ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1984/31984L0645

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1984-12-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1001-01-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1984-12-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 84/645/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 1984 για την τροποποίηση της οδηγίας 80/217/ΕΟΚ σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση της κλασικής πανώλης των χοίρων

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 1984 για την τροποποίηση της οδηγίας 80/217/ΕΟΚ περί θεσπίσεως κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση της κλασικής πανώλης των χοίρων ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 43 και 100, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: ότι η οδηγία 80/217/ΕΟΚ (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 81/476/ΕΟΚ (5), θέσπισε τα κοινοτικά μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται σε περίπτωση που υπάρχει υπόνοια κλασικής πανώλης των χοίρων ή που διαπιστώνεται η ασθένεια αυτή- ότι, λαμβανομένης υπόψη της εξέλιξης της ασθένειας, πρέπει να ενισχυθούν τα μέτρα που έχουν τεθεί σε εφαρμογή- ότι πρέπει να καθοριστούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες πρέπει να εφαρμόζεται ο προστατευτικός εμβολιασμός των ζώων εκτροφής που απειλούνται από μόλυνση και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες πρέπει να ελέγχεται η κίνηση των ζώων- ότι, στην περίπτωση που η προσβολή εξελίσσεται σε σοβαρή επιζωοτία, περιφερειακά μέτρα, και ιδίως η πρακτική του προληπτικού εμβολιασμού, πρέπει να μπορούν να καταστούν υποχρεωτικά- ότι πρέπει να προβλεφθεί, για το σκοπό αυτό, μια ταχεία διαδικασία για τη στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής- ότι, εξάλλου, για να έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα οι κοινοτικές συστάσεις σχετικά με την ενίσχυση των μέτρων καταπολέμησης της πανώλης των χοίρων, φαίνεται σκόπιμο να ανασταλεί η κοινοτική χρηματοδοτική ενίσχυση κατά παρέκκλιση της απόφασης 80/1096/ΕΟΚ (6). ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 80/217/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 5 παραγραφος 1 έβδομη περίπτωση, οι λέξεις 'δεκαπέντε ημέρες' αντικαθίστανται από τις λέξεις 'τριάντα ημέρες'. 2. Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής: i) στην παράγραφο 1, ο όρος '2 χιλιομέτρων' αντικαθίστανται από τον όρο '3 χιλιομέτρων'- ii) η παράγραφος 2 στοιχείο α) δεύτερη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '- οι χοίροι δεν μπορούν να εξέρχονται από την εκμετάλλευση στην οποία βρίσκονται τις πρώτες 15 ημέρες. Από τη 15η εως την 30ή ημέρα, οι χοίροι μπορούν να εξέρχονται από την εν λόγω εκμετάλλευση μόνο για να μεταφέρονται απευθείας και υπό επίσημο έλεγχο σε σφαγείο για άμεση σφαγή. Μια τέτοια μετακίνηση δύναται να επιτρέπεται από την αρμόδια αρχή μόνο μετά από εξέταση που διενεργείται από τον επίσημο κτηνίατρο όλους τους χοίρους της εκμεταλλεύσεως και η οποία δίνει τη δυνατότητα να αποκλείεται η παρουσία χοίρων για τους οποίους υπάρχει η υποψία ότι έχουν προσβληθεί από πανώλη των χοίρων'- iii) στην παράγραφο 2 στοιχείο β), οι λέξεις 'δεκαπέντε ημέρες' αντικαθίστανται από τις λέξεις 'τριάντα ημέρες'. 3. Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 14 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε γενικά να εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα: - απαγορεύεται η ανοσοποίηση με ορό και η ανοσοποίηση με εμβόλιο, - τίθενται υπό επίσημο έλεγχο η παρασκευή, η πώληση για οποιαδήποτε προορισμό, η διανομή και η χρησιμοποίηση του εμβολίου κατά της πανώλης, - τηρούνται οι προδιαγραφές σχετικά με το εμβόλιο κατά της πανώλης, οι οποίες καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16, - τα εμβόλια κατά της πανώλης, που εισάγονται από τρίτες χώρες, εγκρίνονται και ελέγχονται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εισαγωγής και υπόκεινται στους ίδιους όρους πώλησης, διανομής και χρησιμοποίησης με αυτούς που ισχύουν για τα εμβόλια που παράγονται στα κράτη μέλη. 2. Κατά τη διαπίστωση της πανώλης των χοίρων σε μία ή περισσότερες εκμεταλλεύσεις ή σε μία ή περισσότερες μονάδες παραγωγής και με την επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων, όταν αυτές προβλέπουν τον προληπτικό εμβολιασμό των χοίρων κατά της πανώλης, είτε σε τμήμα είτε στο σύνολο του εθνικού εδάφους, τα μέτρα για την καταπολέμηση της ασθένειας μπορούν να συμπληρωθούν με τον εμβολιασμό, το ταχύτερο δυνατόν και υπό επίσημο έλεγχο, των χοίρων των άλλων εκμεταλλεύσεων ή μονάδων παραγωγής που απειλούνται με μόλυνση σε μια τοπική ζώνη εμβολιασμού ή σε μια αλυσίδα παραγωγής που οριοθετούνται από την αρμόδια αρχή. Όλοι οι εμβολιασμένοι χοίροι υποβάλλονται σε σήμανση διαρκείας σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής. 3. Στην περίπτωση που η αρμόδια αρχή αποφασίσει τον εμβολιασμό σε μια συγκεκριμένη περιοχή, ο εμβολιασμός αυτός πρέπει να πραγματοποιείται συστηματικά σε όλους τους χοίρους της ζώνης εμβολιασμού. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα για χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά το τέλος των εργασιών εμβολιασμού- το μέτρο αυτό μπορεί να παραταθεί για άλλους έξι μήνες: i) όλοι οι χοίροι που στεγάζονται στις εκμεταλλεύσεις της ζώνης εμβολιασμού εμβολιάζονται το συντομότερο δυνατόν- ii) η έξοδος των χοίρων των εκμεταλλεύσεων από τη ζώνη εμβολιασμού απογορεύεται κατά τη διάρκεια των εργασιών εμβολιασμού που προβλέπονται υπό i)- iii) κάθε χοίρος, που γεννιέται ή εισάγεται στις εκμεταλλεύσεις της ζώνης εμβολιασμού, πρέπει να εμβολιάζεται. Μπορούν, ωστόσο, να εξαιρεθούν από τις εργασίες εμβολιασμού τα χοιρίδια που γεννιούνται μετά εξάμηνο, όταν πρόκειται για τα ζωϊκά κεφάλαια που αναφέρονται στην παράγραφο 4- iv) για να επιτραπεί η έξοδος από τη ζώνη εμβολιασμού, οι ζώντες εμβολιασμένοι χοίροι πρέπει να προορίζονται για άμεση σφαγή και να έχουν εμβολιασθεί πριν από 15 ημέρες τουλάχιστον. Εντούτοις, 3 μήνες μετά το πέρας των εργασιών εμβολιασμού που αναφέρονται υπό i), η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει την έξοδο των εμβολιασμένων χοίρων που προορίζονται για πάχυνση, υπό τον όρο ότι η μεταφορά τους πραγματοποιείται υπό επίσημο έλεγχο και η εκμετάλλευση προορισμού περιλαμβάνει μόνο χοίρους πάχυνσης και ευρίσκεται υπό επίσημη επιτήρηση μέχρι τη σφαγή των εμβολιασμένων χοίρων. 4. Ωστόσο, κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να μην υποβάλλουν σε συστηματικό εμβολιασμό τα χοίρεια ζωϊκά κεφάλαια μεγάλης γενετικής σημασίας, υπό τον όρο ότι θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα για να εξασφαλίζεται η προστασία της υγείας τους και ότι οι χοίροι αυτοί θα υποβάλλονται σε περιοδικό ορολογικό έλεγχο. Ωστόσο, κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 3 και 4, ένα κράτος μέλος μπορεί να επιτρέψει ο εμβολιασμός να αφορά μόνο τους χοίρους πάχυνσης στη ζώνη εμβολιασμού, με την επιφύλαξη ότι οι εμβολιασμένοι χοίροι δεν μπορούν να εγκαταλείψουν την εκμετάλλευση στην οποία ευρίσκονται, παρά μόνο για να οδηγηθούν σε σφαγείο προς σφαγή. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα για χρονικό διάστημα 6 μηνών, το οποίο μπορεί να παραταθεί για άλλους 6 μήνες: i) ο εμβολιασμός αυτός πρέπει να γίνεται το ταχύτερο δυνατόν- ii) η έξοδος των ζώντων χοίρων πάχυνσης από τη ζώνη εμβολιασμού απαγορεύεται κατά τις εργασίες εμβολιασμού και για περίοδο που λήγει 15 ημέρες μετά την πραγματοποίησή τους- iii) κάθε χοίρος πάχυνσης που εισάγεται στις εκμεταλλεύσεις της ζώνης εμβολιασμού πρέπει να έχει εμβολιασθεί- iv) τα χοιρίδια που προέρχονται από εκτροφεία όπου έγινε εμβολιασμός είναι δυνατόν να οδηγηθούν μόνο σε εκμεταλλεύσεις που ευρίσκονται σε ζώνη εμβολιασμού προς πάχυνση- v) εφόσον ζώντες χοίροι για εκτροφή ή για πάχυνση, προερχόμενοι από εκτροφεία στα οποία δεν έγινε εμβολιασμός, προορίζονται για εκμεταλλεύσεις εκτός της ζώνης εμβολιασμού, η έξοδος όλων των χοίρων από τις εκμεταλλεύσεις αυτές απαγορεύεται, εκτός αν πρόκειται για άμεση σφαγή, για χρονικό διάστημα 30 ημερών μετά την παραλαβή των χοίρων που προέρχονται από τη ζώνη εμβολιασμού- για τους θηλυκού γένους χοίρους που κυοφορούν, η περίοδος λήγει 30 ημέρες μετά τον τοκετό.' 4. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 14α: 'Άρθρο 14α 1. Όταν σε μια ορισμένη περιοχή, μια επιζωοτία κλασικής πανώλης των χοίρων παρουσιάζει χαρακτήρα εξαιρετικά σοβαρό και τάσεις εξάπλωσης, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος κηρύσσει 'ζώνη μεγάλου υγειονομικού κινδύνου' μια οριοθετημένη γεωγραφική ζώνη που να περιλαμβάνει τουλάχιστον όλες τις ζώνες προστασίας που έχουν καθοριστεί στη ζώνη αυτή, κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 1. 2. Αυτό το κράτος μέλος, εφόσον δεν προβλέπει την προσφυγή στο άρθρο 14 παράγραφοι 3 και 4, μεριμνά για την εφαρμογή στη 'ζώνη μεγάλου υγειονομικού κινδύνου' των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 9 και επιτάσσει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα μέτρα: α) κανένας ζωντανός χοίρος δεν μπορεί να εξέλθει από τη ζώνη μεγάλου υγειονομικού κινδύνου- β) η έξοδος των ζωντανών χοίρων, που προέρχονται από μια εκμετάλλευση που βρίσκεται στη ζώνη προστασίας, γίνεται με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) 2η περίπτωση, ενώ οι ζωντανοί χοίροι, που προέρχονται από μια εκμετάλλευση που βρίσκεται στο υπόλοιπο έδαφος της 'ζώνης μεγάλου υγειονομικού κινδύνου', μπορούν να εισαχθούν σε άλλη εκμετάλλευση που βρίσκεται μέσα σ' αυτή τη ζώνη, με την επιφύλαξη ότι κανένας χοίρος δεν θα μπορεί να βγει από αυτή την τελευταία εκμετάλλευση παρά μόνο για άμεση σφαγή, κατά τη διάρκεια χρονικής περιόδου 30 ημερών μετά την παραλαβή των χοίρων είτε μετά τον τοκετό εγκύων χοιρομητέρων που προέρχονται από τέτοια εκμετάλλευση. 3. Σε περίπτωση που η ανησυχητική κατάσταση εξακολουθεί, το σύνολο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, και ιδίως ο καθορισμός της ζώνης μεγάλου υγειονομικού κινδύνου και η προσφυγή στις διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφοι 3 και 4, μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο σύστασης σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16α. Εάν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να μη θέσει σε εφαρμογή τη σύσταση αυτή, η κοινοτική χρηματική βοήθεια που προβλέπεται στην απόφαση 80/1096/ΕΟΚ αναστέλλεται - κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 της απόφασης - για τη ζώνη αυτή. 4. Οι διατάξεις που προβλέπονται στις παραπάνω παραγράφους παύουν να εφαρμόζονται μετά την κατάργηση της τελευταίας ζώνης προστασίας που βρίσκεται μέσα στη ζώνη μεγάλου υγειονομικού κινδύνου.' 5. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 16α: 'Άρθρο 16α 1. Στις περιπτώσεις όπου γίνεται αναφορά στη διαδικασία που ορίζεται στο παρόν άρθρο, η επιτροπή συγκαλείται αμέσως από τον πρόεδρό της είτε με δική του πρωτοβουλία είτε μετά από αίτηση ενός κράτους μέλους. 2. Στην επιτροπή οι ψήφοι των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης. Ο πρόεδρος δεν έχει δικαίωμα ψήφου. 3. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει σχέδιο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για τα μέτρα αυτά εντός προθεσμίας δύο ημερών. Αποφαίνεται με πλειοψηφία σαράντα πέντε ψήφων. 4. Η Επιτροπή θεσπίζει τα μέτρα και τα θέτει αμέσως σε εφαρμογή, όταν αυτά είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής. Αν δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ή ελλείψει γνώμης, η Επιτροπή υποβάλλει αμέσως στο Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Το Συμβούλιο θεσπίζει τα μέτρα με ειδική πλειοψηφία. 5. Αν κατά τη λήξη προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία υποβολής του θέματος ενώπιον του Συμβουλίου, αυτό δεν έχει θεσπίσει μέτρα, η Επιτροπή θεσπίζει τα προτεινόμενα μέτρα και τα θέτει αμέσως σε εφαρμογή, εκτός αν το Συμβούλιο αποφάνθηκε με απλή πλειοψηφία κατά των μέτρων αυτών.' Άρθρο 2 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές, και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 31 Μαρτίου 1985. Ενημερώνουν αμέσως σχετικά την Επιτροπή. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 1984. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος A. DEASY (1) ΕΕ αριθ. C 19 της 26. 1. 1984, σ. 6. (2) ΕΕ αριθ. C 127 της 14. 5. 1984, σ. 186. (3) ΕΕ αριθ. C 206 της 6. 8. 1984, σ. 44. (4) ΕΕ αριθ. L 47 της 21. 2. 1980, σ. 11. (5) ΕΕ αριθ. L 186 της 8. 7. 1981, σ. 20. (6) ΕΕ αριθ. L 325 της 1. 12. 1980, σ. 5.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία