ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1983/31983L0189

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1983-04-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1983-03-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1983-03-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 83/189/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Μαρτίου 1983 για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 100 και 213, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: ότι ένα από τα θεμέλια της Κοινότητας είναι η απαγόρευση των ποσοτικών περιορισμών στις συναλλαγές εμπορευμάτων, καθώς και των μέτρων που έχουν ισοδύναμο αποτέλεσμα με τους ποσοτικούς αυτούς περιορισμούς- ότι τα εμπόδια στις συναλλαγές, τα οποία οφείλονται στις τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων, είναι παραδεκτά μόνον εάν είναι αναγκαία για την κάλυψη ορισμένων επιτακτικών αναγκών και εξυπηρετούν σκοπό γενικότερου ενδιαφέροντος, του οποίου αποτελούν ουσιαστική εγγύηση- ότι η Επιτροπή πρέπει απαραίτητα να διαθέτει τις αναγκαίες πληροφορίες πριν από τη θέσπιση τεχνικών διατάξεων- ότι τα Κράτη μέλη, τα οποία οφείλουν, δυνάμει του άρθρου 5 της συνθήκης, να διευκολύνουν την Επιτροπή στην άσκηση του έργου της, οφείλουν να της γνωστοποιούν τα σχέδιά τους στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών- ότι όλα τα Κράτη μέλη πρέπει, επίσης, να πληροφορούνται τις τεχνικές προδιαγραφές που σχεδιάζονται από άλλο Κράτος μέλος- ότι η Επιτροπή και τα Κράτη μέλη πρέπει, επιπλέον, να έχουν στη διάθεσή τους αρκετό χρόνο για να προτείνουν τροποποιήσεις του σχεδιαζόμενου μέτρου, ώστε να εξαλειφθούν ή να μειωθούν οι ενδεχόμενες δυσχέρειες στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων- ότι η Επιτροπή πρέπει ακόμη να έχει τη δυνατότητα να προτείνει ή να εκδίδει κοινοτική οδηγία που να ρυθμίζει το αντικείμενο του σχεδιαζόμενου εθνικού μέτρου- ότι και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, το εν λόγω Κράτος μέλος οφείλει, σύμφωνα με τις γενικές υποχρεώσεις του άρθρου 5 της συνθήκης, να αναβάλει για επαρκές χρονικό διάστημα την έναρξη ισχύος του σχεδιαζόμενου μέτρου, ώστε να είναι δυνατό να γίνει κοινή εξέταση των προτεινόμενων τροποποιήσεων ή επεξεργασία της πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου ή της οδηγίας της Επιτροπής- ότι οι προθεσμίες που προβλέπονται στη Συμφωνία των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των Κρατών μελών, συνελθόντων στα πλαίσια του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 1969 για το status quo και την ενημέρωση της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε με τη συμφωνία της 5ης Μαρτίου 1973 (5), αποδείχθηκαν ανεπαρκείς για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις και, επομένως, πρέπει να προβλεφθούν μεγαλύτερες προθεσμίες- ότι η διαδικασία του status quo και της ενημέρωσης της Επιτροπής, που περιέχεται στη συμφωνία της 28ης Μαΐου 1969, εξακολουθεί να ισχύει για τα προϊόντα που υπόκεινται σ' αυτήν και που δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας οδηγίας- ότι τα εθνικά τεχνικά πρότυπα μπορούν στην πράξη να έχουν τα ίδια αποτελέσματα με τις τεχνικές προδιαγραφές, όσον αφορά την ελεύθερη διακίνηση των εμπορευμάτων- ότι είναι, κατά συνέπεια, αναγκαίο να εξασφαλιστεί η ενημέρωση της Επιτροπής ως προς τα σχέδια προτύπων, με όρους ανάλογους με αυτούς που ισχύουν για τις τεχνικές προδιαγραφές- ότι, δυνάμει του άρθρου 213 της συνθήκης, η Επιτροπή, για να εκπληρώσει τα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί, μπορεί να συλλέγει οποιαδήποτε πληροφορία και να προβαίνει σε όλους τους αναγκαίους ελέγχους, στα όρια και με τις προϋποθέσεις που καθορίζει το Συμβούλιο κατά τις διατάξεις της συνθήκης- ότι τα Κράτη μέλη και οι οικείοι οργανισμοί τυποποιήσεως πρέπει επίσης να ενημερώνονται σχετικά με τα πρότυπα τα οποία σχεδιάζουν οι οργανισμοί τυποποιήσεως άλλων Κρατών μελών- ότι θα πρέπει να ιδρυθεί μια μόνιμη επιτροπή, τα μέλη της οποίας θα διορίζονται από τα Κράτη μέλη, και η οποία θα επιφορτισθεί με την υποβοήθηση της Επιτροπής στη μελέτη των σχεδίων εθνικών προτύπων και τη συνεργασία στις προσπάθειές της για τη μείωση των τυχόν δυσχερειών στην ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως: 1. 'τεχνικές προδιαγραφές', οι προδιαγραφές που περιέχονται σε έγγραφο με το οποίο ορίζονται τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος, όπως η ποιοτική στάθμη, η απόδοση, η ασφάλεια, οι διαστάσεις, καθώς και οι προδιαγραφές που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και μεθόδους δοκιμής, τη συσκευασία, το μαρκάρισμα και το ετικετάρισμα- 2. 'πρότυπο', οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί από αναγνωρισμένο οργανισμό τυποποίησης, για επανειλημμένη ή διαρκή εφαρμογή, οι οποίες όμως δεν τηρούνται υποχρεωτικά- 3. 'πρόγραμμα τυποποίησης', το έγγραφο στο οποίο απαριθμούνται τα προϊόντα για τα οποία υπάρχει πρόθεση να καθιερωθεί ή να τροποποιηθεί ένα πρότυπο- 4. 'σχέδιο προτύπου', το έγγραφο με το κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών για καθορισμένο προϊόν, που σχεδιάζεται να εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία εθνικής τυποποίησης, όπως το κείμενο αυτό προκύπτει από τις προπαρασκευαστικές εργασίες και διανέμεται προς σχολιασμό ή δημόσια έρευνα- 5. 'τεχνικός κανόνας', οι τεχνικές προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών διατάξεων που ισχύουν γι' αυτές, η τήρηση των οποίων είναι υποχρεωτική, de jure ή de facto, για την εμπορία ή χρησιμοποίηση σε Κράτος μέλος ή σε μεγάλο τμήμα του κράτους αυτού, με εξαίρεση τις προδιαγραφές που ορίζονται από τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης- 6. 'σχέδιο τεχνικού κανόνα', το κείμενο τεχνικών προδιαγραφών συμπεριλαμβανομένων και των διοικητικών διατάξεων, που καταρτίζεται για να καθιερώσει ή να συμβάλει στην τελική καθιέρωση των προδιαγραφών αυτών ως τεχνικών κανόνων, και το οποίο βρίσκεται σε προπαρασκευαστικό στάδιο, κατά το οποίο μπορούν ακόμα να επέλθουν ουσιαστικές τροποποιήσεις- 7. 'προϊόν', τα προϊόντα βιομηχανικής κατασκευής, με εξαίρεση τα γεωργικά προϊόντα κατά την έννοια του άρθρου 38 παράγραφος 1 της συνθήκης, τα είδη διατροφής που προορίζονται για ανθρώπους και ζώα, τα φάρμακα κατά την έννοια της οδηγίας 65/65/ΕΟΚ (6) και τα καλλυντικά προϊόντα κατά την έννοια της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ (7). Άρθρο 2 1. Η Επιτροπή και οι οργανισμοί τυποποιήσεως που αναφέρονται στον κατάλογο 1 του παραρτήματος ενημερώνονται κάθε χρόνο, και το αργότερο στις 31 Ιανουαρίου, για τα προγράμματα τυποποιήσεως που καταρτίζουν οι εθνικοί οργανισμοί που αναφέρονται στον κατάλογο 2 του παραρτήματος. Η ενημέρωση αυτή συμπληρώνεται κάθε τρίμηνο. Η Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει ή να συμπληρώσει τους καταλόγους αυτούς με βάση τις ανακοινώσεις των Κρατών μελών. 2. Τα προγράμματα τυποποιήσεως υποδηλώνουν συγκεκριμένα αν το πρότυπο αποτελεί: - πιστή εισαγωγή διεθνούς ή ευρωπαϊκού προτύπου, - εισαγωγή διεθνούς ή ευρωπαϊκού προτύπου με ορισμένες εθνικές αποκλίσεις ή τροποποιήσεις, - νέο εθνικό πρότυπο, - τροποποίηση εθνικού προτύπου. Η Επιτροπή μπορεί, αφού συμβουλευθεί την επιτροπή την οποία αναφέρει το άρθρο 5, να καταρτίσει κανόνες κωδικοποιημένης παρουσίασης αυτών των στοιχείων, καθώς και σχέδιο και κριτήρια για την υποβολή των προγραμμάτων τυποποιήσεως, ώστε να διευκολύνεται η σύγκριση μεταξύ τους. 3. Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση των Κρατών μελών τις πληροφορίες αυτές, υπό μορφή που επιτρέπει τη σύγκριση μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων. Άρθρο 3 Η Επιτροπή και οι οργανισμοί τυποποιήσεως ενημερώνονται για την επιθυμία ενός ή περισσότερων οργανισμών τυποποιήσεως: - να συμμετάσχουν, παθητικά ή ενεργητικά (με αποστολή παρατηρητή) στις εργασίες άλλου οργανισμού τυποποιήσεως, - να εκπονήσουν ένα ευρωπαϊκό πρότυπο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να καθιερώνει ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές. Άρθρο 4 Οι οργανισμοί τυποποιήσεως που αναφέρονται στον κατάλογο 1 και η Επιτροπή λαμβάνουν κάθε τέσσερις τουλάχιστον μήνες όλα τα νέα σχέδια προτύπων, εκτός αν πρόκειται απλώς για πιστή εισαγωγή διεθνούς ή ευρωπαϊκού προτύπου. Κατά την ανακοίνωση του σχεδίου αναφέρεται αν το πρότυπο θα αποτελεί: - εισαγωγή διεθνούς ή ευρωπαϊκού προτύπου με ορισμένες εθνικές αποκλίσεις ή τροποποιήσεις, - νέο εθνικό πρότυπο, - τροποποίηση εθνικού προτύπου. Άρθρο 5 Ιδρύεται μόνιμη επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους των Κρατών μελών, οι οποίοι μπορούν να υποβοηθούνται από εμπειρογνώμονες ή συμβούλους. Την προεδρία ασκεί ο εκπρόσωπος της Επιτροπής. Η επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό της. Άρθρο 6 1. Η επιτροπή συνεδριάζει, τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, με τους αντιπροσώπους των οργανισμών τυποποίησης που αναφέρονται στον κατάλογο 1. 2. Η Επιτροπή παρουσιάζει στην επιτροπή έκθεση σχετικά με τη λειτουργία και εφαρμογή των προαναφερόμενων διαδικασιών, καθώς και προτάσεις που αποσκοπούν στην εξάλειψη των υφιστάμενων ή προβλεπόμεων εμποδίων κατά τις συναλλαγές. 3. Η επιτροπή παίρνει θέση ως προς τις ανακοινώσεις και προτάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2, και συγκεκριμένα μπορεί να προτρέψει σχετικά την Επιτροπή: - να καλέσει τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να καταρτίσουν ένα ευρωπαϊκό πρότυπο μέσα σε μια καθορισμένη προθεσμία, - να φροντίσει ώστε, εφόσον χρειάζεται, και προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος των εμποδίων κατά τις συναλλαγές, να αποφασίσουν τα ενδιαφερόμενα Κράτη μέλη σε μια πρώτη φάση μεταξύ τους για τα κατάλληλα μέτρα, - να λάβει κάθε κατάλληλο μέτρο. 4. Η Επιτροπή οφείλει να ζητεί τη γνώμη της επιτροπής: α) πριν από κάθε τροποποίηση των καταλόγων που περιέχονται στο παράρτημα (άρθρο 2 παράγραφος 1)- β) κατά την κατάρτιση των κανόνων κωδικοποιημένης παρουσίασης των πληροφοριών και του σχεδίου και των κριτηρίων, σύμφωνα με τα οποία θα πρέπει να υποβάλλονται τα προγράμματα τυποποίησης (άρθρο 2 παράγραφος 2)- γ) κατά την επιλογή του πρακτικού συστήματος που θα πρέπει να εφαρμοσθεί για την ανταλλαγή πληροφοριών, που προβλέπει η παρούσα οδηγία, και των τροποποιήσεων που θα πρέπει, ενδεχομένως, να γίνουν σ' αυτό- δ) κατά την επανεξέταση της λειτουργίας του συστήματος, που θέτει σε εφαρμογή η παρούσα οδηγία (άρθρο 11). 5. Η Επιτροπή μπορεί να ζητεί τη γνώμη της επιτροπής για κάθε προσχέδιο τεχνικού κανόνα που λαμβάνει. 6. Η επιτροπή μπορεί, αν το ζητήσει ο πρόεδρός της ή ένα Κράτος μέλος, να επιληφθεί για κάθε ζήτημα που αφορά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. 7. Οι εργασίες της επιτροπής και οι πληροφορίες που της διαβιβάζονται είναι εμπιστευτικές. Ωστόσο, η επιτροπή και οι εθνικές αρχές μπορούν, παίρνοντας τις αναγκαίες προφυλάξεις, να προσφεύγουν στην πραγματογνωμοσύνη φυσικών ή νομικών προσώπων του ιδιωτικού τομέα. Άρθρο 7 1. Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε οι οργανισμοί τυποποίησης να μην καταρτίσουν ή εισαγάγουν πρότυπα στον σχετικό τομέα κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του ευρωπαϊκού προτύπου που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 πρώτη περίπτωση. Η υποχρέωση αυτή λήγει εφόσον δεν υπάρξει ευρωπαϊκό πρότυπο έξι μήνες μετά την παρέλευση της προθεσμίας που προβλέπεται στην προαναφερόμενη διάταξη. 2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για τις εργασίες των οργανισμών τυποποίησης οι οποίες αναλαμβάνονται ύστερα από αίτηση των δημοσίων αρχών προκειμένου να καταρτισθούν τεχνικές προδιαγραφές ή πρότυπο για καθορισμένα προϊόντα με στόχο την κατάρτιση τεχνικού κανόνα για τα προϊόντα αυτά. Τα Κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1, κάθε αίτηση από τις αναφερόμενες στο προηγούμενο εδάφιο ως σχέδιο τεχνικού κανόνα και σημειώνουν τους λόγους που δικαιολογούν την κατάρτισή του. Άρθρο 8 1. Τα Κράτη μέλη αμέσως ανακοινώνουν στην Επιτροπή κάθε σχέδιο τεχνικού κανόνα, εκτός αν πρόκειται απλώς για πιστή εισαγωγή διεθνούς ή ευρωπαϊκού προτύπου, οπότε αρκεί μια απλή ενημέρωση σχετικά με το εν λόγω πρότυπο. Επίσης απευθύνουν στην Επιτροπή σύντομη ανακοίνωση των λόγων που καθιστούν αναγκαία την κατάρτιση ενός τέτοιου τεχνικού κανόνα, εκτός αν οι λόγοι αυτοί εμφαίνονται ήδη στο σχέδιο. Η Επιτροπή γνωστοποιεί αμέσως το σχέδιο στα λοιπά Κράτη μέλη. Μπορεί επίσης να το υποβάλει προς γνωμοδότηση στην επιτροπή. 2. Η Επιτροπή και τα Κράτη μέλη μπορούν να απευθύνουν προς το Κράτος μέλος που γνωστοποίησε σχέδιο τεχνικού κανόνα, παρατηρήσεις που το εν λόγω Κράτος μέλος θα λάβει υπόψη στο μέτρο του δυνατού, αργότερα, κατά την τελική διατύπωση του τεχνικού κανόνα. 3. Τα Κράτη μέλη, μετά από ρητή αίτηση άλλου Κράτους μέλους ή της Επιτροπής, ανακοινώνουν το συντομότερο σ' αυτό το Κράτος μέλος και στην Επιτροπή το οριστικό κείμενο ενός τεχνικού κανόνα. 4. Οι πληροφορίες που παρέχονται δυνάμει του παρόντος άρθρου είναι εμπιστευτικές. Ωστόσο, η επιτροπή και οι εθνικές αρχές μπορούν, παίρνοντας τις αναγκαίες προφυλάξεις, να προσφεύγουν στην πραγματογνωμοσύνη φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού τομέα. Άρθρο 9 1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 που ακολουθεί, τα Κράτη μέλη αναβάλλουν, κατά έξι μήνες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1, την έγκριση ενός σχεδίου τεχνικού κανόνα, εφόσον η Επιτροπή ή άλλο Κράτος μέλος εκφέρουν, πριν από την πάροδο τριών μηνών από την εν λόγω ημερομηνία, λεπτομερώς αιτιολογημένη γνώμη, με την οποία κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση του σχεδιαζόμενου μέτρου ώστε να εξαλειφθούν ή να περιορισθούν τα εμπόδια που το μέτρο αυτό θα μπορούσε, ενδεχομένως, να δημιουργήσει στην ελεύθερη διακίνηση των αγαθών. 2. Η προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι δωδεκάμηνη, αν πριν από την πάροδο τριών μηνών από την ανακοίνωση που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1, η Επιτροπή γνωστοποιήσει την πρόθεσή της να προτείνει ή να εκδώσει οδηγία για το θέμα αυτό. 3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν ισχύουν στην περίπτωση που, για λόγους επείγουσας ανάγκης που έχουν σχέση με την προστασία της δημόσιας υγείας ή την ασφάλεια, ένα Κράτος μέλος πρέπει, σε πολύ σύντομα χρονικά περιθώρια, πράγμα που καθιστά αδύνατες τις διαβουλεύσεις, να καταρτίσει τεχνικούς κανόνες προς άμεση ψήφιση και εφαρμογή. Στην ανακοίνωση που αναφέρεται στο άρθρο 8, το συγκεκριμένο αυτό Κράτος μέλος αναφέρει τους λόγους που δικαιολογούν τον επείγοντα χαρακτήρα των μέτρων. Άρθρο 10 Τα άθρα 8 και 9 δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που τα Κράτη μέλη εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους όπως αυτές απορρέουν από τις κοινοτικές οδηγίες. Το ίδιο ισχύει για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από διεθνή συμφωνία και οι οποίες οδηγούν στη θέσπιση ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών μέσα στην Κοινότητα. Άρθρο 11 Το αργότερο τέσσερα χρόνια από την ημερομηνία κοινοποιήσεως της οδηγίας αυτής, η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με την επιτροπή του άρθρου 5, θα επανεξετάσει τη λειτουργία των διαδικασιών που προβλέπει η παρούσα οδηγία και θα υποβάλει, εφόσον χρειαστεί, τις ενδεικνυόμενες τροποποιητικές προτάσεις. Άρθρο 12 1. Τα Κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία σε προθεσμία 12 μηνών από την κοινοποίησή της και πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. 2. Τα Κράτη μέλη μεριμνούν για τη γνωστοποίηση προς την Επιτροπή του κειμένου των βασικών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα τον οποίο διέπει η παρούσα οδηγία. Άρθρο 13 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 28 Μαρτίου 1983. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος J. ERTL (1) ΕΕ αριθ. C 253 της 1. 10. 1980, σ. 2. (2) ΕΕ αριθ. C 144 της 15. 6. 1981, σ. 122. (3) ΕΕ αριθ. C 159 της 29. 6. 1981, σ. 23. (4) ΕΕ αριθ. C 76 της 17. 6. 1969, σ. 9. (5) ΕΕ αριθ. C 9 της 15. 3. 1973, σ. 3. (6) ΕΕ αριθ. 22 της 9. 2. 1965, σ. 369/65. (7) ΕΕ αριθ. L 262 της 27. 9. 1976, σ. 169. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1 Οργανισμοί τυποποίησης AFNOR (Γαλλία): Association francaise de normalisation, Tour Europe, Cedex 7, F-92080 Paris-La-Defense UTE (Γαλλία): Union technique de l'electricite (UTE), 12, place des Etats-Unis, F-75703 Paris Cedex 16 BSI (Ηνωμένο Βασίλειο): British Standards Institution, 2 Park Street, UK-London W1A 2BS BEC (Ηνωμένο Βασίλειο): British Electrotechnical Committee, British Standards Institution, 2 Park Street, UK-London W1A 2BS DS (Δανία): Dansk Standardiseringsrad, Aurehojvej 12, Postboks 77, DK-2900 Hellerup 12 DEK (Δανία): Dansk Elektroteknisk Komite (DEK), Strandgade, 36 st., DK-1401 Kobenhavn K DIN (Γερμανία): DIN Deutsches Institut fuer Normung e.V., Burggrafenstrasse 4-10, Postfach 1107, D-1000 Berlin 30 DKE (Γερμανία): Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE), Stresemannallee 15, D-6000 Frankfurt am Main 70 ELOT (Ελλάδα): Ελληνικός Οργανισμός Τυποποιήσεως (ΕΛΟΤ), Διδότου 15, Αθήνα 144, Ελλάς IBN (Βέλγιο): Institut belge de normalisation, Belgisch Instituut voor Normalisatie, 29, avenue de la Brabanconne (laan), B-1040 Bruxelles/Brussel CEB (Βέλγιο): Comite electrotechnique (CEB), (Belgisch Elektrotechnische Comite (BEC)), 3, galerie Ravenstein, bte 11, B-1000 Bruxelles IIRS (Ιρλανδία): Institute for Industrial Research and Standards, Ballymun Road, IRL-Dublin 9 ETCI (Ιρλανδία): Electro-Technical Council of Ireland (ETCI), Institute for Industrial Research and Standards, Ballymun Road, IRL-Dublin 9 Λουξεμβούργο: Inspection du travail et des mines, 2, rue des Girondins, L-Luxembourg NNI (Κάτω Χώρες): Nederlands Normalisatie Instituut, Postbus 5059, NL-2600 GB Delft NEC (Κάτω Χώρες): Nederlands Elektrotechnisch Comite (NEC), Kalfjeslaan 2, NL-2623 AA Delft T UNI (Ιταλία): Ente nazionale italiano di unificazione, piazza Armando Diaz 2, I-20123 Milano CEI (Ιταλία): Comitato elettrotecnico italiano (CEI), viale Monza 259, I-20126 Milano CEN: Comite europeen de normalisation, rue de Brederode, Bruxelles CENELEC: Comite europeen de normalisation electrotechnique, rue de Brederode, Bruxelles ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2 Εθνικοί οργανισμοί τυποποίησης στα Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Οι ίδιοι οργανισμοί του καταλόγου 1 εκτός από τους CEN και CENELEC)
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία