ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1985/31985L0614

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1985-12-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1986-01-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1985-12-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 85/614/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1985 για την τροποποίηση, λόγω της προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, της οδηγίας 85/384/ΕΟΚ για την αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τομέα της αρχιτεκτονικής και τη θέσπιση μέτρων για τη διευκόλυνση της πραγματικής άσκησης του δικαιώματος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1985 για την τροποποίηση, λόγω της προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, της οδηγίας 85/384/ΕΟΚ για την αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τομέα της αρχιτεκτονικής και τη θέσπιση μέτρων για τη διευκόλυνση της πραγματικής άσκησης του δικαιώματος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (85/614/ΕΟΚ) ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, και ιδίως το άρθρο 396, Εκτιμώντας: ότι, λόγω της προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, ενδείκνυται να γίνουν ορισμένες τεχνικές προσαρμογές στην οδηγία 85/384/ΕΟΚ (1), για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της από το Βασίλειο της Ισπανίας και τη Δημοκρατία της Πορτογαλίας επί ίσης βάσης με τα άλλα κράτη μέλη (1) ΕΕ αριθ. L 223 της 21.8.1985, σ. 15. ότι δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 3 της συνθήκης προσχώρησης, τα όργανα των Κοινοτήτων μπορούν να θεσπίσουν, πριν από την προσχώρηση, τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 396 της πράξης προσχώρησης, τα οποία τίθενται σε ισχύ με την επιφύλαξη και από την ημερομηνία της έναρξης ισχύος της εν λόγω συνθήκης, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: ρθρο 1 Με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 1986, υπό την επιφύλαξη της έναρξης ισχύος της συνθήκης προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, το άρθρο 11 της οδηγίας 85/384/ΕΟΚ τροποποιείται με την προσθήκη των κατωτέρω: «ι) στην Ισπανία - ο επίσημος τίτλος του αρχιτέκτονα (tνtulo oficial de arquitecto) που χορηγούν το Υπουργείο Παιδείας και Επστημών ή τα πανεπιστήμια, κ) στην Πορτογαλία - το πτυχίο 'diploma do curso especial de arquitectura' που χορηγούν οι Σχολές Καλών Τεχνών της Λισαβώνας και του Porto, - το πτυχίο αρχιτέκτονα (diploma de arquitecto) που χορηγούν οι Σχολές Καλών Τεχνών της Λισαβώνας και του Porto, - το πτυχίο 'diploma do curso de arquitectura' που χορηγούν οι Ανώτατες Σχολές Καλών Τεχνών της Λισαβώνας και του Porto, - το πτυχίο 'diploma de licenciatura em arquitectura' που χορηγεί η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Λισαβώνας, - το πτυχίο 'carta de curso de licenciatura em arquitectura' που χορηγούν το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Λισαβώνας και το Πανεπιστήμιο του Porto.» ρθρο 2 Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 31 παράγραφος 1 της οδηγίας 85/384/ΕΟΚ. ρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 1985. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος R. KRIEPS
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία