ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1985/31985L0323

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1985-06-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1985-06-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1985-06-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 85/323/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1985 που τροποποιεί την οδηγία 64/433/ΕΟΚ περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών νωπών κρεάτων

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
* ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 1985 που τροποποιεί την οδηγία 64/433/ΕΟΚ περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών νωπών κρεάτων (85/323/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 43 και 100, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: ότι η οδηγία 64/433/ΕΟΚ του Συμβουλίου (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 83/90/ΕΟΚ (5), καθορίζει τους όρους υγιεινής σύμφωνα με τους οποίους πρέπει να παράγεται το νωπό κρέας στα σφαγεία και στα εργαστήρια τεμαχισμού· ότι η εν λόγω οδηγία προβλέπει ότι πρέπει να διενεργούνται υγειονομικοί έλεγχοι· ότι οι μικροβιολογικές εξετάσεις που καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τον εξοπλισμό, τα εργαλεία και τα σφάγια, συνιστούν μέσο για την αντικειμενική εκτίμηση του επιπέδου υγιεινής· ότι ο μικροβιολογικός έλεγχος παρέχει στην υπηρεσία υγειονομικού ελέγχου τις χρήσιμες πληροφορίες και ότι τούτο συνιστά αποτελεσματικό μέσο ελέγχου και βελτίωσης που επιπέδου υγιεινής των εγκαταστάσεων· ότι η διενέργεια μικροβιολογικού ελέγχου στα σφαγεία και στα εργαστήρια τεμαχισμού πρέπει να βασίζεται στην εφαρμογή εναρμονισμένων μικροβιολογικών μεθόδων, ώστε να παρέχονται έγκυρα αποτελέσματα και ότι, για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να εκπονηθεί ένας κώδικας ορθής υγιεινής πρακτικής, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Στο παράρτημα Ι κεφάλαιο IV της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ, παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο: «18α) α) Ο κάτοχος, ο ιδιοκτήτης της εκμετάλλευσης ή ο αντιπρόσωπός του οφείλει να προβαίνει σε τακτικό έλεγχο της γενικής υγιεινής των συνθηκών παραγωγής στην εγκατάστασή του συμπεριλαμβανομένων και των μικροβιολογικών ελέγχων σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο. Οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να γίνονται στα εργαλεία, τις εγκαταστάσεις και τις μηχανές, σε όλα τα στάδια της παραγωγής και, εν ανάγκη, στα προϊόντα. Οφείλει, εξάλλου, να είναι σε θέση, κατόπιν αιτήσεως της επίσημης υπηρεσίας, να γνωστοποιεί στον επίσημο κτηνίατρο ή τους πραγματογνώμονες κτηνίατρους της Επιτροπής τη φύση, την περιοδικότητα και το αποτέλεσμα των πραγματοποιηθέντων προς το σκοπό αυτό ελέγχων, καθώς και, αν είναι αναγκαίο, το όνομα του εργαστηρίου που έκανε τον έλεγχο. Το είδος των ελέγχων αυτών, η συχνότητά τους καθώς και οι μέθοδοι δειγματοληψίας και βακτηριολογικού ελέγχου θα καθοριστούν σε έναν κώδικα ορθής υγιεινής πρακτικής που θα εκπονηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 16· β) ο επίσημος κτηνίατρος προβαίνει σε τακτικές αναλύσεις των αποτελεσμάτων των ελέγχων που προβλέπονται στο στοιχείο α). Σε συνάρτηση με την ανάλυση αυτή, ο κτηνίατρος μπορεί να προβαίνει σε συμπληρωματικές μικροβιολογικές εξετάσεις σε όλα τα στάδια της παραγωγής ή στα προϊόντα. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αυτών περιλαμβάνονται σε έκθεση, της οποίας τα συμπεράσματα ή οι υποδείξεις γνωστοποιούνται στον κάτοχο της εκμετάλλευσης που φροντίζει να επανορθώσει τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες υγιεινής.». Άρθρο 2 Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έξι μήνες μετά τη θέσπιση του κώδικα που αναφέρεται στο άρθρο 1. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Λουξεμβούργο, 12 Ιουνίου 1985. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος C. DEGAN (1) ΕΕ αριθ. C 255 της 22. 9. 1984, σ. 6. (2) ΕΕ αριθ. C 46 της 18. 2. 1985, σ. 94. (3) ΕΕ αριθ. C 25 της 28. 1. 1985, σ. 22. (4) ΕΕ αριθ. 121 της 29. 7. 1964, σ. 2012/64. (5) ΕΕ αριθ. L 59 της 5. 3. 1983, σ. 10.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία