ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1985/31985L0324

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1985-06-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1985-06-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1985-06-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 85/324/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1985 που τροποποιεί την οδηγία 71/118/ΕΟΚ περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών νωπών κρεάτων πουλερικών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
* ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 1985 που τροποποιεί την οδηγία 71/118/ΕΟΚ περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών νωπών κρεάτων πουλερικών (85/324/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 43 και 100, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: ότι η οδηγία 71/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 84/642/ΕΟΚ (5), καθορίζει τους όρους υγιεινής σύμφωνα με τους οποίους πρέπει να παράγεται το νωπό κρέας πουλερικών στα σφαγεία και στα εργαστήρια τεμαχισμού· ότι η εν λόγω οδηγία προβλέπει ότι πρέπει να διενεργούνται υγειονομικοί έλεγχοι· ότι οι μικροβιολογικές εξετάσεις που καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τον εξοπλισμό, τα εργαλεία και τα σφάγια συνιστούν μέσο για την αντικειμενική εκτίμηση του επιπέδου υγιεινής· ότι ο μικροβιολογικός έλεγχος παρέχει στην υπηρεσία υγειονομικού ελέγχου χρήσιμες πληροφορίες και ότι τούτο συνιστά αποτελεσματικό μέσο ελέγχου και βελτίωσης του επιπέδου υγιεινής των εγκαταστάσεων· ότι η διενέργεια μικροβιολογικού έλεγχου στα σφαγεία και στα εργαστήρια τεμαχισμού πρέπει να βασίζεται στην εφαρμογή εναρμονισμένων μικροβιολογικών μεθόδων, ώστε να παρέχονται έγκυρα αποτελέσματα και ότι για το σκοπό αυτό θα πρέπει να καταρτισθεί κώδικας ορθής υγιεινής πρακτικής, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Στο κεφάλαιο ΙΙ του παραρτήματος Ι της οδηγίας 71/118/ΕΟΚ παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο: «4α) α) Ο κάτοχος, ο ιδιοκτήτης της εκμετάλλευσης ή ο αντιπρόσωπός του οφείλει να προβαίνει σε τακτικό έλεγχο της γενικής υγιεινής των συνθηκών παραγωγής στην εγκατάστασή του, συμπεριλαμβανομένων και των μικροβιολογικών ελέγχων, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο. Οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να γίνονται στα εργαλεία, τις εγκαταστάσεις και τις μηχανές, σε όλα τα στάδια της παραγωγής και, εν ανάγκη, στα προϊόντα. Οφείλει, εξάλλου, να είναι σε θέση, κατόπιν αιτήσεως της επίσημης υπηρεσίας, να γνωστοποιεί στον επίσημο κτηνιάτρο ή τους πραγματογνώμονες κτηνιάτρους της Επιτροπής, τη φύση, την περιοδικότητα και το αποτέλεσμα των πραγματοποιηθέντων προς το σκοπό αυτό ελέγχων, καθώς και, αν είναι αναγκαίο, το όνομα του εργαστηρίου που έκανε του έλεγχο. Το είδος των ελέγχων αυτών, η συχνότητά τους καθώς και οι μέθοδοι δειγματοληψίας και βακτηριολογικού ελέγχου θα καθοριστούν σε έναν κώδικα ορθής υγιεινής πρακτικής που θα εκπονηθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 12α, τουλάχιστον έξι μήνες μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 2 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 85/324/ΕΟΚ (1)· β) ο επίσημος κτηνίατρος προβαίνει σε τακτικές αναλύσεις των αποτελεσμάτων των ελέγχων που προβλέπονται στο στοιχείο α). Σε συνάρτηση με την ανάλυση αυτή, ο κτηνίατρος μπορεί να προβαίνει σε συμπληρωματικές μικροβιολογικές εξετάσεις σε όλα τα στάδια της παραγωγής ή στα προϊόντα. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αυτών περιλαμβάνονται σε έκθεση της οποίας τα συμπεράσματα ή οι υποδείξεις γνωστοποιπύνται στον κάτοχο της εκμετάλλευσης που φροντίζει να επανορθώσει τις ελλείψεις που διαπιστώνονται ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες υγιεινής. (1) ΕΕ αριθ. L 168 της 28. 6. 1985, σ. 45.». Άρθρο 2 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο την ημερομηνία που θα έχει καθορισθεί από το Συμβούλιο κατά την επανεξέταση ορισμένων εθνικών παρεκκλίσεων για την ψύξη των σφαγίων, που προβλέπεται στο άρθρο 16β της οδηγίας 71/118/ΕΟΚ. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Λουξεμβούργο, 12 Ιουνίου 1985. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος C. DEGAN (1) ΕΕ αριθ. C 252 της 2. 10. 1981, σ. 11. (2) ΕΕ αριθ. C 267 της 11. 10. 1982, σ. 59. (3) ΕΕ αριθ. C 112 της 3. 5. 1982, σ. 7. (4) ΕΕ αριθ. L 55 της 8. 3. 1971, σ. 23. (5) ΕΕ αριθ. L 339 της 27. 12. 1984, σ. 26.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία