Οδηγία 85/397/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Αυγούστου 1985 για τα υγειονομικά προβλήματα και την υγειονομική πολιτική κατά τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές του θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
* ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Αυγούστου 1985 για τα υγειονομικά προβλήματα και την υγειονομική πολιτική κατά τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές του θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος (85/397/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 43 και 100, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2), Εκτιμώντας: ότι η αρμονική λειτουργία της κοινής αγοράς, και ιδιαίτερα της κοινής οργάνωσης αγορών, δεν θα έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα για όσο χρόνο οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές θα παρεμποδίζονται από τις διαφορές που υπάρχουν στα κράτη μέλη επί θεμάτων υγειονομικών προδιαγραφών στον τομέα του γάλακτος· ότι είναι αναγκαίο, για την εξάλειψη των διαφορών αυτών, να γίνει προσέγγιση των διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν τα υγειονομικά θέματα· ότι, λόγω της έκτασης του γαλακτοκομικού τομέα και της ποικιλίας των προβλημάτων που πρέπει να επιλυθούν, είναι σκόπιμο, σε μια πρώτη φάση, να καθοριστούν μόνο πρότυπα που θα ισχύουν για το θερμικά επεξεργασμένο γάλα, εξαιρώντας προσωρινά τα άλλα παράγωγα προϊόντα του γάλακτος, εκτός, κατά παρέκκλιση και λόγω της ιδιαίτερης χρήσης του προϊόντος αυτού, το συμπυκνωμένο παστεριωμένο γάλα που παραδίδεται σε βυτία· ότι το γάλα πρέπει να προέρχεται από ζώα που δεν είναι φορείς ασθενειών επικίνδυνων για την ανθρώπινη υγεία· ότι, ωστόσο, είναι σκόμιπο να ληφθούν υπόψη οι διαφορές που υφίστανται ακόμη στα κράτη μέλη, όσον αφορά την κατάσταση υγιεινής του ζωϊκού τους κεφαλαίου· ότι οι εκμεταλλεύσεις παραγωγής πρέπει να είναι εξοπλισμένες κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα ζώα στεγάζονται και το γάλα παράγεται υπό ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής· ότι είναι απαραίτητο να προβλεφθεί η κατάρτιση ενός κώδικα υγιεινής, όπου θα προσδιορίζονται οι συνθήκες αυτές· ότι πρέπει να θεσπιστούν κανόνες υγιεινής, όσον αφορά τη συλλογή και τη μεταφορά του γάλακτος προς το κέντρο συλλογής ή τυποποίησης, ή προς τη μονάδα επεξεργασίας, καθώς και να καθοριστούν οι όροι υγιεινής του προσωπικού που ασχολείται με τις εργασίες αυτές· ότι το νωπό γάλα κάθε εκμετάλλευσης παραγωγής πρέπει να υποβάλλεται σε περιοδικές αναλύσεις ή δοκιμές, ώστε να εξακριβώνεται η συμφωνία του με τις καθοριζόμενες προδιαγραφές· ότι πρέπει, επίσης, να είναι δυνατόν να προβλέπονται έλεγχοι στις εκμεταλλεύσεις, προκειμένου να διαπιστώνονται, μεταξύ άλλων, οι συνθήκες υγιεινής της παραγωγής γάλακτος καθώς και η γενική κατάσταση των ζώων που διατηρούνται εκεί· ότι οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να διενεργούνται με τον τρόπο που θεσπίζεται σε κοινοτικό επίπεδο· ότι είναι σκόπιμο να θεσπισθεί η αρχή δειγματοληπτικού ελέγχου σχετικά με την παρουσία καταλοίπων ουσιών, που είναι δυνατόν να επηρεάζουν την καταλληλότητα του γάλακτος· ότι πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στις χώρες προορισμού να προβαίνουν, κατά τρόπο που δεν δημιουργεί διακρίσεις και τηρώντας τις γενικές διατάξεις της συνθήκης, σε ελέγχους για να εξακριβώνουν ότι τηρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας στις αποστολές· ότι το θερμικά επεξεργασμένο γάλα πρέπει να παράγεται, να αποθηκεύεται και να μεταφέρεται υπό συνθήκες που παρέχουν κάθε εγγύηση από άποψη υγιεινής· ότι η ανάγκη έγκρισης ή εγγραφής σε μητρώα των κέντρων συλλογής ή τυποποίησης και των μονάδων επεξεργασίας μπορεί να διευκολύνει τον έλεγχο της τήρησης των συνθηκών αυτών· ότι είναι σκόπιμο να προβλεφθεί μια διαδικασία για τη ρύθμιση των διαφορών που μπορούν να ανακύψουν μεταξύ κρατών μελών, όσον αφορά το βάσιμο της έγκρισης μιας μονάδας ή ενός κέντρου· ότι πρέπει να θεσπιστεί κοινοτικός έλεγχος για να διαπιστώνεται εάν οι καθοριζόμενες προδιαγραφές εφαρμόζονται ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη μέλη· ότι είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι ο τρόπος με τον οποίο διενεγούνται οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να προσδιορίζεται με μια κοινοτική διαδικασία στα πλαίσια της Μόνιμης Κτηνιατρικής Επιτροπής· ότι, όσον αφορά τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, η χορήγηση ενός πιστοποιητικού από την αρμόδια αρχή της χώρας αποστολής συνιστά το καταλληλότερο μέσο για να παρέχεται στις αρμόδιες αρχές της χώρας προορισμού η διαβεβαίωση ότι η αποστολή θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας· ότι τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αρνούνται την κυκλοφορία, στο έδαφός τους, θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος που προέρχεται από άλλο κράτος μέλος, όταν διαπιστώνεται ότι το γάλα αυτό δεν ανταποκρίνεται στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας· ότι, ωστόσο, όταν δεν υπάρχουν αντίθετοι υγιειονομικοί λόγοι και εάν το ζητά ο αποστολέας ή ο εντολοδόχος του, είναι σκόπιμο να επιτρέπεται η επαναποστολή του γάλακτος αυτού· ότι, επιπλέον, για να παρέχεται στους ενδιαφερόμενους η δυνατότητα να εκτιμούν τους λόγους μιας απαγόρευσης ή ενός περιορισμού, είναι σκόπιμο να γνωστοποιούνται οι λόγοι της απαγόρευσης ή του περιορισμού αυτού στον αποστολέα ή τον εντολοδόχο του, καθώς και, σε ορισμένες περιπτώσεις, στις αρμόδιες αρχές της χώρας αποστολής· ότι είναι σκόπιμο, σε περίπτωση διαφωνίας όσον αφορά το βάσιμο μιας απαγόρευσης ή ενός περιορισμού μεταξύ του αποστολέα και των αρχών του κράτους μέλους προορισμού, να παρέχεται στον αποστολέα η δυνατότητα να ζητά τη γνώμη ενός εμπειρογνώμονα· ότι τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να απαγορεύουν την εισαγωγή, στο έδαφός τους, παστεριωμένου γάλακτος που προέρχεται από κράτος μέλος όπου έχει εμφανιστεί επιζωοτία· ότι, ανάλογα με τη φύση και το χαρακτήρα της επιζωοτίας αυτής, η απαγόρευση αυτή είτε πρέπει να περιορίζεται στο γάλα που προέρχεται από ένα τμήμα του εδάφους της χώρας αποστολής, είτε πρέπει να ισχύει για ολόκληρο το έδαφος αυτό· ότι, στην περίπτωση που εμφανίζεται μια μεταδοτική ασθένεια στο έδαφος ενός κράτους μέλους, είναι απαραίτητο να λαμβάνονται γρήγορα τα κατάλληλα μέτρα για να καταπολεμηθεί η ασθένεια αυτή · ότι είναι σκόπιμο οι κίνδυνοι, τους οποίους συνεπάγονται οι ασθένειες αυτές και τα μέτρα που λαμβάνονται για την καταπολέμησή τους, να εκτιμούνται με τον ίδιο τρόπο στο σύνολο της Κοινότητας· ότι, προς το σκοπό αυτό, πρέπει να θεσπιστεί μια επείγουσα κοινοτική διαδικασία, στα πλαίσια της Μόνιμης Κτηνιατρικής Επιτροπής, που αναφέρεται παραπάνω σύμφωνα με την οποία πρέπει να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα· ότι πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή να θεσπίζει ορισμένα μέτρα εφαρμογής της παρούσας οδηγίας· ότι, για το σκοπό αυτό, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί μια διαδικασία που θα καθιερώνει στενή και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών στα πλαίσια της Μόνιμης Κτηνιατρικής Επιτροπής, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η παρούσα οδηγία καθορίζει προδιαγραφές υγειονομικού χαρακτήρα και υγειονομικού ελέγχου, σχετικά με το θερμικά επεξεργασμένο γάλα που προορίζεται για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Μέχρι να τεθούν σε ισχύ οι σχετικές κοινοτικές διατάξεις, και τηρουμένων των γενικών διατάξεων της συνθήκης, η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές παράγωγων προϊόντων του γάλακτος, στα οποία δεν περιλαμβάνεται το θερμικά επεξεργασμένο γάλα. Ωστόσο, κατά παρέκκλιση των ορισμών του άρθρου 2, στο μεσοδιάστημα το συμπυκνωμένο παστεριωμένο γάλα που εισάγεται σε βυτία στο έδαφος ενός κράτους μέλους για να διατεθεί όπως είναι, στο εμπόριο ή για να μεταποιηθεί στο κράτος μέλος αυτό, υπόκειται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 2 Για την επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας, εφαρμόζονται εφόσον είναι αναγκαίο, οι ορισμοί που αναγράφονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ (1), σύμφωνα με την τελευταία τροποποίησή της από την οδηγία 85/320/ΕΟΚ (2), και στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1411/71 (3). Επιπλέον νοούνται ως: α) νωπό γάλα: το γάλα όπως παράγεται από την έκκριση του γαλακτοφόρου αδένα μιας ή περισσότερων αγελάδων που προορίζονται για παραγωγή γάλακτος· β) εκμετάλλευση παραγωγής: εγκατάσταση που βρίσκεται στο έδαφος κράτους μέλους και στην οποία υπάρχουν μια ή περισσότερες αγελάδες που χρησιμοποιούνται για γαλακτοπαραγωγή· γ) θερμικά επεξεργασμένο γάλα: γάλα κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση, που παράγεται με θερμική επεξεργασία άμεσα και αποκλειστικά από νωπό γάλα, όπως αυτό ορίζεται στο σημείο α), και το οποίο έχει τη μορφή γάλακτος παστεριωμένου, UHT και αποστειρωμένου, όπως καθορίζονται στο παράρτημα Α, κεφάλαιο VII , σημεία 2, 3, 4, 5 και 6· δ) χώρα αποστολής: το κράτος μέλος από το οποίο το θερμικά επεξεργασμένο γάλα αποστέλλεται σε άλλο κράτος μέλος· ε) παραλήπτρια χώρα: το κράτος μέλος προς το οποίο αποστέλλεται το θερμικά επεξερμασμένο γάλα, που προέρχεται από άλλο κράτος μέλος· στ) επίσημη υπηρεσία: η κτηνιατρική υπηρεσία ή κάθε άλλη αντίστοιχη υπηρεσία, που ορίζεται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, για να εξασφαλίζει τον έλεγχο της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας· ζ) μονάδα επεξεργασίας: η μονάδα που είναι εγκατεστημένη στο έδαφος ενός κράτους μέλους και στην οποία το γάλα υφίσταται θερμική επεξεργασία. Άρθρο 3 Α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να αποστέλλεται προς το έδαφος άλλου κράτους μέλους: 1. ως θερμικά επεξεργασμένο γάλα, μόνο το γάλα που πληροί τους παρακάτω γενικούς όρους: α) πρέπει να προέρχεται από νωπό γάλα κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο α) το οποίο: i) δεν έχει υποστεί αφαίρεση ή προσθήκη άλλη από αυτές που απαιτούνται για τις εργασίες τυποποίησης της περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες· ii) προέρχεται από αγελάδες που πληρούν τις προδιαγραφές του κεφαλαίου VI, σημείο α) του παραρτήματος Α· iii) προέρχεται από εκμεταλλεύσεις παραγωγής που πληρούν τους γενικούς υγειονομικούς όρους, που καθορίζονται στο κεφάλαιο VI σημείο β) του παραρτήματος Α· iv) πληροί όσον αφορά την υγιεινή του αρμέγματος, της συλλογής, του χειρισμού και της μεταφοράς, καθώς και την υγιεινή του προσωπικού, που διεξάγει αυτές τις εργασίες, τους όρους που καθορίζονται στο κεφάλαιο VI σημείο γ) του παραρτήματος Α· v) προέρχεται από αγελάδες και εκμεταλλεύσεις παραγωγής που ελέγχονται περιοδικά από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, κατ' εφαρμογή συγκεκριμένα του άρθρου 11 παράγραφος 1· vi) ελέγχεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 και πληροί τις προδιαγραφές του κεφαλαίου VI σημείο δ) του παραρτήματος Α· β) πρέπει να προέρχεται από μονάδα επεξεργασίας η οποία να πληροί τους όρους του παραρτήματος Α, κεφάλαια Ι, ΙΙ και V· επιπλέον δε, στην περίπτωση που το νωπό γάλα περνά από κέντρο συλλογής, το κέντρο αυτό πρέπει να πληροί τους όρους του παραρτήματος Α, κεφάλαια Ι, ΙΙΙ και V, και, στην περίπτωση που το νωπό γάλα περνά από κέντρο τυποποίησης, το κέντρο αυτό πρέπει να πληροί τους όρους του παραρτήματος Α, κεφάλαια Ι, IV και V· γ) πρέπει να έχει υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει το κεφάλαιο VII του παραρτήματος Α· δ) εάν είναι συσκευασμένο, πρέπει να έχει συσκευασθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου VIII του παραρτήματος Α, στη μονάδα επεξεργασίας στην οποία το γάλα έχει υποστεί επεξεργασία· ε) πρέπει να εναποθηκευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΧ του παραρτήματος Α· στ) κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του προς μια παραλήπτρια χώρα, πρέπει, σύμφωνα με το κεφάλαιο Χ του παραρτήματος Α, να συνοδεύεται από υγειονομικό πιστοποιητικό διατυπωμένο όπως το υπόδειγμα του παραρτήματος Β· ζ) πρέπει να έχει μεταφερθεί υπό ικανοποιητικές υγειονομικές συνθήκες, σύμφωνα με το κεφάλαιο ΧΙ του παραρτήματος Α· 2. ως παστεριωμένο γάλα, μόνο το γάλα που ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις του σημείου 1, και που έχει υποστεί μια μόνο διαδικασία παστερίωσης· 3. ως γάλα θερμικά επεξεργασμένο, που προορίζεται για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση, μόνο το γάλα το οποίο έχει επίσης βάρος μεγαλύτερο ή ίσο με 1 030 γραμμάρια ανά λίτρο που διαπιστώνεται σε γάλα 15°C ή το αντίστοιχο σε εντελώς αποβουτυρωμένο γάλα 20 °C και περιέχει τουλάχιστον 28 γραμμάρια πρωτεϊνικής ουσίας ανά λίτρο και ποσοστό ξηράς αποβουτυρωμένης ουσίας μεγαλύτερο ή ίσο 8,50 %, υπό την προϋπόθεση ότι, με την επιφύλαξη των διατάξεων που θεσπίζονται στο πλαίσιο της κοινής οργάνωσης των αγορών του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, δεν είναι δυνατόν να θεσπίζονται αυστηρότερες απαιτήσεις για το γάλα που προορίζεται για τη βιομηχανία. Β. Τα κράτη μέλη, που παρέχουν στις εγκεκριμένες μονάδες που βρίσκονται στο έδαφός τους μια από τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 και στο σημείο 6 του κεφαλαίου VII του παραρτήματος Α, δεν μπορούν να απαγορεύουν ή να μειώνουν την εισαγωγή στο έδαφός τους θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος που προέρχεται από μονάδα επεξεργασίας, η οποία βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος, και στην οποία έχει χορηγηθεί η ίδια παρέκκλιση. Άρθρο 4 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε: - τα βυτία που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά του γάλακτος να χρησιμοποιούνται μόνο για τη μεταφορά γάλακτος, γαλακτοκομικών προϊόντων και πόσιμου νερού, - οι χώροι, οι εγκαταστάσεις και το υλικό να χρησιμοποιούνται μόνο για τη συλλογή, την επεξεργασία και την αποθήκευση του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων. Εάν μια επιχείρηση παράγει τρόφιμα, τα οποία αποτελούνται εν μέρει από γάλα ή γαλακτοκομικά προϊόντα, τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή αυτών των τροφίμων πρέπει, εάν δεν έχουν προηγουμένως υποστεί θερμική επεξεργασία ή άλλη επεξεργασία που δεν επηρεάζει δυσμενώς το γάλα ή τα γαλακτοκομικά προϊόντα, να αποθηκεύονται και να υφίστανται επεξεργασία σε χωριστό μέρος που προβλέπεται ειδικά για το σκοπό αυτό. 2. Τα κράτη μέλη τα οποία, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση των βυτίων και του υλικού για τη μεταφορά καθώς και την παρασκευή, σε διάφορο χρόνο, άλλων υγρών τροφίμων, φροντίζουν ώστε να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για να αποφεύγεται η μόλυνση και η αλλοίωση των προϊόντων, τα οποία αφορά η παρούσα οδηγία. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τις παρεκκλίσεις που παρέχουν και τους γνωστοποιούν τον κατάλογο των επιχειρήσεων στις οποίες χορηγούνται αυτές οι παρεκκλίσεις. 3. Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, συντάσσει κατάλογο των αναφερομένων στην παράγραφο 2 τροφίμων που προορίζονται γι ανθρώπινη κατανάλωση και τα οποία μπορούν να τύχουν της παρέκκλισης, σχετικά με τη μεταφορά. Σύμφωνα με την ίδια διαδικασία, ορίζονται, επίσης, οι όροι που πρέπει να τηρούνται για την επαναχρησιμοποίηση για τη μεταφορά γάλακτος των δεξαμενών που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά αυτών των τροφίμων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. 4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν: α) ώστε τα βυτία, για τα οποία χορηγείται η παρέκκλιση που προβλέπεται στην παράγραφο 2, να μην μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος με προορισμό κράτος μέλος το οποίο δεν επιτρέπει παρόμοια παρέκκλιση. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αποστολής παρέχει στο κράτος μέλος προορισμού, μετά από αίτησή του, κατάλογο των βυτίων για τα οποία δεν ισχύει η παρέκκλιση· β) ώστε να υπάρχει σαφής ένδειξη στο υγειονομικό πιστοποιητικό, η οποία να επιτρέπει την αναγνώριση των βυτίων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μεταφορά θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος. Άρθρο 5 1. Κάθε κράτος μέλος συντάσσει κατάλογο των εγκεκριμένων μονάδων επεξεργασίας που βρίσκονται στο έδαφός του καθώς και κατάλογο των εγκεκριμένων κέντρων συλλογής και τυποποίησης, εφόσον τα κέντρα αυτά επιδίδονται σε ενδοκοινοτικές συναλλαγές θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος, καθένα από τα οποία φέρει το δικό του αριθμό έγκρισης. Ο κατάλογος αυτός κοινοποιείται στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή. Τα κράτη μέλη εγκρίνουν μονάδες ή τα παραπάνω κέντρα, μόνο όταν διαπιστώνεται ότι οι παραπάνω μονάδες ή κέντρα ανταποκρίνονται στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Το κράτος μέλος αίρει την έγκρισή του εάν οι όροι της έγκρισης έχουν παύσει να πληρούνται. Τα λοιπά κράτη μέλη και η Επιτροπή ενημερώνονται για το γεγονός ότι η έγκριση έχει αρθεί. 2. Η τακτική επιθεώρηση των εγκεκριμένων μονάδων και κέντρων πραγματοποιείται από την επίσημη υπηρεσία. Η επιθεώρηση και ο μόνιμος έλεγχος των μονάδων καθώς και των κέντρων συλλογής και τυποποίησης, πραγματοποιείται με ευθύνη της επίσημης υπηρεσίας. Το προσωπικό της επίσημης υπηρεσίας μπορεί να επικουρείται από προσωπικό ειδικευμένο για αυτό το σκοπό. Το προσωπικό της επίσημης υπηρεσίας πρέπει κάθε στιγμή να έχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα τμήματα των μονάδων ή κέντρων που παράγουν θερμικά επεξεργασμένο γάλα, ώστε να μπορεί να διαπιστώνει εάν τηρούνται οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας. 3. Όταν ένα κράτος μέλος κρίνει, ιδίως μετά από επιθεώρηση ή έλεγχο που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2, ότι σε μια μονάδα ή κέντρο άλλου κράτους μέλους δεν τηρούνται ή έπαψαν να τηρούνται οι διατάξεις με τις οποίες συνδέεται η έγκριση, πληροφορεί σχετικά την αρμόδια κεντρική αρχή αυτού του κράτους. Η αρχή αυτή λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, που μπορούν να φθάσουν και μέχρι άρσης της έγκρισης, και κοινοποιεί στην αρμόδια κεντρική αρχή του πρώτου κράτους μέλους τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί και την αιτιολόγηση των αποφάσεων αυτών. Εάν το πρώτο κράτος μέλος έχει την υπόνοια ότι τα μέτρα αυτά δεν έχουν ληφθεί ή ότι δεν είναι επαρκή, αναζητά από κοινού με το κράτος μέλος, η μονάδα του οποίου έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση, τις μεθόδους και τα μέσα για την απανόρθωση της κατάστασης, ενδεχομένως με επίσκεψη επιτόπου. Σε περίπτωση διαφοράς σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, που δεν ρυθμίζονται από το άρθρο 10, η λύση αναζητείται με βάση αναγνωρισμένη μέθοδο ή/και κανόνες αναφοράς μετά από γνώμη της Επιστημονικής Κτηνιατρικής Επιτροπής, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 14. Τα κράτη μέλη πληροφορούν την Επιτροπή σχετικά με τις διαφορές που προέκυψαν και τις λύσεις που εφαρμόσθηκαν. 4. Εάν αυτά τα κράτη μέλη δεν μπορούν να συμφωνήσουν, το ένα από τα δύο υποβάλλει το θέμα στην Επιτροπή - μέσα σε εύλογες προθεσμίες - και η Επιτροπή αναθέτει σε έναν ή περισσότερους εμπειρογνώμονες να διατυπώσουν σχετική γνώμη. Μέχρις ότου διατυπωθεί η γνώμη αυτή, το κράτος μέλος αποστολής μπορεί, για σοβαρούς λόγους δημόσιας υγείας και ύστερα από αίτηση του κράτους μέλους προορισμού, να εντείνει τους ελέγχους του θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος που προέρχεται από την εν λόγω μονάδα. Εξάλλου, το κράτος μέλος προορισμού μπορεί να εντείνει τους ελέγχους του θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος που προέρχεται από την ίδια μονάδα και, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, να λαμβάνει τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 4. Ύστερα από αίτηση ενός από τα δύο ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, η Επιτροπή αναθέτει αμέσως σε ένα εμπειρογνώμονα να μεταβεί στον τόπο αποθήκευσης της εν λόγω αποστολής ή/και στην μονδα αποστολής για να προτείνει τα ενδεικνυόμενα συντηρητικά μέτρα. Με βάση τη γνώμη που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13, μπορεί να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να αρνούνται προσωρινά την εισαγωγή στο έδαφός τους του θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος που προέρχεται από τη μονάδα αυτή. Η άδεια αυτή μπορεί να αποσύρεται, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13, ύστερα από νέα γνώμη που διατυπώνει ένας ή περισσότεροι εμπειρογνώμονες. Οι εμπειρογνώμονες πρέπει να έχουν την ιθαγένεια ενός κράτους μέλους άλλου από τα κράτη μέλη των οποίων υφίσταται η διαφορά. 5. Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 θεσπίζονται γενικοί κανόνες εφαρμογής του παρόντος άρθρου. Άρθρο 6 1. Στο μέτρο που είναι απαραίτητο για την ενιαία εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, κτηνιατρικοί εμπειρογνώμονες της Επιτροπής μπορούν, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, να πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους· μπορούν, ιδίως, να ελέγχουν εάν οι εγκεκριμένες μονάδες και τα εγκεκριμένα κέντρα τηρούν πράγματι τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, ιδίως τις διατάξεις του παραρτήματος Α. Το κράτος μέλος, στο έδαφος του οποίου πραγματοποιείται έλεγχος, παρέχει κάθε αναγκαία συνδρομή στους εμπειρογνώμονες για την εκπλήρωση της αποστολής τους. Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη σχετικά με το αποτέλεσμα των ελέγχων που πραγματοποιούνται. Το εν λόγω κράτος μέλος λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα του ελέγχου. Εάν το κράτος μέλος δεν λάβει τα εν λόγω μέτρα, η Επιτροπή -αφού εξετάσει την κατάσταση στα πλαίσια της Μόνιμης Κτηνιατρικής Επιτροπής- μπορεί να προσφύγει στις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 4 πέμπτο και έκτο εδάφιο. 2. Πριν την εφαρμογή των ελέγχων, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14, ορίζονται οι γενικές διατάξεις εφαρμογής του παρόντος άρθρου και συντάσσεται «οδηγός» που περιέχει τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται κατά τον έλεγχο που προβλέπει η παράγραφος 1. 3. Το Συμβούλιο θα επανεξετάσει το παρόν άρθρο, πριν από την 1η Ιουλίου 1990, με βάση την έκθεση της Επιτροπής την οποία θα συνοδεύουν ενδεχόμενες προτάσεις. Άρθρο 7 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 5 και 6, μια παραλήπτρια χώρα μπορεί να ελέγχει εάν όλες οι αποστολές θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 2, συνοδεύονται από το προβλεπόμενο υγειονομικό πιστοποιητικό. 2. Σε περίπτωση που δημιουργούνται σοβαρές υπόνοιες αντικανονικότητας, η παραλήπτρια χώρα μπορεί, κατά τρόπο που να μη συνεπάγεται διακρίσεις, να πραγματοποιεί ελέγχους για να διαπιστώσει εάν τηρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας. 3. Οι έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις γίνονται κανονικά στον τόπο προορισμού των εμπορευμάτων ή σε κάθε άλλο κατάλληλο τόπο, υπό τον όρο ότι η επιλογή του τόπου αυτού προκαλεί τις λιγότερο δυνατές δυσχέρειες στη διακίνηση των εμπορευμάτων. Οι έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις, τις οποίες προβλέπουν οι παράγραφοι 1 και 2, δεν επιτρέπεται να προκαλούν υπερβολική καθυστέρηση στη διακίνηση και τη διάθεση στην αγορά των εμπορευμάτων, ούτε να προκαλούν καθυστέρηση που είναι δυνατόν να επηρεάσει την ποιότητα του γάλακτος. 4. Εάν κατά τη διάρκεια ελέγχου που διενεργείται, βάσει της παραγράφου 2, διαπιστώνεται ότι το γάλα δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας, η αρμόδια αρχή της παραλήπτριας χώρας μπορεί -εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες υγεινής- να αφήνει στον αποστολέα, στον παραλήπτη ή στον εντολοδόχο τους, με δικά τους έξοδα, το δικαίωμα επιλογής μεταξύ της επιστροφής του εμπορεύματος στον αποστολέα, της χρήσης του για άλλους σκοπούς ή της καταστροφής, και -εάν οι εν λόγω συνθήκες δεν το επιτρέπουν- να διατάσσει την καταστροφή του. Οπωσδήποτε, λαμβάνονται προληπτικά μέτρα για να αποφεύγεται οποιαδήποτε μη ενδεδειγμένη χρήση του γάλακτος αυτού, το δε πιστοποιητικό πρέπει να περιέχει μνεία, με την οποία να φαίνεται σαφώς για ποια χρήση προορίζεται το γάλα αυτό. 5. α) Οι παραπάνω αποφάσεις πρέπει να κοινοποιούνται στον αποστολέα ή στον εντολοδόχο του μαζί με τη σχετική αιτιολόγηση. Εάν αυτός τις ζητήσει, πρέπει οι αιτιολογημένες αυτές αποφάσεις να του κοινοποιούνται αμέσως, εγγράφως και να του υποδεικνύονται τα μέσα προσφυγής, που του προσφέρει η ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και ο τύπος και οι προθεσμίες μέσα στις οποίες πρέπει να υποβάλλονται οι προσφυγές αυτές· β) εάν παρόμοιες αποφάσεις βασίζονται στη διάγνωση μεταδοτικής ή μολυσματικής νόσου ή στη διαπίστωση αλλοίωσης επικίνδυνης για την ανθρώπινη υγεία ή την υγεία των ζώων, ή σε περίπτωση σοβαρής παράβασης των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, οι αποφάσεις αυτές κοινοποιούνται αμέσως στην αρμόδια κεντρική αρχή του κράτους μέλους παραγωγής και στην Επιτροπή· γ) μετά από την κοινοποίηση αυτή, μπορούν να λαμβάνονται τα ενδεικνυόμενα μέτρα, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13, ιδίως για το συντονισμό των μέτρων που λαμβάνονται σε άλλα κράτη μέλη σχετικά με το εν λόγω γάλα. 6. Το Συμβούλιο θα επανεξετάσει το παρόν άρθρο, πριν από την 1η Ιουλίου 1990, με βάση έκθεση της Επιτροπής την οποία θα συνοδεύουν ενδεχόμενες προτάσεις. Άρθρο 8 1. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τα μέσα προσφυγής, που προβλέπει η ισχύουσα στα κράτη μέλη νομοθεσία, κατά των αποφάσεων των αρμόδιων αρχών τις οποίες προβλέπει η παρούσα οδηγία. 2. Κάθε κράτος μέλος παρέχει στους αποστολείς των οποίων το γάλα δεν μπορεί να διατεθεί στο εμπόριο, σύμφωνα με το άρθρο 7, το δικαίωμα να ζητούν τη γνώμη ενός εμπειρογνώμονα. Κάθε κράτος μέλος ενεργεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι εμπειρογνώμονες να έχουν τη δυνατότητα να πιστοποιούν εάν έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις του άρθρου 7 παράγραφος 4, προτού οι αρμόδιες αρχές λάβουν άλλα μέτρα, όπως η καταστροφή του γάλακτος. Ο εμπειρογνώμονας πρέπει να έχει την ιθαγένεια κράτους μέλους άλλου από το κράτος του αποστολέα ή του παραλήπτη. Η Επιτροπή, μετά από πρόταση των κρατών μελών, συντάσσει τον κατάλογο των εμπειρογνωμόνων από τους οποίους θα μπορεί να ζητείται η διατύπωση παρόμοιας γνώμης. Οι λεπτομέρειες γενικής εφαρμογής του παρόντος άρθρου, ιδίως όσον αφορά τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται κατά την εκπόνηση των γνωμοδοτήσεων αυτών ορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14. Άρθρο 9 Τα παραρτήματα της παρούσας οδηγίας τροποποιούνται από το Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία μετά από πρόταση της Επιτροπής, με σκοπό την προσαρμογή τους στην τεχνολογική εξέλιξη. Άρθρο 10 1. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε, με την επιφύλαξη των συμπληρωματικών απαιτήσεων του άρθρου 3 σημείο α) παράγραφος 3, να αποστέλλεται προς το έδαφος άλλου κράτους μέλους μόνο το θερμικά επεξεργασμένο γάλα που προέρχεται από μονάδες επεξεργασίας, που πληρούν τις προδιαγραφές των κεφαλαίων VI και VII του παραρτήματος Α για τη φάση 1. Ωστόσο, ένα κράτος μέλος που, από την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 16, εφαρμόζει, για το θερμικά επεξεργασμένο γάλα που προορίζεται για εθνική κατανάλωση, τις προδιαγραφές που προβλέπονται για τη δεύτερη φάση, μπορεί, αφού διαπιστωθεί η εφαρμογή αυτή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14, να ορίζει ως προϋπόθεση για την εισαγωγή στο έδαφός του αποστειρωμένου γάλακτος και γάλακτος UHT, την τήρηση των προδιαγραφών που προβλέπονται σ' αυτή τη φάση για το τελικό προϊόν, και, για την εισαγωγή παστεριωμένου γάλακτος, την τήρηση των προδιαγραφών που προβλέπονται τόσο για το νωπό, όσο και για το παστεριωμένο γάλα. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε οι προδιαγραφές, που προβλέπονται στα κεφάλαια VI και VII του παραρτήματος Α, για τη φάση 2 να εφαρμοστούν στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1993, εκτός εάν το Συμβούλιο, με βάση μια έκθεση της Επιτροπής συνοδευόμενη από τυχόν προτάσεις, αποφασίσει με ειδική πλειοψηφία να παρατείνει την προθεσμία αυτή κατά δύο χρόνια το πολύ. Επιπλέον, από 1ης Απριλίου 1990 οι προδιαγραφές της φάσης 2 εφαρμόζονται στο γάλα που προορίζεται για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση. 2. Οι μέθοδοι ανάλυσης και δοκιμής που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της τήρησης των προδιαγραφών, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 14, πριν την 1η Ιανουαρίου 1989. Με την ίδια διαδικασία θεσπίζεται, ύστερα από γνώμη της Επιστημονικής Κτηνιατρικής Επιτροπής, μια μέθοδος που θα υποκαταστήσει την τροποποιημένη δοκιμή θολότητας με τη μέθοδο Aschaffenburg και που θα παρέχει τη δυνατότητα να διακρίνεται το αποστειρωμένο γάλα από το γάλα UHT. Ωστόσο, μέχρις ότου εκδοθούν οι αποφάσεις αυτές, τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν, κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής της φάσης 1, ως πρότυπες μεθόδους τις μεθόδους ανάλυσης και δοκιμής που είναι αποδεκτές σε διεθνή επίπεδο. Άρθρο 11 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εκμεταλλεύσεις παραγωγής να υποβάλλονται σε περιοδικό έλεγχο για να πιστοποιείται ότι τηρούνται οι απαιτούμενοι υγειονομικοί όροι. Επιπλέον, εάν υπάρχει υπόνοια ότι δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις, όσον αφορά την υγεία των ζώων οι οποίες θεσπίζονται στο κεφάλαιο VI του παραρτήματος Α, τα κράτη μέλη φροντίζουν να ελέγχει ο επίσημος κτηνίατρος τη γενική κατάσταση υγείας των ζώων που παράγουν γάλα και, εάν χρειάζεται, να εξετάζει κλινικά το μαστό των ζώων αυτών. Εάν κατά τον ή τους ελέγχους που προβλέπονται στη πρώτη και δεύτερη φάση, διαπιστωθεί παράλειψη στις απαιτήσεις υγιεινής, η επίσημη υπηρεσία λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. 2. Τα κράτη μέλλη μεριμνούν ώστε το νωπό και το θερμικά επεξεργασμένο γάλα να υποβάλλονται σε έλεγχο ο οποίος πραγματοποιείται από τις μονάδες, υπό την εποπτεία, την ευθύνη και τον περιοδικό έλεγχο της επίσημης υπηρεσίας, προκειμένου να εξακριβώνεται εάν το γάλα πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζει η παρούσα οδηγία. 3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να πραγματοποιούνται έλεγχοι για την αναζήτηση καταλοίπων ουσιών με φαρμακολογική ή ορμονική δράση, αντιβιοτικών, παρασιτοκτόνων απορρυπαντικών και άλλων ουσιών βλαβερών ή ικανών να αλλοιώσουν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά ή να καταστήσουν, ενδεχομένως, την κατανάλωση του γάλακτος επικίνδυνη ή επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία, εφόσον τα κατάλοιπα αυτά υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια ανοχής, ή στην περίπτωση που δεν υπάρχουν ορισμένα όρια ανοχής, εφόσον υπερβαίνουν την ποσότητα εκείνη, το αβλαβές της οποίας έχει αποφανθεί η Κτηνιατρική Επιστημονική Επιτροπή. 4. Εάν το εξεταζόμενο γάλα δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας, και συγκεκριμένα εάν παρουσιάζει ίχνη καταλοίπων που υπερβαίνουν τα όρια ανοχής, το θερμικά επεξεργασμένο γάλα πρέπει να αποκλείεται από το ενδοκοινοτικό εμπόριο. Η εξέταση των καταλοίπων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με μεθόδους αναγνωρισμένες επιστημονικά και δοκιμασμένες στην πράξη, ιδίως, με εκείνες που ορίζονται σε κοινοτικές οδηγίες ή άλλες διεθνείς προδιαγραφές. Τα αποτελέσματα της εξέτασης των καταλοίπων πρέπει να μπορούν να εκτιμηθούν, σύμφωνα με πρότυπες μεθόδους που ορίζονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 10. Με τη διαδικασία του άρθρου 14 καταρτίζεται γενικός κώδικας υγιεινής για τους ελέγχους των εκμεταλλεύσεων παραγωγής. Ο κώδικας αυτός περιλαμβάνει τους γενικούς όρους υγιεινής, που πρέπει να τηρούνται στις εκμεταλλεύσεις παραγωγής, και, ιδίως, τους όρους συντήρησης χώρων και τις συνθήκες αρμέγματος. Η Επιτροπή δημοσιεύει τον κώδικα αυτό. 5. Όταν υπάρχει βάσιμη υπόνοια ότι δεν τηρούνται οι προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας, η επίσημη υπηρεσία διενεργεί τους αναγκαίους ελέγχους και, στην περίπτωση που η υπόνοια αυτή αποδεικνύεται αληθινή, παίρνει τα κατάλληλα μέτρα και, ιδίως, αναστέλλει την έγκριση. 6. Το Συμβούλιο, αποφαινόμενο με ειδική πλειοψηφία με βάση πρόταση της Επιτροπής, αποφασίζει μέσα 2 χρόνια από την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας για τις λεπτομέρειες και τη συχνότητα των ελέγχων, που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, καθώς και τα όρια ανοχής που προβλέπονται στην παράγραφο 3. Σύμφωνα με την ίδια διαδικασία, μπορεί να αποφασίζεται η επέκταση των εξετάσεων και σε άλλες ουσίες, εκτός από όσες αναφέρονται στην παράγραφο 3. 7. Μέχρι να τεθούν σε ισχύ οι εκτελεστικές διατάξεις του παρόντος άρθρου, εξακολουθούν να ισχύουν οι εθνικές ρυθμίσεις στα πλαίσια της τήρησης των γενικών διατάξεων της συνθήκης. Άρθρο 12 1. Ένα κράτος μέλος μπορεί, στα πλαίσια της τήρησης των γενικών διατάξεων της συνθήκης, να λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα: α) στην περίπτωση εμφάνισης αφθώδους πυρετού σε ένα άλλο κράτος μέλος, μπορεί να απαγορεύει προσωρινά ή να περιορίζει την εισαγωγή, στο έδαφός του παστεριωμένου γάλακτος που λαμβάνεται σε εκγεκριμένη μονάδα, η οποία συλλέγει το νωπό γάλα από την προστατευόμενη ζώνη η οποία καθορίζεται κατ' εφαρμογή της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ ή η οποία βρίσκεται στη ζώνη αυτή· β) στην περίπτωση που μια επιζωοτική νόσος εξαπλώνεται ή στην περίπτωση εμφάνισης νέας σοβαρής και μεταδοτικής νόσου των ζώων, μπορεί να απαγορεύει προσωρινά ή να περιορίζει την εισαγωγή, στο έδαφός του, παστεριωμένου γάλακτος και γάλακτος UHT από ολόκληρο το έδαφος αυτού του κράτους. 2. Κάθε κράτος μέλος πρέπει να γνωστοποιεί χωρίς αναβολή στα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή την εμφάνιση στο έδαφός του κάθε νόσου, από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 σημείο β), και η οποία δεν καλύπτεται από την οδηγία 82/894/ΕΟΚ (1) και τα μέτρα που έχει πάρει για την καταπολέμησή της. Πρέπει, επίσης, χωρίς αναβολή να ενημερώνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή μόλις εξαφανιστεί η νόσος. 3. Τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη, βάσει της παραγράφου 1, καθώς και η κατάργησή τους, πρέπει να κοινοποιούνται, χωρίς αναβολή, στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή μαζί με την αιτιολόγησή τους. Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13, μπορεί να αποφασίζεται ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να τροποποιηθούν, ιδίως για να εξασφαλίζεται ο συντονισμός με τα μέτρα που λαμβάνουν τα άλλα κράτη μέλη, ή να καταργηθούν. 4. Εάν προκύψει η κατάσταση, την οποία προβλέπει η παράγραφος 1, και εάν κρίνεται αναγκαίο να εφαρμόσουν και άλλα κράτη μέλη μέτρα που λαμβάνονται, βάσει της παραγράφου αυτής, τροποποιημένα ενδεχομένως σύμφωνα με την παράγραφο 3, οι κατάλληλες διατάξεις θεσπίζονται, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14. Άρθρο 13 1. Στην περίπτωση που γίνεται αναφορά στη διαδικασία του παρόντος άρθρου, η Μόνιμη Κτηνιατρική Επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί με την απόφαση του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1968 και η οποία στο εξής καλείται «επιτροπή», συγκαλείται αμέσως από τον πρόεδρό της είτε με δική του πρωτοβουλία, είτε μετά από αίτηση κράτους μέλους. 2. Στα πλαίσια της παραπάνω επιτροπής, οι ψήφοι των κρατών μελών σταθμίζονται, σύμφωνα, με το άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης. Ο πρόεδρος δεν συμμετέχει στη ψηφοφορία. 3. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει σχέδιο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν. Η Επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της σχετικά με τα μέτρα αυτά μέσα σε προθεσμία δύο ημερών. Αποφαίνεται με πλειοψηφία σαράντα πέντε ψήφων. 4. Η Επιτροπή θεσπίζει τα μέτρα και τα εφαρμόζει αμέσως, εφόσον είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής. Εάν τα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ή εάν η τελευταία δεν διατυπώσει γνώμη, η Επιτροπή υποβάλλει αμέσως στο Συμβούλιο πρόταση, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Το Συμβούλιο θεσπίζει τα μέτρα με ειδική πλειοψηφία. Εάν το Συμβούλιο, μετά από την πάροδο προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία υποβλήθηκε η πρόταση, δεν έχει θεσπίσει μέτρα, η Επιτροπή θεσπίζει τα προτεινόμενα μέτρα και τα θέτει αμέσως σε εφαρμογή, εκτός εάν το Συμβούλιο αποφανθεί κατά των μέτρων αυτών με απλή πλειοψηφία. Άρθρο 14 1. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στη διαδικασία του παρόντος άρθρου, η επιτροπή συγκαλείται αμέσως από τον πρόεδρό της είτε με δική του πρωτοβουλία, είτε μετά από αίτηση κράτους μέλους. 2. Στα πλαίσια της παραπάνω επιτροπής, οι ψήφοι των κρατών μελών σταθμίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης. Ο πρόεδρος δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία. 3. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει σχέδιο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της , σχετικά με τα μέτρα αυτά, μέσα σε προθεσμία την οποία ο πρόεδρος μπορεί να ορίσει ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των θεμάτων που έχουν υποβληθεί προς εξέταση. Αποφαίνεται με πλειοψηφία σαράντα πέντε ψήφων. 4. Η Επιτροπή θεσπίζει τα μέτρα και τα εφαρμόζει αμέσως, εφόσον είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής. Εάν τα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής αυτής ή εάν η τελευταία δεν έχει διατυπώσει γνώμη, η Επιτροπή υποβάλλει αμέσως στο Συμβούλιο πρόταση, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Το Συμβούλιο θεσπίζει τα μέτρα με ειδική πλειοψηφία. Εάν το Συμβούλιο, μετά από την πάροδο προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία του υποβλήθηκε η πρόταση, δεν έχει θεσπίσει μέτρα, η Επιτροπή θεσπίζει τα προτεινόμενα μέτρα και τα θέτει αμέσως σε εφαρμογή, εκτός εάν το Συμβούλιο αποφανθεί κατά των μέτρων αυτών με απλή πλειοψηφία. Άρθρο 15 Μέχρι να εφαρμοστεί κοινοτικό καθεστώς, σχετικά με τις εισαγωγές θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος προέλευσης τρίτων χωρών, οι εθνικές διατάξεις που εφαρμόζονται στις εισαγωγές αυτές δεν πρέπει να είναι ευνοϊκότερες από τις διατάξεις που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Άρθρο 16 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1989. Άρθρο 17 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 5 Αυγούστου 1985. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος J. POOS (1) ΕΕ αριθ. C 36 της 12. 4. 1972, σ. 12. (2) ΕΕ αριθ. C 4 της 20. 1. 1972, σ. 5. (1) ΕΕ αριθ. 121 της 29. 7. 1964, σ. 2012/64. (2) ΕΕ αριθ. L 168 της 28. 6. 1985, σ. 36. (3) ΕΕ αριθ. L 148 της 3. 7. 1971, σ. 4. (1) ΕΕ αριθ. L 378 της 31. 12. 1982, σ. 58. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Γενικοί όροι για έγκριση των μονάδων Οι μονάδες επεξεργασίες και τα κέντρα συλλογής και τυποποίησης πρέπει να βρίσκονται σε χώρους όπου το γάλα δεν επηρεάζεται ώστε να έχει βλαβερές επιπτώσεις στην αντρώπινη υγεία και όπου τα φυσικά χαρακτηριστικά του δεν μεταβάλλονται και να διαθέτουν τουλάχιστον: 1. στους χώρους επεξεργασίας και αποθήκευσης του θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος: α) δάπεδο από υλικά, τα οποία μπορούν να καθορίζονται και να απολυμαίνονται εύκολα, με επαρκή κλίση ώστε να επιτρέπεται εύκολη ροή των υγρών· β) τοίχους λείους, ανθεκτικούς και αδιάβροχους με βαφή ανοικτού χρώματος οι οποίοι μπορεί να πλένονται μέχρι ύψους τουλάχιστον δύο μέτρων και τουλάχιστον μέχρι το ύψος της αποθήκευσης στους χώρους ψύξης και αποθήκευσης, εκτός εάν το γάλα εναποθηκεύεται σε δεξαμενές που κλείνουν ερμητικά. Οι γωνίες των τοίχων μετά του εδάφους πρέπει να είναι στρογγυλεμένες ή παρόμοια τελειωμένες, εξαιρέσει των χώρων αποθήκευσης και ψύξης· γ) θύρες από ανθεκτικό υλικό και, εάν είναι από ξύλο, επενδυμένες με λείο, αδιάβροχο υλικό και στις δύο πλευρές τους· δ) μονωτικά υλικά, άσηπτα και άοσμα· ε) επαρκή εξαερισμό και, εάν είναι ανάγκη, αποτελεσματική έξοδο των αναθυμιάσεων· στ) επαρκή φωτισμό, φυσικό ή τεχνητό· ζ) εξοπλισμό, σε επαρκή αριθμό και, ευρισκόμενο όσο το δυνατό πλησιέστερα στους χώρους εργασίας, για τον καθαρισμό και την απολύμανση των χεριών καθώς και τον καθαρισμό των εργαλείων με θερμό νερό. Οι κρουνοί δεν πρέπει να δύνανται να τίθενται σε λειτουργία με τα χέρια. Για το πλύσιμο των χεριών οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να είναι εφοδιασμένες με θερμό και ψυχρό τρεχούμενο νερό ή νερό εκ των προτέρων αναμεμειγμένο στην κατάλληλη θερμοκρασία, με υλικά καθαρισμού και απολύμανσης, καθώς και με χειρόμακτρα μιας μόνο χρήσης· 2. επαρκή αριθμό βεστιαρίων, με λείους, στεγανούς και επιδεκτικούς πλύσεως τοίχους και δάπεδα νιπτήρων και ντους καθώς και αποχωρητηρίων με νερό. Τα αποχωρητήρια δεν πρέπει να επικοινωνούν απευθείας με τους χώρους εργασίας. Οι νιπτήρες πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με θερμό και ψυχρό τρεχούμενο νερό ή νερό εκ των προτέρων αναμειγμένο, στην κατάληλη θερμοκρασία, με υλικά καθαρισμού και απολύμανσης των χειρών, καθώς και με χειρόμακτρα μιας μόνο χρήσεως. Οι κρουνοί των νιπτήρων δεν πρέπει να δύνανται να τίθενται σε λειτουργία με τα χέρια. Κοντά στα αποχωρητήρια πρέπει να είναι τοποθετημένοι αρκετοί νιπτήρες τέτοιου είδους· 3. ειδικό χώρο και κατάλληλα συστήματα για τις εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης των δοχείων ή των βυτίων. Ωστόσο, ο χώρος και τα συστήματα αυτά δεν είναι υποχρεωτικά, όταν ισχύουν διατάξεις που καθιστούν υποχρεωτικό τον καθαρισμό και την απολύμανση των δοχείων ή των βυτίων σε άλλα κέντρα που βρίσκονται κοντά στη μονάδα επεξεργασίας· 4. εγκατάσταση που επιτρέπει τον εφοδιασμό σε αποκλειστικά πόσιμο νερό, κατά την έννοια της οδηγίας 80/778/ΕΟΚ (1). Εντούτοις, κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η εγκατάσταση εφοδιασμού με μη πόσιμο νερό για την παραγωγή ατμού, για πυροσβεστική χρήση και για την ψύξη του ψυκτικού εξοπλισμού, με την προϋπόθεση ότι οι αγωγοί που εγκαθίστανται για τη χρήση αυτή αποκλείουν τη χρησιμοποίηση αυτού του νερού για άλλους σκοπούς και δεν παρουσιάζουν κίνδυνο μολύνσεως του γάλακτος. Ο εν λόγω ατμός και το εν λόγω νερό δεν πρέπει να ούτε να έρχονται σε απευθείας επαφή με το γάλα, ούτε να χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό και την απολύμανση των δοχείων, των εγκαταστάσεων και του υλικού που έρχονται σε επαφή με το γάλα. Οι αγωγοί του μη πόσιμου νερού πρέπει να διακρίνονται ευκρινώς από τους αγωγούς του πόσιμου νερού· 5. κατάλληλα συστήματα προστασίας από ανεπιθύμητα ζώα, όπως έντομα και τρωκτικά· 6. το υλικό, οι συνδέσεις (ρακόρ) και τα εργαλεία ή οι επιφάνειές τους που προορίζονται να έρχονται σε επαφή με το γάλα πρέπει να κατασκευάζονται από υλικό λείο, το οποίο να μπορεί εύκολα να πλένεται, να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται, να είναι ανθεκτικό στη διάβρωση και να μην απελευθερώνει μέσα στο γάλα ποσότητα στοιχείων, που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία, να αλλοιώσει τη σύνθεση του γάλακτος ή να ασκήσει επιβλαβή επίδραση στις οργανοληπτικές του ιδιότητες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Ειδικοί όροι για την έγκριση των μονάδων επεξεργασίας Εκτός των γενικών όρων του κεφαλαίου Ι, οι μονάδες επεξεργασίας πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον: α) στην περίπτωση που σ' αυτές γίνονται τέτοιες εργασίες, εγκατάσταση με την οποία να γίνονται μηχανικά οι εργασίες αυτόματης πλήρωσης και κατάλληλου αυτόματου κλεισίματος των δοχείων που προορίζονται για τη συσκευασία του θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος, εξαιρουμένων των μπιτονιών και των βυτίων· β) εκγκαταστάσεις για την ψύξη και την αποθήκευση εν ψυχρώ του θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος και, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στα κεφάλαια III, IV, και VII σημείο 1), του νωπού γάλακτος. Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης πρέπει να είναι εφοδιασμένες με θερμόμετρο· γ) - σε συσκευασίας σε δοχεία μιας μόνο χρήσης, έναν ειδικό χώρο για την αποθήκευσή τους, καθώς και για την αποθήκευση των πρώτων υλών που προορίζονται για την κατασκευή αυτών των δοχείων, - σε περίπτωση συσκευασίας σε δοχεία που επαναχρησιμοποιούνται, ειδικό χώρο για την αποθήκευσή τους, καθώς και εγκατάσταση που να επιτρέπει το μηχανικό καθαρισμό και τη μηχανική απολύμανσή τους· δ) δοχεία για την αποθήκευση του νωπού γάλακτος, εγκατάσταση για την τυποποίηση καθώς και δοχεία για την αποθήκευση του τυποποιημένου γάλακτος· ε) φυγοκέντρους ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή εγκεκριμένη για τον καθαρισμό του γάλακτος· στ) εξοπλισμό θερμικής επεξεργασίας εγκεκριμένο ή του οποίου η χρήση επιτρέπεται από την επίσημη υπηρεσία. Ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να περιλαμβάνει: - αυτόματο ρυθμιστή θερμοκρασίας, - θερμόμετρο με μηχανισμό καταγραφής, - σύστημα αυτόματης ασφάλειας που εμποδίζει την ανεπαρκή θέρμανση, - ικανοποιητικό σύστημα ασφάλειας που εμποδίζει την ανάμειξη του παστεριωμένου ή αποστειρωμένου γάλακτος με το γάλα που έχει θερμανθεί ανεπαρκώς, και - αυτόματο μηχανισμό καταγραφής της ασφάλειας η οποία εμποδίζει την ανάμειξη αυτή· ζ) η μονάδα επεξεργασίας πρέπει να διαθέτει δικό της εργαστήριο ή να έχει εξασφαλίσει την παροχή υπηρεσιών άλλου εργαστηρίου εφοδιασμένου με το αναγκαίο υλικό για τη διενέργεια των απαραίτητων αναλύσεων και εξετάσεων του γάλακτος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Όροι εγγραφής των κέντρων συλλογής στα μητρώα Εκτός των γενικών όρων του κεφαλαίου Ι, τα κέντρα συλλογής πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον: α) σύστημα ή κατάλληλα μέσα για τη ψύξη του γάλακτος, και εφόσον το γάλα εναποθηκεύεται στο κέντρο αυτό, εγκατάσταση για την αποθήκευση εν ψυχρώ· β) εάν στο κέντρο συλλογής το γάλα καθαρίζεται, ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται με φυγοκέντρους ή με οποιαδήποτε άλλη συσκευή εγκεκριμένη ή αποδεκτή από την επίσημη υπηρεσία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV Όροι εγγραφής των κέντρων τυποποίησης στα μητρώα Εκτός των γενικών όρων του κεφαλαίου Ι, τα κέντρα τυποποίησης πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον: α) σύστημα ή κατάλληλα μέσα για τη ψύξη του γάλακτος, δοχεία για την αποθήκευση εν ψυχρώ του νωπού γάλακτος, εγκατάσταση για την τυποποίηση καθώς και δοχεία για την αποθήκευση του τυποποιημένου γάλακτος· β) φυγοκέντρους ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή για τον καθαρισμό του γάλακτος, εγκεκριμένη ή αποδεκτή από την επίσημη υπηρεσία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V Υγιεινή των χώρων, του υλικού και του προσωπικού στις μονάδες επεξεργασίας 1. Ο μέγιστος δυνατός βαθμός καθαριότητας απαιτείται τόσο για το προσωπικό, όσο και για τους χώρους και τα υλικά: α) το προσωπικό που ασχολείται με την επεξεργασία ή με τις λοιπές εργασίες και μεταγγίσεις του γάλακτος πρέπει να φορά καθαρά ενδύματα εργασίας και καθαρό κάλυμμα κεφαλής· πρέπει, επίσης, να έχει καθαρά χέρια. Απαγορεύεται το κάπνισμα στους χώρους εργασίας και αποθήκευσης του γάλακτος· β) κανένα ζώο δεν πρέπει να εισέρχεται στις εγκαταστάσεις. Τα τρωκτικά, τα έντομα και κάθε παράσιτο πρέπει να εξοντώνονται συστηματικά· γ) τα υλικά και οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία του γάλακτος πρέπει να είναι καθαρά και να γίνεται καλή συντήρησή τους: i) οι χώροι επεξεργασίας πρέπει να καθαρίζονται μια φορά, τουλάχιστον, κάθε εργάσιμη ημέρα, ii) στο τέλος κάθε φάσης εργασίας και, τουλάχιστον, μια φορά κάθε εργάσιμη μέρα, τα υλικά τα δοχεία και οι εγκαταστάσεις, που έρχονται σε επαφή με το γάλα, με τα γαλακτοκομικά προϊόντα ή με άλλα τρόφιμα πρέπει να πλένονται, να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται. 2. Χωρίς καμία αδικαιολόγητη καθυστέρηση, μετά από κάθε μεταφορά -ή μετά από κάθε σειρά μεταφορών στην περίπτωση που μεταξύ της εκφόρτωσης και της επόμενης φόρτωσης μεσολαβεί πολύ μικρό χρονικό διάστημα- αλλά, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον, μια φορά την ημέρα, τα δοχεία και τα βυτία που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά του νωπού γάλακτος στο κέντρο συλλογής ή τυποποίησης ή στη μονάδα επεξεργασίας του γάλακτος πρέπει να πλένονται, να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται πριν επαναχρησιμοποιηθούν. 3. Όταν η μεταφορά του νωπού γάλακτος από το κέντρο συλλογής ή τυποποίησης προς τη μονάδα επεξεργασίας δεν γίνεται με αγωγούς, τα δοχεία που είναι απαραίτητα για τη μεταφορά του νωπού γάλακτος πρέπει να ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις του σημείου 1 στοιχείο γ). 4. Στην περίπτωση που για την απολύμανση, που προβλέπεται στο σημείο 1, χρησιμοποιούνται χημικά προϊόντα, τα χημικά αυτά προϊόντα πρέπει να έχουν εγκριθεί για τη χρήση αυτή από την επίσημη υπηρεσία. 5. Η άσκηση εργασιών με αντικείμενο το γάλα, οι μεταγγίσεις και η επεξεργασία του απαγορεύονται σε άτομα που είναι δυνατό να μεταδώσουν μέσω του γάλακτος λοιμώδεις ή άλλου είδους νόσους. 6. Κάθε άτομο που ασχολείται με την επεξεργασία και το χειρισμό του γάλακτος υποχρεούται να αποδεικνύει, με ιατρικό πιστοποιητικό, ότι τίποτα δεν αντιτίθεται στην απασχόληση αυτή. Αυτό το πιστοποιητικό πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο, εκτός εάν ένα άλλο σύστημα ιατρικού ελέγχου του προσωπικού, που προσφέρει ισοδύναμες εγγυήσεις, αναγνωρισθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI Προδιαγραφές σχετικά με τις συνθήκες εισόδου του νωπού γάλακτος στη μονάδα επεξεργασίας Α. Ζώα προέλευσης 1. Το νωπό γάλα πρέπει να προέρχεται από αγελάδες: α) που ανήκουν σε ζωικό κεφάλαιο, το οποίο επισήμως δεν έχει προσβληθεί από φυματίωση και δεν έχει προσβληθεί ή δεν έχει προσβληθεί επισήμως από βρουκέλωση· β) που δεν παρουσιάζουν συμπτώματα μεταδοτικών νόσων οι οποίες είναι δυνατόν να μεταδοθούν μέσω του γάλακτος στον άνθρωπο· γ) που δεν παρουσιάζουν καμία εμφανή διαταραχή της γενικής κατάστασης της υγείας τους και που δεν είναι προσβεβλημένες από παθήσεις του γεννητικού συστήματος με εκκρίσεις ούτε από εντερίτιδα με εμπύρετη διάρροια, ούτε από ορατή φλόγωση του μαστού ή του δέρματος του μαστού· δ) που δεν παρουσιάζουν πληγές που είναι δυνατό να επηρεάζουν το γάλα· ε) που παράγουν τουλάχιστον δύο λίτρα γάλα την ημέρα· στ) στις οποίες δεν έχουν χορηγηθεί ουσίες που μεταδίδονται στο γάλα και που είναι επικίνδυνες ή που ενδέχεται να είναι επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία, εκτός εάν το γάλα πληροί τους όρους επίσημης περιόδου αναμονής. Οι επίσημες περίοδοι αναμονής θεσπίζονται από το Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής. 2. Πρέπει να αποκλείεται της θερμικής επεξεργασίας, το νωπό γάλα: α) που προέρχεται από ζώα που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 81/602/ΕΟΚ (1)· β) που περιέχει κατάλοιπα ουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 της οδηγίας. Β. γιεινή της εκμετάλλευσης 1. Το νωπό γάλα πρέπει να προέρχεται από εκμεταλλεύσεις παραγωγής εγγεγραμμένες σε μητρώα και ελεγχόμενες, σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας οδηγίας. Οι χώροι που χρησιμοποιούνται προς το σκοπό αυτό πρέπει να είναι σχεδιασμένοι, κατασκευασμένοι και συντηρημένοι κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζονται: i) καλές συνθήκες στέγασης, υγιεινής, καθαριότητας και υγείας των αγελάδων, και ii) ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής για το άρμεγμα, τους χειρισμούς και την αποθήκευση του γάλακτος. Οι χώροι που χρησιμοποιούνται για ειδικούς σκοπούς πρέπει να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές των ακολούθων σημείων. 2. Οι χώροι στους οποίους αρμέγονται οι αγελάδες ή στους οποίους γίνονται χειρισμοί, αποθήκευση ή ψύξη του γάλακτος, πρέπει να βρίσκονται σε τέτοιο σημείο και να είναι κατασκευασμένοι με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγεται οποιοσδήποτε κίνδυνος μόλυνσης του γάλακτος. Οι χώροι αυτοί πρέπει να μπορούν να πλένονται και να απολυμαίνονται εύκολα και να διαθέτουν τουλάχιστον: α) τοίχους και δάπεδο οι οποίοι μπορεί να καθαρίζονται εύκολα στα σημεία που μπορούν να λερωθούν ή να μολυνθούν· β) ικανοποιητικό σύστημα αποχέτευσης που επιτρέπει την εύκολη ροή των υγρών και με κατάλληλα μέσα για την απομάκρυνση των αποριμμάτων· γ) εξαερισμό και ικανοποιητικό φωτισμό· δ) κατάλληλη και ικανοποιητική παροχή πόσιμου νερού κατά την έννοια της οδηγίας 80/778/ΕΟΚ για τις εργασίες αρμέγματος, καθαρισμού και ψύξης· ε) ικανοποιητικό χωρισμό από οποιαδήποτε πηγή μόλυνσης, όπως τα αποχωρητήρια και η κόπρος· στ) εξοπλισμό ο οποίος μπορεί να πλένεται, να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται εύκολα. Επιπλέον, οι χώροι αποθήκευσης του γάλακτος πρέπει να διαθέτουν ψυκτική εγκατάσταση, να προστατεύονται από τα παράσιτα και να χωρίζονται ικανοποιητικά από τους χώρους, όπου στεγάζονται τα ζώα. 3. Εάν χρησιμοποιείται κινητό σύστημα αρμέγματος σε υπόγεια, πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις του σημείου 2 στοιχεία δ) και στ), και επιπλέον, το υπόστεγο πρέπει: α) να ευρίσκεται σε έδαφος ελεύθερο από κάθε είδους κόπρανα ή άλλα απορρίμματα· β) να διασφαλίζει την προστασία του γάλακτος κατά το διάστημα που χρησιμποιείται· γ) να είναι κατασκευασμένο και τελειωμένο κατά τρόπο που να επιτρέπει τη διατήρηση της καλής καθαριότητας. 4. Εάν οι αγελάδες ευρίσκονται ελεύθερες, πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει ένας χώρος ή μια αίθουσα αρμέγματος που να χωρίζονται με κατάλληλο τρόπο από τους χώρους διαμονής των αγελάδων. 5. Πρέπει να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική απομόνωση από την υπόλοιπη αγέλη των προσβεβλημένων ζώων ή των ζώων για τα οποία υπάρχει υπόνοια ότι έχουν προσβληθεί από μία νόσο από αυτές που αναφέρονται στο τμήμα Α σημείο 1 στοι χείο β), ή ο διαχωρισμός των ζώων που αναφέρονται στο τμήμα Α σημείο 1 στοιχείο γ) από την υπόλοιπη αγέλη. 6. Όλα τα ζώα πρέπει να διατηρούνται μακρυά από τους χώρους όπου γίνεται αποθήκευση, χειρισμός ή ψύξη του γάλακτος. Γ. Υγιεινή του αρμέγματος, της συλλογής του νωπού γάλακτος και της μεταφοράς του από την εκμετάλλευση παραγωγής στο κέντρο συλλογής ή τυποποίησης ή στη μονάδα επεξεργασίας - Υγιεινή του προσωπικού 1. Το άρμεγμα πρέπει να γίνεται με υγιεινό τρόπο και με συνθήκες που θα προβλεφθούν στον κώδικα υγιεινής, που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 4 της οδηγίας. 2. Αμέσως μετά το άρμεγμα, το γάλα πρέπει να τοποθετείται σε καθαρό χώρο, διαρρυθμισμένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε βλαβερή επίδραση στο γάλα. Εάν το γάλα δεν συλλέγεται μέσα σε δύο ώρες από το άρμεγμα, πρέπει να ψύχεται σε θερμοκρασία τουλάχιστον 8 °C σε περίπτωση καθημερινής συλογής και 6 °C εάν η συλλογή δεν γίνεται κάθε μέρα · κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του προς τη μονάδα επεξεργασίας, το γάλα δεν πρέπει να υπερβαίνει τη θερμοκρασία των 10 °C. 3. Το υλικό και τα όργανα, ή η επιφάνειά τους, που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με το γάλα (εργαλεία, δοχεία, βυτία κλπ. που προορίζονται για το άρμεγμα, τη συλλογή ή τη μεταφορά του γάλακτος), πρέπει να είναι κατασκευασμένα από λείο υλικό, που είναι εύκολο να πλύνεται,να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται, ανθεκτικό στη διάβρωση και το οποίο δεν απελευθερώνει στο γάλα ποσότητα στοιχείων, η οποία θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία, να αλλοιώσει τη σύνθεση του γάλακτος ή να έχει βλαβερή επίδραση στις οργανοληπτικές του ιδιότητες. 4. Μετά τη χρήση, τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για το άρμεγμα, οι εγκαταστάσεις για το μηχανικό άρμεγμα, τα δοχεία, που έρχονται κατά οποιοδήποτε τρόπο σε επαφή με το γάλα, πρέπει να πλύνονται, να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται. Μετά από κάθε μεταφορά, ή μετά από κάθε σειρά μεταφορών, εάν η εκφόρτωση και η φόρτωση που ακολουθεί γίνονται μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα -αλλά εν πάσει περιπτώσει τουλάχιστον μια φορά κάθε μέρα- τα δοχεία και τα βυτία που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά του γάλακτος στο κέντρο συλλογής ή τυποποίησης ή στη μονάδα επεξεργασίας του γάλακτος πρέπει να πλύνονται, να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται, πριν επαναχρησιμοποιηθούν. 5. Εάν για τις εργασίες απολύμανσης, που αναφέρονται στο σημείο 4, χρησιμοποιούνται χημικά προϊόντα, τα προϊόντα αυτά πρέπει να είναι εγκεκριμένα από την επίσημη υπηρεσία. 6. Τα βυτία που χρησιμποιούνται για τη συλλογή του γάλακτος πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τη μεταφορά του γάλακτος, των γαλακτοκομικών προϊόντων και του πόσιμου νερού. 7. Το άρμεγμα, ο χειρισμός και η συλλογή του γάλακτος πρέπει να απαγορεύονται στα πρόσωπα που μπορούν να μεταδώσουν, μεσω του γάλακτος, μεταδοτικές ή οποιασδήποτε άλλης φύσης ασθένειες. Δ. Προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται κατά την παραλαβή Για να μπορεί να υποστεί θερμική επεξεργασία, και για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, το νωπό γάλα κάθε εκμετάλλευσης πρέπει να ανταποκρίνεται στις ακόλουθες κατώτατες προδιαγραφές. Η τήρηση των προδιαγραφών πρέπει να ελέγχεται με δειγματοληψία είτε κατά τη συλλογή του γάλακτος στην εκμετάλλευση, είτε κατά την παραλαβή του νωπού γάλακτος στη μονάδα επεξεργασίας, είτε στο κέντρο συλλογής ή τυποποίησης. 1.2.3 // // // // // Φάση 1 // Φάση 2 // // // // Περιεκτικότητα σε μικρόβια στους 30 °C (ανά ml) // 300 000 (1) // 100 000 (1) // // // // Περιεκτικότητα σε σωματικά κύτταρα (ανά ml) // 500 000 (2) // 400 000 (2) // // // // Σημείο ψύξης (° Κελσίου) // - 0,520 // - 0,520 // // // // Αντιβιοτικά (ανά ml) // <0,004 μg // < 0,004 μg // - πενικιλλίνη - λοιπά // μη ανιχνεύσιμα // μη ανιχνεύσιμα // // // (1) Μέσος όρος που διαπιστώνεται σε περίοδο δύο μηνών με τουλάχιστον δύο δειγματοληψίες το μήνα. (2) Μέσος όρος που διαπιστώνεται σε περίοδο τριών μηνών με τουλάχιστον μια δειγματοληψία το μήνα. Επιπλέον, το νωπό γάλα πρέπει να υποβάλλεται σε δοκιμή πυροσταφυλικού οξέος ή σε οποιοδήποτε άλλο έλεγχο, που δίνει ισοδύναμα αποτελέσματα, και να ανταποκρίνεται, κατά τους ελέγχους αυτούς, στις προδιαγραφές που θα θεσπιστούν πριν την 1η Ιανουαρίου 1989, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 της οδηγίας, ύστερα από γνώμη της Επιστημονικής Κτηνιατρικής Επιτροπής. Μέχρι να εκδοθεί η απόφαση αυτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο. Η μονάδα επεξεργασίας ενημερώνει τον επίσημο κτηνίατρο μόλις η περιεκτικότητα του γάλακτος σε σωματικά κύτταρα φθάσει τα οριζόμενα ανώτατα όρια. Ο επίσημος κτηνίατρος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Εάν, κατά τη λήξη προθεσμίας ενός μηνός, το γάλα που προέρχεται από την εν λόγω εκμετάλλευση δεν συμφωνεί με τις οριζόμενες προδιαγραφές πρέπει να υφίσταται θερμική επεξεργασία σε διαφορετική στιγμή από το γάλα που προορίζεται για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και να αποκλείεται από αυτές. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Προδιαγραφές για τη θερμική επεξεργασία 1. Μόλις παραλμαβάνεται στη μονάδα επεξεργασίας και εάν δεν υφίσταται επεξεργασία μέσα σε τέσσερις ώρες από την παραλαβή του, το νωπό γάλα πρέπει να ψύχεται σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους + 5 °C και να διατηρείται στη θερμοκρασία αυτή μέχρι τη θερμική του επεξεργασία. Εάν το νωπό γάλα δεν υφίσταται θερμική επεξεργασία μέσα στις 36 ώρες από την παραλαβή του, πρέπει να διενεργείται συμπληρωματικός έλεγχος του γάλακτος αυτού, πριν από τη θερμική επεξεργασία του. Εάν διαπιστώνεται, με άμεση ή έμμεση μέθοδο, ότι η περιεκτικότητα σε μικρόβια στους 30 °C υπερβαίνει τα 600 000 ανά ml για τη φάση 1 και τα 200 000 για τη φάση 2, το εν λόγω νωπό γάλα πρέπει να υφίσταται θερμική επεξεργασία σε διαφορετική στιγμή από το γάλα που προορίζεται για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές. 2. Το παστεριωμένο γάλα πρέπει να παράγεται μέσω θερμικής επεξεργασίας που δημιουργεί υψηλή θερμοκρασία σε βραχύ χρονικό διάστημα (τουλάχιστο 71,7 °C επί 15 δευτερόλεπτα ή οποιοσδήποτε ισοδύναμος συνδυασμός). Επιπλέον κατά τους δειγματοληπτικούς ελέγους που γίνονται στη μονάδα επεξεργασίας, το παστεριωμένο γάλα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ακόλουθες προδιαγραφές: 1.2.3 // // // // // Φάση 1 // Φάση 2 // // // // Παθογόνα μικρόβια // απόντα // απόντα // // // // Κολοβακτηριοειδή (ανά ml) // <5 // <1 // // // // Περιεκτικότητα σε μικρόβια στους 30 °C (ανά ml) // 50 000 // 30 000 // // // // Ύστερα από επώαση στους 6 °C επί 5 μέρες: Περιεκτικότητα σε μικρόβια στους 21 °C (ανά ml) // 250 000 // 100 000 // // // // Φωσφατάση // - // - // // // // Υπεροξειδάση // + // + // // // // Αντιβιοτικά (ανά ml) // μη ανιχνεύσιμα // μη ανιχνεύσιμα // // // // Σημείο ψύξης - Κρυοσκοπικός δείκτης (°C) // 0,520 // 0,520 // // // Επιπλέον, το παστεριωμένο γάλα πρέπει να υποβάλλεται σε δοκιμή πυροσταφυλικού οξέος ή σε οποιοδήποτε άλλο έλεγχο, που δίνει ισοδύναμα αποτελέσματα, και να ανταποκρίνεται, κατά τους ελέγχους αυτούς, στις προδιαγραφές που θα θεσπιστούν, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 της παρούσας οδηγίας, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιστημονικής Κτηνιατρικής Επιτροπής. 3. Το γάλα UHT πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: - πρέπει να έχει παραχθεί με μέθοδο θέρμανσης σε συνεχή ροή εφαρμοζόμενη μόνο μια φορά, χωρίς διακοπή, η οποία να το εκθέτει σε υψηλή θερμοκρασία επί μικρό χρονικό διάστημα (τουλάχιστον + 135 °C επί ένα τουλάχιστον δευτερόλεπτο) και να συσκευάζεται ασηπτικά σε αδιαφανές δοχείο, - να είναι δυνατό να διατηρηθεί, έτσι ώστε σε περίπτωση δειγματοληπτικού ελέγχου, να μην παρουσιάζεται καμία αισθητή αλλοίωση στο γάλα UHT που έχει διατηρηθεί επί δεκαπενθήμερο σε κλειστή συσκευασία και σε θερμοκρασία + 30 °C· εφόσον χρειάζεται, μπορεί να προβλέπεται και διατήρησή του επί επταήμερο σε κλειστή συσκευασία και σε θερμοκρασία + 55 °C, - να παρουσιάζει θετική αντίδραση στην τροποποιημένη δοκιμή θολότητας, σύμφωνα με τη μέθοδο Aschaffenburg ή σε οποιαδήποτε άλλη δοκιμή που θα θεσπιστεί με τη διαδικασία του άρθρου 14, πριν τεθεί σε ισχύ η οδηγία, μετά από γνώμη της Επιστημονικής Κτηνιατρικής Επιτροπής· - να έχει σημείο πήξης μικρότερο ή ίσο με -0,520 0,520 °C. Ωστόσο, το γάλα που έχει υποστεί άμεση θερμική επεξεργασία με έγχυση ατμού, πρέπει να έχει σημείο πήξης - 0,515 °C το πολύ κατά τα πρώτα δύο χρόνια. Στην περίπτωση που η μέθοδος επεξεργασίας του γάλακτος η λεγόμενη «πολύ υψηλής θερμοκρασίας» γίνεται με απευθείας επαφή του γάλακτος και του ατμού ύδατος, ο ατμός αυτός πρέπει να προέρχεται από πόσιμο νερό και δεν πρέπει να μεταφέρει ξένες ουσίες στο γάλα, ούτε να ασκεί σ' αυτό δυσμενή επίδραση. Επιπλέον, η εφαρμογή της μεθόδου δεν πρέπει να μεταβάλλει την περιεκτικότητα σε νερό του γάλακτος που υφίσταται την επεξεργασία. 4. Το αποστειρωμένο γάλα πρέπει: - να έχει θερμανθεί και αποστειρωθεί μέσα σε ερμητικά κλειστές συσκευασίες ή δοχεία και το σύστημα κλεισίματος των συκσευασιών αυτών πρέπει να έχει παραμείνει άθικτο, - να είναι δυνατό να διατηρηθεί - σε περίπτωση δειγματοληπτικού ελέγχου - χωρίς να παρουσιάσει καμία αισθητή αλλοίωση, επί δεκαπενθήμερο σε κλειστή συσκευασία και σε θερμοκρασία + 30 °C· επιπλέον, εάν αυτό είναι αναγκαίο, μπορεί να προβλεφθεί και διατήρησή του επί επταήμερο σε κλειστή υσκευασία και σε θερμοκρασία + 55 °C, - να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στην τροποποιημένη δοκιμή θολότητας, σύμφωνα με τη μέθοδο Aschaffenburg ή σε οποιαδήποτε άλλη δοκιμή που θα θεσπιστεί με τη διαδικασία του άρθρου 14, πριν τεθεί σε ισχύ η οδηγία, μετά από γνώμη της Επιστημονικής Κτηνιατρικής Επιτροπής, - να έχει σημείο πήξης μικρότερο ή ίσο με - 0,520 °C. 5. Κατά τους δειγματοληπτικούς ελέγχους που γίνονται στη μονάδα επεξεργασίας, το αποστειρωμένο γάλα και το γάλα UHT πρέπει να ανταποκρίνονται στις ακόλουθες προδιαγραφές: 1.2.3 // // // // // Φάση 1 // Φάση 2 // // // // Ύστερα από επώαση επί 15 ημέρες στους 30 °C: α) Περιεκτικότητα σε μικρόβια στους 30 °C (ανά 0,1 ml) // 10 // 10 // β) Οργανοληπτικός έλεγχος // κανονικός // κανονικός // // // // Αντιβιοτικά (ανά ml) // μη ανιχνεύσιμα // μη ανιχνεύσιμα // // // Επιπλέον, το γάλα πρέπει να υποβάλλεται σε έλεγχο των λιποπολυσακχαριδίων ή σε οποιοδήποτε άλλο έλεγχο, που δίνει ισοδύναμα αποτελέσματα. Κατά τον έλεγχο αυτό, το γάλα πρέπει να ανταποκρίνεται σε προδιαγραφές που θα καθοριστούν με τη διαδικασία του άρθρου 14 της οδηγίας, μετά από γνώμη της Επιστημονικής Κτηνιατρικής Επιτροπής. 6. Η παραγωγή παστεριωμένου γάλακτος, γάλακτος UHT και αποστειρωμένου γάλακτος μπορεί να γίνεται από νωπό γάλα το οποίο έχει υποστεί, σε άλλη μονάδα, μια πρώτη θερμική επεξεργασία της οποίας το ζεύγος «χρόνος-θερμοκρασίας» πρέπει να είναι κατώτερο από εκείνο που χρησιμοποιείται για την παστερίωση και έχει ως εκ τούτου, θετική φωσφατάση. Η προσφυγή στην παρέκκλιση αυτή πρέπει να γνωστοποιείται στις αρμόδιες αρχές. Στο πιστοποιητικό πρέπει να γίνεται μνεία αυτής της πρώτης επεξεργασίας. 7. Οι μέθοδοι θέρμανσης, οι θερμοκρασίες και η διάρκεια της θέρμανσης για το παστεριωμένο, το αποστειρωμένο και το γάλα UHT , οι τύποι των συσκευών θέρμανσης, η βάνα παράκαμψης, οι τύποι των συστημάτων ρύθμισης της θερμοκρασίας και των συσκευών καταγραφής της θερμοκρασίας πρέπει να εγκρίνονται ή η χρήση τους να επιτρέπεται από την αρμόδια κεντρική αρχή των κρατών μελών. 8. Μετά την παστερίωση, το γάλα πρέπει να ψύχεται αμέσως, ώστε να τηρούνται οι θερμοκρασίες που προβλέπονται στα κεφάλαια ΙΧ και ΧΙ. 9. Τα διαγράμματα των συσκευών καταγραφής των θερμομέτρων πρέπει να φέρουν ημερομηνία και να διατηρούνται επί διετία, ώστε να είναι διαθέσιμα προς επίδειξη στους υπαλλήλους, που ορίζει η αρμόδια υπηρεσία, για τον έλεγχο της μονάδας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII Συσκευασία στη μονάδα επεξεργασίας του θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος σε δοχεία που προορίζονται για άμεση πώληση στους καταναλωτές 1. Τα δοχεία που προορίζονται για άμεση πώληση στους καταναλωτές πρέπει να πληρούν όλους τους κανόνες υγιεινής. Δεν πρέπει, ιδίως, να απελευθερώνουν μέσα στο γάλα ποσότητα στοιχείων που θα ήταν δυνατό να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία, να αλλοιώσει τη σύσταση του γάλακτος ή να ασκήσει επιβλαβή επίδραση στις οργανοληπτικές του ιδιότητες, λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές που προβλέπονται ήδη από τις κοινοτικές ρυθμίσεις ή, μέχρι να θεσπιστούν οι ρυθμίσεις αυτές, από την εθνική νομοθεσία που ισχύει την ημερομηνία της κοινοποίησης της οδηγίας. Επιπλέον, εάν πρόκειται για δοχεία που είναι δυνατό να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να έχουν κατασκευαστεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να πλένονται, να καθορίζονται και να απολυμαίνονται εύκολα. Το πλύσιμο, ο καθορισμός και η απολύμανση πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΧΙ σημείο 1 τρίτη περίπτωση. 2. Οι εργασίες εμφιάλωσης, πλήρωσης και κλεισίματος των δοχείων και της συσκευασίας πρέπει να γίνονται με αυτόματο μηχανισμό. 3. Το κλείσιμο πρέπει να γίνεται στη μονάδα όπου έγινε η θερμική επεξεργασία αμέσως μετά την πλήρωση με τη βοήθεια συστήματος κλεισίματος που να διασφαλίζει την προστασία του γάλακτος από επιβλαβείς επιδράσεις του περιβάλλοντος στα χαρακτηριστικά του γάλακτος, το δε πώμα δεν πρέπει να μπορεί να επαναχρησιμοποιείται μετά το άνοιγμα. 4. Για λόγους ελέγχου, ο παραγωγός πρέπει να αναγράφει εμφανώς κα ευανάγνωστα πάνω στη συσκευασία του προϊόντος, εκτός από τις αναγραφές που προβλέπονται από την οδηγία 79/112/ΕΟΚ (1): α) το είδος της θερμικής επεξεργασίας που έχει υποστεί το γάλα · β) κάθε στοιχείο που επιτρέπει την αναγνώριση της ημερομηνίας θερμικής επεξεργασίας και, για το παστεριωμένο γάλα, της θερμοκρασίας υπό την οποία το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται· γ) αριθμό έγκρισης της μονάδας επεξεργασίας και ένα από τα ακόλουθα αρχικά: CCE - EEG - EWG - EOEF - EEC - EOK. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ Αποθήκευση του παστεριωμένου γάλακτος στη μονάδα επεξεργασίας Αφού ψυχθεί το παστεριωμένο γάλα δεν πρέπει να έχει, μέχρι την έξοδό του από τη επιχείρηση επεξεργασίας, θερμοκρασία μεγαλύτερη από + 6 °C. Η θερμοκρασία των χώρων αποθήκευσης πρέπει να καταγράφεται. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ Υγειονομικό πιστοποιητικό Το πρωτότυπο του υγειονομικού πιστοποιητικού, που πρέπει να συνοδεύει το θερμικά επεξεργασμένο γάλα κατά τη μεταφορά του προς την παραλήπτρια χώρα, πρέπει να χορηγείται κατά τη φόρτωση, από τον επίσημο κτηνίατρο ή οποιαδήποτε ισοδύναμη αρμόδια αρχή, που ορίζεται από την αρμόδια κεντρική αρχή. Το υγειονομικό πιστοποιητικό πρέπει, ως προς τη διατύπωση και το περιεχόμενό του, να ακολουθεί το υπόδειγμα του παραρτήματος Β. Πρέπει να έχει συνταχθεί σε μια τουλάχιστον από τις γλώσσες της παραλήπτριας χώρας και να περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπει το υπόδειγμα αυτό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ Μεταφορά του θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος 1. Τα βυτία, τα μπιτόνια και τα άλλα δοχεία που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά του παστεριωμένου γάλακτος πρέπει να πληρούν όλους τους υγειονομικούς κανόνες και ιδίως τις παρακάτω προϋποθέσεις: - οι εσωτερικές τους επιφάνειες - η οποιοδήποτε άλλο μέρος των δοχείων που μπορεί να έρθει σε επαφή με το γάλα - πρέπει να είναι κατασκευασμένες από υλικό λείο που να μπορεί εύκολα να πλένεται, να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται, να είναι ανθεκτικό στη διάβρωση και να μην απελευθερώνει στο γάλα ποσότητα στοιχείων ικανή να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία, να αλλοιώσει τη σύνθεση του γάλακτος ή να ασκήσει επιβλαβή επίδραση στις οργανοληπτηκές του ικανότητες· - να είναι σχεδιασμένα κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατή η πλήρης εκροή του γάλακτος. Εάν διαθέτουν στρόφιγγες, αυτές θα πρέπει να μπορούν να αφαιρούνται, να αποσυναρμολογούνται, να πλένονται, να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται εύκολα· - να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται αμέσως μετά από κάθε χρησιμοποίηση και, εφόσον χρειάζεται, πριν από κάθε νέα χρησιμοποίηση· ο καθαρισμός και η απολύμανση πρέπει να γίνονται, σύμφωνα με το κεφάλαιο V, σημείο 1 στοιχείο γ)· - να κλείνονται ερμητικά, πριν και κατά τη μεταφορά, με τη βοήθεια συστήματος στεγανού κλεισίματος. 2. Τα οχήματα και τα δοχεία που προορίζονται για τη μεταφορά του παστεριωμένου γάλακτος πρέπει να είναι κατασκευασμένα και εξοπλισμένα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η θερμοκρασία που προβλέπεται στο σημείο 5 να μπορεί να διατηρείται καθόλη τη διάρκεια της μεταφοράς. 3. Τα οχήματα μεταφοράς του θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος και του γάλακτος που έχει συσκευαστεί σε μικρά δοχεία ή σε μπιτόνια πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση· δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ζώων ή οποιουδήποτε άλλου προϊόντος ή αντικειμένου που θα ήταν δυνατό να αλλοιώσει το γάλα. Η εσωτερική τους επίχριση πρέπει να είναι λεία και να είναι εύκολο το πλύσιμό τους, ο καθαρισμός και η απολύμανσή τους. Το εσωτερικό των οχημάτων που προορίζονται για τη μεταφορά πρέπει να πληροί όλους τους υγειονομικούς κανόνες. Τα οχήματα που προορίζονται για τη μεταφορά θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος σε μικρά δοχεία ή σε μπιτόνια πρέπει να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να προστατεύουν επαρκώς τα δοχεία και τα μπιτόνια από κάθε λέρωμα και από κάθε ατμοσφαιρική επίδραση και δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ζώων. 4. α) Κάθε βυτίο που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά του παστεριωμένου γάλακτος που προορίζεται για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές πρέπει να είναι εγκεκριμένο από την επίσημη υπηρεσία και να είναι σφραγισμένο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Η σφραγίδα αυτή τίθεται κατά την υπογραφή του πιστοποιητικού από την αρμόδια υπηρεσία. β) Προς το σκοπό αυτό, η αρμόδια αρχή πρέπει να βεβαιώνεται, πριν την αποστολή, ότι τόσο τα μεταφορικά μέσα, όσο και οι συνθήκες φόρτωσης, ανταποκρίνονται στους κανόνες υγιεινής που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο. 5. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, η θερμοκρασία του παστεριωμένου γάλακτος, που είναι συσκευασμένο σε μικρά δοχεία και σε μπιτόνια, δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 6 °C. (1) ΕΕ αριθ. L 229 της 30. 8. 1980, σ. 11. (1) ΕΕ αριθ. L 222 της 1. 8. 1981, σ. 32. (1) ΕΕ αριθ. L 33 της 8. 2. 1979, σ. 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ Αριθ. (προαιρετικώς) Χώρα αποστολής: Υπουργείο: Υπηρεσία: Σχετ.: (προαιρετικό) Ι. Στοιχεία του προϊόντος Είδος προϊόντος Το προϊόν ελήφθη/δεν ελήφθη (1) από νωπό γάλα το οποίο έχει υποστεί, σε άλλη μονάδα, μια πρώτη θερμική επεξεργασία της οποίας το ζεύγος «χρόνος-θερμοκρασία» ήταν κατώτερο από εκείνο της παστερίωσης· αυτό το γάλα είχε, ως εκ τούτου, θετική φωσφατάση. Ημερομηνία και είδος θερμικής επεξεργασίας (θερμοκρασία/διάρκεια) Η μέθοδος επεξεργασίας του γάλακτος UHT έγινε/δεν έγινε (1) με απευθείας επαφή του γάλακτος και του ατμού ύδατος. Είδος συσκευασίας Αριθμός δοχείων Ποσότητα του προϊόντος σε όγκο ή σε βάρος Αριθμός παρτίδας ΙΙ. Προέλευση του προϊόντος Διεύθυνση και αριθμός έγκρισης της μονάδας επεξεργασίας ΙΙΙ. Προορισμός του προϊόντος Το προϊόν έχει αποσταλεί από: (τόπο αποστολής) Όνομα και διεύθυνση του αποστολέα: στην: (χώρα και τόπος προορισμού) Όνομα και διεύθυνση του παραλήπτη Με το ακόλουθο μεταφορικό μέσο (2) Το βυτίο που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά που αναφέρεται στο παρόν πιστοποιητικό (χρησιμοποιείται/δεν χρησιμοποιείται (1)) αποκλειστικά για τη μεταφορά του θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος. IV. Βεβαίωση Βεβαιώνω ότι το παραπάνω αναφερόμενο γάλα έχει παρασκευαστεί υπό τις συνθήκες παραγωγής και ελέγχου της οδηγίας 85/397/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Αυγούστου 1985 για τα υγειονομικά προβλήματα και την υγειονομική πολιτική κατά τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές του θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος. Βεβαιώνω, επίσης, ότι το παραπάνω αναφερόμενο γάλα ανταποκρίνεται: - στις μικροβιολογικές προδιαγραφές που προβλέπονται στην προαναφερόμενη οδηγία για τη φάση 2 (1) (2)· - στις προδιαγραφές της φάσης 2 για το γάλα που προορίζεται για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση (3). 1.2.3 // σφραγίδα // Έγινε , // στις // // (τόπος) // (ημερομηνία) 1.2,3 // // (υπογραφή) // // // // Όνομα και κεφαλαία (1) Διαγράφεται η μη κατάλληλη ένδειξη. (2) Για τα βαγόνια και τα φορτηγά πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας, για τα αεροπλάνα ο αριθμός πτήσης και για τα πλοία το όνομα. (1) Βεβαίωση που πρέπει να χορηγείται για το γάλα που προορίζεται για ένα κράτος μέλος το οποίο μπορεί να εξαρτά την είσοδο, στο έδαφος του, του θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος από την τήρηση αυτού του όρου. (2) Διαγράφεται η μη κατάλληλη ένδειξη. (3) Για την περίοδο από 1. 4. 1990 μέχρι 1. 1. 1993.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία