ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1983/31983L0201

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1983-04-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1983-04-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1983-04-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 83/201/ΕΟΚ της Επιτροπής της 12ης Απριλίου 1983 περί καθορισμού παρεκκλίσεων από την οδηγία 77/99/ΕΟΚ του Συμβουλίου, για ορισμένα προϊόντα που περιέχουν άλλα τρόφιμα και των οποίων το ποσοστό σε κρέας ή σε προϊόν με βάση το κρέας είναι ελάχιστο

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
* ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Απριλίου 1983 περί καθορισμού παρεκκλίσεων από την οδηγία 77/99/ΕΟΚ του Συμβουλίου, για ορισμένα προϊόντα που περιέχουν άλλα τρόφιμα και των οποίων το ποσοστό σε κρέας ή σε προϊόν με βάση το κρέας είναι ελάχιστο (83/201/ΕΟΚ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, την οδηγία 77/99/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1976 περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών προϊόντων με βάση το κρέας (1), και ιδίως το άρθρο 8, Εκτιμώντας: ότι σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 18 της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ, είναι δυνατόν να ληφθεί απόφαση να μην εφαρμόζονται ορισμένες διατάξεις αυτής σε ορισμένα προϊόντα που περιέχουν άλλα τρόφιμα και των οποίων το ποσοστό σε κρέας ή σε προϊόν με βάση το κρέας είναι ελάχιστο· ότι το ποσοστό σε νωπό κρέας ή σε προϊόν με βάση το κρέας στα προϊόντα που περιέχουν άλλα τρόφιμα των οποίων το ποσοστό σε κρέας ή σε προϊόν με βάση το κρέας είναι ελάχιστο, πρέπει να καθορίζεται ως σχέση μεταξύ του νωπού κρέατος ή του προϊόντος με βάση το κρέας που χρησιμοποιείται και του τελικού προϊόντος· ότι για ορισμένα προϊόντα που περιέχουν άλλα τρόφιμα και των οποίων το ποσοστό σε κρέας ή σε προϊόν με βάση το κρέας είναι ελάχιστο, και για προϊόντα αφυδατωμένα ή συμπυκνωμένα κατά την παραγωγή υπό μορφή ετοίμων γευμάτων, το τελικό προϊόν που λαμβάνεται υπόψη είναι το έτοιμο προς χρήση προϊόν μετά την προετοιμασία του σύμφωνα με τον τρόπο χρήσεως που προτείνει ο παρασκευαστής· ότι, αφού ληφθούν υπόψη η φύση και η σύνθεση των προϊόντων, ενδέχεται να επιτραπούν παρεκκλίσεις για ορισμένα προϊόντα· ότι οι περεκκλίσεις αυτές είναι δυνατόν να αφορούν μόνο τις προϋποθέσεις εγκρίσεως των εγκαταστάσεων που προσδιορίζονται στο κεφάλαιο Ι του παραρτήματος Α, τις διατάξεις ελέγχου που περιγράφονται στα κεφάλαια VI και V του παραρτήματος Α και τις διατάξεις για τη σήμανση καταλληλότητας και το πιστοποιητικό καταλληλότητας που αναφέρονται στα σημεία 9 και 10 της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ· ότι, με την επιφύλαξη των διατάξεων της εν λόγω οδηγίας, τα Κράτη μέλη πρέπει να μεριμνούν ώστε τα προϊόντα που περιέχουν άλλα τρόφιμα και των οποίων το ποσοστό σε κρέας ή σε προϊόν με βάση το κρέας είναι ελάχιστο, και προορίζονται για ενδοκοινοτικές συναλλαγές, να είναι προϊόντα κατάλληλα προς κατανάλωση και παρασκευασμένα από νωπά κρέατα ή προϊόντα με βάση το κρέας κατά την έννοια της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ· ότι τα προϊόντα που περιέχουν άλλα τρόφιμα και των οποίων το ποσοστό σε κρέας ή σε προϊόν με βάση το κρέας είναι ελάχιστο, παρασκευάζονται, είτε σε εγκαταστάσεις που παρασκευάζουν αποκλειστικά και μόνο αυτή την κατηγορία προϊόντων, είτε σε εγκαταστάσεις που παρασκευάζουν εκτός από αυτή την κατηγορία προϊόντων και προϊόντα με βάση το κρέας ή/και τρόφιμα που δεν περιέχουν κρέας ή προϊόντα με βάση το κρέας· ότι αυτές οι κατηγορίες προϊόντων είναι δυνατόν να παρασκευάζονται σε ξεχωριστά τμήματα της ίδιας εγκατάστασης· ότι οι εγκαταστάσεις που παρασκευάζουν προϊόντα που περιέχουν άλλα τρόφιμα και των οποίων το ποσοστό σε κρέας ή σε προϊόν με βάση το κρέας είναι ελάχιστο, και τα οποία είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επωφελούνται από τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 γ) της οδηγίας αυτής· ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Κτηνιατρικής Επιτροπής, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η παρούσα οδηγία ορίζει τις διατάξεις της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 8, δεν εφαρμόζονται σε ορισμένα προϊόντα που περιέχουν άλλα τρόφιμα και των οποίων το ποσοστό σε κρέας ή σε προϊόν με βάση το κρέας είναι ελάχιστο. Άρθρο 2 Ως «προϊόντα που περιέχουν άλλα τρόφιμα και των οποίων το ποσοστό σε κρέας ή σε προϊόν με βάση το κρέας είναι ελάχιστο» νοούνται προϊόντα που δεν περιέχουν περισσότερο από 10 % κατά βάρος κρέατος ή προϊόντος με βάση το κρέας σε σχέση με το τελικό προϊόν που είναι έτοιμο προς χρήση μετά από την προετοιμασία του σύμφωνα με τον τρόπο χρήσεως που προτείνει ο παρασκευαστής. Άρθρο 3 Για την έγκριση των εγκαταστάσεων μεταποιήσεως προϊόντων που περιέχουν άλλα τρόφιμα και των οποίων το ποσοστό σε κρέας ή σε προϊόν με βάση το κρέας είναι ελάχιστο: 1. Οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα Α κεφάλαιο Ι της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ αφορούν μόνο το τμήμα των εγκαταστάσεων όπου τα νωπά κρέατα ή τα προϊόντα με βάση το κρέας παραλαμβάνονται, εναποθηκεύονται, υφίστανται διάφορες επεξεργασίες και ενσωματώνονται στα προϊόντα με βάση το κρέας ή/και τα προϊόντα που περιέχουν άλλα τρόφιμα και των οποίων το ποσοστό σε κρέας ή σε προϊόν με βάση το κρέας είναι ελάχιστο, και όπου τα προϊόντα αυτά μεταποιούνται ή εναποθηκεύονται. 2. α) Η αρμόδια αρχή είναι δυνατόν να αποφασίσει ότι δεν απαιτείται να υπάρχουν οι χώροι για την εναποθήκευση υπό ψύξη που προβλέπονται στο παράρτημα Α κεφάλαιο Ι παράγραφος 1 α) i της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ αν το κρέας δεν χρησιμοποιείται για την παρασκευή προϊόντων που περιέχουν άλλα τρόφιμα και των οποίων το ποσοστό σε κρέας είναι ελάχιστο. β) Εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν δυσχέρειες για τα νωπά κρέατα και τα προϊόντα με βάση το κρέας, οι εργασίες που προβλέπεται να γίνονται στους ξεχωριστούς χώρους που αναφέρονται στο παράρτημα Α κεφάλαιο Ι παράγραφος 2 α), β), γ), δ), ε), ζ) και η) της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ είναι δυνατόν να διενεργούνται σε κοινούς χώρους. Οι παρεκκλίσεις από τα σημεία α) και β) εφαρμόζονται μόνο για το τμήμα της εγκατάστασης όπου παρασκευάζονται τα προϊόντα που περιέχουν άλλα τρόφιμα και των οποίων το ποσοστό σε κρέας ή σε προϊόν με βάση το κρέας είναι ελάχιστο. 3. Αν η εγκατάσταση παρασκευάζει επίσης και άλλα προϊόντα διατροφής που δεν περιέχουν κρέας ή προϊόντα με βάση το κρέας, οι χώροι που αναφέρονται στο παράρτημα Α κεφάλαιο Ι παράγραφος 1 γ), ε), θ), ιβ), ιδ) και ιε) και οι εγκαταστάσεις που αναφέρονται υπό στ), ζ), η) και ια) της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ, που είναι απαραίτητες για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας οδηγίας, είναι δυνατόν να είναι κοινοί με τους χώρους και τις εγκαταστάσεις που προορίζονται για την παρασκευή άλλων προϊόντων που δεν περιέχουν κρέας ή προϊόν με βάση το κρέας. Εντούτοις, πρέπει να εξασφαλίζεται η πρόσβαση της αρμόδιας αρχής στους χώρους αυτούς και στις εγκαστάσεις, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο b της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ. 4. Τα Κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο αριθμός κτηνιατρικής έγκρισης των εγκαταστάσεων ή των τμημάτων των εγκαταστάσεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την παρούσα οδηγία να έπεται του αριθμού 8 συνοδευομένου από παύλα, δηλαδή «8-». 5. Ο αριθμός κτηνιατρικής έγκρισης των εγκαταστάσεων που είναι σύμφωνες προς τις διατάξεις της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ συμπληρώνεται ενδεχομένως με τον αριθμό 8 συνοδευόμενο από παύλα, δηλαδή «8-», για τους σκοπούς των ενδοκοινοτικών συναλλαγών των προϊόντων που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία. Άρθρο 4 Για τα προϊόντα που περιέχουν άλλα τρόφιμα και των οποίων το ποσοστό σε κρέας ή σε προϊόν με βάση το κρέας είναι ελάχιστο, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παραρτήματος Α κεφάλαιο IV της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ. Εντούτοις, για την εφαρμογή της παραγράφου 22 η αρμόδια αρχή αποφασίζει τις περιόδους κατά τις οποίες διενεργείται ο έλεγχος. Προς τον σκοπό αυτό, η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη τις περιόδους κατά τις οποίες εισήχθησαν, εναποθηκεύθηκαν, έτυχαν επεξεργασίας και παρασκευάστηκαν στις εγκαταστάσεις τα νωπά κρέατα ή τα προϊόντα με βάση το κρέας και τα προϊόντα που περιέχουν άλλα τρόφιμα και των οποίων το ποσοστό σε κρέας ή σε προϊόν με βάση το κρέας είναι ελάχιστο. Ο έλεγχος αφορά μόνο το τμήμα των εγκαταστάσεων που αποτελούν το αντικείμενο της έγκρισης που προβλέπεται με την παρούσα οδηγία. Ο παραγωγός οφείλει να δηλώνει στην αρμόδια αρχή τις περιόδους κατά τις οποίες εισήχθησαν, εναποθηκεύθηκαν, έτυχαν επεξεργασίας και παρασκευάστηκαν στις εγκαταστάσεις του νωπά κρέατα ή προϊόντα με βάση το κρέας και προϊόντα που περιέχουν άλλα τρόφιμα και των οποίων το ποσοστό σε κρέας ή σε προϊόν με βάση το κρέας είναι ελάχιστο. Άρθρο 5 1. Για τις εγκαταστάσεις που παράγουν προϊόντα που περιέχουν άλλα τρόφιμα και των οποίων το ποσοστό σε κρέας ή σε προϊόν με βάση το κρέας είναι ελάχιστο, δεν απαιτείται για τα εν λόγω προϊόντα το πιστοποιητικό καταλληλότητας που προβλέπεται στο σημείο 10 της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ εφόσον η σφραγίδα καταλληλότητας συμπληρώνεται με την προσθήκη του αριθμού 8 συνοδευομένου από παύλα, δηλαδή «8-», πριν από τον αριθμό έγκρισης των εγκαταστάσεων. 2. Τα Κράτη μέλη ανακοινώνουν στα άλλα Κράτη μέλη και στην Επιτροπή ποιες εγκαταστάσεις απολαύουν των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Άρθρο 6 Τα Κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις απαραίτητες νομοθετικές, κανονιστικές και διοκητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1984, και ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή. Άρθρο 7 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 12 Απριλίου 1983. Για την Επιτροπή Poul DALSAGER Μέλος της Επιτροπής (1) ΕΕ αριθ. L 26 της 31. 1. 1977, σ. 85.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία