Οδηγία 84/378/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1984 για την τροποποίηση των παραρτημάτων της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 1984 για την τροποποίηση των παραρτημάτων της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, την οδηγία 77/93/ΕΟΚ (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδγηγία 81/7/ΕΟΚ (2), και ιδίως το άρθρο 13, την πρόταση της Επιτροπής, Εκτιμώντας: ότι το κοινοτικό φυτοϋγειονομικό καθεστώς θα έπρεπε να περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τα μέτρα προστασίας κατά των επιβλαβών οργανισμών όπως οι Amauromyza, Liriomyza και Radopholus- ότι οι διατάξεις σχετικά με τα μέτρα προστασίας κατά των επιβλαβών οργανισμών όπως οι Erwinia amylovora, Leptinotarsa decemlineata και Quadraspidiotus perniciosus θα έπρεπε να βελτιωθούν και ιδίως να προσαρμοστούν προς τη σημερινή κατανομή των οργανισμών αυτών- ότι κρίνεται, επιπλέον, σκόπιμο να διασαφηνιστούν ορισμένες διατάξεις των παραρτημάτων και να ληφθούν υπόψη ορισμένες πρακτικές καλλιέργειας, συγκομιδής και επεξεργασίας, καθώς και άλλα δεδομένα που αφορούν τα γεώμηλα, τους σπόρους προς σπορά τριφυλλιού, τους σπόρους προς σπορά τομάτας, την ξυλεία των κωνοφόρων και το καλλιεργητικό υπόστρωμα, στο οποίο περιλαμβάνεται και το χώμα, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΊΑ: Άρθρο 1 Το παράρτημα I της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Στο μέρος Α α), παρεμβάλλεται πριν από το σημείο 1 το ακόλουθο σημείο: '01. Amauromyza maculosa (Malloch)'. 2. Στο μέρος Α α), παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο: '7α. Liriomyza huidobrensis (Blanchard), 7β. Liriomyza sativae (Blanchard)'. 3. Στο μέρος Α α), τα σημεία 17, 18 και 19 γίνονται σημεία 02, 8α και 8β, αντίστοιχα. 4. Στο μέρος Α ε) 2, καταργείται το σημείο α). 5. Στο μέρος Α ε), το σημείο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο σημείο: '4. Potato spindle tuber viroid'. 6. Στο μέρος Β α), παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο: ' '' ID='1'>10α. Liriomyza trifolii (Burgess)> ID='2'>Δανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο Άλλα κράτη μέλη που αναγνωρίζεται ότι είναι απαλλαγμένα από την Liriomyza trifolii σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16'> '. Άρθρο 2 Το παράρτημα II της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: Στο μέρος Α α), παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία: ' '' ID='1'>6α. Liriomyza trifolii (Burgess)> ID='2'>Φυτά των Apium graveolens L., Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus caryophyllus, Gerbera Cass, Gypsophila L., Solanum lycopersicum L., που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά'> ' ' '' ID='1'>7α. Radopholus citrophilus (Huettel, Dickson και Kaplan)> ID='2'>Φυτά των Araceae, Citrus L., Fortunella Swingle, Maranthaceae, Musaceae, Persea americana P. Mill., Poncirus Raf., Strelitziaceae, έρριζα ή με καλλιεργητικό υπόστρωμα προσκολλημένο ή συνδεδεμένο'> ID='1'>7β. Radopholus similis (Cobb) Thorne (sensu stricto)> ID='2'>Φυτά των Araceae, Maranthaceae, Musaceae, Strelitziaceae, έρριζα ή με καλλιεργητικό υπόστρωμα προσκολλημένο ή συνδεδεμένο'> '. Άρθρο 3 Το παράρτημα III της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Στο μέρος Α, το σημείο 8 καταργείται. 2. Στο μέρος Α, παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο: ' '' ID='1'>9α. Κόνδυλοι γεωμήλων (Solanum tuberosum L.), εκτός εκείνων που αναγνωρίζονται επίσημα σαν γεώμηλα προς σπορά, σύμφωνα με την οδηγία 66/403/ΕΟΚ> ID='2'>Με την επιφύλαξη των ιδιαίτερων απαιτήσεων που ισχύουν για τους κονδύλους γεωμήλων σύμφωνα με το παράτημα IV μέρος Α: Τουρκία, ΕΣΣΔ Τρίτες χώρες που δεν ανήκουν στην ηπειρωτική Ευρώπη, εκτός από αυτές που απαριθμούνται παρακάτω: - Αλγερία - Κύπρος - Αίγυπτος - Ισραήλ - Λιβύη - Μάλτα - Μαρόκο - Συρία - Τυνησία'> '. 3. Στο μέρος Α, προστίθενται τα ακόλουθα σημεία: ' '' ID='1'>11. Φυτά των Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., με εξαίρεση τους καρπούς, τους σπόρους προς σπορά και τα τμήματα φυτών για διακόσμηση> ID='2'>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Φλόριντα, Λουϊζιάνα, Χαβάη)'> ID='1'>12. Καλλιεργητικό υπόστρωμα, όπως προσδιορίζεται στο παράρτημα V σημείο 5 α)> ID='2'>Τουρκία, ΕΣΣΔ, τρίτες χώρες που δεν ανήκουν στην ηπειρωτική Ευρώπη, εκτός από αυτές που απαριθμούνται παρακάτω: - Αλγερία - Κύπρος - Ισραήλ - Μάλτα - Μαρόκο - Τυνησία'> . 4. Στο μέρος Β σημείο 1, ο όρος '(Citrus L.)' αντικαθίσταται από τα εξής: '(Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.)'. 5. Στο μέρος Β, προστίθενται τα ακόλουθα σημεία: ' '' ID='1'>8. Από τις 16 Απριλίου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, στην περίπτωση που κατάγονται από το βόρειο ημισφαίριο, και από τις 16 Οκτωβρίου μέχρι τις 31 Μαρτίου στην περίπτωση που κατάγονται από το νότιο ημισφαίριο, φυτά των Chaenomeles Lindl., Cornus L., Cotoneaster (B.Ehrh.), Med., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Mespilus L., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Sorbus L., Symphoricarpos Duham, με εξαίρεση τους καρπούς, τους σπόρους προς σπορά και τα τμήματα των φυτών για διακόσμηση που κατάγονται ή προέρχονται από χώρες ή, στην περίπτωση ορισμένων κρατών μελών, από περιοχές άλλες από εκείνες που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από τον Quadraspidiotus perniciosus, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16> ID='2'>Βέλγιο, Δανία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Ηνωμένο Βασίλειο'> ID='1'>9. Φυτά των Cotoneaster (B. Ehrh.) Med., Crataegus L., Sorbus aria L., Stranvaesia davidiana Deche και άλλα γένη, είδη ή ποικιλίες που θεωρούνται πολύ ευαίσθητες στην Erwinia amylovora, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16> ID='2'>Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία). Άλλα κράτη μέλη που έχουν λάβει επίσημα μέτρα περιορισμού της φύτευσης των φυτών αυτών σε εθνική κλίμακα'> ID='1'>10. Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που εφαρμόζονται στα φυτά βάσει του σημείου 9, από τις 16 Απριλίου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, στην περίπτωση που κατάγονται από το βόρειο ημισφαίριο, και από την 1η Νοεμβρίου μέχρι τις 15 Απριλίου, στην περίπτωση που κατάγονται από το νότιο ημισφαίριο, φυτά των Chaenomeles Lindl., Cotoneaster (B. Ehrh.) Med., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Pyracantha M. J. Roem, Pyrus L., Sorbus L. εκτός από Sorbus Intermedia L., Stranvaesia Lindl., με εξαίρεση τους καρπούς και τους σπόρους προς σπορά που κατάγονται από χώρες ή περιοχές άλλες από εκείνες που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από την Erwinia amylovora, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16> ID='2'>Ελλάδα, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία), εάν και εφόσον δεν έχουν διαγραφεί από τη στήλη αυτή σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16, λαμβανομένης υπόψη μιας ενδεχόμενης εξάπλωσης της Erwinia amylovora'> '. Άρθρο 4 Το παράρτημα IV της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Στο μέρος Α σημείο 1, το κείμενο της δεξιάς στήλης αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Η ξυλεία είναι αποφλοιωμένη ή αποδείχθηκε, με τοποθέτηση επί της ξυλείας ή της συσκευασίας της σήματος 'kiln-dried','K.D.' ή άλλου διεθνώς αναγνωρισμένου σήματος, σύμφωνα με τις συνήθεις εμπορικές πρακτικές, ότι η ξυλεία αυτή υπέστη ξήρανση στο φούρνο μέχρι μείωσης της περιεκτικότητάς της σε υγρασία κάτω του 20 %, η οποία υπολογίζεται επί της ξηράς ύλης, κατά τη στιγμή της εργασίας αυτής, βάσει κατάλληλου προγραμματισμού χρόνου/θερμοκρασίας'. 2. Στο μέρος Α, παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία: ' '' ID='1'>14α. Φυτά των Chaenomeles, Cornus, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Malus, Mespilus, Prunus, Pyrus, Ribes, Sorbus, Symphoricarpus, εκτός από τους καρπούς, τους σπόρους προς σπορά και τα τμήματα φυτών για διακόσμηση που κατάγονται ή προέρχονται από χώρες στις οποίες έγινε γνωστή η εμφάνιση του Quadraspidiotus perniciosus> ID='2'>Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που εφαρμόζονται στα φυτά βάσει του παραρτήματος III μέρος Β σημείο 8: α) Επίσημη διαπίστωση: - ότι εφαρμόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 69/466/ΕΟΚ ή - στην περίπτωση τρίτων χωρών - μέτρα αναγνωρισμένα ως ισοδύναμα, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16, και - είτε ότι τα φυτά προέρχονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από τον Quadraspidiotus perniciosus, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16, και ότι δεν έχει παρατηρηθεί μόλυνση από τον Quadraspidiotus perniciosus ούτε στο πεδίο παραγωγής ούτε στο άμεσο περιβάλλον του, από την αρχή των δύο τελευταίων πλήρων βλαστικών περιόδων, ή - είτε ότι δεν έχει παρατηρηθεί μόλυνση από τον Quadraspidiotus perniciosus ούτε στο πεδίο παραγωγής ούτε στο άμεσο περιβάλλον του, από την αρχή των δύο τελευταίων πλήρων βλαστικών περιόδων και ότι τα φυτά έχουν υποβληθεί σε κατάλληλο στάδιο σε υποκαπνισμό ή σε άλλη κατάλληλη αγωγή κατά του επιβλαβούς αυτού οργανισμού, με εγκεκριμένη μέθοδο, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16 ή απουσία παρόμοιας εγκρίσεως σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κράτους μέλους εισαγωγής- β) ότι, αν τα φυτά δεν υποβλήθηκαν σε υποκαπνισμό ή σε άλλη αγωγή σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου α) τρίτη περίπτωση, έχουν ωστόσο υποβληθεί σε υποκαπνισμό ή σε τέτοια αγωγή σε χώρο που έχει εγκριθεί από τις επίσημες υπηρεσίες για την προστασία των φυτών των ενδιαφερομένων χωρών'> ID='1'>14β. Φυτά των Amelanchier, Cercidiphyllum, Euonymus, Fagus, Juglans, Ligustrum, Lonicera, Populus, Ptelea, Pyracantha, Rosa, Salix, Spiraea, Syringa, Tilia, Ulmus, με εξαίρεση τους καρπούς, τους σπόρους προς σπορά και τα μέρη φυτών για διακόσμηση, καταγωγής ή προέλευσης χωρών στις οποίες έγινε γνωστή η εμφάνιση του Quadraspidiotus perniciosus> ID='2'>Επίσημη διαπίστωση ότι εφαρμόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 69/466/ΕΟΚ ή -σε περίπτωση τρίτων χωρών- μέτρα που έχουν αναγνωριστεί ως ισοδύναμα, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16, και επίσημη διαπίστωση: - ότι δεν έχει παρατηρηθεί μόλυνση από τον Quadraspidiotus perniciosus ούτε στο πεδίο παραγωγής ούτε στο άμεσο περιβάλλον του από την αρχή των δύο τελευταίων πλήρων βλαστικών περιόδων, ή - ότι, στην περίπτωση του Rosa, τα φυτά υποβλήθηκαν σε υποκαπνισμό ή σε άλλη κατάλληλη αγωγή κατά του επιβλαβούς αυτού οργανισμού, εφόσον αυτό προβλέπεται σε συμφωνία των επίσημων υπηρεσιών για την προστασία των φυτών των ενδιαφερομένων χωρών, σύμφωνα με μέθοδο και σε τόπο που προβλέπονται από αυτή τη συμφωνία'> '. 3. Στο μέρος Α, το σημείο 15 αντικαθίσταται από τα εξής: ' '' ID='1'>15. Φυτά των Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Malus, Pyracantha, Pyrus, Sorbus εκτός από το Sorbus intermedia, Stranvaesia, που προορίζονται για φύτευση, με εξαίρεση τους σπόρους προς σπορά> ID='2'>Επίσημη διαπίστωση: - είτε ότι τα φυτά κατάγονται από χώρες ή περιοχές στις οποίες αναγνωρίζεται ότι δεν υπάρχει Erwinia amylovora, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16, - είτε ότι δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σύμπτωμα Erwinia amylovora ούτε στο πεδίο παραγωγής ούτε στο άμεσο περιβάλλον του από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου'> '. 4. Στο μέρος Α, παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία: ' '' ID='1'>15α. Φυτά των Araceae, Citrus, Fortunella, Maranthaceae, Musaceae, Persea, Poncirus, Strelitziaceae, έρριζα ή με καλλιεργητικό υπόστρωμα προσκολλημένο ή συνδεδεμένο, που κατάγονται ή προέρχονται από τρίτες χώρες> ID='2'>Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που εφαρμόζονται στα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 11 και στο μέρος Β σημείο 1, επίσημη διαπίστωση: - ότι τα φυτά κατάγονται και προέρχονται από χώρες που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Radopholus citrophilus και Radopholus similis, ή - ότι αντιπροσωπευτικά δείγματα χώματος και ριζών από το πεδίο παραγωγής έχουν υποβληθεί από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου σε επίσημη νηματολογική δοκιμασία για Radopholus citrophilus και Radopholus similis τουλάχιστον, από την οποία διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγμένα από αυτούς τους επιβλαβείς οργανισμούς'> ID='1'>15β. Φυτά των Araceae, Maranthaceae, Musaceae, Strelitziaceae, έρριζα ή με καλλιεργητικό υπόστρωμα προσκολλημένο ή συνδεδεμένο, που κατάγονται και προέρχονται από κράτος μέλος> ID='2'>Επίσημη διαπίστωση: - ότι δεν έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα μολύνσεως από Radopholus similis στο πεδίο παραγωγής, από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου, ή - ότι το χώμα και οι ρίζες των φυτών που βρίσκονται υπό παρακολούθηση από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου, έχουν υποβληθεί σε επίσημη νηματολογική δοκιμασία για το Radopholus similis τουλάχιστον, από την οποία διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγμένα από αυτόν τον επιβλαβή οργανισμό'> '. 5. Στο μέρος Α, παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία: ' '' ID='1'>33α. Φυτά των Apium graveolens Capsicum annuum, Chrysanthemum, Dendranthema, Dianthus caryophyllus, Gerbera, Gypsophila, Solanum lycopersicum, που προορίζονται για φύτευση, με εξαίρεση τους σπόρους προς σπορά που κατάγονται από κράτος μέλος ή από τρίτες χώρες όπου έχει διαπιστωθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16, ότι δεν έχουν εμφανιστεί οι - Amauromyza maculosa - Liriomyza huidobrensis - Liriomyza sativae - Liriomyza trifolii ή, σε περίπτωση που έχει εμφανιστεί Liriomyza trifolii, ότι εφαρμόζονται μέτρα ισοδύναμα με αυτά που έχουν ληφθεί από την Κοινότητα> ID='2'>Επίσημη διαπίστωση: - ότι δεν έχει παρατηρηθεί μόλυνση από Liriomyza trifolii στο πεδίο παραγωγής κατά τους επίσημους ελέγχους που διεξάγονται τουλάχιστον κάθε μήνα κατά τους τρεις μήνες πριν από τη συγκομιδή, ή - ότι τα φυτά, ή, στην περίπτωση των μοσχευμάτων, τα μητρικά φυτά, έχουν υποβληθεί σε επίσημα εγκεκριμένο και επιτηρούμενο καθεστώς ελέγχου, που περιλαμβάνει κατάλληλη αγωγή για την εξάλειψη της Liriomyza trifolii από τα φυτά'> ID='1'>33β. Φυτά των Apium graveolens, Capsicum annuum, Chrysanthemum, Dendranthema, Dianthus caryophyllus, Gerbera,Gypsophila, Solanum lycopersicum, που προορίζονται για φύτευση, με εξαίρεση τους σπόρους προς σπορά που κατάγονται από αμερικανικές χώρες η άλλη τρίτη χώρα που δεν αναφέρεται στο σημείο 33α.> ID='2'>Επίσημη διαπίστωση ότι δεν έχει παρατηρηθεί μόλυνση από Amauromyza maculosa, Liriomyza huidobrensis, Liriomyza sativae ή Liriomyza trifolii στο πεδίο παραγωγής κατά τους επίσημους ελέγχους που διεξάγονται τουλάχιστον κάθε μήνα κατά τους τρεις μήνες πριν από τη συγκομιδή'> '. 6. Στο μέρος Α, το σημείο 35 αντικαθίσταται από τα εξής: ' '' ID='1'>35. Καλλιεργητικό υπόστρωμα, όπως προσδιορίζεται στο παράρτημα V σημείο 5 β)> ID='2'>Επίσημη διαπίστωση: α) ότι τη στιγμή της φύτευσης το καλλιεργητικό υπόστρωμα: - ήταν απαλλαγμένο από χώμα και από οργανικές ουσίες, ή - ήταν απαλλαγμένο από έντομα και επιβλαβή νηματοειδή και είχε υποβληθεί σε εξέταση ή σε κατάλληλη αγωγή για να απαλλαγεί από άλλους επιβλαβείς οργανισμούς, ή - είχε υποβληθεί σε κατάλληλη αγωγή για να απαλλαγεί από επιβλαβείς οργανισμούς και β) ότι μετά τη φύτευση: - έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι το καλλιεργητικό υπόστρωμα παραμένει απαλλαγμένο από επιβλαβείς οργανισμούς, ή - ότι τις δύο εβδομάδες πριν από την αποστολή, αφαιρέθηκε το καλλιεργητικό υπόστρωμα από τα φυτά και αφέθηκε το ελάχιστο που είναι απαραίτητο για να ζήσουν κατά τη μεταφορά και, εάν μεταφυτεύθηκαν, ότι το χρησιμοποιούμενο καλλιεργητικό υπόστρωμα για το σκοπό αυτό ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που προβλέπονται στο α)'> '. 7. Στο μέρος Α, καταργείται το σημείο 36. 8. Στο μέρος Α σημείο 39 δεξιά στήλη, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από τα εξής: '- ότι: - η καλλιέργεια ανήκει σε ποικιλία που έχει αναγνωρισθεί σαν πολύ ανθεκτική στο Corynebacterium insidiosum, ή - δεν είχε ακόμη αρχίσει την τέταρτη πλήρη βλαστική περίοδο από τη σπορά όταν ο σπόρος είχε συγκομισθεί και ότι είχε πραγματοποιηθεί προηγουμένως μία μόνο συγκομιδή από την καλλιέργεια, ή - η περιεκτικότητα σε αδρανή ουσία, που έχει προσδιορισθεί σύμφωνα με τους κανόνες που εφαρμόζονται για την πιστοποίηση των σπόρων προς σπορά που τίθενται σε εμπορία στην Κοινότητα, δεν υπερβαίνει το 0,1% κατά βάρος'. 9. Στο μέρος Α, το σημείο 41, δεξιά στήλη, αντικαθίσταται από τα εξής: 'Επίσημη διαπίστωση: 1. ότι οι σπόροι προς σπορά έχουν αποκτηθεί με ενδεδειγμένη μέθοδο εξαγωγής των οξέων ή με ισοδύναμη μέθοδο που καθορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16, και 2. α) ότι οι σπόροι προς σπορά προέρχονται από περιοχές στις οποίες είναι γνωστό ότι δεν έχουν εμφανιστεί Corynebacterium michiganense, Xanthomonas vesicatoria ή Potato spindle tuber viroid- ή β) ότι δεν έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα ασθενειών από αυτούς τους επιβλαβείς οργανισμούς στο πεδίο παραγωγής από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου- ή γ) ότι οι σπόροι προς σπορά έχουν υποβληθεί σε επίσημη δοκιμασία για τους ανωτέρω τουλάχιστον επιβλαβείς οργανισμούς, με βάση αντιπροσωπευτικό δείγμα και με τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων μεθόδων, και έχει διαπιστωθεί κατά τη δοκιμασία αυτή ότι είναι απαλλαγμένοι από τους οργανισμούς αυτούς'. 10. Στο μέρος Β, παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο: ' '' ID='1'>7α. Φυτά των Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Malus, Pyracantha, Pyrus, Sorbus εκτός από Sorbus indermedia, Stranvaesia, με εξαίρεση τους καρπούς και τους σπόρους προς σπορά> ID='2'>Με την επιφύλαξη: - ορισμένων απαγορεύσεων που ισχύουν για τα φυτά βάσει του παραρτήματος III μέρος Β σημείο 9 ή 10, ή - απαλλαγών από ορισμένες απαιτήσεις που απαριθμούνται στη συνέχεια και μπορούν να χορηγηθούν στα κράτη μέλη σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16, όταν μπορούν να παρασχεθούν ισοδύναμες εγγυήσεις: Α. Επίσημη διαπίστωση: 1. ότι τα φυτά κατάγονται είτε από την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία ή το Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία), είτε από άλλες χώρες ή περιοχές που είναι αναγνωρισμένες σαν απαλλαγμένες από την Erwinia amylovora, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16, εάν αυτές οι χώρες ή οι περιοχές προστατεύονται αποτελεσματικά κατά της εισαγωγής της Erwinia amylovora και έχουν παραχθεί σε φυτώρια που χρησιμοποιούν αποκλειστικά υλικό που έχει αναπτυχθεί σ' αυτές τις χώρες ή τις περιοχές, ή 2. ότι τα φυτά: α) έχουν παραχθεί σε πεδίο: i) το οποίο βρίσκεται σε μια 'προστατευμένη ζώνη ' που έχει επίσημα καθορισθεί και καλύπτει τουλάχιστον 50 km2, δηλαδή μια ζώνη όπου τουλάχιστον τα φυτά που φιλοξενούν παράσιτα υποβάλλονται σε επίσημα εγκεκριμένο και επιτηρούμενο καθεστώς ελέγχου, με σκοπό τη μείωση στο ελάχιστο του κινδύνου εξάπλωσης της Erwinia amylovora από φυτά τα οποία καλλιεργούνται εκεί, ii) το οποίο έχει επίσημα εγκριθεί για την καλλιέργεια φυτών, πριν από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου, υπό τους όρους που προβλέπονται στα στοιχεία α) και β). Η έγκριση αυτή, που πρέπει να κοινοποιείται στην Επιτροπή πριν από τον Ιούλιο, δηλώνει τη θέση του πεδίου, τον τύπο και τον κατά προσέγγιση αριθμό των φυτών που καλλιεργούνται εκεί, και την ημερομηνία της έγκρισης, iii) το οποίο, όπως και τα άλλα μέρη της 'προστατευμένης ζώνης ' που το περιβάλλουν, έχει διαπιστωθεί ότι είναι απαλλαγμένο από την Erwinia amylovora, από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου με την ευκαιρία - επίσημων επιθεωρήσεων που διεξάγονται τουλάχιστον δύο φορές στο πεδίο καθώς και στην περιβάλλουσα ζώνη, σε πλάτος τουλάχιστον 250 μέτρων, μία φορά κατά τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο και μία κατά τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο για το βόρειο ημισφαίριο, και μία φορά κατά τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο και μία φορά κατά τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο για το νότιο ημισφαίριο, και - επίσημων ελέγχων με δειγματοληψία που διεξάγονται στην περιβάλλουσα ζώνη σε πλάτος τουλάχιστον 1 χιλιομέτρου, τουλάχιστον μία φορά κατά τους μήνες Ιουλίο έως Οκτώβριο, για το βόρειο ημισφαίριο, και μία φορά τουλάχιστον κατά τους μήνες Ιανουάριο έως Απρίλιο για το νότιο ημισφαίριο, στις επιλεγείσες κατάλληλες θέσεις, ιδίως εκεί όπου καλλιεργούνται φυτά που χρησιμεύουν ως δείκτες, και - επίσημων δοκιμασιών που διεξάγονται, σύμφωνα με τις κατάλληλες εγαστηριακές μεθόδους σε δείγματα επίσημα επιλεγμένα από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου, σε φυτά στα οποία έχουν εμφανιστεί συμπτώματα της Erwinia amylovora, στο πεδίο ή σε άλλα μέρη της 'προστατευμένης ζώνης ', iv) από το οποίο πεδίο καθώς και από τα άλλα μέρη της 'προστατευμένης ζώνης ', δεν έχει μεταφερθεί κανένα φυτό που φιλοξενεί παράσιτα με συμπτώματα της Erwinia amylovora χωρίς να έχει προηγηθεί επίσημος έλεγχος ή έγκριση- και β) έχουν υποβληθεί στα κατάλληλα διοικητικά μέτρα για να προσδιοριστεί η ταυτότητά τους, όπως η επικόλληση ετικέτας στο πεδίο, στην περίπτωση των οπωροφόρων δένδρων, ή άλλες ενέργειες με παρόμοιο αποτέλεσμα. Β. Τα φυτά συσκευάζονται και οι συσκευασίες εφοδιάζονται επισήμως με διακριτικά σήματα κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ταυτότητά τους κατά την αποστολή. Τα ίδια σήματα αναπαριστώνται και στο πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο 7.> ID='3'>Ελλάδα, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία), εάν και εφόσον οι χώρες αυτές δεν έχουν διαγραφεί από αυτή τη στήλη σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16, λαμβανομένης υπόψη μιας ενδεχόμενης εξάπλωσης της Erwinia amylovora'> '. 11. Στο μέρος Β σημείο 14 αριστερή στήλη, η λέξη 'Apium' παρεμβάλλεται μπροστά από τη λέξη 'Beta' και τη λέξη 'Lactuca' αντικαθίσταται από τις λέξεις 'Lactuca, Petroselinum και Spinacea'. 12. Στο μέρος Β σημείο 14 κεντρική στήλη πρώτη περίπτωση, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 'ιδιαίτερα στις καλλιέργειες γεωμήλων ή μελιτζάνας ευρισκομένων στο άμεσο περιβάλλον ή, αν υπήρξε προηγούμενη προστασία των γεωμήλων ή της μελιτζάνας, στο πεδίο παραγωγής, εκτός εάν δεν έχει παρατηρηθεί μόλυνση των καλλιεργειών αυτών από Leptinotarsa decemlineata κατά τις επίσημες επιθεωρήσεις που πραγματοποιούνται τουλάχιστον δύο φορές από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου'. Άρθρο 5 Το παράρτημα V της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Στο σημείο 2 α) παρεμβάλλεται η λέξη 'Dendranthema' μετά τη λέξη 'Chrysanthemum' και η λέξη 'Gypsophila' μετά τη λέξη 'Gladiolus'. 2. Το σημείο 5 αντικαθίσταται από τα εξής: '5. α) Καλλιεργητικό υπόστρωμα ως έχει, που συνίσταται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από χώμα ή στερεές οργανικές ουσίες, όπως μέρη φυτών, χούμο που περιέχει τύρφη ή φλοιούς, με εξαίρεση το χούμο που συνίσταται εξ ολοκλήρου από τύρφη, ή β) καλλιεργητικό υπόστρωμα που είναι προσκολλημένο ή συνδεδεμένο στα φυτά, το οποίο συνίσταται εξ ολοκλήρου η εν μέρει από τις ουσίες που καθορίζονται στο σημείο α) ή που συνίσταται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από τύρφη ή άλλη στερεή ανόργανη ουσία που έχει σκοπό να διατηρήσει σε ζωή τα φυτά, καταγόμενο από χώρες στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του παραρτήματος III μέρος Α σημεία 1 ή 12'. Άρθρο 6 Το παράρτημα VI καταργείται. Άρθρο 7 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο την 1η Ιουλίου 1985. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά με όλες τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που θεσπίζουν κατ' εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη. Άρθρο 8 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Λουξεμβούργο, 28 Ιουνίου 1984. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος H. BOUCHARDEAU (1) ΕΕ αριθ. L 26 της 31. 1. 1977, σ. 20. (2) ΕΕ αριθ. L 14 της 16. 1. 1981, σ. 23.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία