ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1983/31983L0116

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1983-03-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1983-03-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1983-03-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 83/116/ΕΟΚ της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 1983 περί τροποποίησης της οδηγίας 82/287/ΕΟΚ περί της τροποποίησης των παραρτημάτων των οδηγιών 66/401/ΕΟΚ και 69/208/ΕΟΚ του Συμβουλίου οι οποίες αφορούν την εμπορία των σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών και την εμπορία σπόρων προς σπορά ελαιούχων και κλωστικών φυτών, αντίστοιχα, καθώς και περί τροποποίησης των οδηγιών 78/386/ΕΟΚ και 78/388/ΕΟΚ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
* ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαρτίου 1983 περί τροποποιήσεως της οδηγίας 82/287/ΕΟΚ περί τροποποιήσεως των παραρτημάτων των οδηγιών 66/401/ΕΟΚ και 69/208/ΕΟΚ του Συμβουλίου οι οποίες αφορούν την εμπορία των σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών και την εμπορία σπόρων προς σπορά ελαιούχων και κλωστικών φυτών, αντίστοιχα, καθώς και περί τροποποιήσεως των οδηγιών 78/386/ΕΟΚ και 78/388/ΕΟΚ (83/116/ΕΟΚ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, την οδηγία 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί της εμπορίας των σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 82/287/ΕΟΚ (2), και ιδίως το άρθρο 21α, Εκτιμώντας: ότι, λόγω της εξελίξεως των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων, έγιναν τροποποιήσεις στα παραρτήματα Ι και ΙΙ των οδηγιών 66/401/ΕΟΚ και 69/208/ΕΟΚ, με την οδηγία 82/287/ΕΟΚ, καθώς και τροποποιήσεις ως προς την καθαρότητα ποιότητας των σπόρων Poa spp· ότι η θέση σε ισχύ των διατάξεων που είναι απαραίτητες προκειμένου να καταστούν δυνατές οι τροποποιήσεις αυτές προβλέφτηκε για την 1η Ιανουαρίου 1983· ότι οι κανόνες που λαμβάνονται υπόψη προς το σκοπό αυτό στα συστήματα τα εφαρμοζόμενα από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως (ΟΟΣΑ) σχετικά με την πιστοποίηση της ποικιλίας των σπόρων προς σπορά που προορίζονται για το διεθνές εμπόριο, αποτελούν προς το παρόν το αντικείμενο επισταμένου ελέγχου στο πλαίσιο αυτής της οργάνωσης· ότι είναι εύλογο ότι θα προκύψουν τα αποτελέσματα από αυτή την εξέταση· ότι πρέπει, επομένως, να καθοριστεί μια πιο κατάλληλη ημερομηνία για τη θέση σε ισχύ των εν λόγω διατάξεων, ώστε να αποφευχθεί η λήψη πρόωρων μέτρων· ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Επιτροπής Σπόρων προς Σπορά και Γεωργικών, Δενδροκηπευτικών και Δασικών Φυτών προς Φύτευση, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 1. Στο άρθρο 7 παράγραφος 1 δεύτερη περίπτωση της οδηγίας 82/287/ΕΟΚ, οι λέξεις «την 1η Ιανουαρίου 1983» αντικαθίστανται από τις λέξεις «το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1984». 2. Στο άρθρο 7 παράγραφος 2 της οδηγίας 82/287/ΕΟΚ, οι λέξεις «η τρίτη περίπτωση» αντικαθίστανται από τις λέξεις «δεύτερη και τρίτη περίπτωση». Άρθρο 2 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 8 Μαρτίου 1983. Για την Επιτροπή Poul DALSAGER Μέλος της Επιτροπής (1) ΕΕ αριθ. 125 της 11. 7. 1966, σ. 2298/66. (2) ΕΕ αριθ. L 131 της 13. 5. 1982, σ. 24.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία