ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1984/31984L0218

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1984-04-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1984-04-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1984-04-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 84/218/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Απριλίου 1984 που τροποποιεί την οδηγία 66/403/ΕΟΚ περί εμπορίας σπόρων γεωμήλων προς φύτευση

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
* ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Απριλίου 1984 που τροποποιεί την οδηγία 66/403/ΕΟΚ περί εμπορίας σπόρων γεωμήλων προς φύτευση (84/218/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 43 και 100, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1), Εκτιμώντας: ότι η οδηγία 66/403/ΕΟΚ (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 81/561/ΕΟΚ (3), προβλέπει ότι, καταρχήν, από την 1η Ιουλίου 1975, τα κράτη μέλη δεν μπορούν πλέον να διαπιστώνουν με δική τους ευθύνη την ισοδυναμία των γεωμήλων προς σπορά που έχουν συγκομισθεί σε τρίτες χώρες προς τα βασικά ή πιστοποιημένα γεώμηλα προς σπορά που συγκομίζονται στο εσωτερικό της Κοινότητας και που είναι σύμφωνα προς την εν λόγω οδηγία· ότι, ωστόσο, επειδή οι εργασίες που προορίζονται για την κοινοτική διαπίστωση ιδοδυναμίας για όλες τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες δεν είχαν ακόμα τελειώσει, το άρθρο 15 παράγραφος 2α της εν λόγω οδηγίας επέτρεψε στα κράτη μέλη να παρατείνουν, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1982, την ισχύ των διαπιστώσεων ισοδυναμίας στις οποίες είχαν ήδη προβεί όσον αφορά μερικές χώρες που δεν καλύπτονται από τις κοινοτικές διαπιστώσεις· ότι, στην πράξη, η παράταση αυτή ίσχυε μόνο για τον Καναδά· ότι, επειδή οι εργασίες αυτές εξακολουθούν να μην έχουν ολοκληρωθεί, πρέπει η εν λόγω ημερομηνία λήξης να μετατεθεί στις 31 Ιανουαρίου 1984· ότι το παρόν μέτρο δεν επηρεάζει τις υποχρεώσεις που απορρέουν για τα κράτη μέλη από το κοινό φυτοϋγειονομικό καθεστώς που θεσπίστηκε με την οδηγία 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1976 περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 81/7/ΕΟΚ (5), ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Στο άρθρο 15 παράγραφος 2α της οδηγίας 66/403/ΕΟΚ, η ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 1982» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Ιανουαρίου 1984». Άρθρο 2 Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. Λουξεμβούργο, 10 Απριλίου 1984. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος C. CHEYSSON (1) ΕΕ αριθ. C 104 της 16. 4. 1984, σ. 117. (2) ΕΕ αριθ. 125 της 11. 7. 1966, σ. 2320/66. (3) ΕΕ αριθ. L 203 της 23. 7. 1981, σ. 52. (4) ΕΕ αριθ. L 26 της 31. 1. 1977, σ. 20. (5) ΕΕ αριθ. L 14 της 16. 1. 1981, σ. 23.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία