ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1984/31984L0641

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1984-12-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1001-01-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1984-12-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 84/641/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 1984 για την τροποποίηση, όσον αφορά ιδίως την τουριστική βοήθεια, της πρώτης οδηγίας (73/239/ΕΟΚ) περί συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη δραστηριότητας πρωτοασφάλισης, εκτός της ασφάλισης ζωής, και την άσκηση αυτής

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Δεκεμβρίου 1984 για την τροποποίηση, όσον αφορά ιδίως την τουριστική βοήθεια, της πρώτης οδηγίας (73/239/ΕΟΚ) περί συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη δραστηριότητας πρωτασφαλίσεως, εκτός της ασφαλίσεως ζωής, και την άσκηση αυτής ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 2, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: ότι η πρώτη οδηγία (73/239/ΕΟΚ) του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1973 περί συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη της δραστηριότητας πρωτασφαλίσεως, εκτός της ασφαλίσεως ζωής, και την άσκηση αυτής (4), καλούμενη στο εξής 'πρώτη οδηγία', όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 76/580/ΕΟΚ (5), κατάργησε ορισμένες αποκλίσεις των νομοθεσιών των κρατών μελών για να διευκολύνει την ανάληψη της δραστηριότητας αυτής και την άσκησή της- ότι έχει συντελεστεί αισθητή πρόοδος στον τομέα των δραστηριοτήτων οι οποίες συνίστανται στην παροχή υπηρεσιών εις είδος- ότι οι παροχές αυτές διέπονται από διατάξεις οι οποίες αποκλίνουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο- ότι οι αποκλίσεις αυτές αποτελούν εμπόδιο στην άσκηση του δικαιώματος εγκατάστασης- ότι, για την εξάλειψη του εμποδίου αυτού στο δικαίωμα εγκατάστασης, επιβάλλεται να διευκρινισθεί ότι μια δραστηριότητα δεν αποκλείεται απο το πεδίο εφαρμογής της πρώτης οδηγίας, για τον απλό λόγο ότι συνίσταται σε παροχή η οποία προσφέρεται αποκλειστικά εις είδος ή για την οποία αυτός που την παρέχει χρησιμοποιεί μόνο δικό του προσωπικό ή υλικό- ότι, συνεπώς, είναι σκόπιμο να συμπεριληφθεί στην εν λόγω οδηγία η δραστηριότητα βοήθειας η οποία συνίσταται στην υποχρέωση βοήθειας σε περίπτωση επέλευσης τυχαίου γεγονότος, λαμβανομένων υπόψη των ιδιομορφιών της δραστηριότητας αυτής- ότι η υπαγωγή, για λόγους ελέγχου, των εργασιών βοήθειας στο πεδίο εφαρμογής της πρώτης οδηγίας, η οποία δεν περιλαμβάνει χαρακτηρισμό των εργασιών αυτών, δεν αποσκοπεί να θίξει το φορολογικό τους καθεστώς- ότι η απλή εκτέλεση ορισμένων εργασιών βοήθειας μετά από ατύχημα ή βλάβη οδικού οχήματος, που κανονικά συμβαίνει στο έδαφος του κράτους μέλους του παρέχοντος την εγγύηση, δεν δικαιολογεί την υπαγωγή στο καθεστώς της πρώτης οδηγίας οιουδήποτε, ο οποίος δεν είναι ασφαλιστική επιχείρηση- ότι πρέπει να προβλεφθούν ορισμένες αμβλύνσεις, υπό τον όρο ότι το ατύχημα ή η βλάβη συνέβη στο έδαφος του κράτους μέλους του παρέχοντος την εγγύηση για να ληφθούν υπόψη είτε η ύπαρξη συμφωνιών αμοιβαιότητας, είτε ορισμένες ειδικές συνθήκες που συνδέονται με τη γεωγραφική θέση ή τη δομή των σχετικών οργανισμών ή με την πολύ μικρή οικονομική σημασία των προβλεπομένων εργασιών- ότι πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της πρώτης οδηγίας οι οργανισμοί των κρατών μελών των οποίων οι δραστηριότητες συνίστανται κυρίως στην παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό των δημοσίων αρχών- ότι μια επιχείρηση που προτείνει συμβάσεις βοήθειας πρέπει να διαθέτει τα μέσα που να της επιτρέπουν να παρέχει, μέσα σε εύλογες προθεσμίες, τις παροχές εις είδος που προσφέρει- ότι πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις σχετικά με τον υπολογισμό του περιθωρίου φερεγγυότητας, καθώς και το ελάχιστο ύψος του κεφαλαίου εγγύησης που πρέπει να διαθέτει η προαναφερόμενη επιχείρηση- ότι επιβάλλεται να θεσπιστούν ορισμένες μεταβατικές διατάξεις για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις, που ασκούν μόνο δραστηριότητα βοήθειας, να προσαρμοστούν στην εφαρμογή της πρώτης οδηγίας- ότι, έχοντας υπόψη τις ιδιαίτερες δυσκολίες διαρθρωτικού και γεωγραφικού χαρακτήρα, πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος για τη λέσχη αυτοκινήτου ενός κράτους μέλους ώστε να καταστεί δυνατόν να προσαρμοσθεί στις απαιτήσεις της προαναφερόμενης οδηγίας σχετικά με τον επαναπατρισμό οχήματος, που ενδεχομένως συνοδεύεται από τον οδηγό και τους επιβάτες- ότι πρέπει να ενημερώνονται οι διατάξεις της πρώτης οδηγίας που αφορούν τις νομικές μορφές που μπορούν να λάβουν οι ασφαλιστικές εταιρείες- ότι είναι σκόπιμο να τροποποιηθούν ορισμένες διατάξεις της προαναφερόμενης οδηγίας σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τα εγκαταστημένα στο εσωτερικό της Κοινότητας πρακτορεία ή υποκαταστήματα που ανήκουν σε επιχειρήσεις, η έδρα των οποίων βρίσκεται εκτός της Κοινότητας, ώστε να αποκτήσουν συνοχή με τις διατάξεις της οδηγίας 79/267/ΕΟΚ (6), ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Το άρθρο 1 της πρώτης οδηγίας αντικαθίσταται απο το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 1 1. Η παρούσα οδηγία αφορά την ανάληψη της μη μισθωτής δραστηριότητας της πρωτασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της δραστηριότητας βοήθειας που αναφέρει η παράγραφος 2, η οποία ασκείται από τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στο έδαφος κράτους μέλους ή επιθυμούν να εγκατασταθούν σ' αυτό, καθώς και την άσκηση της δραστηριότητας αυτής. 2. Η δραστηριότητα βοήθειας αφορά τη βοήθεια που παρέχεται στα πρόσωπα τα οποία περιέρχονται σε δυσχερή θέση κατά τη διάρκεια μετακινήσεων ή απουσίας απο την κατοικία ή από τον τόπο της μόνιμης διαμονής τους. Συνίσταται στην ανάληψη, έναντι προηγούμενης καταβολής ασφαλίστρου, της υποχρέωσης άμεσης παροχής βοήθειας στον δικαιούχο σύμβασης βοήθειας, όταν αυτός περιέρχεται σε δυσχερή θέση λόγω τυχαίου γεγονότος, στις περιπτώσεις και με τους όρους που προβλέπει η σύμβαση. Η βοήθεια είναι δυνατόν να συνίσταται σε παροχές εις χρήμα ή εις είδος. Οι παροχές εις είδος είναι δυνατόν να συνίστανται και στη χρησιμοποίηση του προσωπικού ή υλικού που ανήκουν σ' αυτόν που παρέχει τη βοήθεια. Η δραστηριότητα βοήθειας δεν καλύπτει τις υπηρεσίες συντήρησης ή διατήρησης, την εξυπηρέτηση μετά την πώληση, καθώς και την απλή ένδειξη ή παροχή βοήθειας, ως μεσολάβηση. 3. Η ταξινόμηση κατά κλάδους των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο γίνεται στο παράρτημα.' Άρθρο 2 Το άρθρο 2 της πρώτης οδηγίας συμπληρώνεται από το ακόλουθο σημείο: '3. Τη δραστηριότητα βοήθειας όπου η επέμβαση περιορίζεται στις εξής εργασίες, οι οποίες πραγματοποιούνται σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης οδικού οχήματος που κανονικά συμβαίνει στο έδαφος του κράτους μέλους του παρέχοντος την εγγύηση: - την επιτόπου επισκευή, για την οποία ο παρέχων την εγγύηση χρησιμοποιεί, στις περισσότερες περιπτώσεις, δικό του προσωπικό και υλικό, - τη μεταφορά του οχήματος μέχρι τον πλησιέστερο ή καταλληλότερο τόπο διενέργειας της επισκευής, ενδεχομένως δε και μεταφορά, κατά κανόνα με το ίδιο μέσο βοήθειας, του οδηγού και των επιβατών, μέχρι τον πλησιέστερο τόπο απ' όπου θα μπορέσουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους με άλλα μέσα, - εφόσον προβλέπεται από το κράτος μέλος του παρέχοντος την εγγύηση μεταφορά του οχήματος, ενδεχομένως μαζί με τον οδηγό και τους επιβάτες, μέχρι την κατοικία τους, το σημείο εκκίνησης ή τον αρχικό τους προορισμό, στο εσωτερικό του ίδιου κράτους μέλους, εκτός εάν οι εργασίες αυτές διενεργούνται από επιχείρηση που υπάγεται στην παρούσα οδηγία. Όσον αφορά τις δύο πρώτες περιπτώσεις, η προϋπόθεση ότι το ατύχημα ή η βλάβη συνέβη στο έδαφος του κράτους μέλους του παρέχοντος την εγγύηση: α) δεν ισχύει, εφόσον ο τελευταίος αυτός αποτελεί οργανισμό, μέλος του οποίου είναι ο δικαιούχος, και η επισκευή ή η μεταφορά του οχήματος πραγματοποιείται μετά από απλή επίδειξη της ταυτότητας μέλους, χωρίς πρότη επιβάρυνση, από ανάλογο οργανισμό του συγκεκριμένου κράτους βάσει συμφωνίας αμοιβαιότητας- β) δεν απαγορεύει την παροχή τέτοιας βοήθειας στην Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο από ένα και τον αυτό οργανισμό που λειτουργεί και στα δύο αυτά κράτη. Στην τρίτη περίπτωση, εάν το ατύχημα ή η βλάβη συνέβη στο έδαφος της Ιρλανδίας ή, όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο, στο έδαφος της Βορείου Ιρλανδίας, το όχημα, συνοδευόμενο ενδεχομένως απο τον οδηγό και τους επιβάτες, δύναται να μεταφερθεί μέχρι την κατοικία τους, το σημείο εκκίνησης ή τον αρχικό προορισμό τους στο εσωτερικό του ενός ή του άλλου των εδαφών αυτών. Εξάλλου, η παρούσα οδηγία δεν αφορά τις εργασίες βοήθειας που πραγματοποιούνται μετά από ατύχημα ή βλάβη, εκτός του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, ενός οδικού οχήματος και συνίστανται στην μεταφορά του οχήματος αυτού συνοδευόμενου ενδεχομένως από τον οδηγό και τους επιβάτες μέχρι την κατοικία τους, εφόσον οι εργασίες αυτές πραγματοποιούνται απο τη Λέσχη Αυτοκινήτου του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. Οι επιχειρήσεις που υπάγονται στην παρούσα οδηγία μπορούν να διενεργούν τη δραστηριότητα που αναφέρεται στο παρόν σημείο, μόνο όταν έχουν πάρει άδεια για τον κλάδο 18 του σημείου Α του παραρτήματος υπό την επιφύλαξη του σημείου Γ αυτού. Στην περίπτωση αυτή, για τις εργασίες αυτές ισχύει η παρούσα οδηγία.' Άρθρο 3 Στο άρθρο 3 της πρώτης οδηγίας, η παράγραφος 1 συμπληρώνεται από το ακόλουθο εδάφιο: 'Η παρούσα οδηγία δεν αφορά τις επιχειρήσεις που πληρούν τους ακόλουθους όρους: - η επιχείρηση δεν ασκεί καμία δραστηριότητα η οποία υπάγεται στην παρούσα οδηγία, εκτός από εκείνη που αναφέρεται στον κλάδο 18 του σημείου Α του παραρτήματος, - η δραστηριότητα αυτή περιορίζεται σε καθαρά τοπικά πλαίσια και συνίσταται μόνο σε παροχή υπηρεσιών σε είδος, και - το ετήσιο ύψος των εσόδων που εισπράττονται βάσει της δραστηριότητας παροχής βοήθειας σε πρόσωπα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες δεν υπερβαίνει τις 200 000 ECU.' Άρθρο 4 Στο άρθρο 4 της πρώτης οδηγίας προστίθεται το ακόλουθο σημείο: 'ζ) στη Δανία Falcks Redningskorps A/S, Kobenhavn.' Άρθρο 5 Στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) προτελευταία περίπτωση της πρώτης οδηγίας διαγράφονται οι λέξεις 'cooeperatieve vereniging'. Άρθρο 6 Στα άρθρα 8 και 10 της πρώτης οδηγίας, η παράγραφος 3 συμπληρώνεται από το ακόλουθο εδάφιο: 'Δεν αποτελεί επίσης εμπόδιο στο να υποβάλουν τα κράτη μέλη σε έλεγχο το προσωπικό και υλικό που έχουν άμεσα ή έμμεσα στη διάθεσή τους οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ζητήσει ή λάβει την άδεια για τον κλάδο 18 του σημείου Α του παραρτήματος, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των προσόντων του ιατρικού προσωπικού και της ποιότητας του εξοπλισμού που διαθέτουν για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που επιβάλλει ο κλάδος αυτός.' Άρθρο 7 Στο άρθρο 8 πρώτο εδάφιο και στο άρθρο 11 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο της πρώτης οδηγίας, το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'ε) τις προβλέψεις για έξοδα εγκαταστάσεως των διοικητικών υπηρεσιών και του δικτύου παραγωγής- τα οικονομικά μέσα που προορίζονται για την αντιμετώπισή τους και, εάν οι κίνδυνοι που θα καλυφθούν έχουν καταταχθεί υπό τον αριθ. 18 του σημείου Α του παραρτήματος, τα μέσα που διαθέτει η επιχείρηση για την παροχή της βοήθειας που έχει υποσχεθεί.' Άρθρο 8 Το άρθρο 13 της πρώτης οδηγίας αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 13 Τα κράτη μέλη εξακριβώνουν, σε στενή συνεργασία μεταξύ τους, την οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων στις οποίες έχει χορηγηθεί η άδεια. Στην περίπτωση που οι εν λόγω επιχειρήσεις διαθέτουν άδεια κάλυψης των κινδύνων που έχουν καταταχθεί υπό τον αριθ. 18 του σημείου Α του παραρτήματος, τα κράτη μέλη συνεργάζονται επίσης για να εξακριβώσουν τα μέσα που διαθέτουν οι επιχειρήσεις αυτές προκειμένου να φέρουν εις πέρας τις εργασίες βοήθειας που έχουν αναλάβει να πραγματοποιούν, εφόσον οι νομοθεσίες τους προβλέπουν έλεγχο των μέσων αυτών.' Άρθρο 9 Στο άρθρο 16 της πρώτης οδηγίας, η παράγραφος 3 συμπληρώνεται από το ακόλουθο εδάφιο: 'Στην περίπτωση κινδύνων που έχουν καταταχθεί υπό τον αριθ. 18 του σημείου Α του παραρτήματος, το ποσό της καταβληθείσης ασφαλιστικής ζημίας, το οποίο χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του δεύτερου αποτελέσματος, είναι το κόστος που προκύπτει για την επιχείρηση απο την επέμβαση της βοήθειας την οποία πραγματοποίησε. Το κόστος αυτό υπολογίζεται σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου η επιχείρηση έχει την έδρα της.' Άρθρο 10 Στο άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο α) της πρώτης οδηγίας, το κείμενο της δεύτερης περίπτωσης αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '- 300 000 ECU, αν πρόκειται για κινδύνους ή μέρος των κινδύνων που περιλαμβάνονται σε έναν από τους κλάδους που έχουν καταταχθεί στο σημείο Α του παραρτήματος υπό τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 και 18.' Άρθρο 11 Το άρθρο 19 της πρώτης οδηγίας αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 19 1. Κάθε κράτος μέλος επιβάλλει στις επιχειρήσεις που εδρεύουν στο έδαφός του, την ετήσια υποβολή απολογισμού όλων των εργασιών τους, της οικονομικής κατάστασής τους, της φερεγγυότητάς τους και, όσον αφορά την κάλυψη των κινδύνων που έχουν καταταχθεί υπό τον αριθμό 18 του σημείου Α του παραρτήματος, των άλλων μέσων που διαθέτουν για να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, εφόσον η νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους προβλέπει έλεγχο των μέσων αυτών. 2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητά τους στο έδαφός τους την περιοδική υποβολή εγγράφων τα οποία είναι απαραίτητα για την άσκηση του ελέγχου, καθώς και στατιστικά στοιχεία και, όσον αφορά την κάλυψη των κινδύνων που έχουν καταταχθεί υπό τον αριθμό 18 του σημείου Α του παραρτήματος, τον προσδιορισμό των μέσων τα οποία διαθέτουν για να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, εφόσον οι νομοθεσίες τους προβλέπουν έλεγχο των μέσων αυτών. Οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές διαβιβάζουν αμοιβαίως τα έγγραφα και χρήσιμες πληροφορίες για την άσκηση του ελέγχου.' Άρθρο 12 Το άρθρο 26 της πρώτης οδηγίας αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 26 1. Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ζητήσει ή λάβει άδεια από περισσότερα του ενός κράτη μέλη, μπορούν να ζητήσουν τα εξής ευεργετήματα, τα οποία μόνο από κοινού μπορούν να χορηγηθούν: α) να υπολογίζεται το περιθώριο φερεγγυότητας που αναφέρει το άρθρο 25 σε συνάρτηση με τη συνολική δραστηριότητα που ασκούν στο εσωτερικό της Κοινότητας- στην περίπτωση αυτή, οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από το σύνολο των πρακτορείων ή την υποκαταστημάτων τα οποία είναι εγκατεστημένα στο εσωτερικό της Κοινότητας, είναι οι μόνες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό αυτό- β) να κατατίθεται η εγγύηση που προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 στοιχείο ε) σε ένα μόνο από αυτά τα κράτη- γ) να ευρίσκονται τα στοιχεία ενεργητικού που αποτελούν το αντιστάθμισμα του κεφαλαίου εγγύησης σε ένα οποιοδήποτε από τα κράτη μέλη όπου οι επιχειρήσεις αυτές ασκούν τη δραστηριότητά τους. 2. Η αίτηση χορήγησης των ευεργετημάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 υποβάλλεται στις αρμόδιες αρχές όλων των κρατών μελών, από τα οποία η προαναφερόμενη επιχείρηση έχει ζητήσει ή λάβει την άδεια. Στην αίτηση αυτή πρέπει να αναφέρεται η αρχή που είναι επιφορτισμένη να εξακριβώνει στο μέλλον τη φερεγγυότητα των πρακτορείων ή υποκαταστημάτων που είναι εγκατεστημένα μέσα στην Κοινότητα για το σύνολο των εργασιών τους. Η επιλογή της αρχής από την επιχείρηση πρέπει να αιτιολογείται. Η εγγύηση κατατίθεται στο αντίστοιχο κράτος μέλος. 3. Τα ευεργετήματα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 είναι δυνατόν να παραχωρηθούν μόνο με τη συμφωνία των αρμοδίων αρχών όλων των κρατών μελών στα οποία έχει υποβληθεί η αίτηση. Παράγουν αποτελέσματα από την ημερομηνία κατά την οποία η επιλεγείσα ελεγκτική αρχή ανέλαβε την υποχρέωση, απέναντι στις άλλες ελεκγκτικές αρχές, να εξακριβώσει τη φερεγγυότητα των πρακτορείων ή υποκαταστημάτων που είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητας για το σύνολο των εργασιών τους. Η επιλεγείσα ελεγκτική αρχή λαμβάνει από τα άλλα κράτη μέλη τις αναγκαίες πληροφορίες για την εξακρίβωση της συνολικής φερεγγυότητας των πρακτορείων και υποκαταστημάτων που είναι εγκατεστημένα στο έδαφός τους. 4. Κατόπιν πρωτοβουλίας ενός ή περισσοτέρων ενδιαφερομένων κρατών μελών, τα ευεργετήματα που χορηγούνται δυνάμει του παρόντος άρθρου είναι δυνατόν καταργηθούν ταυτόχρονα απο όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.' Άρθρο 13 Στο άρθρο 27 της πρώτης οδηγίας, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο: 'Για την εφαρμογή του άρθρου 20, στην περίπτωση μιας επιχείρησης που απολαύει των ευεργετημάτων που προβλέπονται στο άρθρο 26 παράγραφος 1, η αρχή που είναι επιφορτισμένη με την εξακρίβωση της φερεγγυότητας των πρακτορείων ή υποκαταστημάτων που είναι εγκατεστημένα εντός της Κοινότητας για το σύνολο των εργασιών τους, εξομοιώνεται με την αρχή του κράτους στο έδαφος του οποίου ευρίσκεται η έδρα της κοινοτικής επιχείρησης.' Άρθρο 14 Στο σημείο Α του παραρτήματος της πρώτης οδηγίας προστίθεται ο ακόλουθος κλάδος πριν από την τελευταία φράση: '18. Βοήθεια Βοήθεια σε πρόσωπα που περιέρχονται σε δυσχερή θέση κατά τη διάρκεια μετακινήσεων ή απουσίας από την κατοικία ή από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους.' Άρθρο 15 Κάθε κράτος μπορεί, στο έδαφός του, να υπαγάγει στο καθεστώς που θεσπίζει η πρώτη οδηγία δραστηριότητες παροχής βοήθειας στα πρόσωπα που περιέρχονται σε δυσχερή θέση υπό περιστάσεις άλλες από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 1. Αν ένα κράτος μέλος κάνει χρήση της ευχέρειας αυτής, εξομοιώνει, για την εφαρμογή αυτή, τις προαναφερόμενες δραστηριότητες με εκείνες που κατατάσσονται στον κλάδο 18 του σημείου Α του παραρτήματος της πρώτης οδηγίας, υπό την επιφύλαξη του σημείου Γ αυτού. Το προηγούμενο εδάφιο δεν θίγει διόλου τις δυνατότητες κατάταξης που προβλέπονται στο παράρτημα της πρώτης οδηγίας για τις δραστηριότητες που υπάγονται προδήλως σε άλλους κλάδους. Δεν μπορεί να αρνηθεί την άδεια σε ένα πρακτορείο ή υποκατάστημα με μόνη αιτιολόγηση τη διαφορετική κατάταξη των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο στο κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου η επιχείρηση έχει την έδρα της. Μεταβατικές διατάξεις Άρθρο 16 1. Τα κράτη μέλη μπορούν να παράσχουν στις επιχειρήσεις, οι οποίες κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας οδηγίας ασκούν στο έδαφός τους δραστηριότητα βοήθειας και μόνο, προθεσμία πέντε ετών από την ημερομηνία αυτή, για να συμμορφωθούν προς τους όρους των άρθρων 16 και 17 της πρώτης οδηγίας. 2. Τα κράτη μέλη δύνανται να παράσχουν στις επιχειρήσεις που αναφέρει η παράγραφος 1 και που, μετά την πάροδο της προθεσμίας των πέντε ετών, δεν έχουν συστήσει εξ ολοκλήρου το περιθώριο φερεγγυότητας, πρόσθετη προθεσμία που δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα δύο έτη, υπό τον όρο ότι, σύμφωνα με το άρθρο 20 της πρώτης οδηγίας, θα έχουν υποβάλει προς έγκριση στην ελεγκτική αρχή τις διατάξεις που προτίθενται να θεσπίσουν για το σκοπό αυτό. 3. Οι επιχειρήσεις που αναφέρει η παράγραφος 1 και οι οποίες επιθυμούν να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους, κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 2 ή του άρθρου 10 της πρώτης οδηγίας, δύνανται να το πραγματοποιήσουν μόνο αν συμμορφωθούν αμέσως με την εν λόγω οδηγία. 4. Οι επιχειρήσεις που αναφέρει η παράγραφος 1 και έχουν μορφή που δεν περιλαμβάνεται στις μορφές που προβλέπει το άρθρο 8 της πρώτης οδηγίας, δύνανται να συνεχίσουν, επί τρία έτη από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας οδηγίας, να ασκούν τη σημερινή δραστηριότητά τους υπό τη μορφή που έχουν κατά την ημερομηνία αυτή. 5. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας οδηγίας και οι οποίες αναλαμβάνουν δραστηριότητα που ασκεί ήδη κατά την ημερομηνία αυτή νομικά διάφορος οργανισμός. Άρθρο 17 Τα κράτη μέλη δύνανται να παράσχουν στα πρακτορεία και υποκαταστήματα, που αναφέρει ο τίτλος III της πρώτης οδηγίας και τα οποία ασκούν στο έδαφός τους δραστηριότητα βοήθειας και μόνο, προθεσμία πέντε ετών, κατ' ανώτατο όριο, από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας οδηγίας, για να συμμορφωθούν με το άρθρο 25 της πρώτης οδηγίας, υπό τον όρο ότι τα προαναφερόμενα πρακτορεία ή υποκαταστήματα δεν θα επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους κατά την έννοια του άρθρου 10 παράγραφος 2 της πρώτης οδηγίας. Άρθρο 18 Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου οκτώ ετών που αρχίζει απο την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας οδηγίας, ο όρος να έχει συμβεί το ατύχημα ή η βλάβη στο έδαφος του κράτους μέλους του παρέχοντος την εγγύηση δεν εφαρμόζεται στις εργασίες που περιλαμβάνονται στο άρθρο 2 σημείο 3 πρώτο εδάφιο τρίτη περίπτωση της πρώτης οδηγίας όταν πραγματοποιούνται από την ΕΛΠΑ (Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου και Περιηγήσεων). Τελικές διατάξεις Άρθρο 19 1. Τα κράτη μέλη τροποποιούν τις εθνικές διατάξεις τους σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, το αργότερο στις 30 Ιουνίου 1987- πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Οι κατ' αυτό τον τρόπο τροποποιημένες διατάξεις εφαρμόζονται, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 16, 17 και 18 της παρούσας οδηγίας, το αργότερο από την 1η Ιανουαρίου 1988. 2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 20 Η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο, μέσα σε έξι χρόνια από την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας, έκθεση σχετικά με τις δυσκολίες που απορρέουν από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, και ιδίως του άρθρου 15. Ενδεχομένως του υποβάλλει επίσης προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Άρθρο 21 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 1984. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος A. DUKES (1) ΕΕ αριθ. C 51 της 10. 3. 1981, σ. 5, και ΕΕ αριθ. C 30 της 4. 2. 1983, σ. 6. (2) ΕΕ αριθ. C 149 της 14. 6. 1982, σ. 129. (3) ΕΕ αριθ. C 343 της 31. 12. 1981, σ. 9. (4) ΕΕ αριθ. L 228 της 16. 8. 1973, σ. 3. (5) ΕΕ αριθ. L 189 της 13. 7. 1976, σ.13. (6) ΕΕ αριθ. L 63 της 13. 3. 1979, σ. 1.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία