ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1985/31985L0505

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1985-11-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1001-01-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1985-11-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 85/505/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 1985 για την τροποποίηση της οδηγίας 65/269/ΕΟΚ περί ενοποιήσεως ορισμένων κανόνων σχετικά με τις άδειες για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
* ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Νοεμβρίου 1985 για την τροποποίηση της οδηγίας 65/269/ΕΟΚ περί ενοποιήσεως ορισμένων κανόνων σχετικά με τις άδειες για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών (85/505/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 75, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: ότι, με την οδηγία 65/269/ΕΟΚ (4), όπως έχει τροποποιηθεί με την οδηγία 73/169/ΕΟΚ (5), το Συμβούλιο έχει θεσπίσει καθεστώς αδειών γαι τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ κρατών μελών· ότι, κατά την εφαρμογή της ανωτέρω οδηγίας, διαπιστώθηκαν δυσκολίες στη χρήση των εν λόγω αδειών, στην περίπτωση ορισμένων συνδυασμών συζευγμένων οχημάτων· ότι, με γνώμονα την κτηθείσα πείρα, το καθεστώς έκδοσης αδειών για τα ρυμουλκά πρέπει να γενικευθεί στη χρήση των συνδυασμών συζευγμένων οχημάτων, λόγω των διοικητικών, οικονομικών και νομικών πλεονεκτημάτων τα οποία παρουσιάζει· ότι, σε κοινοτικό επίπεδο, είναι απαραίτητο να τηρούνται ενιαίοι κανόνες έκδοσης τέτοιων αδειών· ότι, επομένως, η οδηγία 65/269/ΕΟΚ πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Στο άρθρο 1 της οδηγίας 65/269/ΕΟΚ, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Αν η μεταφορά διενεργείται με συνδυασμό συζευγμένων οχημάτων, η απαιτούμενη άδεια χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγγεγραμμένο το όχημα. Η ίδια άδεια καλύπτει ολόκληρο το συνδυασμό συζευγμένων οχημάτων, έστω και αν η εγγραφή ή η έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του ρυμουλκουμένου ή ημιρυμουλκουμένου δεν έχουν γίνει στο όνομα του δικαιούχου της άδειας ή έχουν γίνει σε άλλο κράτος μέλος.» Άρθρο 2 Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1987. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 1985. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος M. SCHLECHTER (1) ΕΕ αριθ. C 350 της 31. 12. 1980, σ. 19. (2) ΕΕ αριθ. C 144 της 15. 6. 1981, σ. 80. (3) ΕΕ αριθ. C 138 της 9. 6. 1981, σ. 54. (4) ΕΕ αριθ. 88 της 24. 5. 1965, σ. 1469/65. (5) ΕΕ αριθ. L 181 της 4. 7. 1973, σ. 20.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία