ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1983/31983L0572

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1983-11-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1983-11-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1983-10-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 83/572/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 1983 για την τροποποίηση της οδηγίας 65/269/ΕΟΚ περί της ενοποίησης ορισμένων κανόνων σχετικά με τις άδειες για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και της πρώτης οδηγίας του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1962 για τη θέσπιση ορισμένων κοινών κανόνων για ορισμένες οδικές μεταφορές εμπορευμάτων μεταξύ κρατών μελών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1983 για την τροποποίηση της οδηγίας 65/269/ΕΟΚ περί ενοποιήσεως ορισμένων κανόνων σχετικά με τις άδειες για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και της πρώτης οδηγίας του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1962 περί θεσπίσεως ορισμένων κοινών κανόνων για ορισμένες οδικές μεταφορές εμπορευμάτων μεταξύ κρατών μελών ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 75, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: ότι η καθιέρωση μιας πολυμερούς άδειας για τις ενδοκοινοτικές οδικές μετακομίσεις μπορεί να επιτρέψει μια πιο ορθολογική οργάνωση των εν λόγω μεταφορών και να αυξήσει έτσι την παραγωγικότητα των ειδικευμένων στο θέμα αυτό επιχειρήσεων- ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να τροποποιηθεί η οδηγία 65/269/ΕΟΚ (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 73/169/ΕΟΚ (5), για να εισαχθεί η εν λόγω άδεια- ότι ενδείκνυται να συγκεντρωθούν σε μία μόνη οδηγία οι ρυθμίσεις που αφορούν τις ενδοκοινοτικές οδικές μετακομίσεις- ότι πρέπει, κατά συνέπεια, να τροποποιηθεί επίσης η πρώτη οδηγία του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1962 (6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 82/50/ΕΟΚ (7), ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 65/269/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 2, διαγράφονται οι λέξεις 'ή το άλλο'. 2. Στο άρθρο 2 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: 'Η άδεια που χορηγείται για τις μετακομίσεις που πραγματοποιούνται από επιχειρήσεις που διαθέτουν ειδικό προσωπικό και υλικό για το σκοπό αυτό, ισχύει για τις μεταφορές που εκτελούνται μεταξύ των κρατών μελών και για τις μεταφορές υπό διαμετακόμιση μέσω του εδάφους κρατών μελών. Οι μεταφορές αυτές δεν πρέπει να υπόκεινται σε καθεστώς ποσοστώσεων. Η παρούσα διάταξη δεν τροποποιεί τους όρους από τους οποίους κάθε κράτος μέλος εξαρτά την είσοδο των δικών του υπηκόων.' 3. Το παράρτημα συμπληρώνεται από το υπόδειγμα άδειας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 2 Στο παράρτημα II της πρώτης οδηγίας του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1962, το σημείο 4 καταργείται. Άρθρο 3 Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1984. Ενημερώνουν αμέσως σχετικά την Επιτροπή. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Λουξεμβούργο, 26 Οκτωβρίου 1983. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Γ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ (1) ΕΕ αριθ. C 307 της 24. 11. 1982, σ. 4. (2) ΕΕ αριθ. C 277 της 17. 10. 1983, σ. 161. (3) ΕΕ αριθ. C 90 της 5. 4. 1983, σ. 1. (4) EΕ αριθ. 88 της 24. 5. 1965, σ. 1469/65. (5) ΕΕ αριθ. L 181 της 4. 7. 1973, σ. 20. (6) EΕ αριθ. 70 της 6. 8. 1962, σ. 2005/62. (7) EΕ αριθ. L 27 της 4. 2. 1982, σ. 22. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία