982-12-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1982-12-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 82/859/EOK της Επιτροπής της 2ας Δεκεμβρίου 1982 που τροποποιεί το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 69/208/EOK του Συμβουλίου περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά ελαιούχων και κλωστικών φυτών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
* ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Δεκεμβρίου 1982 που τροποποιεί το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 69/208/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά ελαιούχων και κλωστικών φυτών (82/859/ΕΟΚ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, την οδηγία 69/208/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1969 περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά ελαιούχων και κλωστικών φυτών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 82/287/ΕΟΚ της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 20α, Εκτιμώντας: ότι οι όροι τους οποίους πρέπει να πληρούν οι καλλιέργειες, καθώς και οι κανόνες καθαρότητας της ποικιλίας, πρέπει να καθοριστούν επακριβώς για να συμμορφωθούν με τα προγράμματα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως (ΟΟΣΑ), σχετικά με την πιστοποίηση της ποικιλίας των σπόρων προς σπορά που προορίζονται για το διεθνές εμπόριο· ότι ορισμένοι κανόνες που καθορίστηκαν στην οδηγία 82/287/ΕΟΚ δεν έχουν αντικείμενο εφαρμογής, επειδή για ορισμένα είδη, αρκετές αναπαραγωγές σπόρων της κατηγορίας «πιστοποιημένοι σπόροι» δεν έχουν γίνει δεκτές· ότι, λόγω της εξελίξεως των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων, πρέπει να γίνουν τροποποιήσεις στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 69/208/ΕΟΚ· ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής σπόρων προς σπορά και γεωργικών, δενδροκηπευτικών και δασικών φυτών προς φύτευση, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Ο πίνακας που αναφέρεται στο σημείο 1 του τμήματος Ι του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 69/208/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Η λέξη «αποκλειστικά» παρεμβάλλεται στην αριστερή στήλη, δεύτερη θέση, ύστερα από τις λέξεις «Brassica napus ssp. oleifera, εκτός από τις ποικιλίες που χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφές» και τις λέξεις «Brassica rapa, εκτός από τις ποικιλίες που χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφές», και στην αριστερή στήλη, τρίτη θέση, ύστερα από τις λέξεις «Brassica napus ssp. oleifera, ποικιλίες που χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφές» και τις λέξεις «Brassica rapa, ποικιλίες που χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφές». 2. Στην αριστερή στήλη, τρίτη θέση, δεύτερη περίπτωση, απαλείφονται οι λέξεις «πρώτης αναπαραγωγής». 3. Απαλείφονται οι ενδείξεις της τρίτης θέσεως, τρίτη περίπτωση. Άρθρο 2 1. Τα Κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, το αργότερο την 1η Ιουλίου 1983. 2. Τα Κράτη μέλη φροντίζουν να μην περιοριστεί καθόλου η εμπορία των σπόρων λόγω της παρούσας οδηγίας σε ημερομηνίες διαφορετικές από εκείνες που ορίζει η παράγραφος 1. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 2 Δεκεμβρίου 1982. Για την 'Επιτροπή Poul DALSAGER Μέλος της Επιτροπής (1) ΕΕ αριθ. L 169 της 10. 7. 1969, σ. 3. (2) ΕΕ αριθ. L 131 της 13. 5. 1982, σ. 24.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία